Hotărârea nr. 68/2020

Hotărârea nr.68 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.68

din data de 18 februarie 2020

- privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad.2025/10.02.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, precum și Referatul de aprobare nr. ad. 2025/10.02.2020inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea statului de funcții, organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Față de statul de funcții și organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.515/20.12.2019, se propun unele modificări:

  • - față de statul aprobat: prin transformări de posturi de vacante, promovări, suplimentări de posturi, transformări de posturi și anulări de posturi;

  • - față de organigrama aprobată, noua organigramă va avea un număr total de 759,5 posturi;

Văzând adresa nr.2688/05.02.2020 a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr.2025/06.02.2020, Nota de fundamentare nr.2688/05.02.2020, precum și faptul că modificările solicitate se realizează cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în fundamentarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Ținând cont de dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, art. 1, pct.2 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1374/2016, precum și OGR nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l și nr.7, conform dispozițiilor ari. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art.173 alin. (1), lit. „a”și lit. „d”, alin. (2), lit. „c” și alin. (5), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.180 alin.(l) lit. “a” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și art.5, alin. (1) din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătății nr.l384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public;

în temeiul art. 182 și art.196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și a celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Art.4, - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.515/20.12.2019 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov se modifică în mod corespunzător.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov str. Prundului nr. 7-9, Brașov,500123 tel. 0268511481, fax. 0268/511484;511609


