Hotărârea nr. 65/2020

Hotărârea nr.65 – aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: + 40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.65

din data de 18 februarie 2020

- privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară Ia data de 18 februarie 2020 ;

Analizând Referatul de aprobare nr.ad.1327 din data de 10.02.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr.ad.1327 din data de 10.02.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023;

Văzând adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov cu nr.972/28.01.2020 prin care se solicită aprobarea Planului de Dezvoltare al spitalului, pentru perioada 2019-2023;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.282/25.07.2019 privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019 -2023;

Conform prevederilor art.5, alin.(2) Anexa 1 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor art. 1 pct. 1 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public, precum și art.5, alin. (2), pct. 1 din Contractul de management nr.8500/21.05.2019, încheiat de către managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov cu Președintele Consiliului Județean Brașov, art. 187, alin.(10), lit. „c” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.7, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin.(l), lit. „d” și alin.(5), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196 alin. (1) lit.„a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 - Se aprobă Planul Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 282/25.07.2019 privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019 -2023, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.


Anexa la HCJBV nr. 65/2020

PLANUL DE DEZVOLTARE AL

SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

BRAȘOV, 2019-2023

Brașov, Aleea Dealul Spirii, nr. 12

Tel.: 0268/477011, 0268/477263;

Fax.: 0372870370;

e-mail: manager@pneumologie.ro; website:www.pneumologie.ro

CUPRINS

1. Descrierea situației actuale a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Caracterizare generală

Caracteristicile populației deservite

Structura spitalului

Resursele umane

Analiza activității clinice

Situația dotării

Situația financiară

Situația juridică actuală privind locația Spitalului

 • 2. Analiza SWOT a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

3. Implementarea Planului de dezvoltare

Misiunea organizației

Viziunea echipei manageriale

Scopul echipei manageriale

Obiective strategice pentru perioada 2019-2023

 • A) Obiective generale

 • B) Obiective specifice

 • C) Activități, responsabilități, resurse, termene

 • D) Grafic GANTT -încadrarea în timp

 • E) Rezultate așteptate

 • F) Riscuri posibile

 • G) Indicatori-evaluare, monitorizare

 • H) Legislație relevantă

Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2

PLAN DEZVOLTARE 2019 -2023,

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV

 • 1. Descrierea situației actuale a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Caracterizare generală

Profilul spitalului: Spital public de specialitate, monoprofil de Pneumologie, aflat în subordinea Consiliului Județean Brașov, categoria II M, cu statut de spital clinic. Este singurul spital cu acest profil din județul Brașov și județele limitrofe Covasna și Harghita.

Locație: Spitalul este situat în Brașov, în centrul vechi al orașului, pe dealul Spirii, cu acces din centrul vechi al orașului și/sau din drumul spre Poiana Brașov.

Capacitate: 160 paturi, din care 10 pentru spitalizare de zi (în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 66/28.02.2018 prin care Președintele Consiliului Județean Brașov aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov). Din cele 150 paturi spitalizare continuă, 116 paturi sunt pentru secțiile I și II Pneumologie Adulți (din care 53 paturi pentru compartimentele TB adulți, 45 paturi pentru Pneumologie nonTB adulți și 18 paturi pentru Recuperare Respiratorie adulți), 25 paturi sunt pentru secția Pneumologie Copii (din care 15 paturi pentru compartimentul TB copii și 10 paturi pentru Pneumologie nonTB copii) și 9 paturi sunt pentru Compartimentul de îngrijiri Paliative. în structura spitalului sunt cuprinse și Dispensarul T.B. din Brașov și Dispensarul T.B. din Săcele.

Infrastructură: Spital multipavilionar, cu 8 pavilioane principale, distanța dintre pavilioane fiind în medie de 150 m - 200 m; la cele 8 pavilioane se adaugă atât Dispensarul T.B. Brașov care se află la o distanță de 5 km de Spital, cuprinzând și Ambulatoriu integrat și Laboratorul de analize medicale al Spitalului, cât și Dispensarul T.B. din Săcele, care se află la o distanță de 25 km de Spital.

Istoric: Clădirile Spitalului au fost construite între anii 1920-1923 și până în prezent au fost efectuate doar reabilitări parțiale.

Caracteristicile populației deservite

Proiectarea populației județului Brașov până în anul 2025 făcută de către Institutul Național de Statistică-filiala Brașov, ne arată că, pe fondul menținerii unor valori scăzute ale natalității și fertilității, precum și datorită înaintării în vârstă a generațiilor, diferite ca mărime, structura pe grupe mari de vârstă a populației va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului și ponderii tinerilor și al creșterii numărului și ponderii populației adulte și vârstnice.1

în cursul anului 2018, Spitalul a acordat asistență medicală unui număr de 2603 pacienți cu afecțiuni respiratorii, dintre care 2427 pacienți (93,24%) au domiciliul în județul Brașov, iar 176 pacienți (6,76%) au domiciliul în alte județe, cu preponderență în județele limitrofe Covasna, Buzău, Prahova, dar și în județele Bacău și Vaslui (vezi figura nr. 1).

'institutul Național de Statistică-filiala Brașov, Proiectarea populației județului Brașov până în anul 2025.

Figura nr. 1

Structura pacienților internați în Spitalul Clinic de Pneumofitiziologie Brașov, pe județe, în cursul anului 2018


Sursa: Baza de date a Spitalului Clinic de Pneumofitiziologie Brașov, 2019

Distribuția pacienților internați în Spitalul Clinic de Pneumofitiziologie Brașov, în funcție de categoria de asigurați, în perioada studiată ne arată că, aproape jumătate dintre pacienții internați sunt pensionari (48,83%), salariați sunt 19,75% și 16,29% sunt copii cu vârsta de până la 18 ani (vezi figura nr. 2).

Figura nr. 2

Distribuția pacienților internați în Spitalul Clinic de Pneumofitiziologie Brașov, în funcție de categoria de asigurați, în cursul anului 2018

1400

1271


1200

1000

800

600


514


424


400


200


56


21


30


64


89


39


86


salari


coasi


pensi


at


onari


copil

<18


am


18-

26


ire copil


han di


cap


56


1271


424


21


30


l’rogr

ajuto


am Națio


șoma


neasi


nai


Sănăt


socia

1


alte


guraț


ate


64


89


39


86


Sursa: Baza de date a Spitalului Clinic de Pneumofitiziologie Brașov, 2019

Din totalul pacienților externați, 23,97% sunt în grupa de vârstă 55-64 ani, 21,28% în grupa de vârstă 65-74 ani, iar 12,49% în grupa de vârstă 45-54 ani, însumând un procent de 57,74%, ceea ce reprezintă 1503 pacienți din totalul de 2603 pacienți externați (vezi figura nr.

 • 3).

Figura nr. 3

Structura pacienților internați în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, pe grupe de vârstă, în perioada 01.01.2018-31.12.2018

 • ■ sub 1 an


 • • I-4 ani

 • • 5-14 ani

15-24 ani

 • ■ 25-34 ani

 • • 35-44 ani

 • ■ 45-54 ani

 • ■ 55-64 ani

 • • 65-74 ani

75-84 ani

 • ■ peste 85 ani

Sursa: Baza de date a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, 2019

Din analiza datelor înregistrate la nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, se constată că peste 2/3 (72,38%, 1884 pacienți) din numărul pacienților externați din Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în cele 12 luni analizate, provin din mediul urban.

Comparația pe sexe a pacienților externați ne arată că ponderea bărbaților internați în Spital este de 61,04% bărbați față de 38,96% femei (vezi figura nr. 4).

Figura nr. 4

Structura pacienților internați în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, pe sexe, în perioada 01.01.2018-31.12.2018


Sursa: Baza de date a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, 2019

Pacienții sunt din toate categoriile sociale, predominând pensionarii și cei fără ocupație (vezi figura nr. 5).

