Hotărârea nr. 70/2020

Hotărârea nr.70 – utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-016


HOTĂRÂREA NR.70

din data de 18.02.2020

- privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.02.2020

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget și Referatul de aprobare propus de președintele Consiliului Județean Brașov înregistrate cu nr. 1284/28.01.2020 prin care se propune utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2020;

Ținând cont de avizul comisiilor de specialitate nr.l, nr.2 și nr.4 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art.70 alin.(2), art.71 alin.(4), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.20 alin (1), art.44 alin.(l) și art.57 alin.(l) din O.M.F.P. nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice perivind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, O.M.F.P. nr.3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019. cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Anexă la Hotărârea

CJBvnr. 70/2020


PREȘEDINTE, Adrian-Ioan V


Secretar General* 11 Județului,

Maria Dumbrăveanu

UTILIZAREA EXCEDENTULUI

BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2020

Instituția publică

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2020

Excedentul anului precedent (lei)

din care:

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare, cod indicator: 40.10.15.01

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare, cod indicator: 40.10.15.02

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

1.616.185,78

578.545,55

1.037.640,23

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

173.136,26

173.136,26

0,00

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

2.492.409,47

2.470.495,47

21.914,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

317.364,61

317.364,61

0,00

Spitalul Clinic de

Pneumoftiziologie Brașov

58.931,83

55.792,42

3.139,41

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

8.107.387,33

7.628.397,33

478.990,00

Școala Profesională

Specială Codlea

6.872,11

6.872,11

0,00

Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor

39.919,91

39.919,91

0,00

Direcția de Pază și Ordine

1.840.665,04

1.840.665,04

0,00

Unitatea de Asistență

Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

1.489,43

1.489,43

0,00

Total

14.654.361,77

13.112.678,13

1.541.683,64

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agsfitei


Vizat, Șef Serv. Buget Ramona Broscățan întocmit, Eniko Both.................................