Hotărârea nr. 58/2020

Hotărârea nr.58 – aprobarea bugetului general al Judeţului Braşov, a creditelor de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.58

din data de 18.02.2020

- privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020;

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. Ad. 2304/11.02.2020, precum și Referatul de Aprobare, iregistrat sub nr. 2304/11.02.2020, întocmite de către Direcția Economică/Serviciul Buget privind aprobarea bugetului eneral al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023;

Ținând cont de amendamentele propuse de domnul consilier județean Donțu Mihai-Aurel;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 6 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov nr. BVR _TRZ - 383 din 14.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 725/16.01.2020, adresa nr. BVR _TRZ - 472 din

16.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 810/17.01.2020, adresa nr. BVR  TRZ - 479 din

16.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 726/17.01.2020, adresa nr. 5876 din 27.01.2020 a

Ministerului Muncii și Protecției Sociale, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov cu nr. 2/17.07.2020 privind

utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, ale art. 19 alin.l lit. “a” și “b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. „b și alin. (3), lit. „a”din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul local al Județului Brașov, creditele de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023, conform anexei nr 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă bugetul local al Județului Brașov, creditele de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023, secțiunea de funcționare, conform anexei nr. la, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă bugetul local al Județului Brașov, creditele de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. lb, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Se aprobă bugetul local al Județului Brașov, creditele de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023, detaliat pe instituții publice, secțiuni (funcționare și dezvoltare), capitole, titluri, articole, aliniate, conform anexelor nr. 1.1 - 1.9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,5.- Se aprobă bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, creditele de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Se aprobă bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, creditele de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 - secțiunea de funcționare, conform anexei nr. 2a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. - Se aprobă bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, creditele de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 - secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2b, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. - Se aprobă bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, creditele de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023, detaliat pe instituții publice, secțiuni (funcționare și dezvoltare), capitole, titluri, articole, aliniate, conform anexelor 2.1 - 2.19, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2020, creditele de angajament și estimările pe anii 2021 -2023, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2020, creditele de angajament și estimările pe anii 2021 -2023, secțiunea de dezvoltare, conform anexei 3a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll. - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2020, creditele de angajament și estimările pe anii 2021 -2023, detaliat pe secțiunea de dezvoltare, capitole, titluri, articole, aliniate, conform anexelor nr. 3.1 - 3.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. - Se aprobă numărul de personal neclerical și cuantumul sprijinului sub formă de contribuții la salarizarea personalului neclerical de Ia bugetul propriu al Județului Brașov pe anul 2020, creditele de angajament și estimările pe anii 2021 - 2023, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. - Se aprobă situația privind numărul de personal și fondul de salarii de bază al Consiliului Județean Brașov, și al unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14. - Se aprobă programul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pe anul 2020, creditele de angajament și estimări pe anii 2021 - 2023, pe surse de finanțare, conform anexelor nr. 6.a - 6.c, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15. - Se aprobă programul de investiții pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023, pe surse de finanțare, conform anexelor nr.7a, 7b, 7c, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan VeștiContrasemnează,


Secretar General al Județului Maria Dunwrăveanu

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

ANEXA NR. 1MII LEI

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinqerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

0,00

687.104,58

377.624,00

251.011,00

266.911,00

Impozit pe profit (Compania Apa)

01.02.01

1.250,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04,02,01

119.356,00

108.875,00

119.355,00

130.460,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale

04,02,04

17.904,00

48.340,00

52.993,00

57.924,00

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul iudetelor

11,02,01

36.243,00

45.796,00

45.867,00

45.934,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11,02,05

9.951,00

4.976,00

4.976,00

4.976,00

Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea buqetelor locale

11,02,06

87.388,00

25.723,00

14.789,00

14.332,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

1.702,00

1.702,00

1.702,00

1.702,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

285,00

285,00

285,00

285,00

Venituri din proprietate

30.02

1.113,46

1.113,00

1.113,00

1.113,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

558,27

557,00

557,00

557,00

Diverse venituri

36.02

765,00

765,00

765,00

765,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanatrea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.02.03

-71.563,33

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

71.563,33

Venituri din valorificarea unor bunuri

39,02

333,57

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

189.262,53

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

65.360,00

54.868,00

4.076,00

3.961,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (ANPH)

42.02.21

1.119,00

1.119,00

1.119,00

1.119,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

2.262,00

2.262,00

2.262,00

2.262,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a buqetului local

42.02.51.01 ■ SF

301,33

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a buqetului local

42.02.51.02 SD

2.432,47

Finanțarea Programului Națonal de Dezvoltare Locală

42.02.65

31.456,15

38.309,00

176,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

27.789,05

13.178,00

519,00

580,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

155.632,75

83.324,00

3.233,00

3.602,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.02.01

150.758,48

80.837,00

24,00

0,00

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinqerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

147.679,48

80.837,00

24,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

3.079,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European - FSE

48.02.02

4.874,27

2.487,00

3.209,00

3.602,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

4.874,27

2.487,00

3.209,00

3.602,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

574.074,12

687.104,58

0,00

377.624,00

251.011,00

266.911,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

65.259,97

0,00

65.808,00

83.629,00

115.197,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

46.083,40

0,00

17.629,00

26.194,00

45.737,00

- dobânzi

30

0,00

4.828,00

0,00

9.404,00

9.306,00

8.528,00

- fonduri de rezerva

50

0,00

4.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

35.803,44

0,00

25.163,00

35.268,00

30.776,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

26.879,59

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte transferuri

55 SF

0,00

1.272,10

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

- transferuri

55 SD

0,00

2.069,60

0,00

0,00

0,00

0,00

- ajutoare sociale

57

0,00

12.976,77

0,00

12.922,00

13.240,00

13.240,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

297.481,99

189.270,99

0,00

100.116,00

3.828,00

4.267,00

buqetul de stat 13%

27.789,05

0,00

13.178,00

519,00

580,00

2%

3.680,48

0,00

1.970,00

76,00

85,00

UE 85%

152.590,84

0,00

83.324,00

3.233,00

3.602,00

neeliqibile

5.210,62

0,00

1.644,00

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

0,00

25.338,05

0,00

16.299,00

24.299,00

31.299,00

- cheltuieli de capital

71

224.428,13

260.249,67

0,00

118.250,00

42.753,00

0,00

- rambursări de credite interne/externe/

81

52.164,00

12.723,00

0,00

10.733,00

11.194,00

17.867,00

CAP. 51.02

AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI

EXTERNE

2.843,75

54.560,74

0,00

30.461,00

39.639,00

48.000,00

- cheltuieli de personal

10

22.700,00

22.704,00

24.002,00

28.000,00

- cheltuieli materiale

20

7.597,94

7.597,00

7.597,00

10.000,00

- alte transferuri

55 SF

22,10

- proiecte cu finanțare FEN

58

2.843,75

2.643,75

0,00

160,00

40,00

0,00

buqetul de stat 13%

369,69

343,69

21,00

5,00

2%

56,88

52,88

3,00

1,00

UE 85%

2.417,18

2.247,18

136,00

34,00

neeliqibile

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

8.002,55

0,00

8.000,00

10.000,00

- cheltuieli de capital

71

13.594,40

CAP. 54.02

ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

0,00

8.000,74

0,00

3.603,00

3.603,00

3.853,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

402,00

0,00

402,00

402,00

600,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

48,00

0,00

48,00

48,00

100,00

- transferuri intre unitati ale

51 SF

0,00

3.152,74

0,00

3.153,00

3.153,00

3.153,00

- transferuri intre unitati ale

51 SD

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- fonduri de rezerva

50

0,00

4.350,00

0,00

0,00

0,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

0,00

3.200,74

0,00

3.153,00

3.153,00

3.153,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.152,74

3.153,00

3.153,00

3.153,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

48,00

0,00

0,00

0,00

Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale(OMEPTA)

0,00

48,00

0,00

48,00

48,00

100,00

- cheltuieli materiale

20

48,00

48,00

48,00

100,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

Alte acțiuni

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale (acțiuni CJ)

20

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica ATOP

0,00

402,00

0,00

402,00

402,00

600,00

- cheltuieli de personal

10

402,00

402,00

402,00

600,00

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinqerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli materiale (acțiuni CJ)

20

- cheltuieli de capital

71

Județul Brașov - Fond rezerva

0,00

4.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- fond rezerva buqetara

50

4.350,00

Cap. 55.02

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Șl ÎMPRUMUTUL

0,00

4.850,00

0,00

9.424,00

9.324,00

8.544,00

-comisioane

20

22,00

0,00

20,00

18,00

16,00

-dobânzi

30

4.828,00

0,00

9.404,00

9.306,00

8.528,00

Cap. 60.02

APĂRARE (Centrul Militar Zonal)

0,00

605,07

0,00

500,00

500,00

1.000,00

- cheltuieli materiale

20

505,07

500,00

500,00

1.000,00

- cheltuieli de capital

71

100,00

CAP. 61.02

ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA (Inspectoratul pt. Situații de Urqenta Tara Barsei)

0,00

536,50

0,00

350,00

350,00

1.000,00

- cheltuieli materiale

20

331,80

350,00

350,00

1.000,00

- cheltuieli de capital

71

204,70

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

0,00

14.867,20

0,00

12.793,00

12.853,00

12.910,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

27,00

0,00

27,00

27,00

27,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

2.946,13

0,00

2.140,00

2.200,00

2.257,00

- ajutoare sociale

57

0,00

10.626,00

0,00

10.626,00

10.626,00

10.626,00

- alte acțiuni

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

1.268,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

0,00

908,82

0,00

726,00

737,00

747,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale

20

560,31

0,00

388,00

399,00

409,00

- ajutoare sociale

57

338,51

0,00

338,00

338,00

338,00

- alte acțiuni

59

- cheltuieli de capital

71

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrul școlar de educație incluziva Faqaras

0,00

1.127,79

0,00

999,00

1.019,00

1.039,00

- cheltuieli materiale

20

866,42

0,00

738,00

758,00

778,00

- ajutoare sociale

57

261,37

0,00

261,00

261,00

261,00

Școala profesionala speciala Codlea

0,00

2.496,20

0,00

826,00

845,00

862,00

- cheltuieli materiale

20

1.028,68

0,00

616,00

635,00

652,00

- ajutoare sociale

57

209,45

0,00

210,00

210,00

210,00

- cheltuieli de capital

71

1.258,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

0,00

427,18

0,00

397,00

404,00

411,00

- cheltuieli materiale

20

302,51

0,00

272,00

279,00

286,00

- ajutoare sociale

57

124,67

0,00

125,00

125,00

125,00

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

0,00

215,21

0,00

153,00

156,00

159,00

- cheltuieli de personal

10

27,00

0,00

27,00

27,00

27,00

- cheltuieli materiale

20

188,21

0,00

126,00

129,00

132,00

Consiliul Județean Brașov

9.692,00

0,00

9.692,00

9.692,00

9.692,00

- ajutoare sociale in natura (produse lactate si de panificație,implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli)