Figura nr. 5

Distribuția pacienților internați în Spitalul Clinic de Pneumofîtiziologie Brașov,

în funcție de categoria socială, în perioada 01.01.2018-31.12.2018

Sursa: Baza de date a Spitalului Clinic de Pneumofîtiziologie Brașov, 2019

Structura spitalului

1) Trei secții de Pneumoftiziologie, respectiv:

 • •  Secția Pneumologie I Adulți (pavilioanele I, III) -62 paturi, din care:

 • -  compartiment TB adulți - 28 paturi

 • -  compartiment de Recuperare Medicală Respiratorie -8 paturi

 • •  Secția Clinică Pneumologie II Adulți (pavilioanele IV, VI) - 54 paturi, din care:

 • -  compartiment TB adulți - 25 paturi

 • -  compartiment de Recuperare Medicală Respiratorie -10 paturi

 • •  Secția Pneumologie Copii (pavilionul V) - 25 paturi, din care:

 • -  compartiment TB copii - 15 paturi

 • 2) Compartiment de îngrijiri paliative -9 paturi

 • 3) Camera de gardă

 • 4) Spitalizare de zi-10 paturi

 • 5) Dispensar TB Brașov

 • 6) Dispensar TB Săcele

7) Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitatea pneumologie și cardiologie.

La acestea se adaugă trei Laboratoare de radiologie și imagistică medicală (unul în Spital și câte unul în fiecare dispensar), Laboratorul de analize medicale în Dispensarul Brașov cu puncte de recoltare la Spital, trei Compartimente explorări funcționale (unul în spital și câte unul în fiecare dispensar), două Compartimente endoscopie bronșică (Spital și Dispensarul Brașov), Laborator de somnologie în Spital, Compartiment de Recuperare medicală respiratorie-Baza de tratament, Farmacia cu circuit închis a Spitalului, Compartimentele medicale de suport-de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, de asistență socială, dietetică, evaluare și statistică medicală, Birou internări, Birou managementul calității, Blocul alimentar, Spălătoria și Aparatul funcțional.

Resursele umane

Numărul total de personal angajat în cadrul Spitalului, la sfârșitul perioadei luate în studiu este de 166, dintr-un total aprobat de 205,5, distribuit astfel:

Tabel nr.l

Personalul angajat în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, la 31.12.2018

Categoria de personal

Spital și dispensare

Număr

% din total personal angajat

Medici

20 (din care: 15 medici primari, 3 doctori în medicină, 2 medici specialiști)

12,05%

Alt personal sanitar superior

3 (din care: 1 farmacist, 1 chimist, 1 asistent social)

1,80%

Personal mediu sanitar

81 (din care: 78 asistenți medicali, 2 registratori medicali, 1 statistician medical)

48,80%

Personal auxiliar

37

22,30%

TESA

15

9,03%

Muncitori

10

6,02%

Total

166

100%

Sursa: Baza de date a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, 2019

Analiza activității clinice

în perioada 01.01.2018-31.12.2018 (12 luni), din cele 2603 cazuri externate, 80,14% au avut patologie respiratorie non-tuberculoasă (BPOC, boli pulmonare interstițiale cu fibroză, pneumonii, insuficiența respiratorie acută, pleurezii ș.a.) și 19,86% patologie tuberculoasă (vezi tabelul nr. 2).

Tabel nr.2

Cele mai frecvente 10 afecțiuni respiratorii ale pacienților externați din Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, în perioada 01.01.2018-31.12.2018


Nr. crt.

Cod de boală OMS

Afecțiunea respiratorie

Nr. pacienți externați

1

J84.1

Alte boli pulmonare interstițiale cu fibroză

333

2

J44.1

Boala pulmonară obstructivă cronică cu exacerbare acută, nespecificată

329

3

J44.0

Boala pulmonară obstructivă cronică cu infecție acută a căilor respiratorii inferioare

172

Plan de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Dr. Dan MORARU

4

A16.7

Primo-infecția tuberculoasă a căilor respiratorii, fără mențiunea de confirmare bacteriologică sau histologică

151

5

A16.0

Tuberculoza pulmonară, cu investigații bacteriologice sau histologice negative

143

6

J15.9

Pneumonia bacterienă, nespecificată

140

7

J41.1

Bronșita cronică mucopurulentă

137

8

B90.9

Sechelele tuberculozei respiratorii și nespecificate

130

9

J96.0

Insuficiența respiratorie acută

114

10

J18.9

Pneumonie, nespecificată

76

Sursa: Baza de date a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, 2019

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov derulează Programul Județean de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT), având ca obiectiv limitarea riscului de îmbolnăvire a populației prin reducerea endemiei tuberculoase.

In acest context, din analiza endemiei TB pe județe, se constată că în județul Brașov incidența globală (cazuri noi și recidive) a bolii în anul 2018 este sub media incidenței TB pe țară, fiind pe penultimul loc în ordine descrescătoare a incidenței cu 27,6 cazuri la suta de mii de locuitori (152 cazuri TB) față de media pe țară care este de 59,4 cazuri la suta de mii de locuitori, la nivel național înregistrându-se 11.630 cazuri TB-vezi figura nr. 6.

Figura nr.6

Incidența globală a tuberculozei pentru anii 2010-2018, în România și județul Brașov

Din analiza principalilor indicatori de utilizare a serviciilor în anul 2018 față de anul 2017, pe spital, se constată că rata de utilizare a paturilor a crescut în 2018 la 71,43% față de 66,41% în cursul anului 2017, numărul de bolnavi externați în 2018 a crescut la 2.603 bolnavi

i >' externați față de 2.442 bolnavi externați în cursul anului 2017, iar numărul consultațiilor acordate în ambulatoriu în aceeași perioadă a crescut de la 16.914 consultații acordate în ambulatoriu în anul 2017 la 17.157 consultații acordate în ambulatoriu în anul 2018.

Totodată, se constată că proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați în spital a crescut de la 25,68% în anul 2017 la 28,9% în anul 2018. în același timp, indicele de complexitate a cazurilor-ICM pe spital a rămas la valoarea de 1,1306 în anul 2018 față de 1,1304 în anul 2017 (vezi tabelul nr. 3).

Tabel nr. 3

Gradul de realizare a principalilor indicatori de utilizare a serviciilor, anul 2018 comparativ cu anul 2017

Nr crt

Indicatori de utilizare a serviciilor

Realizat 2017

Realizat 2018

1

Numărul de bolnavi externați

2.442

2.603

2

Durata medie de spitalizare

14,45

14,62

3

Rata de utilizare a paturilor

66,41

71,43

4

Indicele de complexitate a cazurilor

1,1304

1,1306

5

Proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați

25,68

28,9

6

Numărul consultațiilor acordate în ambulatoriu

16.914

17.157

Sursa: Baza de date a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, 2019

Situația dotării

Spitalul dispune de:

 • -  3 aparate de radiologie pentru Laboratoarele de radiologie și imagistică medicală din Spital și Dispensarele TB;

 • -  1 aparat de înregistrare imagini și filme radiologice digitale;

 • -  1 aparat automat de developat filme radiologice;

 • -  1 aparat de screening penru somnologie;

 • -  1 ecograf cu sondă și videoprinter;

 • -  1 electrocardiograf;

 • -  1 fibrobronhoscop pentru adulți;

 • -  1 sistem de videofibrobronhoscopie cu sistem de înregistrare imagini și accesorii;

 • -  3 spirometre pentru Compartimentele de explorări funcționale din Spital și Dispensare;

 • -  16 concentratoare de oxigen;

 • -  aparatură de laborator (1 analizor automat de biochimie cu accesorii, 1 analizor automat de hematologie cu accesorii, 4 hote bacteriologice, 3 aparate de centrifugare - cu refrigerare, de masă și microcentrifugă, 1 analizor de electroforeză cu accesorii, 1 sistem automat MGIT, 1 sistem automat pentru hibridizare, 1 sistem amplificare PCR, 1 autoclav de sterilizare cu abur controlat, 1 microcentrifugă pentru tuburi, 1 incintă termostatată, 1 etuvă-sterilizator cu aer cald, 1 microscop trinocular și 1 microscop binocular cu fluorescență, 3 microscoape binoculare ș.a.).

Situația financiară

Total venituri pe surse, anul 2018:

 • a) din activități economice:

 • -  66,38% contract CAS;

1,09% venituri proprii;

4,63% transferuri PNS;

 • -  27,91% buget MS.

 • b) finanțări, subvenții, transferuri, alocări bugetare:

12,76% subvenții buget local;

86,06% subvenții Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS); 1,17% sponsorizări, bunuri și servicii, transferuri.

