Hotărârea nr. 67/2020

Hotărârea nr.67 – validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție, Secția Neonatologie I din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 67

din data de 18.02.2020

- privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție, Secția Neonatologie I din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.02.2020;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad. 2098/10.02.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 2098/10.02.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare validarea rezultatului xamenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție, Secția Neonatologie I din adrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov;

Văzând adresa nr. 1005/6.02.2020 emisă de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 416/31.10.2019 privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov și nr. 22/23.01.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică/practică și proba de interviu;

Ținând cont de rezultatul examenului, consemnat în procesul-verbal nr. 922/4.02.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 6, art. 7, art. 9, art. 13 și art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173, alin.(l) lit. “d” și alin. (5) lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. 1. A. Sbârcea” Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție, Secția Neonatologie I, conform procesului-verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.2. - Managerul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. 1. A. Sbârcea” Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de șef secție, Secția Neonatologie I, a doamnei dr. Popescu Olimpia, medic primar, specialitatea neonatologie, urmând ca acesta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția ică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.


de Sănătate și Asistență Medicală și Spitaluljgljpi


Contrasemnează,

Secretar geii€ral al județului Maria Humbrăveanu