57

9.692,00

0,00

9.692,00

9.692,00

9.692,00

CAP. 66.02 SANATATE

51.893,40

71.941,59

0,00

18.670,00

15.642,00

9.372,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

14.629,76

0,00

3.447,00

13.082,00

8.455,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

24.118,43

0,00

0,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

43.497,40

30.309,40

0,00

13.188,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

6.884,00

2.884,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

- rambursări de credite

81

1.512,00

0,00

0,00

35,00

560,00

917,00

Consiliul Județean Brașov - spitale

50.381,40

33.193,40

0,00

15.188,00

2.000,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

43.497,40

30.309,40

0,00

13.188,00

0,00

0,00

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinqerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

bugetul de stat 13%

9.584,86

7.509,86

2.075,00

2%

827,97

562,97

265,00

UE 85%

30.971,40

20.123,40

10.848,00

neeliqibile

2.113,17

2.113,17

- cheltuieli de capital

71

6.884,00

2.884,00

2.000,00

2.000,00

-rambursări de credite

81

1.512,00

0,00

35,00

560,00

917,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

0,00

2.855,54

0,00

2.856,00

2.856,00

2.856,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.855,54

2.856,00

2.856,00

2.856,00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

0,00

6.296,26

0,00

110,00

4.200,00

3.348,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.985,45

110,00

4.200,00

3.348,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

2.310,81

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

0,00

2.776,07

0,00

30,00

37,00

40,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

30,70

30,00

37,00

40,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

2.745,37

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

0,00

20.028,46

0,00

310,00

5.043,00

1.200,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

6.060,67

310,00

5.043,00

1.200,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

13.967,79

Spitalul Clinic de Obstetrica

Ginecologie DR. I.A. SBARCEA Brașov

0,00

3.701,90

0,00

111,00

300,00

300,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

111,70

111,00

300,00

300,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

3.590,20

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

0,00

2.078,46

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.052,20

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

1.026,26

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

0,00

1.011,50

0,00

30,00

646,00

711,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

533,50

30,00

646,00

711,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

478,00

CAP. 67.02

CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

0,00

40.162,40

0,00

37.237,00

38.207,00

43.100,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

5.242,23

0,00

5.742,00

6.242,00

8.000,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

1.579,06

0,00

1.579,00

1.579,00

1.579,00

- transferuri intre unitati ale

51 SF

0,00

14.460,90

0,00

15.002,00

15.472,00

15.607,00

- transferuri intre unitati ale

51 SD

0,00

2.618,96

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

0,00

15.950,50

0,00

14.914,00

14.914,00

17.914,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

310,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

0,00

7.162,04

0,00

7.321,00

7.821,00

9.579,00

- cheltuieli de personal

10

5.242,23

5.742,00

6.242,00

8.000,00

- cheltuieli materiale

20

1.579,06

1.579,00

1.579,00

1.579,00

- alte cheltuieli

59

30,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

310,75

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean- propriu

0,00

3.706,50

0,00

3.700,00

3.700,00

5.700,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

- alte cheltuieli

59

3.706,50

3.700,00

3.700,00

5.700,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

Culte reliqioase + Reparații biserici

0,00

12.214,00

0,00

11.214,00

11.214,00

12.214,00

- alte cheltuieli, din care:

59

0,00

12.214,00

0,00

11.214,00

11.214,00

12.214,00

- reparații biserici

59,12

1.000,00

1.000,00

- salarii personal neclerical

59,15

11.214,00

11.214,00

11.214,00

11.214,00

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinqerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

Muzeul de Arta

0,00

1.551,16

0,00

1.500,00

1.700,00

1.700,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.445,66

1.500,00

1.700,00

1.700,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

105,50

Muzeul Județean de Istorie

0,00

5.833,97

0,00

3.800,00

3.800,00

4.100,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.678,51

3.800,00

3.800,00

4.100,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

2.155,46

Muzeul de Etnografie

0,00

2.660,12

0,00

2.600,00

2.600,00

2.705,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.370,12

2.600,00

2.600,00

2.705,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

290,00

Muzeul Casa Mureșenilor

0,00

1.313,14

0,00

1.453,00

1.453,00

1.453,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.313,14

1.453,00

1.453,00

1.453,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

0,00

2.571,13

0,00

2.550,00

2.820,00

2.550,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.554,13

2.550,00

2.820,00

2.550,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

17,00

Centrul Cultural Reduta

0,00

3.150,34

0,00

3.099,00

3.099,00

3.099,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.099,34

3.099,00

3.099,00

3.099,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

51,00

Cap. 68.02

ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

20.011,74

64.204,45

0,00

50.255,00

75.551,00

105.534,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

35.324,63

0,00

35.323,00

51.223,00

75.443,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

4.899,52

0,00

4.898,00

12.877,00

16.050,00

- transferuri intre unitati ale

51 SF

0,00

3.560,04

0,00

3.561,00

3.561,00

3.561,00

- transferuri intre unitati ale

51 SD

0,00

94,20

0,00

0,00

0,00

0,00

- asistenta sociala

57

0,00

2.350,77

0,00

2.296,00

2.614,00

2.614,00

- alte cheltuieli

59

0,00

1.385,00

0,00

1.385,00

1.385,00

3.385,00

-rambursări de credite

81

0

0,00

0,00

8,00

131,00

214,00

- fonduri externe nerambursabile

58

20.011,74

9.200,74

0,00

2.784,00

3.760,00

4.267,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

7.389,55

0,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean Brașov

6.089,97

10.129,97

0,00

1.008,00

1.131,00

3.214,00

- alte cheltuieli

59

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

-rambursări de credite

81

0

0,00

8,00

131,00

214,00

- Programe din Fondul European de Dezvoltare Reqională (FEDR)

58

6.089,97

6.089,97

0,00

0,00

0,00

0,00

buqetul de stat 13%

582,16

582,16

2%

89,56

89,56

UE 85%

3.806,42

3.806,42

neeliqibile

1.611,83

1.611,83

- cheltuieli de capital

71

3.040,00

0,00

0,00

0,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sănpetru

0,00

3.654,24

0,00

3.561,00

3.561,00

3.561,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.560,04

3.561,00

3.561,00

3.561,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

94,20

0,00

0,00

0,00

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului

13.921,77

50.420,24

0,00

45.686,00

70.859,00

98.759,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

35.324,63

0,00

35.323,00

51.223,00

75.443,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

4.899,52

0,00

4.898,00

12.877,00

16.050,00

- asistenta sociala

57

0,00

2.350,77

0,00

2.296,00

2.614,00

2.614,00

- alte cheltuieli

59

0,00

385,00

0,00

385,00

385,00

385,00

Programe din Fondul Social European FSE

58

13.921,77

3.110,77

0,00

2.784,00

3.760,00

4.267,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

4.349,55

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Asistenta acordata persoanelor in varsta

0,00

1.423,60

0,00

1.423,00

3.700,00

3.700,00

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinqerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli de personal

10

1.105,80

1.105,00

2.755,00

2.755,00

- cheltuieli materiale

20

250,00

250,00

877,00

877,00

- asistenta sociala

57

67,80

68,00

68,00

68,00

b) Asistenta sociala in caz de invaliditate

0,00

15.186,33

0,00

11.570,00

22.309,00

24.901,00

- cheltuieli de personal

10

8.208,27

8.208,00

17.468,00

17.917,00

- cheltuieli materiale

20

1.839,90

1.839,00

3.000,00

5.143,00

- asistenta sociala

57

1.482,97

1.428,00

1.746,00

1.746,00

- alte cheltuieli

59

95,00

95,00

95,00

95,00

- cheltuieli de capital

71

3.560,19

0,00

0,00

0,00

c) Asistenta sociala pt.familie si copii

13.921,77

25.376,90

0,00

24.591,00

33.790,00

53.476,00

- cheltuieli de personal

10

18.560,05

18.560,00

21.000,00

39.904,00

- cheltuieli materiale

20

2.217,62

2.217,00

8.000,00

8.275,00

- asistenta sociala

57

800,00

800,00

800,00

800,00

- alte cheltuieli

59

230,00

230,00

230,00

230,00

- Programe din Fondul Social European FSE

58

13.921,77

3.110,77

0,00

2.784,00

3.760,00

4.267,00

13,56 % buqetul de stat

1.889,25

421,25

378,00

510,00

580,00

2% finanțare buget local

277,43

62,43

55,00

75,00

85,00

84.44 % finanțare UE

11.755,09

2.627,09

2.351,00

3.175,00

3.602,00

- cheltuieli de capital

71

458,46

0,00

0,00

0,00

d) Alte cheltuieli in domeniul asiqurarilor si asistentei sociale

0,00

8.433,41

0,00

8.102,00

11.060,00

16.682,00

- cheltuieli de personal

10

7.450,51

7.450,00

10.000,00

14.867,00

- cheltuieli materiale

20

592,00

592,00

1.000,00

1.755,00

- alte cheltuieli

59

60,00

60,00

60,00

60,00

- cheltuieli de capital

71

330,90

0,00

0,00

0,00

CAP. 70.02

LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

0,00

4.495,05

0,00

2.372,00

2.422,00

2.227,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

653,45

0,00

700,00

750,00

1.627,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

372,00

0,00

372,00

372,00

600,00

- transferuri

55 SF

0,00

1.250,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

- transferuri

55 SD

0,00

2.069,60

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvamont Județul Brașov

0,00

1.175,45

0,00

1.072,00

1.122,00

2.227,00

- cheltuieli de personal

10

653,45

700,00

750,00

1.627,00

- cheltuieli materiale

20

372,00

372,00

372,00

600,00

- cheltuieli de capital

71

150,00

Consiliul Județean Brașov

0,00

3.319,60

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

- alte transferuri

55 SF

1.250,00

1.300,00

1.300,00

0,00

- transferuri

55 SD

2.069,60

CAP. 74.02

PROTECȚIA MEDIULUI Consiliul Județean Brașov

0,00

3.849,24

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3.849,24

0,00

0,00

0,00

CAP. 83.02

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURA SI VANATOARE

0,00

1.035,58

0,00

1.035,00

1.108,00

2.000,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

910,66

0,00

910,00

983,00

1.500,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

124,92

0,00

125,00

125,00

500,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov

0,00

1.035,58

0,00

1.035,00

1.108,00

2.000,00

- cheltuieli de personal

10

910,66

0,00

910,00

983,00

1.500,00

- cheltuieli materiale

20

124,92

125,00

125,00

500,00

CAP. 84.02 TRANSPORTURI

500.356,30

417.161,09

0,00

210.941,00

52.344,00

30.288,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

27.256,96

0,00

528,00

12.635,00

- programe din fondul european de dezvoltare FEDR

58

230.648,17

146.682,17

83.966,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

217.544,13

230.498,96

116.250,00

40.753,00

0,00

- rambursări de credite

81

52.164,00

12.723,00

10.725,00

11.063,00

17.653,00

AEROPORT (84,02,06,02)

110.570,94

124.808,00

0,00

66.536,00

0,00

3.000,00

- cheltuieli materiale

20

2.880,00

3.000,00

- cheltuieli de capital

71

110.570,94

121.928,00

66.536,00

RAMBURSĂRI BCR, CEC AEROPORT (84,02,06,02)

44.476,00

12.012,00

0,00

9.900,00

8.558,00

14.006,00

- rambursări de credite

81

44.476,00

12.012,00

9.900,00

8.558,00

14.006,00

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinaerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

DRUMURI (84,02,03,01)

46.025,12

99.706,29

0,00

2.041,00

12.697,00

9.635,00

- cheltuieli materiale

20

24.376,96

528,00

9.635,00

- cheltuieli de capital

71

46.025,12

75.329,33

2.041,00

12.169,00

0,00

Proiecte cu finanțare FEN (84,02,03,01)

58

230.648,17

146.682,17

0,00

83.966,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

230.648,17

146.682,17

0,00

83.966,00

0,00

0,00

buqetul de stat 13%

29.577,56

18.875,56

10.702,00

2%

4.550,94

2.903,94

1.647,00

UE 85%

193.390,05

123.417,05

69.973,00

neeliqibile

3.129,62

1.485,62

1.644,00

PNDL (84,02,03,01)

71

59.162,59

31.456,15

0,00

47.673,00

28.584,00

0,00

- cheltuieli de capital

59.162,59

31.456,15

47.673,00

28.584,00

0,00

Fond de intervenție (84,02,03,01)

71

1.785,48

1.785,48

0,00

0,00

0,00

0,00

- fond intervenție cf HG 563/2018

1.785,48

1.785,48

Rambursări EXIMBANK DRUM (84.02.03.01)

7.688,00

711,00

0,00

825,00

2.505,00

3.647,00

- rambursări de credite

81

7.688,00

711,00

825,00

2.505,00

3.647,00

CAP. 87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

480,93

834,93

0,00

18,00

28,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

400,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

480,93

434,93

0,00

18,00

28,00

0,00

buqetul de stat 13%

62,53

56,53

2,00

4,00

2%

8,70

8,70

UE 85%

409,70

369,70

16,00

24,00

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET


ANEXA NR. 1aSECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, Maria DiĂnbrăveanu

et local, credite de angajament pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 Secțiunea de funcționare

MII LEI

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinqerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

0,00

208.634,73

0,00

159.258,00

204.430,00

262.644,00

Impozit pe profit (Compania Apa)

