Hotărârea nr. 56/2020

Hotărârea nr.56 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 februarie 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud brasov. ro, www.j ud brasov. ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 56 din data de 18.02.2020

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 februarie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020;

Analizând Dispoziția nr. 85/11.02.2020, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de șase puncte la punctul nr. 34 „Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 februarie 2020.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 februarie 2020, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 85/11.02.2020.


Contrasemnează,

Secretar genefâl al județului Maria BmmbrăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: +■ 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roPREȘEDINTE

Cod: F-05


DISPOZIȚIA NR. 85


din data de 11.02.2020


privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020 ora 1200 sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul ari. 178 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit.a) și ale art.196 alin.(l) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, ora 1200, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 3.02.2020.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale din județ, a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozit pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuieli de funcționare.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Domestice în cadrul Complexului de Servicii „Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Municipiul Făgăraș pentru anul 2020.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Brașov pentru anul 2020.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Ioan-Aurel Sbârcea” Brașov, pentru perioada 2019-2022.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru perioada 2019-2022.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023.

 • 10. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de

conducere vacante de șef secție - Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul unității sanitare publice -Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.                   _                   _        .

11 Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție -Secția Neonatologie I din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli lnfecțioase Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020.

 • 14. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2020.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți "Flori în Țara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural "Reduta".

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean de Istorie Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 71/20.02.2015.

 • 18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km. CF 247+560 pe DJ132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita", contract finanțat din bugetul local al Consiliului Județean Brașov.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 2171/16.03.2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Banu Monica pentru cota de !6 din Cabinetul medical stomatologic nr. 26, situat în Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1.

 • 20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric situat în Brașov, str. Piața Sfatului nr. 29, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 130291-C1-U8 Brașov, nr. cadastral top. (5667-5668/1 )/l/I.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 58/2019.

—22v Proieet-de-hotărâre privind constatarea tacitei relocațiuni pentru apartamerrtulou-destinație-de locuință de serviciu, situat în imobilul din municipiul Brașov, str. Traian, nr. 46, ap. 56, județul Brașov.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din HCJ nr. 522/2019 - privind trecerea imobilului teren și construcții, situat în municipiul Făgăraș, str. Hurez, nr.12, în suprafață de 5714 mp, edificat cu construcții C1,C2, C3,C4, înscris în CF nr. 104236 Făgăraș, din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Municipiului Făgăraș.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2020

 • - Programul Promovarea Sportului de Performanță.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2020

 • - Programul Sportul pentru Toți.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2020.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020

 • - Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020

 • - Beneficiari de drept public.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Carfil Industrial Parc

S.A. Brașov, pe anul 2020.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, pe anul 2020.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii SC Compania Apa SA Brașov în vederea identificării bunurilor imobile care urmează a intra în proprietatea publică a UAT Județul Brașov.

 • 32. Proiect de hotărâre abrogarea poziției nr. 113 din Anexa Județului Brașov la Hotărârea Consiliului Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov.

 • 33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Brașov în cadrul Adunării Generale a Asociației Microregiunea Turistică Munții Bucegi.

 • 34. Diverse


Contrasemnează,

Secretar Generai tX Județului

Maria Djpriorăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Puncte propuse suplimentar la ordinea de zi-diverse-

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18.02.2020

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repatizării sumelor pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitate de membru, pe anul 2020.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Înființării, începând cu data de 01.03.2020, a Locuinței Protejate ”Venus” în cadrul Complexului de Servicii "Măgura” Codlea și a serviciilor integrate complementare -grup de suport și cabinet de consiliere vocațională - în cadrul Biroului Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale-Compartiment Management de caz violență domestică, precum și pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Locuință Protejată ”Venus”.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional Cerbul de Aur Brașov România 2020.

Data 17.02.2020


Vicepreședinte,

Alexandr