Hotărârea nr. 76/2020

Hotărârea nr.76 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.1 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr.29, înscris în CF nr.130291-C1-U8 Braşov, nr. topografic/cadastral (5667-5668/1)/1/I

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.76

din data de 18 februarie 2020

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.l din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr.29, înscris în CF nr.l 30291-C1-U8 Brașov, nr. topografic/cadastral (5667-5668/1 )/l/I

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.1941/10.02.2020 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr. ad. 1941/10.02.2020, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.l din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr.29, înscris în CF nr.l30291-C1-U8 Brașov, nr. topografic/cadastral (5667-5668/1 )/l/I.

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr.1941/05.02.2020, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.l din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr.29, înscris în CF nr.l30291-C1-U8 Brașov, nr. topografic/cadastral (5667-5668/1 )/l/I, la un preț de 91.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.47/6/23.01.2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str.Piața Sfatului nr.29, ap.l, casă monument istoric, datare secolul XVI-XIX, poziția 452, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11585;

Ținând cont de Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l, nr.2 și nr.6 conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/20I9, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.173 alin.l lit.(f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.l din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11585, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 452, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.29, înscris în CF nr. 130291-C1-U8 Brașov, nr. topografic/cadastral (5667-5668/1 )/l/I.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.