01.02.01

1.250,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04,02,01

119.356,00

108.875,00

119.355,00

130.460,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale

04,02,04

17.904,00

48.340,00

52.993,00

57.924,00

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul iudetelor

11,02,01

36.243,00

45.796,00

45.867,00

45.934,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11,02,05

9.951,00

4.976,00

4.976,00

4.976,00

Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea buqetelor locale

11,02,06

87.388,00

25.723,00

14.789,00

14.332,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

1.702,00

1.702,00

1.702,00

1.702,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

285,00

285,00

285,00

285,00

Venituri din proprietate

30.02

1.113,46

1.113,00

1.113,00

1.113,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

1.113,46

897,00

897,00

897,00

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

216,00

216,00

216,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

558,27

557,00

557,00

557,00

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri

36.02

765,00

765,00

765,00

765,00

Taxe speciale

36.02.06

Alte venituri

36.02.50

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanatrea secțiunii de dezvoltare a buaetului local

37.02.03

-71.563,33

-83.555,00

-42.653,00

-85,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (ANPH)

42.02.21

1.119,00

1.119,00

1.119,00

1.119,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

2.262,00

2.262,00

2.262,00

2.262,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a buaetului local

42.02.51.01 ■ SF

301,33

TOTAL CHELTUIELI

52.164,00

208.634,73

0,00

159.258,00

204.430,00

262.644,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

65.259,97

0,00

65.808,00

83.629,00

115.197,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

46.083,40

0,00

17.629,00

26.194,00

45.737,00

- dobânzi

30

0,00

4.828,00

0,00

9.404,00

9.306,00

8.528,00

- fonduri de rezerva

50

0,00

4.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

35.803,44

0,00

25.163,00

35.268,00

30.776,00

- alte transferuri

55 SF

0,00

1.272,10

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

- ajutoare sociale

57

0,00

12.976,77

0,00

12.922,00

13.240,00

13.240,00

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinqerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

- alte cheltuieli

59

0,00

25.338,05

0,00

16.299,00

24.299,00

31.299,00

- rambursări de credite interne/externe/

81

52.164,00

12.723,00

0,00

10.733,00

11.194,00

17.867,00

CAP. 51.02

AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

0,00

38.322,59

0,00

30.301,00

39.599,00

48.000,00

- cheltuieli de personal

10

22.700,00

22.704,00

24.002,00

28.000,00

- cheltuieli materiale

20

7.597,94

7.597,00

7.597,00

10.000,00

- alte transferuri

55 SF

22,10

- alte cheltuieli

59

8.002,55

0,00

8.000,00

10.000,00

CAP. 54.02

ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

0,00

7.952,74

0,00

3.603,00

3.603,00

3.853,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

402,00

0,00

402,00

402,00

600,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

48,00

0,00

48,00

48,00

100,00

- transferuri intre unitati ale

51 SF

0,00

3.152,74

0,00

3.153,00

3.153,00

3.153,00

- fonduri de rezerva

50

0,00

4.350,00

0,00

0,00

0,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

0,00

3.152,74

0,00

3.153,00

3.153,00

3.153,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.152,74

3.153,00

3.153,00

3.153,00

Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale(OMEPTA)

0,00

48,00

0,00

48,00

48,00

100,00

- cheltuieli materiale

20

48,00

48,00

48,00

100,00

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica ATOP

0,00

402,00

0,00

402,00

402,00

600,00

- cheltuieli de personal

10

402,00

402,00

402,00

600,00

Județul Brașov - Fond rezerva

0,00

4.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- fond rezerva buqetara

50

4.350,00

Cap. 55.02

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ SI ÎMPRUMUTUL

0,00

4.850,00

0,00

9.424,00

9.324,00

8.544,00

-comisioane

20

22,00

0,00

20,00

18,00

16,00

-dobânzi

30

4.828,00

0,00

9.404,00

9.306,00

8.528,00

Cap. 60.02

APĂRARE (Centrul Militar Zonal)

0,00

505,07

0,00

500,00

500,00

1.000,00

- cheltuieli materiale

20

505,07

500,00

500,00

1.000,00

CAP. 61.02

ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA (Inspectoratul pt. Situații de Urqenta Tara Barsei)

0,00

331,80

0,00

350,00

350,00

1.000,00

- cheltuieli materiale

20

331,80

350,00

350,00

1.000,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

0,00

13.599,13

0,00

12.793,00

12.853,00

12.910,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

27,00

0,00

27,00

27,00

27,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

2.946,13

0,00

2.140,00

2.200,00

2.257,00

- ajutoare sociale

57

0,00

10.626,00

0,00

10.626,00

10.626,00

10.626,00

- alte acțiuni

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

0,00

898,82

0,00

726,00

737,00

747,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale

20

560,31

0,00

388,00

399,00

409,00

- ajutoare sociale

57

338,51

0,00

338,00

338,00

338,00

Centrul școlar de educație incluziva Faqaras

0,00

1.127,79

0,00

999,00

1.019,00

1.039,00

- cheltuieli materiale

20

866,42

0,00

738,00

758,00

778,00

- ajutoare sociale

57

261,37

0,00

261,00

261,00

261,00

Școala profesionala speciala Codlea

0,00

1.238,13

0,00

826,00

845,00

862,00

- cheltuieli materiale

20

1.028,68

0,00

616,00

635,00

652,00

- ajutoare sociale

57

209,45

0,00

210,00

210,00

210,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

0,00

427,18

0,00

397,00

404,00

411,00

- cheltuieli materiale

20

302,51

0,00

272,00

279,00

286,00

- ajutoare sociale

57

124,67

0,00

125,00

125,00

125,00

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

0,00

215,21

0,00

153,00

156,00

159,00

- cheltuieli de personal

10

27,00

0,00

27,00

27,00

27,00

- cheltuieli materiale

20

188,21

0,00

126,00

129,00

132,00

Consiliul Județean Brașov

9.692,00

0,00

9.692,00

9.692,00

9.692,00

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinqerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

- ajutoare sociale in natura (produse lactate si de panificație,implementarea programului de incurajare a consumului de fructe DroasDete in scoli)

57

9.692,00

0,00

9.692,00

9.692,00

9.692,00

CAP. 66.02 SANATATE

1.512,00

14.629,76

0,00

3.482,00

13.642,00

9.372,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

0,00

14.629,76

0,00

3.447,00

13.082,00

8.455,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- rambursări de credite

81

1.512,00

0,00

0,00

35,00

560,00

917,00

Consiliul Județean Brașov - spitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-rambursări de credite

81

1.512,00

0,00

35,00

560,00

917,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

0,00

2.855,54

0,00

2.856,00

2.856,00

2.856,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.855,54

2.856,00

2.856,00

2.856,00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

0,00

3.985,45

0,00

110,00

4.200,00

3.348,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.985,45

110,00

4.200,00

3.348,00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

0,00

30,70

0,00

30,00

37,00

40,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

30,70

30,00

37,00

40,00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

0,00

6.060,67

0,00

310,00

5.043,00

1.200,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

6.060,67

310,00

5.043,00

1.200,00

Spitalul Clinic de Obstetrica

Ginecoloqie DR. I.A. SBARCEA Brașov

0,00

111,70

0,00

111,00

300,00

300,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

111,70

111,00

300,00

300,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

0,00

1.052,20

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.052,20

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

0,00

533,50

0,00

30,00

646,00

711,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

533,50

30,00

646,00

711,00

CAP. 67.02

CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE

0,00

37.232,69

0,00

37.237,00

38.207,00

43.100,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

5.242,23

0,00

5.742,00

6.242,00

8.000,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

1.579,06

0,00

1.579,00

1.579,00

1.579,00

- transferuri intre unitati ale

51 SF

0,00

14.460,90

0,00

15.002,00

15.472,00

15.607,00

- alte cheltuieli

59

0,00

15.950,50

0,00

14.914,00

14.914,00

17.914,00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

0,00

6.851,29

0,00

7.321,00

7.821,00

9.579,00

- cheltuieli de personal

10

5.242,23

5.742,00

6.242,00

8.000,00

- cheltuieli materiale

20

1.579,06

1.579,00

1.579,00

1.579,00

- alte cheltuieli

59

30,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean- propriu

0,00

3.706,50

0,00

3.700,00

3.700,00

5.700,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

- alte cheltuieli

59

3.706,50

3.700,00

3.700,00

5.700,00

Culte reliqioase + Reparații biserici

0,00

12.214,00

0,00

11.214,00

11.214,00

12.214,00

- alte cheltuieli, din care:

59

0,00

12.214,00

0,00

11.214,00

11.214,00

12.214,00

- reparații biserici

59,12

1.000,00

1.000,00

- salarii personal neclerical

59,15

11.214,00

11.214,00

11.214,00

11.214,00

Muzeul de Arta

0,00

1.445,66

0,00

1.500,00

1.700,00

1.700,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.445,66

1.500,00

1.700,00

1.700,00

Muzeul Județean de Istorie

0,00

3.678,51

0,00

3.800,00

3.800,00

4.100,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.678,51

3.800,00

3.800,00

4.100,00

Muzeul de Etnografie

0,00

2.370,12

0,00

2.600,00

2.600,00

2.705,00

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinqerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.370,12

2.600,00

2.600,00

2.705,00

Muzeul Casa Mureșenilor

0,00

1.313,14

0,00

1.453,00

1.453,00

1.453,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.313,14

1.453,00

1.453,00

1.453,00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

0,00

2.554,13

0,00

2.550,00

2.820,00

2.550,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.554,13

2.550,00

2.820,00

2.550,00

Centrul Cultural Reduta

0,00

3.099,34

0,00

3.099,00

3.099,00

3.099,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.099,34

3.099,00

3.099,00

3.099,00

Cap. 68.02

ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

0,00

47.519,96

0,00

47.471,00

71.791,00

101.267,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

35.324,63

0,00

35.323,00

51.223,00

75.443,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

4.899,52

0,00

4.898,00

12.877,00

16.050,00

- transferuri intre unitati ale

51 SF

0,00

3.560,04

0,00

3.561,00

3.561,00

3.561,00

- asistenta sociala

57

0,00

2.350,77

0,00

2.296,00

2.614,00

2.614,00

• alte cheltuieli

59

0,00

1.385,00

0,00

1.385,00

1.385,00

3.385,00

-rambursări de credite

81

0

0,00

0,00

8,00

131,00

214,00

- fonduri externe nerambursabile

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean Brașov

0,00

1.000,00

0,00

1.008,00

1.131,00

3.214,00

- alte cheltuieli

59

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

-rambursări de credite

81

0

0,00

8,00

131,00

214,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

0,00

3.560,04

0,00

3.561,00

3.561,00

3.561,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.560,04

3.561,00

3.561,00

3.561,00

Direcția Generală de Asistență Socială $i Protecția Copilului

0,00

42.959,92

0,00

42.902,00

67.099,00

94.492,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

35.324,63

0,00

35.323,00

51.223,00

75.443,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

4.899,52

0,00

4.898,00

12.877,00

16.050,00

- asistenta sociala

57

0,00

2.350,77

0,00

2.296,00

2.614,00

2.614,00

- alte cheltuieli

59

0,00

385,00

0,00

385,00

385,00

385,00

a) Asistenta acordata persoanelor in varsta

0,00

1.423,60

0,00

1.423,00

3.700,00

3.700,00

- cheltuieli de personal

10

1.105,80

1.105,00

2.755,00

2.755,00

- cheltuieli materiale

20

250,00

250,00

877,00

877,00

- asistenta sociala

57

67,80

68,00

68,00

68,00

b) Asistenta sociala in caz de invaliditate

0,00

11.626,14

0,00

11.570,00

22.309,00

24.901,00

- cheltuieli de personal

10

8.208,27

8.208,00

17.468,00

17.917,00

- cheltuieli materiale

20

1.839,90

1.839,00

3.000,00

5.143,00

- asistenta sociala

57

1.482,97

1.428,00

1.746,00

1.746,00

- alte cheltuieli

59

95,00

95,00

95,00

95,00

c) Asistenta sociala pt.familie si copii

0,00

21.807,67

0,00

21.807,00

30.030,00

49.209,00

- cheltuieli de personal

10

18.560,05

18.560,00

21.000,00

39.904,00

- cheltuieli materiale

20

2.217,62

2.217,00

8.000,00

8.275,00

- asistenta sociala

57

800,00

800,00

800,00

800,00

- alte cheltuieli

59

230,00

230,00

230,00

230,00

d) Alte cheltuieli in domeniul asiqurarilor si asistentei sociale

0,00

8.102,51

0,00

8.102,00

11.060,00

16.682,00

- cheltuieli de personal

10

7.450,51

7.450,00

10.000,00

14.867,00

- cheltuieli materiale

20

592,00

592,00

1.000,00

1.755,00

- alte cheltuieli

59

60,00

60,00

60,00

60,00

CAP. 70.02

LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

0,00

2.275,45

0,00

2.372,00

2.422,00

2.227,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

653,45

0,00

700,00

750,00

1.627,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

372,00

0,00

372,00

372,00

600,00

- transferuri

55 SF

0,00

1.250,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

- transferuri

55 SD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvamont Județul Brașov

0,00

1.025,45

0,00

1.072,00

1.122,00

2.227,00

- cheltuieli de personal

10

653,45

700,00

750,00

1.627,00

- cheltuieli materiale

20

372,00

372,00

372,00

600,00

Consiliul Județean Brașov

0,00

1.250,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

- alte transferuri

55 SF

1.250,00

1.300,00

1.300,00

0,00

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinqerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

