Hotărârea nr. 71/2020

Hotărârea nr.71 – aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreţi “Flori în Ţara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural “Reduta”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


CodF-16


HOTĂRÂREA NR.71

din data de 18.02.2020

- privind aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți “Flori în Țara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural “Reduta”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.02.2020

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget și Referatul de aprobare propus de președintele Consiliului Județean Brașov înregistrate cu nr. 1415/31.01.2020 prin care se propune aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți “Flori în Țara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural “Reduta”, în perioada 04-05 aprilie 2020, în sumă de 50 lei/participant;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.l și nr.4 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art.68 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.2 alin.(2), art.4 alin.(2) lit.”b” din OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 173 alin.(3) lit.”c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă taxa de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți “Flori în Țara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural “Reduta”, în perioada 04-05 aprilie 2020, în sumă de 50 lei/participant.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDJJSJE

Adrian-I
'X

Contrasemnează Secretar Genial al Județului / Maria JMrmbrăveanu