Total cheltuieli operaționale, anul 2018:

82,16% cheltuieli de personal (salariile personalului, salariile în natură-vouchere de vacanță, contribuțiile sociale);

2,28% cheltuieli cu medicamente;

1,45% cheltuieli cu materiale de curățenie, materiale sanitare, dezinfectând;

1,62% cheltuieli cu materiale de laborator și reactivi;

2,23% cheltuieli privind hrana;

3,10% cheltuieli cu utilitățile, întreținere și reparații;

1,44% cheltuieli cu chiriile;

 • -  0,24% cheltuieli transport bunuri și persoane, combustibil, piese de schimb;

 • -  3,89% cheltuieli cu servicii executate de terți;

1,59% alte cheltuieli: furnituri de birou-0,10%, obiecte de inventar-0,11 %, poștă și telecomunicații-0,08%, taxe și impozite-0,47%, amortizare mijloace fixe-0,72%, altele-0,12%.

Spitalul nu înregistrează arierate.

Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești, încheiat între Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și Casa de Asigurări de Sănătate teritorială Brașov pentru anul 2018 a crescut față de anul 2017 și prevede în funcție de modalitățile de plată:

 • -   Spitalizare continuă acuți: la serviciile medicale spitalicești a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat-DRG pentru afecțiunile acute, este prevăzut un ICM de 1,1454 în anul 2018 față de 1,1222 în anul 2017;

 • -   Spitalizare continuă cronici: la Compartimentele de cronici a căror plată se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare, acest tarif este de 210 lei la TB adulți și de 255 lei la TB copii, la fel ca și în anul 2017;

 • -   Spitalizare de zi: suma aferentă serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi a rămas practic neschimbată în anul 2018 față de anul 2017, respectiv 17.175 lei în anul 2018, față de 17.795 lei în anul 2017;

Servicii paliative și spitalizare continuă cronici: datorită înființării Compartimentului de Recuperare Respiratorie și a Compartimentului de îngrijiri paliative contractul cu CAS Brașov a inclus din aprilie 2018, față de anul 2017, și sumele aferente serviciilor medicale de recuperare respiratorie în regim de spitalizare continuă la un tarif pe zi de spitalizare de 250 lei și sumele aferente serviciilor medicale paliative în regim de spitalizare continuă la un tarif pe zi de spitalizare negociat de 235 lei.

Ca urmare, suma inițială stabilită prin contract pentru serviciile spitalicești a crescut de la 7.158.061,70 lei în anui 2017 la 7.545.145,18 lei în anul 2018.

Situația juridică actuală privind locația Spitalului

Potrivit adresei Consiliului Județean Brașov nr. 13780/14.01.2013 și în conformitate cu dispozițiile H. G. nr. 867/2002, imobilele în care funcționează Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov au fost trecute din domeniul privat al statului în domeniul public al județului Brașov și sunt incluse, conform H.G. nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov. în baza HCJ nr.455/2003 aceste imobile au fost date în folosință gratuită Spitalului.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov își desfășoară activitatea medicală în imobile a căror situație juridică se prezintă astfel:

 • > Imobile care sunt amplasate pe terenul înscris în cartea funciară nr. 2344 și cartea funciară nr. 10227, proprietate Casa Centrală a Asigurărilor Sociale București, respectiv:

 • ■  Secția Pneumoftiziologie I Adulți (62 paturi) funcționează în Pavilioanele pentru adulți nr. I și III (28 paturi TB, 26 paturi nonTB și 8 paturi recuperare respiratorie);

 • ■  Pavilionul tehnic cu Laboratorul de radiologie și imagistică medicală, Compartimentul de bronhoscopie, Laboratorul de somnologie și Compartimentul de explorări funcționale;

 • ■  Compartimentul de îngrijiri paliative cu un număr de 9 paturi;

 • ■  Pavilionul administrativ;

 • ■  Arhiva și garajele Spitalului.

 • > Imobile pentru care se plătește de către Consiliul Județean Brașov o chirie lunară către proprietarul terenului, respectiv:

 • ■  Secția Pneumoftiziologie II Adulți (54 paturi) funcționează în Pavilioanele pentru adulți nr. IV și VI (25 paturi TB, 19 paturi nonTB și 10 paturi recuperare respiratorie);

 • ■  Secția Pneumoftiziologie Copii (25 paturi) funcționează în Pavilionul V pentru copii (15 paturi TB și 10 paturi nonTB);

 • ■  Spațiile destinate Farmaciei, Blocului Alimentar și Spălătoriei Spitalului care funcționează la demisolul Pavilionului V, Pavilionului VI și respectiv Pavilionului IV.

 • > Clădirea în care funcționează Dispensarul TB Săcele aparține Consiliului Local Săcele și este dată în folosință gratuit.

2. Analiza SWOT a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

MEDIUL INTERN

PUNCTE TARI

 • •  Medici înalt calificați și personal cu experiență

 • •  Dotare cu aparatură de specialitate

 • •  Adresabilitate și rulaj foarte mari

 • •  Sistem informațional performant

 • •  Coordonator județean în cadrul Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei

 • •  Laborator de analize medicale acreditat RENAR și de referință în cadrul programului național

PUNCTE SLABE

 • •  Situația juridică a unora dintre imobilele în care funcționează Spitalul nu permite investiții în infrastructură și obligă la plata unei chirii lunare

 • •  Acces dificil al pacienților din cauza sistemului multipavilionar

 • •  în condițiile de infrastructură actuală, spațiile de lucru sunt insuficiente și nu permit dezvoltarea Spitalului

 • •  Lipsa unor echipamente medicale de înaltă performanță destinate investigațiilor sistemului respirator

OPORTUNITĂȚI

Adresabilitate mare din localitate și zona de acoperire

Colaborare bună cu:

 • - instituții naționale de referință din domeniu;

 • - Universitatea „Transilvania”din Brașov;

 • - autoritățile administrației publice județene și locale;

 • - spitalele publice din Brașov. Disponibilitatea Consiliului Județean Brașov de a rezolva situația locativă a Spitalului


AMENINȚĂRI

Apariția furnizorilor de servicii medicale de specialitate private cu resurse financiare însemnate

Migrarea forței de muncă pregătită

Situația juridică a clădirilor


MEDIUL EXTERN


3. Implementarea Planului de dezvoltare

MISIUNEA ORGANIZAȚIEI

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a comunității din regiunea pe care o deservește și furnizarea unor servicii de sănătate modeme și eficiente, comparabile cu serviciile de sănătate din Uniunea Europeană, servicii de sănătate puse permanent în slujba cetățeanului.

Spitalul caută soluții concrete pentru asigurarea educării continue a personalului medical, acordarea de servicii de calitate și, nu în ultimul rând, asigurarea unui mediu optim pentru desfășurarea în bune condiții a actului medical din punctul de vedere al prevenției, diagnosticării și tratamentului.

VIZIUNEA ECHIPEI MANAGERIALE

Ne propunem ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale de pneumoftiziologie din regiunea centru, un etalon al profesionalismului și calității în domeniul medical.

în același timp, trebuie să ținem cont de faptul că, în ultimii ani, sectorul privat de sănătate a cunoscut o dezvoltare importantă. Astfel, sănătatea devine o piață concurențială în care, pentru a fi competitivi, trebuie să ne aliniem cerințelor și nevoilor populației.

Analizând situația actuală la nivel local și regional, constatăm că spitalul nostru este singurul spital public cu acest profil din județul Brașov și județele limitrofe Covasna și Harghita. Totodată, apariția unor servicii private de specialitate în orașul nostru, ne obligă să fim permanent preocupați pentru dezvoltarea serviciilor pe care le furnizăm și atingerea unor standarde ridicate în ceea ce privește calitatea și siguranța actului medical.

în același timp, accentuarea gradului de îmbătrânire demografică, în contextul unei extinderi a stării de sărăcie a vârstnicilor, va genera o cerere crescută pentru servicii de sănătate. De aceea, este previzibilă creșterea solicitărilor de servicii specializate.2

Prezentul Plan de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov urmărește creșterea capacității de a furniza servicii publice de sănătate de o calitate crescută și sporirea accesului populației județului Brașov și a județelor limitrofe la acestea.

