Hotărârea nr. 73/2020

Hotărârea nr.73 – revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 71/2015 privind aprobarea transmiterii unui sector de drum de interes judeţean DJ 102I lim.jud. Prahova – DN1A Şanţuri km 49 + 910 – 63 + 594 din domeniul public al judeţului Braşov şi din administrarea Consiliului Judeţean Braşov, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere Bucureşti, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.73

din data de 18.02.2020

- privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 71/2015 privind aprobarea transmiterii unui sector de drum de interes județean DJ 1021 lim.jud. Prahova - DN1A Șanțuri km 49 + 910 - 63 + 594 din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere București, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.02.2020

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice înregistrat cu nr.2202/10.02.2020 și Referatul de aprobare propus de domnul președinte al Consiliului Județean Brașov înregistrat cu nr.2202/10.02.2020 prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 71/2015 privind aprobarea transmiterii unui sector de drum de interes județean DJ 1021 lim.jud. Prahova -DN1A Șanțuri km 49 + 910 — 63 + 594 din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere București, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național;

Ținând cont că, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.71/2015 nu a produs efecte juridice, drumul județean DJ 1021 lim. jud. Prahova-DNIA Șanțuri, KM 49+910-63+594, nefiind încadrat în categoria funcțională a drumurilor naționale;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul art.182 alin.(l), art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 71/2015 privind aprobarea transmiterii unui sector de drum de interes județean DJ 1021 lim.jud. Prahova - DN1A Șanțuri km 49 + 910 - 63 + 594 din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere București, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național.

Datele de identificare sunt prezentate în anexa nr. 1 ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


ANEXA NR.l


Secretar GeneraLal Județului Maria Dumhrăveanu

DA TELE DE IDENTIFICARE privind

Revocarea HCJ nr. 71/20.02.2015privind transmiterea unui sector de drum de interes județean din domeniul public al

județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere București, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național a sectorului de drum județean DJ 1021 lim.jud. Prahova - DNIA, km 49+9+10 -63+594

Nr. Crt.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția km (origine-destinație)

Lungime (km)

Provine din

1.

DN...

DJ 1021 lim.jud. Prahova -DN1A Șanțuri

49+910 -63+594

13,684

DJ 1021 lim. Jud.

Prahova - DN1A

Șanțuri km 49+910 - 63+594