Hotărârea nr. 69/2020

Hotărârea nr.69 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off ice @ j ud b ra so v. ro, www.judbrasov.roF-16


HOTĂRÂREA NR. 69

din data de 18.02.2020

- privind participarea Județului Brașov, prin cofmanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.02.2020;

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad.1164 din data de 28.01.2020 inițiat de icepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad.1164 din data de ~8.01.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, prin cofmanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020;

Luând în considerare adresa nr.583 din data de 23.01.2020 a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 7 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (8) lit. “a” și “b”, ale art. 173 alin. (1), lit. “a” și “d”, precum și ale alin. (5) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov va participa, prin cofmanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Sumele la care se face referire la art. 1 vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2020, ulterior comunicării de către Ministerul Sănătății a finanțării prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru aparatura medicală efectiv achiziționată.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin


^^^'Economică și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

o cn <x Or ;

Contrasemnează,

Secretar genenălal județului

Maria E^ntorăveanu


%

>//

ANEXA la HCJ Brașov nr.

PREȘEDINTE,


Anexa
privind cotele de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finanțările solicitate de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov, din fonduri de Ia Ministerul Sănătății- anul 2020

- MII LEI -

Nr.crt.

Denumire echipament medical

Cantitate

(buc)

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuția Ministerului

Sănătății -90%

Contribuția

Consiliului

Județean

Brașov minimum 10%

1

Citometru în flux pentru determinarea limfocitelor T CD+

1

450,00

404,00

46,00

TOTAL

450,00

404,00

46,00

Director executiv DSAM, Adelina Văsioiu


Director executiv Dir.Economică, Gabriela Agafiței