Ca urmare, problemele prioritare identificate sunt:

J situația juridică și capacitatea actuală a locațiilor în care funcționează Spitalul nu permit atingerea potențialului real de dezvoltare a Spitalului;

S în condițiile de infrastructură actuală, spațiile de lucru insuficiente afectează calitatea serviciilor și eforturile de reducere la minim a riscurilor posibile determinate de afecțiunile contagioase, în conformitate cu Ordinul MS nr. 914/2006 (*actualizat*) pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare', este necesară diversificarea serviciilor medicale furnizate, în scopul acoperirii unei arii mai largi de afecțiuni respiratorii diagnosticate și tratate;

J este nevoie de eficientizarea actului medical prin dotarea cu aparatură medicală performantă pentru asigurarea unui diagnostic rapid și corect;

lipsa unor activități susținute de prevenție îngreunează eforturile de limitare a răspândirii infecției și bolii tuberculoase.

Motivarea alegerii făcute

Urmare a schimbării sediului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov din actuala locație la secția exterioară Mârzescu, respectiv Imobilul dinspre intrarea din str. Sitei a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov (vezi Anexa nr. 1), s-ar obține:

 • -  rezolvarea situației juridice a sediului Spitalului, împiedicându-se evacuarea intempestivă cu perturbarea gravă a activității medicale;

 • -  respectarea standardelor de acreditare elaborate de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate privind confortul, siguranța pacientului și calitatea actului medical și în conformitate cu Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  capacitatea locației propuse permite relocarea în întregime a activității medicale și administrative din imobilele actuale precum și posibilități de dezvoltare a unor noi structuri medicale, respectiv diversificarea serviciilor medicale furnizate de către Spital;

 • -  locația propusă corespunde exigențelor pe care le presupune specificul de pneumoftiziologie al Spitalului întrucât incinta noii locații este delimitată de zonele din jur și astfel, accesul în incintă este controlat; totodată locația propusă este prevăzută cu o zonă verde (parc), asigurând un perimetru de protecție sanitară;

institutul Național de Statistică-filiala Brașov, Proiectarea populației județului Brașov până în anul 2025.                    ,

 • -  reducerea semnificativă a cheltuielilor cu utilitățile de la un cost mediu cu utilitățile și chiria/lună din total cheltuieli de 4,5% la 1,5% cheltuieli cu utilitățile/lună din total cheltuieli;

 • -  legături ușor accesibile între structurile medicale pentru obținerea rapidă a rezultatelor investigațiilor paraclinice și reducerea semnificativă a costurilor cu transportul zilnic a produselor biologice umane, transportul zilnic al pacienților pentru investigații paraclinice în locațiile Spitalului, transportul zilnic al hranei și lenjeriei pacienților în locațiile Spitalului.

 • -  personalul actual ar acoperi:

 • ■  nevoile de asigurare a continuității în activitatea desfășurată în cadrul Spitalului;

 • ■  posibilitatea acordării la timp a zilelor libere, corespunzătoare orelor suplimentare.

în același timp, amplasarea Spitalului în locația propusă ar permite desfășurarea activităților cu un randament și o eficiență maxime, având în vedere că în același loc este și Laboratorul de analize medicale, Dispensarul TB Brașov și Ambulatoriul integrat al Spitalului. Astfel, amplasarea Spitalului în locația propusă va determina:

 • -  creșterea siguranței pacienților prin urmărirea cu rigurozitate a pacienților TB care se prezintă la dispensarul TB și necesită internare în regim de spitalizare continuă;

 • -  reducerea la minim a riscurilor posibile determinate de afecțiunile contagioase prin amplasarea în același areal de acțiune a facilităților necesare combaterii acestor afecțiuni și crearea unui circuit intern al persoanelor, de tip închis, necesar pe considerente de asepsie, dar și pentru izolare față de perturbări externe (vizite inoportune și alte situații neprevăzute);

 • -  timpul alocat consultațiilor în Ambulatoriu va crește și astfel lista de așteptare pentru consultații se va reduce;

 • -  amplasarea Compartimentului de spitalizare de zi și a Ambulatoriului integrat în același imobil va determina creșterea numărului de spitalizări de zi și reducerea internărilor în regim de spitalizare continuă, crescând eficiența generală a Spitalului;

 • -  asigurarea continuă a necesarului de apă, prin dotarea Spitalului cu rezervor de acumulare dimensionat astfel încât să asigure o rezervă de consum de 1 -3 zile și o rezervă de apă de incendiu, conform Normei privind asigurarea condițiilor generale de igienă aprobate prin Ordinul MS nr. 914/2006 (*actualizat*);

 • -  posibilitatea instalării unui grup electrogen propriu pentru a se asigura continuarea activității în cazul întreruperii distribuției energiei electrice, conform Normei privind asigurarea condițiilor generale de igienă aprobate prin Ordinul MS nr. 914/2006-,

 • -  înființarea Compartimentului de prosectură prevăzut cu cameră frigorifică compartimentată în boxe pentru depozitarea cadavrelor, sală pentru pregătirea cadavrelor în vederea predării acestora către aparținător și spațiu pentru predarea cadavrelor către aparținător, cu acces propriu, conform Normei privind plivind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spital aprobate prin Ordinul MS nr. 914/2006 (*actualizat*);

 • -  amenajarea unui număr de 5 rezerve cu un pat pentru pacienții adulți și a unui număr de 3 rezerve pentru copiii în vârstă de până la 3 ani și copiii cu handicap grav sau accentuat care se internează cu mamele;

 • -  înființarea unui număr de 8 paturi pentru însoțitori, dintre care 5 paturi pentru secțiile de adulți și 3 paturi pentru secția de copii;

 • -  asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile medicale furnizate, în conformitate cu normele existente în privința egalității de șanse;

 • -  creșterea satisfacției personalului angajat datorită îmbunătățirii condițiilor de muncă;

 • -  creșterea gradului de satisfacție al pacienților prin creșterea capacității Spitalului de a furniza servicii medicale accesibile și condiții de internare mai bune.

Numărul persoanelor cu afecțiuni respiratorii care au boli asociate (comorbidități) a crescut, motiv pentru care se impune diversificarea serviciilor medicale furnizate și acoperirea unei arii mai largi de investigații paraclinice-explorări medicale pentru stabilirea diagnosticului de certitudine și a conduitei terapeutice.

în același timp, pentru minimalizarea impactului bolilor cronice asupra pacienților este necesară implementarea unui management al bolnavului (self-management) care presupune o activitate de colaborare între pacient și personalul sanitar, iar în acest context, îngrijirile la domiciliu devin obligatorii pentru obținerea succesului terapeutic.

Totodată, pentru pacienții cu boli respiratorii care au și patologie cardiovasculară, pentru a beneficia de un tratament corect, la timp și complet prin serviciile furnizate de către Spital, este necesară dotarea și funcționarea cabinetului de cardiologie din Ambulatoriu integrat, crescând astfel calitatea actului medical și reducându-se totodată costurile cu consulturile de specialitate din alte unități medicale.

în prezent, la Brașov funcționează foarte bine un Centru Regional de Mucoviscidoză pentru pacienții copii, iar preocuparea de a crește capacitatea Spitalului de a furniza servicii medicale complexe justifică înființarea în cadrul Spitalului a unui Centru Regional de Mucoviscidoză pentru pacienții adulți. Diagnosticul și tratamentul pacienților adulți cu fibroză chistică întâmpină încă mari dificultăți, rețeaua de unități destinate pentru tratamentul acestor bolnavi nefiind complet funcțională, mulți pacienți apelând la serviciile unităților de pediatrie și după ce au ajuns la vârstă adultă.1

în același timp, din analiza principalilor indicatori de utilizare a serviciilor în anul 2018, pe spital și pe fiecare secție, se constată că proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați în Spital a crescut, iar pentru stabilirea unui diagnostic rapid și corect sunt necesare investigații suplimentare cu echipamente medicale de înaltă performanță.

