Hotărârea nr. 6/2020

Hotărârea nr. 6 - privind aprobarea modificării art. 1 şi art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 384/26.09.2019 privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. Cad. 100912, înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, în suprafaţă de 404 m.p., din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Orașului Victoria, precum şi revocarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, înscrisă în evidenţele de carte funciară

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.6 din data de 23.01.2020

privind aprobarea modificării art. 1 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 384/26.09.2019 privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. Cad. 100912, înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, în suprafață de 404 m.p., din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Orașului Victoria, precum și revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înscrisă în evidențele de carte funciară

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020;

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. Ad. 644/15.01.2020, întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, precum și Referatul de Aprobare, înregistrat sub nr. 644/15.01.2020, inițiat de către Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea modificării art. 1 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 384/26.09.2019 privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. Cad. 100912, înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, în suprafață de 404 m.p., din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Orașului Victoria, precum și revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înscrisă în evidențele de carte funciară;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Victoria nr. 151/12.09.2019, privind solicitarea trecerii imobilului teren în suprafață de 404 m.p., înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, nr. cad. 100912 din domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al U.A.T. Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, pentru derularea obiectivului de investiție construcție garaje primărie;

Ținând cont de adresa orașului Victoria nr. 15221/10.10.2019, înregistrată la Consiliului Județean Brașov sub nr. 18549/15.10.2019, precum și de Raportul de evaluare nr. 123/2019, întocmit de evaluator autorizat ANEVAR, ing. Vasilache Viorel-Marian, pentru stabilirea valorii de inventar a terenului și construcțiilor din C.F. nr. 100911 Victoria și C.F. nr. 100912 Victoria, imobil în care își desfășoară activitatea Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov ; acest raport de evaluare a fost înaintat prin procesul verbal de predare-primire nr. 10, înregistrat la Consiliul Județean Brașov cu nr. 23182/17.12.2019 și s-a recepționat de către Comisia de recepție, constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 328/28.05.2019, prin Proces-Verbal de Recepție a Serviciilor nr. 11/17.12.2019;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 2 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 554, art. 858 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 301, art. 173, alin.(l), lit. „c”, art. 294, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. I- Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 384/26.09.2019 privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. Cad. 100912, înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, în suprafață de 404 m.p., din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Orașului Victoria, precum și revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înscrisă în evidențele de carte funciară, articol care va avea următorul cuprins:

Art.l. - Se aprobă trecerea imobilului cu nr. Cad. 100912, înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, în suprafață de 404 m.p., din domeniul public al al Județului Brașov, în domeniul public al Orașului Victoria. Imobilul înscris în C.F. nr. 100912 Victoria este situat în intravilan și are valoarea justă de 13332 lei, conform Raportului de evaluare nr. 123/2019, întocmit de evaluator autorizat ANEVAR, ing. Vasilache Viorel-Marian. ”

Art. II - Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 384/26.09.2019, articol care va avea următorul cuprins:

Art.3. - Predarea-primirea imobilului cu nr. Cad.100912, înscris în CF nr. 100912 Victoria se va face în baza unui proces-verbal, încheiat între Județul Brașov și Orașul Victoria, după radierea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov din evidențele de cadastru și carte funciară”.

Art. III - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează,


Secretar gene/aLal Județului Maria DjmiDrăveanu