Hotărârea nr. 66/2020

Hotărârea nr.66 – validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție, Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 66

din data de 18.02.2020

- privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție, Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.02.2020;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad. 958/4.02.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 958/4.02.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție, Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul unității anitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Văzând adresa nr. 1053/20.01.2020 emisă de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 498/20.08.2019 privind aprobarea condițiilor specifice de participare la concursul/examenul de ocupare a postului vacant de conducere de șef de secție - Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, precum și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 373/26.08.2019 privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și nr. 508/20.12.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de secție la Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică;

Ținând cont de rezultatul examenului, consemnat în procesul-verbal nr. 889/16.01.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 6, art. 7, art. 9, art. 13 și art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și ompletările ulterioare, precum și prevederile art.173, alin.(l), lit. “d” și alin. (5), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 rivind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție, Secția Psihiatrie Pediatrică, conform procesului-verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.2. - Managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de șef secție, Secția Psihiatrie Pediatrică, a doamnei dr. Popescu Laura, medic primar, specialitatea neurologie pediatrică, urmând ca acesta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Șpfța


Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin jjȚțîjjup de Urgență pentru Copii Brașov.


ț

Contrasemnează,

Secretar genera) al județului Maria Dumbrăveanu


c