CAP. 83.02

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURA SI VANATOARE

0,00

1.035,58

0,00

1.035,00

1.108,00

2.000,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

910,66

0,00

910,00

983,00

1.500,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

124,92

0,00

125,00

125,00

500,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov

0,00

1.035,58

0,00

1.035,00

1.108,00

2.000,00

- cheltuieli de personal

10

910,66

0,00

910,00

983,00

1.500,00

- cheltuieli materiale

20

124,92

125,00

125,00

500,00

CAP. 84.02 TRANSPORTURI

52.164,00

39.979,96

0,00

10.725,00

11.591,00

30.288,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

27.256,96

0,00

528,00

12.635,00

- rambursări de credite

81

52.164,00

12.723,00

10.725,00

11.063,00

17.653,00

AEROPORT (84,02,06,02)

0,00

2.880,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

- cheltuieli materiale

20

2.880,00

3.000,00

RAMBURSĂRI BCR, CEC AEROPORT (84,02,06,02)

44.476,00

12.012,00

0,00

9.900,00

8.558,00

14.006,00

- rambursări de credite

81

44.476,00

12.012,00

9.900,00

8.558,00

14.006,00

DRUMURI (84,02,03,01)

0,00

24.376,96

0,00

0,00

528,00

9.635,00

- cheltuieli materiale

20

24.376,96

528,00

9.635,00

Rambursări EXIMBANK DRUM (84.02.03.01)

7.688,00

711,00

0,00

825,00

2.505,00

3.647,00

- rambursări de credite

81

7.688,00

711,00

825,00

2.505,00

3.647,00

CAP. 87.02

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

400,00

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Agafiței/


ȘEF SERVI Ramonp^scățan
DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

ANEXA NR. 1bMII LEI

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinqerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

0,00

478.469,85

218.366,00

46.581,00

4.267,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

1.113,46

897,00

897,00

897,00

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

216,00

216,00

216,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

71.563,33

83.555,00

42.653,00

85,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39,02

333,57

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

189.262,53

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

61.677,67

51.487,00

695,00

580,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a buaetului local

42.02.51.02 SD

2.432,47

Finanțarea Programului Națonal de Dezvoltare Locală

42.02.65

31.456,15

38.309,00

176,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

27.789,05

13.178,00

519,00

580,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

155.632,75

83.324,00

3.233,00

3.602,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.02.01

150.758,48

80.837,00

24,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

147.679,48

80.837,00

24,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

3.079,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European - FSE

48.02.02

4.874,27

2.487,00

3.209,00

3.602,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

4.874,27

2.487,00

3.209,00

3.602,00

TOTAL CHELTUIELI

521.910,12

478.469,85

0,00

218.366,00

46.581,00

4.267,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

26.879,59

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri

55 SD

0,00

2.069,60

0,00

0,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

297.481,99

189.270,99

0,00

100.116,00

3.828,00

4.267,00

bugetul de stat 13%

27.789,05

0,00

13.178,00

519,00

580,00

2%

3.680,48

0,00

1.970,00

76,00

85,00

UE 85%

152.590,84

0,00

83.324,00

3.233,00

3.602,00

neeliqibile

5.210,62

0,00

1.644,00

0,00

0,00

• cheltuieli de capital

71

224.428,13

260.249,67

0,00

118.250,00

42.753,00

0,00

CAP. 51.02

AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

2.843,75

16.238,15

0,00

160,00

40,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

2.843,75

2.643,75

0,00

160,00

40,00

0,00

buqetul de stat 13%

369,69

343,69

21,00

5,00

2%

56,88

52,88

3,00

1,00

UE 85%

2.417,18

2.247,18

136,00

34,00

neeliqibile

0,00

0,00


INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinqerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli de capital

71

13.594,40

CAP. 54.02

ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale

51 SD

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

48,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 60.02

APĂRARE (Centrul Militar Zonal)

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

100,00

CAP. 61.02

ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA (Inspectoratul pt. Situații de Urgenta Tara Barsei)

0,00

204,70

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

204,70

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

0,00

1.268,07

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

1.268,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Școala profesionala speciala Codlea

0,00

1.258,07

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.258,07

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 66.02 SANATATE

50.381,40

57.311,83

0,00

15.188,00

2.000,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

24.118,43

0,00

0,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

43.497,40

30.309,40

0,00

13.188,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

6.884,00

2.884,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

Consiliul Județean Brașov - spitale

50.381,40

33.193,40

0,00

15.188,00

2.000,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

43.497,40

30.309,40

0,00

13.188,00

0,00

0,00

buqetul de stat 13%

9.584,86

7.509,86

2.075,00

2%

827,97

562,97

265,00

UE 85%

30.971,40

20.123,40

10.848,00

neeliqibile

2.113,17

2.113,17

- cheltuieli de capital

71

6.884,00

2.884,00

2.000,00

2.000,00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

0,00

2.310,81

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

2.310,81

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

0,00

2.745,37

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

2.745,37

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

0,00

13.967,79

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

13.967,79

Spitalul Clinic de Obstetrica

Ginecoloqie DR. I.A. SBARCEA Brașov

0,00

3.590,20

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

3.590,20

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

0,00

1.026,26

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

1.026,26

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

0,00

478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

478,00

CAP. 67.02

CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

0,00

2.929,71

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale

51 SD

0,00

2.618,96

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

310,75

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinqerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

0,00

310,75

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

310,75

0,00

0,00

0,00

Muzeul de Arta

0,00

105,50

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

105,50

Muzeul Județean de Istorie

0,00

2.155,46

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

2.155,46

Muzeul de Etnografie

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

290,00

Muzeul Casa Mureșenilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

0,00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

0,00

17,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

17,00

Centrul Cultural Reduta

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

51,00

Cap. 68.02

ASIGURĂRI Șl ASISTENTĂ SOCIALĂ

20.011,74

16.684,49

0,00

2.784,00

3.760,00

4.267,00

- transferuri intre unitati ale

51 SD

0,00

94,20

0,00

0,00

0,00

0,00

- fonduri externe nerambursabile

58

20.011,74

9.200,74

0,00

2.784,00

3.760,00

4.267,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

7.389,55

0,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean Brașov

6.089,97

9.129,97

0,00

0,00

0,00

0,00

- Programe din Fondul European de Dezvoltare Reqională (FEDR)

58

6.089,97

6.089,97

0,00

0,00

0,00

0,00

buqetul de stat 13%

582,16

582,16

2%

89,56

89,56

UE 85%

3.806,42

3.806,42

neeliqibile

1.611,83

1.611,83

- cheltuieli de capital

71

3.040,00

0,00

0,00

0,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

0,00

94,20

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

94,20

0,00

0,00

0,00

Direcția Generală de Asistență Socială $i Protecția Copilului

13.921,77

7.460,32

0,00

2.784,00

3.760,00

4.267,00

Programe din Fondul Social European FSE

58

13.921,77

3.110,77

0,00

2.784,00

3.760,00

4.267,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

4.349,55

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Asistenta sociala in caz de invaliditate

0,00

3.560,19

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3.560,19

0,00

0,00

0,00

c) Asistenta sociala pt.familie si copii

13.921,77

3.569,23

0,00

2.784,00

3.760,00

4.267,00

- Programe din Fondul Social European FSE

58

13.921,77

3.110,77

0,00

2.784,00

3.760,00

4.267,00

13,56 % buqetul de stat

1.889,25

421,25

378,00

510,00

580,00

2% finanțare buget local

277,43

62,43

55,00

75,00

85,00

84.44 % finanțare UE

11.755,09

2.627,09

2.351,00

3.175,00

3.602,00

- cheltuieli de capital

71

458,46

0,00

0,00

0,00

d) Alte cheltuieli in domeniul asiqurarilor si asistentei sociale

0,00

330,90

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

330,90

0,00

0,00

0,00

CAP. 70.02

LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

0,00

2.219,60

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri

55 SD

0,00

2.069,60

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvamont Județul Brașov

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

150,00

Consiliul Județean Brașov

0,00

2.069,60

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri

55 SD

2.069,60

CAP. 74.02

PROTECȚIA MEDIULUI Consiliul Județean Brașov

0,00

3.849,24

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stinqerii

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli de capital

71

3.849,24

0,00

0,00

0,00

CAP. 84.02 TRANSPORTURI

448.192,30

377.181,13

0,00

200.216,00

40.753,00

0,00

• programe din fondul european de dezvoltare FEDR

58

230.648,17

146.682,17

83.966,00

0,00

0,00

■ cheltuieli de capital

71

217.544,13

230.498,96

116.250,00

40.753,00

0,00

AEROPORT (84,02,06,02)

110.570,94

121.928,00

0,00

66.536,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

110.570,94

121.928,00

66.536,00

DRUMURI (84,02,03,01)

46.025,12

75.329,33

0,00

2.041,00

12.169,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

46.025,12

75.329,33

2.041,00

12.169,00

0,00

Proiecte cu finanțare FEN (84,02,03,01)

58

230.648,17

146.682,17

0,00

83.966,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

230.648,17

146.682,17

0,00

83.966,00

0,00

0,00

buqetul de stat 13%

29.577,56

18.875,56

10.702,00

2%

4.550,94

2.903,94

1.647,00

UE 85%

193.390,05

123.417,05

69.973,00

neeliqibile

3.129,62

1.485,62

1.644,00

PNDL (84,02,03,01)

71

59.162,59

31.456,15

0,00

47.673,00

28.584,00

0,00

- cheltuieli de capital

59.162,59

31.456,15

47.673,00

28.584,00

0,00

Fond de intervenție (84,02,03,01)

71

1.785,48

1.785,48

0,00

0,00

0,00

0,00

- fond intervenție cf HG 563/2018

1.785,48

1.785,48

Rambursări BERD (84.02.03.01)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- rambursări de credite

81

Rambursări EXIMBANK DRUM (84.02.03.01)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- rambursări de credite

81

CAP. 87.02

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

480,93

434,93

0,00

18,00

28,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

480,93

434,93

0,00

18,00

28,00

0,00

buqetul de stat 13%

62,53

56,53

2,00

4,00

2%

8,70

8,70

UE 85%

409,70

369,70

16,00

24,00

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela AgafițeiA


JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1.1.1


Instituție publica: Județul Brașov


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAPITOL 51,02 Autoritati Publice si Acțiuni Externe                                                    Mii lei

DENUMIREA INDICATORILO R

Cod indicator

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE

Estimări

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.843,75

54.560,74

0,00

30.461,00

39.639,00

48.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

38.322,59

0,00

30.301,00

39.599,00

48.000,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

38.322,59

0,00

30.301,00

39.599,00

48.000,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10.01+10.02+10.03)

10

22.700,00

0,00

22.704,00

24.002,00

28.000,00

Cheltuieli salariale in bani (cod

10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

21.937,25

0,00

Salarii de baza

10.01.01

17.445,27

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

2.160,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

70,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

800,00

0,00

Drepturi de delegare

10.01.13

50,00

0,00

Indemnizație de hrana

10.01.17

811,98

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

600,00

0,00

Che la 10

tuieli salariale in natura (cod 10.02.01 .02.06+10.02.30)

10.02

282,75

0,00

Vouchere de vacanta

10,02,06

282,75

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

480,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

480,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

7.597,94

0,00

7.597,00

7.597,00

10.000,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

5.005,63

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

208,52

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

22,68

0,00

DENUMIREA INDICATORILO

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

R

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

610,06

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,64

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

210,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

47,28

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

159,63

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

160,72

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3.566,10

0,00

Reparații curente

20.02

301,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03-1-20.05.30)