11

farmscist specialist

specialist

farmacie clinică

S

2

12

medic primar

primar

neurologie

S

7.5

13

medic primar

primar

psihiatrie

S

10.5

14

medic primar

primar

anatomie patologica

S

1

15

medic primar

primar

medicina generala

S

1

16

medic primar

primar

balneofizioterapie

S

1.5

17

medic primar

primar

laborator

S

2

18

medic primar

primar

radiologie si imagistica medică

S

2

19

medic primar

primar

epidemiolog

S

1

20

medic primar

primar

boli infecțioase

S

1

21

medic specialist

specialist

neurologie

S

5

22

medic specialist

specialist

psihiatrie

S

15

23

medic specialist

specialist

medicină fizică și de reabilitare

S

1

24

medic specialist

specialist

medicina generala

S

4

25

medic specialist

specialist

diabet zaharat, nutriție li boli metabolice

S

1

26

psiholog principal

principal

psihologie clinica

S

7

27

psiholog specialist

specialist

psihologie clinica

S

1

28

psiholog practicant

practicant

psihologie clinica

S

3

29

logoped principal

principal

logopedie

S

1

30

biolog principal

principal

laborator

s

1

31

fiziokinetoterapeut

fiziokinetoterapie

s

1

32

kinetoterapeut

kinetoterapie și motricitate specială

s

1

33

fiziokinetoterapeut debutant

debutant

fiziokinetoterapie

s

1

34

kinetoterapeut debutant

debutant

kinetoterapie și motricitate specială

s

1

35

asistent social principal

principal

sociopsihopedagogie

s

1

36

asistent social

sociologie

s

1

37

asistent social debutant

debutant

sociologie

s

2

38

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

s

3

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

5

4^

asistent medical principal

principal

medicina generala

S

24
41

asistent medical principal

principal

laborator

S

2

42

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie

S

4

43

asistent medical

medicina generala

S

7

44

asistent medical

balneofizioterapie

S

1

45

asistent medical debutant

debutant

medicina generala

S

2

46

asistent medical debutant

debutant

laborator

S

1

47

asistent medical principal

principal

medicina generala

SSD

4

48

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

107

49

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie

PL

5

50

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie si masaj

PL

5

51

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie si recuperare

PL

1

52

asistent medical principal

principal

laborator

PL

10

53

asistent medical principal

principal

farmacie

PL

5

54

asistent medical principal

principal

radiologie

PL

4

55

asistent medical principal

principal

nutriționist

PL

1

56

asistent medical

medicina generala

PL

53

57

asistent medical

farmacie

PL

6

58

asistent medical

radiologie

PL

2

59

asistent medical debutant

medicina generala

PL

6

60

autopsier

M

1

61

registrator medical

M

2

62

statistician

M

1

63

infirmiera

G

119

64

infirmiera debutanta

debutant

G

20

65

ingrijitoare

G

81

66

spălătorese

G

12

67

brancadier

G

30

68

șofer autosanitară II

M

1

69

paznic

G

14

Șef serviciu

II

S

3

r « \S

Șef birou

II

S

172

consilier juridic IA

73

auditor grad 1

74

economist IA

75

economist 1

76

economist II

77

referent de specialitate 1

78

referent de specialitate 1

79

referent de specialitate 1

80

referent de specialitate debutant

81

referent de specialitate debutant

82

tehnician - economist III

83

referent debutant economist

84

magaziner 1

85

arhivar 1

86

secretar

87

muncitor calificat 1

88

muncitor calificat 1

89

muncitor calificat 1

90

muncitor calificat 1

91

muncitor calificat II

92

muncitor calificat II

93

muncitor calificat II

94

muncitor calificat III

95

muncitor calificat III

96

muncitor calificat IV

97

muncitor calificat IV

98

muncitor calificat IV

99

muncitor necalificat

100

șoferi

șofer II

Total Venituri Proprii


IA

consilier juridic

S

2

IA

economist

S

1

IA

economist

S

13

1

economist

S

2

II

economist

S

2

1

inginer

S

5

1

economist

S

3

1

jurist

S

3

debutant

comunicare și relații publice

S

1

debutant

inginer

S

1

III

economist

SSD

1

debutant

economist

SSD

1

1

M

2

1

M

1

M

1

1

timplar

G

1

1

instalator

G

2

1

fochist

G

5

1

lenjeresa

G

3

II

fochist

G

1

II

telefonista

G

4

II

electrician

G

2

III

telefonista

G

1

III

lenjeresa

G

2

IV

instalator

G

2

IV

zugrav

G

1

IV

fochist

G

3

1

G

2

1

M

2

II

G

3

707.5

B. Finanțare de la bugetul de stat

1

Șef secție- medic primar

II

psihiatrie

S

1

2

medic primar

primar

psihiatrie

S

5

3

medic specialist

specialist

psihiatrie

S

1

4

psiholog principal

principal

psihologie clinica

S

1

5

psiholog specialist

specialist

psihologie clinica

S

3

6

psiholog practicant

practicant

psihologie clinica

S

1

7

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

S

1

8

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

4

9

asistent social principal

principal

PL

1

10

registrator medical

M

1

11

ingrijitoare

G

2

12

medic rezident anul 1

psihiatrie

S

2

13

medic rezident anul 1

medicină fizică și de reabilitare

S

5

14

medic rezident anul II

psihiatrie

S

6

15

medic rezident anul II

neurologie

S

1

16

medic rezident anul II

medicină fizică și de reabilitare

S

3

17

medic rezident anul III

psihiatrie

S

3

18

farmacist rezident anul III

farmacie

S

1

19

medic rezident anul IV

neurologie

S

2

20

medic rezident anul IV

psihiatrie

S

8

Total Buget de Stat

52

TOTAL GENERAL

759.5

Total posturi aprobate - 759.5

din care:

venituri proprii

707.5

52

bugetul de stat


Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, ec.Croitoru Diana Mihaela ■ f /


VIZAT SINDICAT

as.med.S.MariaMarchis

IT7-întocmit,


ȘEF SERVICIU RUNOS,

ORGANIGRAMA - 2019 SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV [


Aprobat, HCJ Brașov nr...S™.....din da

Președint Adrian I


/ Compartiment juridic

FE-2

Compartiment relații cu publicul și secretariat

FE-2

Compartiment audit public intern

FE-1

Birou informatică și statistică medicală

FC-1 FE-5CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

4........

MANAGER

___________FC-1 _________

t

COMITET DIRECTOR2-.Q2.P

ețăl al judefului,


răveanu


!

DIRECT!

:

3R MEDICAL

FC-1

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL FC-1


Secția clinică neurologie I

FC-2 FE -39,5

Secția neurologie 11

FC-2 FE - 44

Secția clinică recuperare neuro-psiho-motorie

FC-2

FE-55,5

Compartiment recuperare medicală neurologie

FE -19

Secția clinică psihiatrie I

FC-2 FE-39

Secția psihiatrie n

FC-2 FE-42

Secția clinică psihiatrie HI

FC-2 FE-40,5

Compartiment psihiatrie cronici

FE-12

Secția exterioară psihiatrie cronici Zămești

FC-2 FE-96

Secția exterioară psihiatrie cronici Vulcan

FC-2 FE-76

Camera de gardă psihiatrie

FE-26

Camera de gardă neurologie

FE-31

Farmacie

FC-I FE-15


Serviciul financiar

FC-1

contabil

FE-7


__________t___________

DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI FC-1 Coordonează metodologic activitatea de îngrijiri la nivelul spitalului

I----------


Compartiment securitatea și sănătatea în muncă, PSI, protecfie civilă și situații de urgență

FE- 1

Serviciul de management al calității serviciilor medicale

FC-1 FE-6

Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale

FE-3

Serviciul R.U.N.O.S.

FC-1 FE-7


Laborator analize medicale

FC-1 FE-17

Laborator radiologie și imagistică medicală

FE-8

Compartiment prosectură

FE-3

Compartiment explorări funcționale

FE-2

Ambulatoriul integrat cu cabinet în specialitățile: -Neurologie -Psihiatrie

-Recuperare, medicină fizică și balneologie

FE-4

Centrul de Sănătate Mintală cu Staționar de zi

FC-2 FE-19


Compartiment de dietetică și nutriție

FE-2

Compartiment internare- externare

FE-2

Spălătorie Garderobă

FE- 11Compartiment

* achiziții publice

FE-6

Compartiment administrativ

FE-7


Formație de lucru: Muncitori întreținere Centrale termice Activități normate

FE-34

Pază

FE-14

Compartiment tehnicTotal paturi

Total posture aprobate

Funcții de conducere

Funcții de execuție din care:

Medici rezidenti Farmacist resident-605

  • -

  • - 28 -731,5

  • -

  • -