Managemenul bolnavului cronic include educația acestuia, folosirea în conlucrare a unei game largi de tehnici de modificare a comportamentului pentru a sprijini schimbarea stilului de viață, adoptarea unor comportamente de promovare a sănătății și dezvoltarea deprinderilor adaptate afecțiunii cronice. De aceea, Spitalul caută soluții concrete pentru realizarea acțiunilor de informare-educare-comunicare a populației, cu precădere în ceea ce

privește limitarea răspândirii infecției și bolii tuberculoase, iar activitățile de prevenție prin controale medicale respiratorii gratuite susțin efortul de îmbunătățire a stării de sănătate a populației județului Brașov, în principal a persoanelor provenite din categoriile dezavantajate ale populației.

Ca urmare, Planul de dezvoltare a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov urmărește creșterea capacității de a furniza servicii publice de sănătate de o calitate crescută, diversificarea acestor servicii și sporirea accesului populației județului Brașov și a județelor limitrofe la acestea.

SCOPUL ECHIPEI MANAGERIALE

Având în vedere că ne propunem ca Spitalul să devină o unitate etalon de furnizare de servicii medicale la nivel loco-regional, Planul de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada cuprinsă între anii 2019-2023 urmărește atât asigurarea calității și siguranței actului medical, comparativ cu standardele europene, cât și diversificarea serviciilor medicale furnizate.

în acest sens, preocupările noastre se axează pe:

 • •  obținerea satisfacției pacienților;

 • • perfecționarea continuă a personalului și asigurarea unui mediu optim de lucru;

 • •  servicii medicale care să facă față cerințelor și nevoilor populației, dar și dezvoltării tehnice actuale.

Din perspectivă managerială, calitatea presupune crearea unui sistem integrat de management care să conducă la atingerea obiectivelor propuse și să servească scopului organizației, obținându-se astfel rezultatele așteptate.

OBIECTIVE STRATEGICE PENTRU PERIOADA 2019-2023:

 • 1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii Spitalului.

 • 2. Dezvoltarea unui mediu de asistență medicală de calitate.

A) OBIECTIVE GENERALE:

 • 1.  Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii Spitalului pentru realizarea unui mediu de asistență medicală de calitate.

 • 2.  Creșterea satisfacției pacienților și vizitatorilor prin serviciile medicale de calitate furnizate de către Spital.

 • 3.  Dezvoltarea performanțelor profesionale ale angajaților și a condițiilor de lucru ale acestora, pentru atingerea obiectivelor Spitalului.

 • 4. Dezvoltarea colaborării cu comunitatea pentru promovarea și menținerea sănătății, precumși îmbunătățirea stării de sănătate a populației.


Plan de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Dr. Dan MORARU

B) OBIECTIVE SPECIFICE:

Pentru Obiectivul 1:

 • 1.1. Schimbarea locației Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 1.2. Dotarea cu aparatură medicală și echipamente medicale de înaltă performanță.

 • 1.3. îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții internați.

Pentru Obiectivul 2:

 • 2.1. Diversificarea serviciilor medicale furnizate de către Spital.

 • 2.2. îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate de către Spital.

2.3.Susținerea activității de cercetare științifică și a celei educaționale.

Pentru Obiectivul 3:

 • 3.1. îmbunătățirea bazei materiale pentru desfășurarea optimă a activităților administrative.

 • 3.2. Dezvoltarea resurselor umane.

 • 3.3. îmbunătățirea finanțării Spitalului.

Pentru Obiectivul 4:

 • 4.1. Promovarea imaginii instituționale a Spitalului.

 • 4.2. încheierea de parteneriate cu mediul extern și dezvoltarea celor existente.

C) Activități, responsabilități, resurse, termene:

Pentru Obiectivul 1:

Activități

Responsabili

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Termen de Analizare

l.l.Schimbarea locației Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Elaborarea documentației necesare pentru mutarea Spitalului în noua locație.

Manager, CD1,

CPIAAM2,

MȘS3

Trimestrul

III 2019

Elaborarea unui plan de marketing pentru promovarea imaginii spitalului.

Manager

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii

Trimestrul

II 2020

Amenajarea noii clădiri a Spitalului și obținerea avizelor de funcționare.

Manager, CD, CPIAAM

Conform BVC, plan anual de achiziții,fonduri CJBv și venituri proprii

Trimestrul III 2020

Transferul personalului și al pacienților și

CD, MȘS

Conform BVC- ■

Trimestrul

XX

evaluarea satisfacției acestora.

plan anual de achiziții, venituri proprii

III 2020

1.2.Dotarea cu instrumente, aparatură medicală și echipamente medicale de înaltă | performanță.

Achiziționarea unui defibrilator.

Dir fin-contabil, Șef serv, financiar

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri CJBv

Trimestrul

IV 2019

Achiziționarea unui electrocardiograf (EKG).

Dir fin-contabil, Șef serviciu financiar

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri

CJBv’

Trimestrul IV 2019

Achiziționarea unui ecocardiograf.

Dir fin-contabil, Șef serviciu financiar

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri

CJBv’

Trimestrul

IV 2019

Achiziționarea unui Computer tomograf (CT)-vezi Anexa nr. 2.

Dir fin-contabil, Șef serviciu financiar

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri MS

Trimestrul

IV 2019

Achiziționarea unui Gazometru.

Dir fin-contabil, Șef serviciu financiar

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri MS

Trimestrul

IV 2019

Achiziționarea unei Unități Medicale Mobile (UMM).

Dir fin-contabil, Șef serviciu financiar

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri

CJBv’

Trimestrul IV 2019

Achiziționarea unui Bodypletismograf.

Dir fin-contabil, Șef serviciu financiar

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri MS

Trimestrul

IV 2020

Achiziționarea unui aparat de radiologie digital.

Dir fin-contabil, Șef serviciu financiar

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri MS

Trimestrul

IV 2020

Achiziționarea unui Autoclav.

Dir fin-contabil, Șef serviciu financiar

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri MS

Trimestrul

IV 2020

Achiziționarea de aparate de ventilație non-invazivă.

Dir fin-contabil, Șef serviciu financiar

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri MS

Trimestrul

IV 2020

Achiziționarea de spirometre, concentratoare de oxigen, lămpi și sisteme de protecție cu UV, aspiratoare secreții bronșice, sistem de testare efort, Holter EKG, Holter tensiune

Dir fin-contabil, Șef serviciu financiar

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri CJBv și venituri

Trimestrul

IV 2022

Plan de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Dr. Dan MORARU

Pag. 17/31

z


arterială, ecograf portabil.

proprii

Achiziționarea de instrumente medicale necesare activităților medicale: stetoscoape, tensiometre, pulsoximetre, negatoscoape, cutii transport probe biologice, truse de prim-ajutor, monitoare funcții vitale, nebulizatoare, injectomate, cadru de mers, fotolii rulante, aparat vizualizare vene.

Dir fin-contabil, Șef serviciu financiar

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii, fonduri MS și fonduri CJBv.

Trimestrul

IV 2022

1.3.îmbimătățirea condițiilor pentru pacien

ii internați.

A

îmbunătățirea condițiilor hoteliere din saloanele pentru pacienți prin achiziționarea de televizoare, frigidere, panouri radiante.

Dir fin-contabil, Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri CJBv și venituri proprii

Trimestrul

IV 2019

Incinta și spațiul public al Spitalului asigurate cu gard și control acces, supraveghere video și închidere controlată a intrărilor în secții.

Manager, Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții

Trimestrul III 2020

Recondiționarea/înlocuirea/achiziționarea indicatoarelor de acces/firmelor luminoase în arealul Spitalului.

Manager, Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții

Trimestrul

III 2020

Amenajarea în curtea Spitalului a unor locuri de parcare, alei pietonale, parc cu mobilier urban-mese, bănci și ghivece cu flori pentru pacienții adulți și separat loc dejoacă pentru pacienții copii.

Manager, Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții

Trimestrul III 2020

Dotarea Spitalului cu rezervor de acumulare dimensionat astfel încât să asigure o rezervă de consum de 1 -3 zile și o rezervă de apă de incendiu.

Dir fin-contabil, Șef serviciu financiar, Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri

CJBv’

Trimestrul

III 2020

Instalarea unui grup electrogen propriu pentru a se asigura continuarea activității în cazul întreruperii distribuției energiei electrice.