20.05

223,76

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

223,76

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

38,80

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

24,12

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

14,68

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

51,20

0,00

Pregătire profesionala

20.13

41,19

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

20.25

133,06

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30

20.30

1.803,30

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

152,37

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

147,02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25,23

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

11,12

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.467,56

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55 SF

22,10

0,00

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod

55.02

22,10

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

22,10

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.1

59

8.002,55

0,00

8.000,00

10.000,00

Asociații si fundații

59.11

4.127,55

0,00

Despăgubiri civile

59.17

3.675,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

0,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11 +58.12+58.15+58.16+58.30+58.3

58

2.843,75

2.643,75

0,00

160,00

40,00

DENUMIREA INDICATORILO R

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Programe din Fondul Social European (FSE)

(58.02.01 la 58.02.03)

58.02

2.843,75

2.643,75

0,00

160,00

40,00

Finanțarea națională

58.02.01

426,57

396,57

0,00

24,00

6,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

2.417,18

2.247,18

0,00

136,00

34,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

13.594,40

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

13.594,40

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

13.594,40

0,00

Construcții

71.01.01

12.250,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

632,50

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

170,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

541,90

0,00

Director executiv,

Gabriela Agațiței

Vizat: Șef Serviciu Buget - Ramona Broscatan întocmit: Consilier - Ligia F. Pozna I |

JUDEȚUL: BRAȘOV

ANEXA 1.1.2

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAPITOL 54,02 Alte servicii Publice Generale                                                           Mii lei

DENUMIREA INDICATORIL OR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

8.000,74

0,00

3.603,00

3.603,00

3.853,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7.952,74

0,00

3.603,00

3.603,00

3.853,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.952,74

0,00

3.603,00

3.603,00

3.853,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

402,00

0,00

402,00

402,00

600,00

Cheltuieli salariate in bani (cod

10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

390,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

390,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

12,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

12,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

48,00

0,00

48,00

48,00

100,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

30,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

5,50

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

14,40

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2,10

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3,00

0,00

Reparații curente

20.02

10,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

3,00

0,00

|Alte obiecte de inventar

20.05.30

3,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20

20.30

2,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2,00

0,00

DENUMIREA INDICATORII. OR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

4.350,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51 SF

3.152,74

0,00

3.153,00

3.153,00

3.153,00

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51

51.01

3.152,74

0,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

3.152,74

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

48,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

48,00

0,00

Transferuri de capital (cod

51.02.12+51.02.22 la

51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

48,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

48,00

0,00

Director executiv,

Gabriela Agșițiței

Vizat: Șef Serviciu Buget - Ramona Broșcatan

întocmit: Consilier - Ligia F. Pozna \ (

JUDEȚUL: BRAȘOV

ANEXA 1.1.3


Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publicăJUDETUL BRAȘOV


SECRETflfeGENERAL AL JUDEȚULUI

Dumbrăvenii Maria

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

55,02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

ITOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE :UNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,850.00

0.00

9,424.00

9,324.00

8,544.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,850.00

0.00

9,424.00

9,324.00

8,544.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,850.00

0.00

9,424.00

9,324.00

8,544.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

22.00

0.00

20.00

18.00

16.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

22.00

0.00

20.00

18.00

16.00

Comisioane si alte costuri aferente imDrumuturilor interne

20.24.02

22.00

0.00

20.00

18.00

16.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

4,828.00

0.00

9,404.00

9,306.00

8,528.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

4,828.00

0.00

9,404.00

9,306.00

8,528.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

4,828.00

0.00

9,404.00

9,306.00

8,528.00

Director executiv,

Gabriela Agafitei

f

Vizat:Șef serviciu buget - Broscățan RamonaJUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1.1.4


Instituție publica: JUDEȚUL BRAȘOV


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAPITOL 60,02 APARARE NATIONALA-CENTRUL MILITAR ZONAL

Mii lei

DENUMIREA INDICATORIL OR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

605,07

0,00

500,00

500,00

1.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

505,07

0,00

500,00

500,00

1.000,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

505,07

0,00

500,00

500,00

1.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

505,07

0,00

500,00

500,00

1.000,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

262,38

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

12,56

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,87

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

94,34

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16,18

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

58,37

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

26,94

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,67

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

47,45

0,00

Reparații curente

20.02

200,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30,00

0,00

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

30,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

7,72

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2

20.30

4,97

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

4,97

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

100,00

0,00

DENUMIREA INDICATORII-

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

OR

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

100,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

100,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

30,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

70,00

0,00

Director executiv,

Gabriela Agafiței


Vizat: Șef Serviciu Buget - Ramona Broscatan


întocmit: Consilier - Ligia F. Pozna

JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1.1.5


Instituție publica: Județul Brașov

IfTTE iSTEA


SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

MARIA DUMBRAVEANU


BOJG

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAPITOL 61,02 Ordine Publica si Siguranța Nationala-lnspectoratul pt Situații de Urgenta

Mii lei

DENUMIREA INDICATORIL OR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

536,50

0,00

350,00

350,00

1.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

331,80

0,00

350,00

350,00

1.000,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

331,80

0,00

350,00

350,00

1.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

331,80

0,00

350,00

350,00

1.000,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

246,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

44,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

50,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2,90

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

40,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

17,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

16,90

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

57,20

0,00

Reparații curente

20.02

15,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

31,00

0,00

|Alte obiecte de inventar

20.05.30

31,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

5,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

5,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.

20.30

34,80

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

21,00

0,00

DENUMIREA INDICATORII. OR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

jchirii

20.30.04

13,80

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod

71+72+75)

70

204,70

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

204,70

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

204,70

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

189,20

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

15,50

0,00

Director executiv,


Gabriela Agatjt

Vizat: Șef Serviciu Buget - Ramona Broscatan

întocmit: Consilier - Ligia F. Pozna 1 i

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

Instituție publica: JUDEȚUL BRAȘOV


SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Dumbrjiveanu Maria

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAPITOL 65 INVATAMANT                                                                 Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0.00

9,692.00

0.00

9,692.00

9,692.00

9,692.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0.00

9,692.00

0.00

9,692.00

9,692.00

9,692.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0.00

9,692.00

0.00

9,692.00

9,692.00

9,692.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

9,692.00

0.00

9,692.00

9,692.00

9,692.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0.00

9,692.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

9,692.00

0.00

Director executiv,

Gabriela Agafiței /7


Vizat:Șef serviciu buget - Broscățan RamonaSECRETAR GEI MariaL AL JUDEȚULUI, braveanu


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAP.66.02 - SANATATE                                                                                    - mii lei -

Buget 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

51.893,40

71.941,59

0,00

18.670,00

15.642,00

9.372,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

1.512,00

14.629,76

0,00

3.482,00

13.642,00

9.372,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+S5SF+57+59)

01

0,00

14.629,76

0,00

3.447,00

13.082,00

8.455,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0,00

14.629,76

0,00

3.447,00

13.082,00

8.455,00

Transferuri curente (cod

5"      -51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.0

1        1.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

0,00

14.629,76

0,00

3.447,00

13.082,00

8.455,00

tsferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

2.855,54

0,00

2.856,00

2.856,00

2.856,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

11.774,22

0,00

591,00

10.226,00

5.599,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.512,00

0,00

0,00

35,00

560,00

917,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.512,00

0,00

0,00

35,00

560,00

917,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

1.512,00

0,00

0,00

35,00

560,00

917,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

1.512,00

0,00

0,00

35,00

560,00

917,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

50.381,40

57 311,83

0,00

15.188,00

2.000,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

24.118,43

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.46)

51.02

0,00

24.118,43

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0,00

24.118,43

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58,15+58.16+58,30)

58

43.497,40

30.309,40

0,00

13.188,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

43.497,40

30.309,40

0,00

13.188,00

0,00

0,00

Finanțarea națională

58.01.01

8.072,83

8.072,83

2.075,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

20.123,40

20.123,40

265,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

2.113,17

2.113,17

10.848,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6.884,00

2.884,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

6.884,00

2.884,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

6.884,00

2.884,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

Construcții

71.01.01

6.884,00

2.884,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

Vizat: Sef Serviciu Buget - Broscatan Ramona


întocmit: Consilier - Attila Kope

JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială: JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1.1.8


Instituția publică: JUDEȚUL BRAȘOV


SECRETAR G JUDEbrăveanu


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAP. 67,02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


- mu lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

40,162.40

0.00

37,237.00

38,207.00

43,100.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

37,232.69

0.00

37,237.00

38,207.00

43,100.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

37,232.69

0.00

37,237.00

38,207.00

43,100.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5,242.23

0.00

5,742.00

6,242.00

8,000.00

Cheltuieli salariale in bani (cod

10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

10.01

5,011.23

0.00

Salarii de baza

10.01.01

4,537.23

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

4.00

0.00

Indemnizație de hrană

10.01.17

290.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

180.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02

10.02

121.00

0.00

Vouchere de vacanță

10.02.06

121.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

110.00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

110.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1,579.06

0.00

1,579.00

1,579.00

1,579.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.

20.01

765.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

15.00

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

240.00

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35.00

0.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

42.00

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

250.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functioi

20.01.30

163.00

0.00

Buget 2020

Estimări              |

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

Reparații curente

20.02

31.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

50.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

50.00

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.0

20.06

30.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

25.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

5.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

210.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

10.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

15.06

0.00

Brotectia muncii

20.14

4.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului.

20.25

4.00

0.00

Alte

20.3

cheltuieli (cod 20.30.01 la

J.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

460.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

10.00

0.00

Chirii

20.30.04

450.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

14,460.90

0.00

15,002.00

15,472.00

15,607.00

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51 .01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61 +51.01.64)

51.01

14,460.90

0.00

|Transferuri către instituții publice

51.01.01

14,460.90

0.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22

59

15,950.50

0.00

14,914.00

14,914.00

17,914.00

Susținerea cultelor

59.12

1,000.00

0.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

11,214.00

0.00

Sume destinate finanțării programelor sportive egalizate de structurile sportive de drept privat

59.20

1,301.50

0.00

MtîunFcu caracter științific si social-cultural

59.22

2,405.00

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadr:

59.40

30.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

2,929.71

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

2,618.96

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la

51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

2,618.96

0.00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

2,618.96

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

310.75

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +

71

310.75

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

310.75

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

162.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

148.75

0.00

Director executiv, 1 Gabriela Agafiței // ,


întocmit: Consilier - Laura Fotache^____-

ANEXA 1.1.9


SECRETAR GENERi

Dumbrâvd


/JUDEȚULUI laria


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023CAPITOL 68.02 ASIGURĂRI SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                              Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6.089,97

13.784,21

0,00

4.569,00

4.692,00

4.775,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0,00

4.560,04

0,00

4.569,00

4.692,00

4.775,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

4.560,04

0,00

4.561,00

4.561,00

4.561,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0,00

3.560,04

0,00

3.561,00

3.561,00

3.561,00

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

51.01

0,00

3.560,04

0,00

X

X

X

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistentă medico-sociale

51.01.39

3.560,04

0,00

X

X

X

IIIL 59.0

UL X ALTE CHELTUIELI (cod

1+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.

