Hotărârea nr. 60/2020

Hotărârea nr.60 – aprobarea înființării serviciului social: Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței Domestice în cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


F-16


HOTĂRÂREA NR. 60

din data de 18.02.2020

- privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței Domestice în cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.02.2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 19590 din data de 28.01.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate cu nr. ad. 19590 din data de 28.01.2020 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea înființării serviciului social: Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței Domestice în cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa nr. 80890/30.10.2019 înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 19590/30.10.2019, completată prin nota de fundamentare nr. 92590/5.12.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și de cele ale Legii nr. 217/2003, pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și ale H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nr. 59/11.09.2019 ;

Având în vedere dispozițiile din Anexa 1 din Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 28/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, precum și ale art. 173 alin. (1) lit. “a” și lit. „d”, ale alin. (2) lit. „b” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înființarea serviciului social: Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței Domestice în cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 14 locuri.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.Contrasem nează, Secretar general al județului Maria Dujnbrăveanu