Dir fin-contabil, Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri

CJBv’

Trimestrul III 2020

Amenajarea unui număr de 5 rezerve cu un pat pentru pacienții adulți și a unui număr de 3 rezerve pentru copiii în vârstă de până la 3 ani și copiii cu handicap grav sau accentuat care se internează cu mamele.

Dir fin-contabil, Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri CJBv și venituri proprii

Trimestrul III 2020

Linia pentru mână curentă existentă pe culoarele Spitalului.

CPIAAM, Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii

Trimestrul III 2020

Rampe exterioare și interioare de acces pentru persoanele cu dizabilități.

CPIAAM, Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri CJBv și venituri proprii

Trimestrul

III 2020

Grupurile sanitare pentru pacienți adaptate

CPIAAM,

Conform BVC- ~

Trimestrul

pentru nevoi speciale.

Coordonator administrativ

plan anual de achiziții, fonduri CJBv, venituri proprii

III 2020

îmbunătățirea condițiilor pentru servirea hranei prin înlocuirea veselei deteriorate, a cănilor și a vaselor de alimente deteriorate din secții, precum și a tacâmurilor deteriorate.

Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri CJBv, venituri proprii

Trimestrul IV 2020

Achiziționarea de centrale termice, dapmetre și efectuarea unor lucrări de reparație instalație termică și lucrări de instalații electrice.

Dir fm-contabil, Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri CJBv și venituri proprii

Trimestrul

IV 2020

Achiziționarea de lenjerie nouă de pat și pijamale pentru pacienții internați.

Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri CJBv, venituri proprii

Trimestrul

IV 2021

înlocuirea instalațiilor de iluminat cu unele mai performante și mai economice.

Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri CJBv, venituri proprii

Trimestrul

IV 2022

 • 1 CD - Comitet Director

 • 2 CPIAAM -Coordonator Compartiment prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale

 • 3 MȘS - Medici Șef secție

Pentru Obiectivul 2:

Activități

Responsabili

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Termen de finalizare

2.1.Diversificarea serviciilor medicale furnizate de către Spil

tal.

Furnizarea de servicii de cardiologie prin cabinetul de specialitate din Ambulatoriu.

Manager, CD

Contract CASBv

Trimestrul

IV 2019

Reorganizarea structurii organizatorice prin *redistribuirea unui număr de 11 paturi de la Compartimentul Recuperare Respiratorie la Compartimentul îngrijiri Paliative, precum și **înființarea Compartimentului de prosectură, înființarea unui număr de 8 paturi pentru însoțitori, dintre care 5 paturi pentru secțiile de adulți și 3 paturi pentru secția de copii.

Manager,

CD, CPIAAM

Conform BVC

*Trimestrul IV 2019 și ** Trimestrul 12021

Modernizarea și extinderea infrastructurii precum și a serviciilor Laboratorului de

Manager, CD

Conform BVC, plan anual de

Trimestrul

IV 2020

analize medicale.

achiziții, venituri proprii

înființarea Centrului Regional de Mucoviscidoză Adulți la Brașov.

Manager, CD

Contract CASBv

Trimestrul I

2021

Furnizarea de îngrijiri medicale la domiciliu.

Manager, CD

Contract CASBv

Trimestrul I

2021

Dezvoltarea capacității de diagnostic prin modernizarea Sectorului de investigații.

Manager, CD

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri CJBv și venituri proprii

Trimestrul

IV 2022

Activități de prevenție tip caravane medicale în localitățile brașovene cu acces dificil la servicii medicale și incidența TB peste media pe județ, cu ajutorul unei Unități Medicale Mobile.

Manager, CD

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii

Permanent

Activități de IEC (informare-educare-comunicare) în unitățile de învățământ brașovene (municipiul Brașov și localitățile din județ), cu privire la promovarea unui stil de viață sănătos: igiena respirației, spălatul pe mâini, etc.

Manager,

CD, CPIAAM

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii, donații și sponsorizări

Trimestrial

2.2.îmbunătățirea calității serviciilor medica

e furnizate de către Spital.

Elaborarea/revizuirea procedurilor operaționale care se referă la activități care au asociate riscuri peste limita de toleranță.

CD, MȘS, RMC

Permanent

Aplicarea și/sau elaborarea de ghiduri de practică medicală și protocoale terapeutice pentru DRG-urile tratate în Spital și adaptate spitalului, în concordanță cu standardele naționale și europene.

CD, MȘS,

RMC

Permanent

Respectarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

CD, MȘS,

RMC

Permanent

Instituirea unui plan calendaristic de evaluare independentă și obiectivă a sistemului de control intern deja implementat.

CD, MȘS,

RMC

Permanent

Respectarea Planului anual epidemiologie, a Planului anual de igienizare precum și a Planului anual de îngrijiri.

CD, MȘS, CPIAAM, RMC

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii

Permanent

Respectarea Planului de control al transmiterii tuberculozei în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

CD, MȘS, Medic coordonator PNPSCT, CPIAAM, RMC

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii

Permanent

Recertificarea ISO9001, ISO 14001 și ISO 18001.

CD

Conform BVC, plan anual de x

Conform calendarului

achiziții, venituri proprii

de programare

Recertificarea RENAR a Laboratorului de analize medicale.

CD, MȘS LAM

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii

Conform calendarului de programare

Respectarea și actualizarea Planului strategic anticorupție, adoptat în cadrul Spitalulului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

CD, MȘS, RMC

Permanent

îmbunătățirea politicilor, procedurilor, măsurilor tehnice și organizatorice aferente prelucrării datelor cu caracter personal.

CD, MȘS,

RMC

Permanent

ReacreditareaSpitalului de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

CD, MȘS, RMC

Trimestrul II 2021

23.Susținerea activității de cercetare științifică și a celei educaționale.

A

îmbunătățirea bazei materiale pentru desfășurarea optimă a activităților medicale și de cercetare, în special prin achiziționarea de echipamente de rețea.

Dir fin-contabil, Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii

Trimestrul

IV 2020

Amenajarea spațiilor de depozitare materiale didactice și vestiare studenți.

Dir fin-contabil, Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii

Trimestrul

IV 2020

Promovarea cercetării medicale prin studii clinice, creșterea numărului de articole în publicații de specialitate, colaborări cu Universitatea Transilvania, parteneriate cu organizații similare naționale și internaționale.

Manager, CD, MȘS

Conform BVC, plan anual de achiziții

Permanent

Creșterea calității și performanței actului medical prin implementarea în practica curentă a rezultatelor cercetării.

Manager, CD, MȘS

Conform BVC, plan anual de achiziții

»

Permanent

îmbunătățirea activității de îndrumare și coordonare metodologică în cadrul Programului Național de Control al Tuberculozei la nivel județean și în cadrul Laboratorului Regional de Referință pentru județele: Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Manager, CD, Medic coordonator PNPSCT

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii

Permanent

Pentru Obiectivul 3:

Activități

Responsabili

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Termen de finalizare

3.1. îmbunătățirea bazei materiale pentru desfășurarea optimă a activitățiloiLadnjiniștrative.

Trimestrul

Reconfigurarea organigramei Spitalului prin Manager,

trecerea Blocului alimentar în subordinea Directorului medical, trecerea compartimentului achiziții în subordinea Managerului și trecerea compartimentului informatică în cadrul serviciului financiar-contabil.

Corn. Dir.

IV 2019

Achiziționarea unei mașini de curățat cartofi pentru Blocul alimentar

Dir. fin-contabil, Șef serviciu financiar

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri CJBv.

Trimestrul

IV 2019

Extemalizarea serviciului de spălătorie.

Dir fin-contabil, Coordonator CPIAAM

Trimestrul I

2020

Achiziționarea unei mașini prin programul „Rabla”.

Dir fin-contabil, Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri CJBv

Trimestrul

IV 2020

Refacerea rețelei de internet și îmbunătățirea rețelei de telefonie fixă prin achiziționarea unei centrale telefonice performante.

CD, MȘS

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri CJBv, venituri proprii

Trimestrul

IV 2020

Recondiționarea și achiziționarea de mobilier necesar desfășurării activităților personalului administrativ și medico-sanitar.