59

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Asociații si fundații

59.11

1.000,00

0,00

X

X

X

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

8,00

131,00

214,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

8,00

131,00

214,00

Rambursări de credite aferente datoriei Dublice interne locale

81.02.05

8,00

131,00

214,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.089,97

9.224,17

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

94,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

0,00

94,20

0,00

X

X

X

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

0,00

94,20

X

X

X

TTTl exte finar <5R 0

ul x proiecte cu finanțară ain ronauri rne nerambursabile aferente cadrului iciar 2014-2020 (cod 58.01 la

Î+RR 1-1+AR 19+5» 15+5» 15+5» 30+RR 331

58

6.089,97

6.089,97

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Reaională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

6.089,97

6.089,97

0,00

X

X

X

Finanțarea națională

58.01.01

671,72

671,72

X

X

X

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

3.806,42

3.806,42

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

1.611,83

1.611,83

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

3.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

3.040,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

3.040,00

0,00

X

X

X

Construcții

71.01.01

3.040,00

X

X

X

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAPITOL 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică                                                           Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE

Estimări

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0,00

4.495,05

0,00

2.372,00

2.422,00

2.227,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0,00

2.275,45

0,00

2.372,00

2.422,00

2.227,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

2.275,45

0,00

2.372,00

2.422,00

2.227,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10.01+10.02+10.03)

10

0,00

653,45

0,00

700,00

750,00

1.627,00

Cheltuieli salariale in bani (cod

10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0,00

602,46

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

416,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

0,00

56,47

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrana

10.01.17

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

95,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Che

10.0

tuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 2.06+10.02.30)

10.02

0,00

14,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10,02,06

0,00

14,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

36,89

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de anaaiator Dentru anaaiati

10.03.05

0,00

23,35

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

0,00

13,54

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0,00

372,00

0,00

372,00

372,00

600,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0,00

255,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

45,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

101,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

108,54

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente

20.02

0,00

5,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

1,71

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

59,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Depl

20.01

asari, detasari, transferări (cod >.01+20.06.02)

20.06

0,00

9,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

9,28

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Deplasări in străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

20,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

20,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

20,10

0,00

0,00

0,00

0,00

IUL

55.0

UL VII ALfE TRANSFERURI (cod 55.01+

2)

55 SF

0,00

1.250,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0,00

1.250,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0,00

1.250,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

0,00

2.219,60

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

2.069,60

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+5 5.01.42+55.01.56+55.01.67+55.01.69)

55.01

0,00

2.069,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare

55.01.13

0,00

2.069,60

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Director executiv, a


Vizat: Șef Serviciu Buget - Broscățan Ramona întocmit: Consilier - Jeflea Ioana

PREȘEDINȚI

VeștMzÂdrian li


SECRETAR GENERALUL JUDEȚULUI

Dumbră/eanu Maria

UGETU L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAPITOL 74.02 -Protecția Mediului                                                                           Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE

Estimări

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0,00

3.849,24

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0,00

3.849,24

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

3.849,24

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

3.849,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

3.849,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

536,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

3.313,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Director executiv, Gabriela Acrafiței

Vizat: Șef Serviciu Buget - Broscățan Ramona întocmit: Consilier - Jeflea Ioana \jH,

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

Instituție publica: Județul Brașov

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAPITOL 84.02 Transporturi                                                                                Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE

Estimări

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

500.356,30

417.161,09

0,00

210.941,00

52.344,00

30.288,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

52.164,00

39.979,96

0,00

10.725,00

11.591,00

30.288,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

27.256,96

0,00

0,00

528,00

12.635,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0,00

27.256,96

0,00

0,00

528,00

12.635,00

Reparații curente

20.02

0,00

24.177,90

0,00

0,00

528,00

9.635,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

3.079,06

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

3.079,06

0,00

0,00

0,00

3.000,00

TITL 81.0

UL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 1+81.02)

81

52.164,00

12.723,00

0,00

10.725,00

11.063,00

17.653,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

52.164,00

12.723,00

0,00

10.725,00

11.063,00

17.653,00

Rambursări de credite aferente datoriei Dublice interne locale

81.02.05

52.164,00

12.723,00

0,00

10.725,00

11.063,00

17.653,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

448.192,30

377.181,13

0,00

200.216,00

40.753,00

0,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30+58.33)

58

230.648,17

146.682,17

0,00

83.966,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

230.648,17

146.682,17

0,00

83.966,00

0,00

0,00

Finanțarea națională

58.01.01

34.128,50

21.779,50

0,00

12.349,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

193.390,05

123.417,05

0,00

69.973,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

3.129,62

1.485,62

0,00

1.644,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

217.544,13

230.498,96

0,00

116.250,00

40.753,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

217.544,13

230.498,96

0,00

116.250,00

40.753,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

217.544,13

230.498,96

0,00

116.250,00

40.753,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Construcții

71.01.01

215.816,34

217.469,58

0,00

116.250,00

40.753,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1.714,09

13.015,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

13,70

13,70

0,00

0,00

0,00

0,00

PRESI


ADRIAN-I


VESTEA


BUG ETUANEXA 1.1.13


SECRETAR GENJERAL AL JUDEȚULUI


MARIA Dl


IAVEANU


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAPITOL 87,02 Alte Acțiuni Economice

Mii lei

DENUMIREA INDICATORIL OR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

480,93

834,93

0,00

18,00

28,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

400,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

400,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

400,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

270,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

270,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

60,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

70,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

50,00

0,00

TITL fond afert (cod

UL X Proiecte cu finanțare din uri externe nerambursabile mte cadrului financiar 2014-2020 58.01 la

58

480,93

434,93

0,00

18,00

28,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01

58.01

480,93

434,93

0,00

19,00

32,00

Finanțarea națională

58.01.01

71,23

65,23

0,00

2,00

4,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

409,70

369,70

0,00

16,00

24,00

gafiței

Director executiv,

Gabriela^ ge"'

Vizat: Șef Serviciu Buget - Ramona Broscatan întocmit: Consilier - Ligia F. Pozna \ (


Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV Instituție publica: CENTRUL ȘCOLAR PENTRU E


INCLUZIVA BRAȘOV


ANEXA 1.2DfȚULUI u Maria


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAPITOL 65 INVATAMANT                                                                    Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE

Estimări

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0.00

908.82

0.00

726.00

737.00

747.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0.00

898.82

0.00

726.00

737.00

747.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0.00

898.82

0.00

726.00

737.00

747.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

0.00

560.31

0.00

388.00

399.00

409.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

402.11

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

22.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

225.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18.00

Carburanți si lubrifiant

20.01.05

4.00

Piese de schimb

20.01.06

10.00

Transport

20.01.07

25.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

10.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.20

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

74.91

Reparații curente

20.02

110.00

Medicamente si materiale sanitare (cod

20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

3.00

0.00

Medicamente

20.04.01

1.50

Materiale sanitare

20.04.02

1.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

20.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

4.20

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4.20

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Protecția muncii

20.14

7.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

0.00

3.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

338.51

0.00

338.00

338.00

338.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0.00

338.51

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

88.51

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

250.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

10.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

10.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

10.00


Director execuJfiV Gabriela Aga

Vizat:Șef serviciu buget - Broscățan Ramona întocmitConsilier-Țițeică Diana          /


Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV Instituție publica: CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAT


CLUZIVA FAGARASPE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAPITOL 65 INVATAMANT                                                                    Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE

Estimări

2021

2022

2023

Credite de angajamen t

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0.00

1,127.79

0.00

999.00

1,019.00

1,039.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0.00

1,127.79

0.00

999.00

1,019.00

1,039.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0.00

1,127.79

0.00

999.00

1,019.00

1,039.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0.00

866.42

0.00

738.00

758.00

778.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

735.41

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

28.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

464.36

Apa, canal si salubritate

20.01.04

45.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

20.00

Piese de schimb

20.01.06

3.50

Transport

20.01.07

18.55

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

24.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

30.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

90.00

Reparații curente

20.02

116.01

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

2.50

0.00

Medicamente

20.04.01

2.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

6.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

6.00

Pregătire profesionala

20.13

2.90

Protecția muncii

20.14

3.60

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

261.37

0.00

261.00

261.00

261.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0.00

261.37

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajamen t

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

113.80

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

147.57

Vizat:Șef serviciu buget - Broscățan întocmitConsilier-Țițeică DianaSECRETAR GENERAL ALjXjbEȚULUI Dumbriueanu Maria

PE TITLURI DE CHELTUIELI, AR OLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAPITOL 65 INVATAMANT                                                                 Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE

Estimări

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0.00

2,496.20

0.00

826.00

845.00

862.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0.00

1,238.13

0.00

826.00

845.00

862.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0.00

1,238.13

0.00

826.00

845.00

862.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

0.00

1,028.68

0.00

616.00

635.00

652.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

615.23

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

8.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

260.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.31

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

32.00

Piese de schimb

20.01.06

11.40

Transport

20.01.07

15.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

19.52

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

240.00

Reparații curente

20.02

380.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

21.15

0.00

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

21.15

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.50

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.50

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.20

Pregătire profesionala

20.13

8.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Protecția muncii

20.14

3.60

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

209.45

0.00

210.00

210.00

210.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0.00

209.45

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

209.45

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

0.00

1,258.07

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

1,258.07

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

1,258.07

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

1,258.07

0.00

Construcții

71.01.01

1,247.67

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

7.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corDorale

71.01.03

3.40

Director ecutiv, Gabriela /^gț^fiței


Vizat:Șef serviciu buget - Broscățan Ramona întocmit:Consilier-Țițeică Diana        j

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

Instituție publica: CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRADET-SACELE


SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI Dumbra/^anu Maria

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAPITOL 65 INVATAMANT                                                              Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE

Estimări

2021

2022

2023

Credite de angajamen t

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0.00

427.18

0.00

397.00

404.00

411.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0.00

427.18

0.00

397.00

404.00

411.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0.00

427.18

0.00

397.00

404.00

411.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

0.00

302.51

0.00

272.00

279.00

286.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

285.90

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.97

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

148.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

5.00

Piese de schimb

20.01.06

2.00

Transport

20.01.07

22.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

35.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

42.93

Reparații curente

20.02

3.00

Medicamente si materiale sanitare (cod

20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

1.11

0.00

|Dezinfectanti

20.04.04

1.11

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

3.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3.00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.50

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajamen t

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Pregătire profesionala

20.13

3.50

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.301

20.30

0.00

5.50

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

3.00

Chirii

20.30.04

2.58

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

124.67

0.00

125.00

125.00

125.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0.00

124.67

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

50.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

74.67

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

Instituție publica: CJRAE BRAȘOV


PRE£E

VeștesrKdri:


ITT, lan


SECRETAR GENERAL AL/^DEȚULUI

Dumbrfyeanu Maria


/V


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAPITOL 65 INVATAMANT

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE

Estimări

2021

2022

2023

Credite de angajamen t

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0.00

215.21

0.00

153.00

156.00

159.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0.00

215.21

0.00

153.00

156.00

159.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0.00

215.21

0.00

153.00

156.00

159.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10.01+10.02+10.03)

10

0.00

27.00

0.00

27.00

27.00

27.00

Cheltuieli salariale in bani (cod

10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)

10.01

0.00

27.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

18.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

9.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

0.00

188.21

0.00

126.00

129.00

132.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

172.21

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

52.90

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4.00

Transport

20.01.07

50.31

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

45.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

5.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

1.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

Director executiv,

Gabriela AgafițeiJ

Vizat:Șef serviciu buget - Broscățan Ramona,' întocmitConsilier-Țițeică Diana fîțfy / /

Vizat: Șef Serviciu Buget - Broscățan Ramona


întocmit: Consilier - Jeflea Ioana

Director execuți

Gabriela Agafiț^i


Vizat:Șef serviciu buget - Broscățan Ramona întocmitConsilier-Țițeică Diana

JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială: JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXAU


Instituția publică: BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAP. 67,02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


- mu lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 220

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

-

7,162.04

0.00

7,321.00

7,821.00

9,579.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

6,851.29

0.00

7,321.00

7,821.00

9,579.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

6,851.29

0.00

7,321.00

7,821.00

9,579.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

5,242.23

0.00

5,742.00

6,242.00

8,000.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

5,011.23

0.00

Salarii de baza

10.01.01

4,537.23

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

4.00

0.00

Indemnizație de hrană

10.01.17

290.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

180.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

121.00

0.00

Vouchere de vacanță

10.02.06

121.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

110.00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

110.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1,579.06

0.00

1,579.00

1,579.00

1,579.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

765.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

15.00

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

240.00

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35.00

0.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

42.00

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

250.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si func

20.01.30

163.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 220

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Reparații curente

20.02

31.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

50.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

50.00

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

25.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

5.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

210.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

10.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

15.06

0.00

Protecția muncii

20.14

4.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

20.25

4.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

460.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

10.00

0.00

Chirii

20.30.04

450.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+5 9.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40)

59

30.00

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

310.75

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

310.75

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

310.75

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

162.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

148.75

0.00

CAPITOL 68.02 ASIGURĂRI SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                 Mii lei

1ENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.921,77

50.420,24

0,00

45.686,00

70.859,00

98.759,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAREfcod 01+80+81+841

0,00

42.959,92

0,00

42.902,00

67.099,00

94.492,00

CHELTUIeLTCURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

42.959,92

0,00

42.902,00

67.099,00

94.492,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10.01+10.02+10.03)

