Hotărârea nr. 74/2020

Hotărârea nr.74 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 74

din data de 18.02.2020

- privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.02.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 2234 din data de 10.02.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 2234 din data de 10.02.2020 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și nr. 3 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 304/25.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita”;

Ținând cont de devizul general al obiectivului de investiții actualizat la nivel de proiect tehnic, întocmit de proiectant precum și de avizul C.T.E. nr. 63/30.01.2020;

Luând în considerare prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 5 alin. (4) din H.G.R. nr. 907/2006 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “b” și alin. (3) lit. ,,f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează,

Secretar general al județului Maria Dumbrăveanu

ANEXA NR.1
C'ATORl TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI


PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII


finanțat din bugetul C.J. Brașov


„Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita”

Descriere amplasament:

Drumul județean DJ 132, se găsește în partea nord-estică a județului Brașov. Km.0+000 al drumului este în apropierea localității Rupea, și se desfasoară traversând localitățile Homorod, Mercheasa, Jimbor pana la limita județului Harghita. De aici traseul continua prin județul Harghita spre Ocland, Vlahita.

Drumul județean DJ 132 constituie o parte dintr-un traseu interjudețean ce creează o legătură între drumurile naționale DN13 sau E60 (tronsonul din județul Brașov) si DN13A (tronsonul din județul Harghita).

La km 3+549, DJ 132 Rupea - Homorod - Jimbor intersectează, calea ferată 300 Brașov - Sighișoara la km cf 247+560. Intersecția oblică la un unghi de 68° este amenajată ca trecere la nivel prevăzută cu dale din beton armat.

Pe partea stângă a liniei cf, la km 3+500 al drumului se află podul pe care DJ 132 traversează pârâul Homorodul Mare. Podul are lungimea totala de 44.50m.

în partea dreaptă a liniei cf la distanță de cca. 30,00 (paralel cu linia cf) se află DJ 132B spre localitatea Cața.

Intersecția dintre cele două drumuri județene (DJ 132 și DJ132B) se află la începutul rampei de acces la trecerea la nivel de la km cf 247+560 (la cca. 25,00m de linia cf.).

Declivitățile căii rutiere pe rampele de acces la trecerea la nivel sunt de cca. 5,6% pe partea dreaptă și de 2,3% pe partea stângă a liniei cf.

Terenurile afectate de reabilitarea DJ 132 fac parte din Domeniul Public, pe teritoriul administrativ al județului Brașov.

Trecerea la nivel implicată în cadrul investiției se află la intersecția DJ 132 cu linia cf 300 Brașov -Sighișoara, pe teren al Domeniului Public în concesiunea CNCF ”CFR” SA.

Titularul investiției: Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției: Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general: S.C. Construcții Feroviare Mureș S.A

 • 1. Valoarea investiției

l.a. Valoarea totală a investiției la data de 21.01.2020

• cu TVA


• fara TVA


811.390,53 iei 682.950,07 lei

din care :

• C+M cu TVA


751.609,14 lei

• C+M fara TVA


631.604,32 lei


Valoare fara TVA

0,00

lei

Valoare cu TVA

0,00

lei

l.b. Valoarea Investiției de baza (cap .4)


• Valoare totală fără TVA


751.609,14 lei


• Valoare totală cu TVA


631.604,32 lei


l.c. Finanțare investiție

• Buget de stat


• Buget local asigurat de Consiliul Județean Brașov (Cap.3, Cap.4, Cap.5)

Valoare fara TVA

682.950,07 lei

811.390,53 lei


Valoare cu TVA

 • 2. Eșalonarea investiției

  Anul 1

  Valoare totala

  682.950,07

  lei fara TVA

  C+M

  631.604,32

  lei fara TVA

 • 3. Durata de realizare

• Durata totala de realizare a

investiției

2

luni

• Durata de realizare C+M (Cap.

1.2; 1.3,1.4,4, 5.1.1)

2

luni

• Durata de realizare a Investiției de Baza

2

luni

 • 4. Capacitatea investiției

OFERTA INIȚIALĂ

Demontare trecere la nivel și lucrări auxiliare

16,80

m

Amenajarea trecerii la nivel cu dale elastice

18(40)

m(buc)

Lucrări auxiliare modernizare: parapet, asigurare vizibilitate

24

ml

Identificare, protejare cabluri SCB și TTR

12

ora

Racord la drum

117

mp

LUCRĂRI SUPLIMENTARE

Lucrări de drum

3,24

100 mp

Podeț tubular - tub Premo d = 1000 mm

1

buc

Relocare semnalizare SAT

120

m

Amenajare albie amonte aval de podeț

0,23

100 mc


Redactat Șef S.L.Î.I.D.J.: Stanciu Adrian