Dir fin-contabil, Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri CJBv, venituri proprii

Trimestrul I

2021

Achiziționarea de echipamente de rețea-computere, copiatoare, videoproiector, licențe de programe informatice și antivirus, sistem de coduri de bare pentru probele biologice.

Dir fin-contabil, Coordonator administrativ

Conform BVC, plan anual de achiziții, fonduri CJBv, venituri proprii

Trimestrul

IV 2022

Creșterea numărului de posturi informatice cu aplicație software specializat în Spital și Dispensare.

Manager,

CD, CPIAAM

Trimestrul

IV 2022

3.2.Dezvoltarea resurselor umane.

încheierea contractului colectiv de muncă la nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Manager,

CD,

Reprezentant Sindicat

Trimestrul

IV 2019

întâlniri periodice cu personalul medical pe pavilioane și dispensare pentru ca atribuțiile și responsabilitățile individuale să fie cunoscute și respectate la fiecare nivel.

Manager,CD

Lunar

Colectarea de informații (feed-back) de la personal prin chestionarele de satisfacție completate și aplicarea de măsuri de îmbunătățire a serviciilor oferite.

CD, MȘS

Trimestrial

Instruirea periodică a personalului cu privire la aplicația informatică a Spitalului.

CD, MȘS

Semestrial

Cursuri periodice de pregătire profesională a salariaților.

Manager,CD

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii

Anual

Susținerea creșterii numărului de participări la sesiuni științifice, seminarii, conferințe, congrese, manifestări științifice cu participare națională și internațională.

Manager,CD

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii

Anual

Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialiști și primari din cadrul Spitalului prin sprijinirea obținerii de competențe și supraspecializări.

Manager,CD

Anual

Abonamente la baze de date și la reviste științifice medicale naționale, internaționale și on-line.

Manager,CD

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii

Anual

îmbunătățirea comunicării atât între angajații din cadrul Spitalului și Dispensare, cât și cu mediul extern.

Manager,CD,

MȘS

Permanent

Urmărirea aplicării Codului de conduită aprobat la nivelul Spitalului și respectarea eticii și deontologiei profesionale de către personalul angajat al Spitalului, atât în raport cu pacienții cât și în relațiile dintre aceștia.

Manager,CD,

MȘS

Permanent

3.3.îmbunătățirea finanțării Spitalului.

Fundamentarea propunerilor de buget inițial la nivelul capacității funcționale a spitalului.

Manager,CD,

MȘS

Permanent

Analizarea periodică a veniturilor realizate, în raport cu cheltuielile efectuate.

CD, MȘS

Trimestrial

Implementarea unei metodologii de monitorizare a costurilor serviciilor.

Dir fin-contabil

Permanent

Creșterea capacității de control a costurilor.

CD, MȘS

Permanent

Creșterea resurselor financiare prin contractarea de servicii medicale solicitate de populație.

Manager,CD,

MȘS

Contract CASBv

Permanent

Implementarea unui sistem de înregistrare a cheltuielilor pe fiecare centru de cost raportat la activitățile care generează cheltuieli.

Dir fin-contabil

Permanent

Pentru Obiectivul 4:

Activități

Responsabili

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Termen de finalizare

4.1 .Promovarea imaginii instituționale a Spitalului.

Crearea unui profil a Spitalului pe Facebook, destinat promovării activităților desfășurate în cadrul Spitalului.

CD

Trimestrul

IV 2019

Modernizarea site-ului Spitalului, cuprizând informațiile de interes public într-o formă cât mai accesibilă.

CD,

Responsabil site

Trimestrul IV 2019

înființarea Asociației RESPIR care să vină în sprijinul dezvoltării spitalului și implicit a serviciilor furnizate de către Spital de care beneficiază populația.

CD

Trimestrul I

2020

Apariții în mass-media prilejuite de evenimente precum Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei, Ziua mondială împotriva fumatului, Ziua mondială a BPOC, Ziua mondială a sănătății, etc.

Manager

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii, donații, sponsorizări

Semestrial

Realizarea de materiale de prezentare a Spitalului pe suport de hârtie și PVC-pliante, afișe, broșuri, bannere.

Manager,

CD,

Conform BVC, plan anual de achiziții, venituri proprii, donații, sponsorizări

Anual

4^.încheierea de parteneriate cu mediul extern și dezvoltarea celor existente.

Contract de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean cu privire laefectuarea de Campanii de promovare și menținere a sănătății în grădinițele, școlile și liceele din județul Brașov.

CD

Trimestrul

IV 2019

încheierea de parteneriate și acorduri de colaborare cu alte spitale locale și județene (din județul nostru și din alte județe), cu autoritățile administrativ-teritoriale, instituții din domeniu și nu numai, precum și organizații nonguvemamentale, pentru cooptarea în activități de prevenție, activități medicale comune, de îngrijire a pacienților la domiciliu, sprijinirea activității Spitalului, schimburi de experiență, ș.a.

CD

Permanent

Promovarea și susținerea activităților de voluntariat.

Manager, CD, MȘS

Permanent

Contracte de colaborare privind activitatea de învățământ medical cu studenți și rezidenți, proiecte de cercetare științifico-medicală, în principal cu Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Medicină Generală și instituțiile de profil din țară și străinătate.

CD

Anual

D) GRAFIC GANTT - ÎNCADRAREA ÎN TIMP


Luna calendaristici

Activitatea

2019

2020

Trim I

Trim II

Trim HI

Trim IV

Trim 1

Trimll

Trim III

Trim IV

Obiectivi • Dezvoltarea și mode

realizarea unui m

1.1.

Schimbarea locația Spitalului

Clinic de Pneumoftiziolo gie Brașov

1.2. Dotarea cu aparatură medicală și

echipamente

medicale de înahă performanță.

1.3.

îmbunătățirea condițiilor pentru paciențu internați

Obiectiv 2 - Creșterea satisfacției paciențBor

ți vizitatorilor prm servicifle medicale furniza

2 1 Diversificarea

serviciilor medicale

furnizate de către Spital.

2.2.

îmbunătățirea calității serviciilor

medicale furnizate de către Spital

2 3 Susținerea activității de

cercetare științifică și a celei educaționale

Obiectiv 3 • Dezvoltarea performanțelor profesionale ale angajațiior și a condițiilor

delncr

3.1 îmbunătățirea bazei materiale

pentru desfășurarea optimă a activităplor administrative.

3.2.

Dezvoltarea

resurselor umane

3.3. îmbunătățirea

finanțării Spitalului

Obiectiv 4 • Dezvoltarea colaborării cu conamitatea pentru promovarea și menținerea sini

4.1.

Promovarea imaginii

instituționale a Spitalului.

4 2 Încheierea de partenenate cu mediul extern și dezvoltarea celor existente


Luna calendaristică

Responsabili

2021

2022

Triml | Trimll | Trimin | TrimIV

Triml | Trimll (TrimlII^ TrimIV

ledhi de asistență medicală de calitate.

Manager.

CD1. CPIAAM2.

MȘS3

Dir fin-

financiar

Manager. Dir fin-contabil.

financiar. Coordonator administrativ

Bte de către Spital

Manager, CD, Medic

Coordonator administrativ

ru ale acestora, pentru atingerea obiectivelor Spitalutai

Manager, CD, MSS.

administrativ, CPIAAM

MȘS

MȘS

ătății, precum și îmbunătățirea stării de sănătate a populației.

1

1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1


'CD - Comitet Director

 • 2 CPIAAM -Coordonator Compartiment prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale

 • 3 MȘS - Medici Șef secție

 • 4 RMC -Responsabilmanagementulcalității


E) Rezultate așteptate:

Imediate:

 • -  documentația necesară schimbării sediului Spitalului întocmită;

 • -  documentația necesară înființării Compartimentului de prosectură, a Centrului regional de mucoviscidoză adulți și a unui număr de 8 paturi pentru însoțitori, întocmită;

 • -  lista de investiții din fondurile Consiliului Județean Brașov aprobată;

 • -  lista de investiții din fondurile Ministerului Sănătății aprobată;

 • -  scoaterea la concurs a postului vacant de medic cardiolog de la Ambulatoriu integrat al Spitalului;

 • -  înscrierea medicului pneumolog care îngrijește pacienții adulți cu fibroză chistică la cursul necesar pentru obținerea atestatului în Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii-Ventilație non-invazivă.