10

0,00

35.324,63

0,00

35.323,00

51.223,00

75.443,00

Cheltuieli salariale in bani (cod

10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0,00

34.581,19

0,00

X

X

X

Salarii de baza

10.01.01

0,00

23.837,28

0,00

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

0,00

4.656,27

0,00

X

X

X

Alte sporuri

10.01.06

0,00

3.692,16

0,00

X

X

X

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

105,85

0,00

X

X

X

Drepturi de delegare

10.01.13

0,00

12,16

0,00

X

X

X

Indemnizație de hrana

10.01.17

0,00

1.782,93

0,00

X

X

X

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0,00

494,54

0,00

X

X

X

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

743,44

0,00

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

0,00

743,44

0,00

X

X

X

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0,00

4.899,52

0,00

4.898,00

12.877,00

16.050,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

0,00

2.199,19

0,00

X

X

X

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

54,00

0,00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

68,00

0,00

X

X

X

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

790,00

0,00

X

X

X

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

125,00

0,00

X

X

X

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

43,00

0,00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

67,40

0,00

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plățilcr restante

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

180,00

0,00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

871,79

0,00

X

X

X

Reparații curente

20.02

0,00

342,00

0,00

X

X

X

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

1.666,21

0,00

X

X

X

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

1.666,21

0,00

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

51,62

0,00

X

X

X

Medicamente

20.04.01

0,00

42,62

0,00

X

X

X

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

8,00

0,00

X

X

X

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

1,00

0,00

X

X

X

Mun

R.O

uri de natura obiectelor de inventar (cod 5.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

396,00

0,00

X

X

X

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

18,00

0,00

X

X

X

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

35,00

0,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

343,00

0,00

X

X

X

Dep 20.0

asari, detașari, transferări (cod

5.01+20.06.02)

20.06

0,00

11,50

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

11,50

0,00

X

X

X

Pregătire profesionala

20.13

0,00

60,00

0,00

X

X

X

Protecția muncii

20.14

0,00

1,50

0,00

X

X

X

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

7,00

0,00

X

X

X

Alte

20.31

cheltuieli (cod 20.30.01 la ).04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

164,50

0,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

28,00

0,00

X

X

X

k

Chirii

20.30.04

0,00

80,00

0,00

X

X

X

1

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

56,50

0,00

X

X

X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

2.350,77

0,00

2.296,00

2.614,00

2.614,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0,00

2.350,77

0,00

X

X

X

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0,00

78,00

0,00

X

X

X

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

2.272,77

0,00

X

X

X

TÎTL

59.0'

ULX ALTE CHELTUIELI (cod

+59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.

59

0,00

385,00

0,00

385,00

385,00

385,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0,00

385,00

0,00

X

X

X

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

13.921,77

7.460,32

0,00

2.784,00

3.760,00

4.267,00

111LUL X Proiecte cu finanțare ain ronauri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

RR OR+.RR 11+SR 19+RR -IR+RR 1R+SR 3n+£R.33l

58

13.921,77

3.110,77

0,00

2.784,00

3.760,00

4.267,00

Programe din Fonaul Social European (FSE)

(58.02.01 la 58.02.03)

58.02

13.921,77

3.110,77

0,00

X

X

X

Finanțarea națională

58.02.01

2.166,68

483,68

0,00

X

X

X

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

11.755,09

2.627,09

0,00

X

X

X

Vizat: Șef serviciu buget - Ramona Broscatan


întocmit: Consilier - Laura Fotache

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

0,00

0,00

0,00

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

4.349,55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL Xill ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

4.349,55

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

4.349,55

0,00

X

X

X

Construcții

71.01.01

0,00

3.130,89

0,00

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

510,46

0,00

X

X

X

Mobilier, aparatură birotică și alte active corDorale

71.01.03

0,00

534,10

0,00

X

X

X

Alte active fixe

71.01.30

0,00

174,10

0,00

X

X

X

Director executiv,


Gabriela Agafiț^i


Vizat:Șef serviciu buget-Ramona Broscățan întocmit:Consilier-Maria Poleac

JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1.9


Instituție publica: Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

CAPITOL 83.02 AGRICULTURĂ,SILVICULTURĂ,PISCICULTURA Șl VÂNĂTOARE                          Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0,00

1.035,58

0,00

1.035,00

1.108,00

2.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

0,00

1.035,58

0,00

1.035,00

1.108,00

2.000,00

CHE 10+2 TITE

10.0

LTUIELI CURENTE (cod

0+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

1.035,58

0,00

1.035,00

1.108,00

2.000,00

UL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod 1+10.02+10.03)

10

0,00

910,66

0,00

910,00

983,00

1.500,00

Cheltuieli salariale in bani (cod

10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0,00

868,91

0,00

X

X

X

Salarii de baza

10.01.01

721,91

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

92,00

X

X

X

Indemnizație de hrana

10.01.17

55,00

X

X

X

CRel

10.0

tuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 2.06+10.02.30)

10.02

0,00

21,75

0,00

X

X

X

Vouchere de vacanta

10,02,06

21,75

X

X

X

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

20,00

0,00

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

20,00

X

X

X

TITE

20.0

UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 5+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0,00

124,92

0,00

125,00

125,00

500,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

0,00

79,42

0,00

X

X

X

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,00

X

X

X

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

7,50

X

X

X

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

31,42

X

X

X

Piese de schimb

20.01.06

6,00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6,50

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

22,00

X

X

X

Reparații curente

20.02

5,00

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Credite de angajament

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

10,00

0,00

X

X

X

Uniforme si echipament

20.05.01

5,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,00

X

X

X

Depl

20.0

asari, detasari, transferări (cod

5.01+20.06.02)

20.06

0,00

13,00

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13,00

X

X

X

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

X

X

X

Pregătire profesionala

20.13

5,50

X

X

X

Protecția muncii

20.14

4,50

X

X

X

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

6,50

0,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

6,50

X

X

X

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET


ANEXA NR. 2


președinte!/ Adrian - loanJVâștea,


SECRETAR GENERAI^L JUDEȚULUI, Maria DurnKrăveanu tPugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, credite de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023

MII LEI

INDICATORI

cod

BUGET AN 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

0,00

661.338,04

0,00

675.510,00

704.051,00

729.978,00

VENITURI PROPRII

0,00

583.667,19

0,00

650.347,00

668.783,00

699.202,00

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a ’ersoanelor Brașov

0,00

10,94

11,00

11,00

11,00

Jirectia de Pază și Ordine

0,00

5.182,57

5.182,00

5.182,00

5.182,00

>coala Profesională Specială Codlea

0,00

1,60

1,00

1,00

1,00

SPITALE

0,00

577.066,19

643.789,00

662.217,00

692.630,00

BIBLOTECA

0,00

8,00

8,00

8,00

8,00

UNITĂȚI DE CULTURĂ

0,00

1.341,95

1.300,00

1.308,00

1.314,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

0,00

55,94

56,00

56,00

56,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15.01 +

40.10.15.02

14.654,36

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.10.70

0,00

43,11

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

0,00

62.683,03

0,00

25.163,00

35.268,00

30.776,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

24.029,22

24.572,00

25.042,00

25.177,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0,00

11.774,22

591,00

10.226,00

5.599,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0,00

24.118,43

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2.761,16

0,00

0,00

0,00

FEDR Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FEDR Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

0,00

21,90

0,00

0,00

0,00

FSE Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0,00

229,02

0,00

0,00

0,00

FSE Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0,00

39,43

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

0,00

661.338,04

6.652,26

675.510,00

704.051,00

729.978,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

465.833,62

0,00

516.709,00

530.548,00

551.068,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

163.911,98

6.652,26

155.759,00

170.322,00

175.606,00

• proiecte finanțare FEN

58

0,00

339,77

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

0,00

2.837,71

0,00

3.042,00

3.181,00

3.304,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

28.414,96

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP.54.10. ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

