Hotărârea nr. 7/2020

Hotărârea nr. 7 - privind aprobarea preluării şi includerii imobilelor cu nr.cad.104035 cu suprafaţa de 2065 mp, cu nr.cad.104036 cu suprafaţa de 685 mp şi cu nr.cad 104032 cu suprafaţa de 1094 mp, în domeniul public al Judeţului Braşov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 104 L, Dacia – Viscri – Buneşti, km 0+000-15+065”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.7

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea preluării și includerii imobilelor cu nr.cad. 104035 cu suprafața de 2065 mp, cu nr.cad. 104036 cu suprafața de 685 mp și cu nr.cad 104032 cu suprafața de 1094 mp, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia - Viscri - Bunești, km 0+000-15+065”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu înregistrat cu nr. Ad.72416.01.2020 și Referatul de aprobare propus de domnul Gabor Adrian, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov înregistrat cu nr. 724/16.01.2020 prin care se propune aprobarea preluării și includerii imobilelor cu nr.cad. 104035 cu suprafața de 2065 mp, cu nr.cad. 104036 cu suprafața de 685 mp și cu nr.cad 104032 cu suprafața de 1094 mp, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia - Viscri -Bunești, km 0+000-15+065”;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.l si nr.2 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. (1) lit.”c” și art.286-296 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și prevederileart.art. 554, art.858-865 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă preluarea și includerea imobilelor cu nr.cad. 104035 cu suprafața de 2065 mp, cu nr.cad. 104036 cu suprafața de 685 mp și cu nr.cad 104032 cu suprafața de 1094 mp, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia - Viscri - Bunești, km 0+000-15+065”.

Art.2. Se declară de utilitate publică de interes județean următoarele imobilele:

  • •   cu nr.cad. 104035 cu suprafața de 2065 mp;

  • •   cu nr.cad. 104036 cu suprafața de 685 mp ;

  • •   cu nr.cad. 104032 cu suprafața de 1094 mp.

Art.3.Cheltuielile privind transferul de proprietate și înscrierea în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a imobilelor vor fi suportate de Consiliul Județean Brașov.

Art.4.Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu .


Contrasemnează

Secretar Gener/1 al Județului Maria Dumbrăveanu