Pe termen mediu si lung:

 • -  aprobarea schimbării sediului Spitalului și a structurii organizatorice;

 • -  noua clădire a Spitalului amenajată și funcțională;

 • -  achiziționarea echipamentelor medicale și a unității medicale mobile;

 • -  modernizarea infrastructurii Spitalului și standarde de funcționare îndeplinite;

 • -  dezvoltarea unui mediu de asistență medicală de calitate și, implicit, obținerea reacreditării Spitalului și menținerea clasificării în funcție de competență;

 • -  accesul mai facil al asiguraților la serviciile medicale furnizate și creșterea satisfacției pacienților și aparținătorilor acestora;

 • -  creșterea satisfacției personalului angajat datorită îmbunătățirii condițiilor de muncă și posibilitatea acordării la timp a zilelor libere, corespunzătoare orelor suplimentare;

 • -  reducerea costului mediu cu utilitățile/lună din total cheltuieli;

 • -  reducerea cheltuielilor indirecte (combustibil, reparații curente) din total cheltuieli;

 • -  creșterea veniturilor suplimentare la bugetul Spitalului prin creșterea cererii de furnizare de servicii de spitalizare de zi și a unor contracte noi de furnizare de servicii medicale: cardiologie, radiologie și imagistică medicală, bronhoscopie, analize medicale, îngrijiri la domiciliu ș.a.

 • -  diversificarea serviciilor medicale furnizate de Spital, care răspund nevoilor populației;

 • -  îmbunătățirea indicatorilor de activitate ai Spitalului;

 • -  crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea Spitalului.

F) Riscuri posibile

Riscuri identificate în cursul derulării planului de dezvoltare:

 • -  riscul de a nu fi completă documentația specifică fiecărui obiectiv de investiții;

 • -  riscul de a nu fi aprobate în totalitate fondurile solicitate la Consiliul Județean Brașov și Ministerul Sănătății;

 • -  riscul de a fi depășite posibilitățile financiare proprii ale Spitalului, din cauza neîndeplinirii indicatorilor de activitate;

 • -  riscul de a nu aveaîncadrat personal calificat pentru anumite activități specifice în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse;

 • -  riscul și consecințele aferente unor soluții tehnice greșite sau neadaptate;

 • -  riscul ca pe parcursul derulării planului să apară întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și a autorizațiilor necesare pentru derularea activităților;

 • -  riscul privind întârzierea lucrărilor de către personalul implicat în realizarea planului.

G) Indicatori-evaluare, monitorizare

Pentru realizarea obiectivelor propuse, evaluarea indicatorilor se va face lunar și se va urmări permanent ca activitatea medicală a Spitalului să nu fie afectată, monitorizându-se următorii indicatori:


Pentru Obiectivul 1:

Indicator

Valoare actuală

Valoare estimată

Indicatori de structură:

Nr. rezerve cu câte un pat în secțiile Spitalului

-

8

Nr. paturi pentru însoțitori

-

8

Nr. cabinete consultații anterior mutării și în urma mutării

7

9

Indicatori de proces:

Nr. documente aprobate/total documente elaborate

-

100%

Nr. de măsuri îndeplinite de persoana desemnată/lună din total măsuri de îndeplinit

-

100%

Nr. echipamente medicale achiziționate

-

100%

Nr. echipamente mutate/lună

-

100%

Nr. secții/compartimente mutate/lună

-

100%

Nr. apariții în presă/trimestru

-

1

Indicatori de rezultat:

Nr. spații amenajate

-

100%

Costul mediu cu utilitățile și chiria/lună din total cheltuieli

4,5%

1,5%

Gradul de satisfacție al pacienților internați, anterior mutării Spitalului și în urma mutării Spitalului

36% foarte satisfacuți, 60% satisfacuți

80% foarte satisfacuți, 20% satisfacuți

Gradul de satisfacție al personalului Spitalului, anterior mutării și în urma mutării

15% foarte satisfacuți, 40% satisfacuți

60% foarte satisfăcuți, 40% satisfăcuți

Pentru Obiectivul 2:

Indicator

Valoare actuală

Valoare estimată

Indicatori de structură:

Compartiment de prosectură prevăzut în structura organizatorică a Spitalului și funcțional

-

1

Cabinet de cardiologie funcțional în Ambulatoriu

-

1

Centru de mucoviscidoză adulți înființat

-

1

Indicatori de proces:

Nr. documente aprobate/total documente elaborate

-

100%

Plan de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Dr. Dan MORARU

Nr. proceduri operaționale revizuite/lună

4/trimestru

100%

Nr. de măsuri îndeplinite de persoana desemnată/lună din total măsuri de îndeplinit

-

100%

Nr. echipamente medicale achiziționate

-

100%

Nr. echipamente medicale instalate/lună

-

100%

Indicatori de rezultat:

Servicii medicale înființate

-

100%

Nr. mediu de consultații de cardiologie în alte unități sanitare/lună

7

1

Gradul de satisfacție al pacienților internați, anterior planului de dezvoltareși în urma implementării planului de dezvoltare

65% foarte satisfăcuți, 33% satisfăcuți

95% foarte satisfăcuți, 5% satisfăcuți

Pentru Obiectivul 3:

Indicator

Valoare actuală

Valoare estimată

Indicatori de structură:

Serviciu administrativ-aprovizionare prevăzut în organigrama Spitalului și funcțional

-

1

Serviciu de spălătorie extemalizat

-

1

Centrală telefonică automatizată și rețea de telefonie și internet refăcută

-

1

Indicatori de proces:

Nr. documente aprobate/total documente elaborate

-

100%

Nr. de măsuri îndeplinite de persoana desemnată/lună din total măsuri de îndeplinit

-

100%

Nr. echipamente achiziționate

-

100%

Nr. cursuri de perfecționare suportate de angajator/an

-

4

Nr. angajați participanți la cursuri de perfecționare/an

50

90

Indicatori de rezultat:

Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat

60%

93%

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

21%

23%

Gradul de satisfacție al personalului, anterior planului de dezvoltare și în urma implementării planului de dezvoltare

50% foarte satisfăcuți, 33% satisfăcuți

90% foarte satisfăcuți, 5% satisfăcuți

Plan de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Dr. Dan MORARUPentru Obiectivul 4:

Indicator

Valoare actuală

Valoare estimată

Indicatori de structură:

A               - ■ -----

înființarea unei asociații a Spitalului.

-

1

Modernizarea site-ului Spitalului.

-

1

Realizarea unui profil a Spitalului pe Facebook.

-

1

Indicatori de proces:

Nr. materiale de prezentare realizate/total materiale de prezentare elaborate

-

100%

Nr. de măsuri îndeplinite de persoana desemnată/lună din total măsuri de îndeplinit

-

100%

Nr. apariții în presă/trimestru

-

1

Indicatori de rezultat:

Nr. de contracte de colaborare încheiate cu spitale din Brașov /Nr. total spitale din Brașov

25%

100%

Nr. pliante, broșuri și evenimente realizate/an

1

3

Nr. acorduride colaborare aprobate/nr. total acorduri de colaborarepropuse spre semnare/an

2

5

H) Legislație relevantă

 • -  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 914/2006 (*actualizat*) pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare;

 • -  Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul MS nr. 6/2018 privind modificarea și completarea Ordinului MS nr. 1171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei;

 • -  Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 1410/ 2016privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003,cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr.397/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Normele metodologice din 7 mai 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile aprobate prin Ordinul M.S. nr. 606/2018;

 • -  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Anexa nr. 1

Propunere - noua locație a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov cu Ambulatoriu Integrat

Strada Sitei 17

Brașov

RomanaȘcoala seȘcîenGeo o'

1 #


TspMulWnesai


!2i Siitfica JWjtu


rv-f’cr

x!'ivv

f {

2M»*<*i£2C'5Gcc;» Trr** Cî'fOt'UrtS*


* Sursa: Google Maps

Anexa nr. 2

Propunere amplasare Computer Tomograf (Parter Dispensar TB Brașov)


1

Asociația Națională Română de Mucoviscidoză (ANRM)

2

SCARA

1:100