0,00

3.211,68

0,00

3.164,00

3.164,00

3.164,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

0,00

3.211,68

0,00

3.164,00

3.164,00

3.164,00

- cheltuieli de personal

10

2.849,90

2.850,00

2.850,00

2.850,00

- cheltuieli materiale

20

312,78

313,00

313,00

313,00

- alte cheltuieli

59

1,00

1,00

1,00

1,00

- cheltuieli de capital

71

48,00

0,00

0,00

0,00

CAP.61.10 ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

0,00

7.023,23

0,00

5.182,00

5.182,00

5.182,00

Direcția de Paza si Ordine

0,00

7.023,23

0,00

5.182,00

5.182,00

5.182,00

INDICATORI

cod

BUGET AN 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli de personal

10

4.921,16

4.921,00

4.921,00

4.921,00

- cheltuieli materiale

20

2.102,07

261,00

261,00

261,00

- cheltuieli de capital

71

cap. 65.10 Învățământ

0,00

8,47

0,00

1,00

1,00

1,00

Școala profesionala speciala Codlea

0,00

8,47

0,00

1,00

1,00

1,00

- cheltuieli materiale

20

8,47

0,00

1,00

1,00

1,00

CAP.66.10 SANATATE

0,00

628.913,26

6.652,26

647.236,00

675.299,00

701.085,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

443.723,75

0,00

494.089,00

507.541,00

528.060,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

156.441,93

6.652,26

150.185,00

164.657,00

169.801,00

- proiecte finanțare FEN

58

0,00

339,77

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte cheltuieli - burse

59

0,00

2.754,01

0,00

2.962,00

3.101,00

3.224,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

25.653,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

0,00

2.855,54

0,00

2.856,00

2.856,00

2.856,00

- cheltuieli de personal

10

2.805,54

2.806,00

2.806,00

2.806,00

- cheltuieli materiale

20

50,00

50,00

50,00

50,00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

0,00

98.079,40

425,94

95.260,00

101.710,00

104.098,00

- cheltuieli de personal

10

67.653,90

70.000,00

72.000,00

75.000,00

- cheltuieli materiale

20

27.584,69

425,94

24.610,00

29.000,00

28.348,00

- alte cheltuieli

59

530,00

650,00

710,00

750,00

- cheltuieli de capital

71

2.310,81

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

0,00

33.338,33

0,00

33.340,00

36.693,00

39.750,00

- cheltuieli de personal

10

15.486,36

17.046,00

18.918,00

20.444,00

- cheltuieli materiale

20

14.671,13

16.182,00

17.653,00

19.173,00

- proiecte finanțare FEN

58

317,87

0,00

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

102,00

112,00

122,00

133,00

- cheltuieli de capital

71

2.760,97

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic Județean de Urqenta

0,00

312.696,61

5.789,41

334.950,00

348.033,00

363.600,00

- cheltuieli de personal

10

209.067,75

249.415,00

255.020,00

266.740,00

- cheltuieli materiale

20

87.311,53

5.789,41

84.185,00

91.613,00

95.410,00

- proiecte finanțare FEN

58

21,90

0,00

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

1.290,00

1.350,00

1.400,00

1.450,00

- cheltuieli de capital

71

15.005,43

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brașov

0,00

67.009,29

0,00

66.211,00

67.400,00

68.400,00

- cheltuieli de personal

10

51.593,30

55.000,00

56.000,00

57.000,00

- cheltuieli materiale

20

10.946,80

10.811,00

11.000,00

11.000,00

- alte cheltuieli

59

400,00

400,00

400,00

400,00

- cheltuieli de capital

71

4.069,19

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

0,00

83.261,21

0,00

80.865,00

80.865,00

80.865,00

- cheltuieli de personal

10

70.067,90

70.068,00

70.068,00

70.068,00

- cheltuieli materiale

20

11.912,04

10.542,00

10.542,00

10.542,00

- alte cheltuieli

59

255,01

255,00

255,00

255,00

- cheltuieli de capital

71

1.026,26

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic de Pneumoftizioloqie

0,00

31.672,88

436,91

33.754,00

37.742,00

41.516,00

- cheltuieli de personal

10

27.049,00

29.754,00

32.729,00

36.002,00

- cheltuieli materiale

20

3.965,74

436,91

3.805,00

4.799,00

5.278,00

- alte cheltuieli

59

177,00

195,00

214,00

236,00

- cheltuieli de capital

71

481,14

0,00

0,00

0,00

CAP. 67.10 CULTURA, RECREERE Șl RELIGIE

0,00

18.429,81

0,00

16.310,00

16.788,00

16.929,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

11.894,39

0,00

12.405,00

12.792,00

12.793,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

3.868,76

0,00

3.861,00

3.952,00

4.092,00

- alte cheltuieli

59

0,00

47,70

0,00

44,00

44,00

44,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

2.618,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

0,00

8,00

0,00

8,00

8,00

8,00

- cheltuieli materiale

20

8,00

8,00

8,00

8,00

Muzeul de Arta

0,00

1.560,16

0,00

1.484,00

1.484,00

1.484,00

- cheltuieli de personal

10

1.062,89

1.095,00

1.095,00

1.095,00

- cheltuieli materiale

20

388,07

389,00

389,00

389,00

- alte cheltuieli

59

3,70

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

105,50

0,00

0,00

0,00

Muzeul Județean de Istorie

0,00

6.042,97

0,00

3.887,00

3.887,00

3.887,00

- cheltuieli de personal

10

2.905,35

2.905,00

2.905,00

2.905,00

- cheltuieli materiale

20

982,16

982,00

982,00

982,00

- cheltuieli de capital

71

2.155,46

0,00

0,00

0,00

Muzeul de Etnoqrafie

0,00

2.760,12

0,00

2.462,00

2.530,00

2.580,00

- cheltuieli de personal

10

1.745,42

1.846,00

1.861,00

1.862,00

- cheltuieli materiale

20

724,70

616,00

669,00

718,00

- cheltuieli de capital

71

290,00

0,00

0,00

0,00

Muzeul Casa Mureșenilor

0,00

1.320,04

0,00

1.383,00

1.463,00

1.496,00

- cheltuieli de personal

10

1.032,44

1.083,00

1.133,00

1.133,00

- cheltuieli materiale

20

287,60

300,00

330,00

363,00

INDICATORI

cod

BUGET AN 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

0,00

3.448,18

0,00

3.431,00

3.431,00

3.431,00

- cheltuieli de personal

10

3.057,14

3.057,00

3.057,00

3.057,00

- cheltuieli materiale

20

330,04

330,00

330,00

330,00

- alte cheltuieli

59

44,00

44,00

44,00

44,00

- cheltuieli de capital

71

17,00

0,00

0,00

0,00

Centrul Cultural Reduta

0,00

3.290,34

0,00

3.655,00

3.985,00

4.043,00

- cheltuieli de personal

10

2.091,15

2.419,00

2.741,00

2.741,00

- cheltuieli materiale

20

1.148,19

1.236,00

1.244,00

1.302,00

- cheltuieli de capital

71

51,00

0,00

0,00

0,00

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚA SOCIALĂ

0,00

3.655,73

0,00

3.561,00

3.561,00

3.561,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftizioloqie Sânpetru

0,00

3.655,73

0,00

3.561,00

3.561,00

3.561,00

- cheltuieli de personal

10

2.444,42

2.444,00

2.444,00

2.444,00

- cheltuieli materiale

20

1.082,11

1.082,00

1.082,00

1.082,00

alte cheltuieli

59

35,00

35,00

35,00

35,00

- cheltuieli de capital

71

94,20

0AP.83.10. AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

0,00

95,86

0,00

56,00

56,00

56,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

0,00

95,86

0,00

56,00

56,00

56,00

- cheltuieli materiale

20

95,86

56,00

56,00

56,00

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

-6.652,26

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela AgafițeiȘEF SERVIpfOj BUGET, Ramon/HBrqscățan

Vizat:Șef serviciu buget-Ramona Broscățan întocmit:Consilier -Maria Poleac
ANEXA NR. 2a


PRESE] Adrian -Jto.


șNTE, / m Vestea


SECRETAR GENEfyUyAL JUDEȚULUI, Maria Djpnrorăveanu


/ Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial m venituri proprii, credite de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 Secțiunea de funcționare

MII LEI

INDICATORI

cod

BUGET AN 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

0,00

632.583,31

0,00

675.510,00

704.051,00

729.978,00

VENITURI PROPRII

0,00

583.667,19

0,00

650.347,00

668.783,00

699.202,00

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

0,00

10,94

11,00

11,00

11,00

Direcția de Pază și Ordine

0,00

5.182,57

5.182,00

5.182,00

5.182,00

Școala Profesională Specială Codlea

0,00

1,60

1,00

1,00

1,00

SPITALE

0,00

577.066,19

643.789,00

662.217,00

692.630,00

BIBLOTECA

0,00

8,00

8,00

8,00

8,00

UNITĂȚI DE CULTURĂ

0,00

1.341,95

1.300,00

1.308,00

1.314,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

0,00

55,94

56,00

56,00

56,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15.01+

40.10.15.02

13.112,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

0,00

35.803,44

0,00

25.163,00

35.268,00

30.776,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

24.029,22

24.572,00

25.042,00

25.177,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0,00

11.774,22

591,00

10.226,00

5.599,00

TOTAL CHELTUIELI

0,00

632.583,31

6.652,26

675.510,00

704.051,00

729.978,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

465.833,62

0,00

516.709,00

530.548,00

551.068,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

163.911,98

6.652,26

155.759,00

170.322,00

175.606,00

- proiecte finanțare FEN

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

0,00

2.837,71

0,00

3.042,00

3.181,00

3.304,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP.54.10. ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

0,00

3.163,68

0,00

3.164,00

3.164,00

3.164,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a >ersoanelor Brașov

0,00

3.163,68

0,00

3.164,00

3.164,00

3.164,00

cheltuieli de personal

10

2.849,90

2.850,00

2.850,00

2.850,00

cheltuieli materiale

20

312,78

313,00

313,00

313,00

- alte cheltuieli

59

1,00

1,00

1,00

1,00

CAP.61.10 ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

0,00

7.023,23

0,00

5.182,00

5.182,00

5.182,00

Direcția de Paza si Ordine

0,00

7.023,23

0,00

5.182,00

5.182,00

5.182,00

- cheltuieli de personal

10

4.921,16

4.921,00

4.921,00

4.921,00

- cheltuieli materiale

20

2.102,07

261,00

261,00

261,00

CAP. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

0,00

8,47

0,00

1,00

1,00

1,00

Școala profesionala speciala Codlea

0,00

8,47

0,00

1,00

1,00

1,00

- cheltuieli materiale

20

8,47

0,00

1,00

1,00

1,00

CAP.66.10 SANATATE

0,00

602.919,69

6.652,26

647.236,00

675.299,00

701.085,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

443.723,75

0,00

494.089,00

507.541,00

528.060,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

156.441,93

6.652,26

150.185,00

164.657,00

169.801,00

- alte cheltuieli - burse

59

0,00

2.754,01

0,00

2.962,00

3.101,00

3.224,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

0,00

2.855,54

0,00

2.856,00

2.856,00

2.856,00

- cheltuieli de personal

10

2.805,54

2.806,00

2.806,00

2.806,00

- cheltuieli materiale

20

50,00

50,00

50,00

50,00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

0,00

95.768,59

425,94

95.260,00

101.710,00

104.098,00

- cheltuieli de personal

10

67.653,90

70.000,00

72.000,00

75.000,00

- cheltuieli materiale

20

27.584,69

425,94

24.610,00

29.000,00

28.348,00

- alte cheltuieli

59

530,00

650,00

710,00

750,00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

0,00

30.259,49

0,00

33.340,00

36.693,00

39.750,00

- cheltuieli de personal

10

15.486,36

17.046,00

18.918,00

20.444,00

- cheltuieli materiale

20

14.671,13

16.182,00

17.653,00

19.173,00

- alte cheltuieli

59

102,00

112,00

122,00

133,00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

0,00

297.669,28

5.789,41

334.950,00

348.033,00

363.600,00

INDICATORI

cod

BUGET AN 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli de personal

10

209.067,75

249.415,00

255.020,00

266.740,00

- cheltuieli materiale

20

87.311,53

5.789,41

84.185,00

91.613,00

95.410,00

- alte cheltuieli

59

1.290,00

1.350,00

1.400,00

1.450,00

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brașov

0,00

62.940,10

0,00

66.211,00

67.400,00

68.400,00

- cheltuieli de personal

10

51.593,30

55.000,00

56.000,00

57.000,00

- cheltuieli materiale

20

10.946,80

10.811,00

11.000,00

11.000,00

- alte cheltuieli

59

400,00

400,00

400,00

400,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

0,00

82.234,95

0,00

80.865,00

80.865,00

80.865,00

- cheltuieli de personal

10

70.067,90

70.068,00

70.068,00

70.068,00

- cheltuieli materiale

20

11.912,04

10.542,00

10.542,00

10.542,00

- alte cheltuieli

59

255,01

255,00

255,00

255,00

Spitalul Clinic de Pneumoftizioloqie

0,00

31.191,74

436,91

33.754,00

37.742,00

41.516,00

- cheltuieli de personal

10

27.049,00

29.754,00

32.729,00

36.002,00

- cheltuieli materiale

20

3.965,74

436,91

3.805,00

4.799,00

5.278,00

- alte cheltuieli

59

177,00

195,00

214,00

236,00

CAP. 67.10 CULTURA, RECREERE Șl 7ELIGIE

0,00

15.810,85

0,00

16.310,00

16.788,00

16.929,00

cheltuieli de personal

10

0,00

11.894,39

0,00

12.405,00

12.792,00

12.793,00

cheltuieli materiale

20

0,00

3.868,76

0,00

3.861,00

3.952,00

4.092,00

- alte cheltuieli

59

0,00

47,70

0,00

44,00

44,00

44,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteca Județeană "Georqe Baritiu"

0,00

8,00

0,00

8,00

8,00

8,00

- cheltuieli materiale

20

8,00

8,00

8,00

8,00

Muzeul de Arta

0,00

1.454,66

0,00

1.484,00

1.484,00

1.484,00

- cheltuieli de personal

10

1.062,89

1.095,00

1.095,00

1.095,00

- cheltuieli materiale

20

388,07

389,00

389,00

389,00

- alte cheltuieli

59

3,70

0,00

0,00

0,00

Muzeul Județean de Istorie

0,00

3.887,51

0,00

3.887,00

3.887,00

3.887,00

- cheltuieli de personal

10

2.905,35

2.905,00

2.905,00

2.905,00

- cheltuieli materiale

20

982,16

982,00

982,00

982,00

Muzeul de Etnoqrafie

0,00

2.470,12

0,00

2.462,00

2.530,00

2.580,00

- cheltuieli de personal

10

1.745,42

1.846,00

1.861,00

1.862,00

- cheltuieli materiale

20

724,70

616,00

669,00

718,00

Muzeul Casa Mureșenilor

0,00

1.320,04

0,00

1.383,00

1.463,00

1.496,00

- cheltuieli de personal

10

1.032,44

1.083,00

1.133,00

1.133,00

- cheltuieli materiale

20

287,60

300,00

330,00

363,00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

0,00

3.431,18

0,00

3.431,00

3.431,00

3.431,00

- cheltuieli de personal

10

3.057,14

3.057,00

3.057,00

3.057,00

- cheltuieli materiale

20

330,04

330,00

330,00

330,00

- alte cheltuieli

59

44,00

44,00

44,00

44,00

Centrul Cultural Reduta

0,00

3.239,34

0,00

3.655,00

3.985,00

4.043,00

cheltuieli de personal

10

2.091,15

2.419,00

2.741,00

2.741,00

cheltuieli materiale

20

1.148,19

1.236,00

1.244,00

1.302,00

3ap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚA SOCIALĂ

0,00

3.561,53

0,00

3.561,00

3.561,00

3.561,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftizioloqie Sânpetru

0,00

3.561,53

0,00

3.561,00

3.561,00

3.561,00

- cheltuieli de personal

10

2.444,42

2.444,00

2.444,00

2.444,00

- cheltuieli materiale

20

1.082,11

1.082,00

1.082,00

1.082,00

alte cheltuieli

59

35,00

35,00

35,00

35,00

CAP.83.10. AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

0,00

95,86

0,00

56,00

56,00

56,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

0,00

95,86

0,00

56,00

56,00

56,00

- cheltuieli materiale

20

95,86

56,00

56,00

56,00

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

-6.652,26

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Agafitr k


ȘEF SEI RamoANEXA NR. 2b


PREȘEDINȚI Adrian - loanArt>ștea


SECRETAR GENERjtfyAL JUDEȚULUI, Maria DUmorăveanu


/ Bz) din venitul


metul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial iri proprii, credite de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 Secțiunea de dezvoltare

MII LEI

INDICATORI

cod

BUGET 2020

Estimări

Total credite de angajament

Total credite bugetare

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

0,00

28.754,73

0,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15.01+

40.10.15.02

1.541,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.10.70

0,00

43,11

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

0,00

26.879,59

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0,00

24.118,43

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2.761,16

0,00

0,00

0,00

FEDR Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01