Hotărârea nr. 55/2020

Hotărârea nr. 55 - privind aprobarea modificării arondării administrativ-teritoriale prin desprinderea Comunei Cristian din aria de competență a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov și trecerea Comunei Cristian în arondarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 55

din data de 3.02.2020

- privind aprobarea modificării arondării administrativ-teritoriale prin desprinderea Comunei Cristian din aria de competență a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov și trecerea Comunei Cristian în arondarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 3.02.2020;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad. 23133/16.12.2019, întocmit de către Direcția Juridică și Referatul de aprobare nr. 23133/16.12.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea modificării arondării administrativ-teritoriale prin desprinderea Comunei Cristian din aria de competență a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov și trecerea Comunei Cristian în arondarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian;

Ținând cont de avizul Ministerului Afacerilor Interne, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date privind modificarea arondării actuale, înregistrat cu nr. ad. 23133/29.01.2020;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brașov nr. 714/01.11.2019 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a S.P.C.L.E.P. Brașov și desprinderea Comunei Cristian de la S.P.C.L.E.P. Brașov la care este arondat în prezent, precum și dispozițiile art. 6 alin. (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a S.P.C.L.E.P. Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând referatul de specialitate nr. 6546-1 din data de 18.11.2019, înaintat cu adresa nr. 20998/20.11.2019,al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, precum și Hotărârile Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 80/26.26.2018 privind înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian, județul Brașov și nr. 41/20.02.2019 privind modificarea de arondare a unităților administrativ-teritoriale deservite de S.P.C.L.E.P. Brașov prin desprinderea Comunei Cristian;

Ținând cont de avizul nr. 3518087/20.02.2019 al Ministerului Afacerilor Interne, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date privind înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian;

Având în vedere dispozițiile art. 25 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din O.G.R. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea arondării administrativ-teritoriale prin desprinderea Comunei Cristian din aria de competență a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov și trecerea Comunei Cristian în arondarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov privind modificarea arondării actuale de referință pe linia activității de evidență a persoanelor va intra în vigoare de la data începerii funcționării efective a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian, respectiv după obținerea avizului de funcționare emis de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția juridică și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.


Contrasem nează, Secretar generm^I județului Maria Dțțabrăveanu