Hotărârea nr. 59/2020

Hotărârea nr.59 – repartizarea pe unități-administrativ-teritoriale din judeţ, a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.j u d b ra sov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.59

din data de 18.02.2020

- privind repartizarea pe unități-administrativ-teritoriale din județ, a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, preecum și pentru cheltuielile de funcționare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2305/11.02.2020, precum și Referatul de aprobare înregistrat sub nr. Ad. 2305/11.02.2020, întocmite de către Direcția Economică/Serviciul Buget, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județ, a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

Luând în considerare adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov nr. BVR _TRZ - 479 din 16.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 726/16.01.2020, prin care s-au repartizat sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor pentru anul 2020;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 6 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art.6 din Legea nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, precum și prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, în sumă de 27.316,00 mii lei, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură, care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează,

Secretar GenerăLal Județului Maria Di/mtfrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ANEXAISECRETAI^p^lERAL

Dumbră\waMu Maria

Repartizarea pe Unități inistrativ Teritoriale din Județul Brașov a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa la bugetul de stat in anul 2020, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală

mii lei

Nr.crt

LOCALITATEA

Suma aprobată an 2020

0

1

2

1

Brașov

600,00

2

Fagaras

550,00

3

Codlea

550,00

4

Sacele

500,00

TOTAL MUNICIPII

2.200,00

5

Ghimbav

400,00

6

Predeal

400,00

7

Râșnov

550,00

8

Rupea

400,00

9

Victoria

550,00

10

Zarnesti

400,00

TOTAL ORAȘE

2.700,00

11

Apata

500,00

12

Augustin

200,00

13

Beclean

500,00

14

Bod

450,00

15

Bran

400,00

16

Budila

550,00

17

Bunesti

500,00

18

Cata

500,00

19

Cincu

500,00

20

Comana

450,00

21

Cristian

400,00

22

Crizbav

300,00

23

Dragus

450,00

24

Dumbravita

550,00

25

Feldioara

680,00

26

Fundata

500,00

27

Harseni

300,00

28

Halchiu

400,00

29

Harman

550,00

30

Hoghiz

400,00

31

Holbav

250,00

32

Homorod

530,00

33

Jibert

500,00

34

Lisa

250,00

35

Mandra

200,00

36

Maierus

550,00

37

Moieciu

600,00

38

Ormenis

575,00

39

Parau

400,00

40

Poiana Mărului

350,00

41

Prejmer

600,00

42

Racos

575,00

43

Recea

600,00

44

Sambata de Sus

250,00

45

Sin petru

550,00

46

Sercaia

500,00

47

Sinea

550,00

48

Sinea Noua

476,00

49

Soars

500,00

50

Tarlungeni

700,00

51

Teliu

550,00

52

Ticus

450,00

53

Ucea

550,00

54

Ungra

300,00

55

Vama Buzăului

350,00

56

Vistea

530,00

57

Voila

550,00

58

Vulcan

550,00

TOTAL COMUNE

22.416,00

TOTAL GENERAL

27.316,00


DIRECTOR EXECUTIV DIR.

ECONO

Agafiței