Hotărârea nr. 61/2020

Hotărârea nr.61 – emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Municipiul Făgăraș pentru anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


F-16


HOTĂRÂREA NR. 61

din data de 18.02.2020

- privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Municipiul Făgăraș pentru anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.02.2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. Ad. 913 din data de 27.01.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate cu nr. ad. 913 din data le 27.01.2020 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune miterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Municipiul Făgăraș pentru anul 2020;

Văzând adresa nr. 215/16.01.2020 înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 913/20.01.2020 a Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 118 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 și ale art. 3 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G.R. nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

Luând în considerare Ordinul Ministerului Muncii si Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “b” și ale alin. (3) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Municipiul Făgăraș pentru anul 2020.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.