Hotărârea nr. 57/2020

Hotărârea nr.57 – aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 3.02.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 57 din data de 18.02.2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 3 februarie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.02.2020,

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 3 februarie 2020;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 6 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 3 februarie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contrasemnează,

Secretar gentil al județului, Maria Durnbrăveanu

PROCES- VERBAL

încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 03 februarie 2020

în conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară pentru astăzi, luni, data de 03 februarie 2020. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Lucrările prezentei ședințe extraordinare a Consiliului Județean Brașov se desfășoară în Sala mare de ședințe din sediul situat în Brașov, Bulevardul Eroilor nr.5, începând cu ora 1200.

Consultând înregistrarea prezenței la ședință din condica de prezență, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 35 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 29 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței. La ședința ordinară din data de 03 februarie 2020 absentează dl. Băbuță Claudiu, dl. Drăguțu Ionuț, dl. Paul Enache, dl. Postolache Nicolae și dl. Suciu Iosif. în cazul în care pe parcursul desfășurării ședinței vor sosi colegii absenți la acest moment, prezența acestora va fi înregistrată la momentul respectiv.

Este prezentă la această ședință și doamna Maria Dumbrăveanu - secretar general al județului.

Au fost invitate și se află prezente persoane cu funcții de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și din entitățile aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Brașov care au tangență cu materialele supuse dezbaterii, respectiv reprezentanți din mass-media locală.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi vom începe ședința de astăzi. în afară de cele două puncte care erau pe ordinea de zi, avem două puncte suplimentare, puncte pe care înțeleg că le-ați discutat în comisiile de specialitate. Supun la vot ordinea de zi împreună cu cele două puncte suplimentare de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23.01.2020. Aveți de făcut completări? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean. După cum bine știți colegul nostru Mihail Veștea a devenit secretar de stat în Guvernul României, și-a dat demisia din Consiliul Județean Brașov, urmând ca după ce a depus toate documentele necesare, domnul consilier Pop Mircea să devină consilier județean și de asemenea să activeze în Comisia de buget-finanțe.

Comisia de validare este rugată să verifice documentele necesare validării noului consilier județean.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi reluăm ședința, rog Comisia de validare, prin domnul președinte Ungureanu să citească procesul-verbal.

Dl. Vasile Ungureanu

Bună ziua domnul președinte, proces-verbal privind validarea unui consilier județean. Comisia de validare constituită prin Hotărârea Consiliului Județean nr.l din data de 24.0.2016 cu modificări și completări ulterioare, având în vedere buletinul de vot pentru alegerea Consiliului Județean Brașov din data de 05.06.2016 în Circumscripția Electorală nr. 8 - Județul Brașov, procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Județean Brașov, la alegerile locale din data de 05 iunie 2016, Hotărârea de Consiliu Județean 528 privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean a domnului Mihail Veștea, ca urmare a demisie, locul declarat vacant de consilier județean ocupat de domnul Mihail Veștea în cadrul Consiliului Județean Brașov, adresele Partidului Național Liberal - Filiala Brașov înregistrate sub numărul 11096 din 23.01.2020 prin care se certifică că domnul Pop Mircea Virgil are calitatea de membru al partidului, în consecință se propune ca domnul Pop Mircea Virgil să ocupe funcția de consilier județean, funcție devenită vacantă în cadrul consiliului județean Brașov. Comisia de validare examinând legalitatea alegerii propune consiliului județean validarea domnului Pop Mircea Virgil.

în sală a intrat domnul consilier județean Drăguțu Ionuț.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Avem vot deschis la validare. Supun la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Urmează un moment solemn pentru depunerea jurământului. Vă rog să vă ridicați în picioare.

Dl. Pop Mircea Virgil

Subsemnatul Pop Mircea Virgil “jur să respect constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brașov. Așa să îmi ajute Dumnezeu.!”

A

In sală a intrat domnul consilier județean Băbuță Claudiu.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci supunem la vot hotărârea prin care îl validăm pe domnul consilier Pop Mircea Virgil și de asemenea aprobăm și comisia din care va face parte și anume Comisia economică. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 1 de pe ordinea suplimentară, proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Puncte de vedere?

Dl. Dragoș Crăciun

Eu nu voi vota.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, deci 3 persoane nu vor vota. Vă rog.

Dl. Iatan Adrian

Domnule președinte aș vrea să spun că grupul PSD nu va vota, de fapt se va abține de la aceste două puncte de pe ordinea de zi de la diverse deoarece nu am primit nici un material. Nu avem nici un material, nu știm ce votăm.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Este același material care a fost supus aprobării plenului consiliului județean în ședința anterioară. Obiecțiunea ridicată în plen a fost legată de faptul că nu s-a consultat sindicatul care reprezintă funcționarii publici și personalul contractual. Răspunsul atunci din partea conducerii a fost legat de faptul că era într-o fază de organizare, de reorganizare, având în vedere faptul că fostul președinte al sindicatului a plecat la pensie. A avut loc în săptămâna trecută alegeri în cadrul sindicatului. Reprezentanții sindicatului au negociat cu conducerea Consiliului Județean Brașov și în material s-a adăugat procesul-verbal prin care reprezentanții funcționarilor publici și ai personalului contractual își exprimă acordul din partea sindicatului și implicit a funcționarilor și al personalului contractual asupra celor propuse, conform materialului anterior. Din această cauză și pentru că este vorba de salarizare, salariile se plătesc în data de 05 a lunii următoare pentru luna trecută, am revenit în fața dumneavoastră. Conform Codului administrativ se poate propune același material care nu a întrunit cvorumul de aprobare în ședința anterioară într-o ședință ulterioară a plenului consiliului județean.

Dl. Adrian Gabor

Iar la punctul doi a venit avizul pentru înființarea evidenței populației la Cristian, a venit avizul de la București vineri și l-am pus pe ordinea de zi. Materialul este același care a fost în ordinea de zi, cel pe care l-am amânat.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bun, trecem la punctul nr. 1. Cine este pentru? 21 de voturi pentru. Abțineri? 8 abțineri și 3 persoane nu au votat.

Trecem la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării arondării administrativ-teritoriale prin desprinderea comunei Cristian din aria de competență a Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Brașov și trecerea comunei Cristian în arondarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere spun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Următoarea ședință va fi legată de buget și de lista de investiții. Termenul limită este data de 20. Intenția mea este de a face ședința mai repede fiindcă până în 20 au termen și localitățile, dar o să fac în așa fel încât să vă anunț din timp ca să puteți fi prezenți la această ședință. Vă mulțumesc. O zi bună.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței. Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.

Președinte, Adrian-Ioan Veștea


Secretar general al județului, Dumbn^hnu Maria