Hotărârea nr. 54/2020

Hotărârea nr. 54 - privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.01.2020

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.54

in data de 3.02.2020

- privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.01.2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 3.02.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1398 din data de 31.01.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 1398 din data de 31.01.2020 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 3rașov, începând cu data de 01.01.2020, în sensul menținerii salariilor de bază la nivelul salariilor de bază iferente lunii decembrie 2019; în referat se precizează că salariile de bază și celelalte elemente ale sistemului de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov se încadrează în fondurile financiare propuse pentru bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Văzând adresa nr. 1620/31.01.2020 a Sindicatului “PRO BONO” al salariaților din cadrul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 3, art. 10 și art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorograrea unor termene, art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 modificată prin O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și art. 1 din H.G.R. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în temeiul art. 82 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual, salarizat conform art. 11 din Legea - cadru nr. 153/2017, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, se mențin la nivelul salariilor de bază aferente lunii decembrie 2019, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.01.2020.

Art. 2. - Salariile de bază pentru gradațiile de vechime de la 1-5 ale funcțiilor de execuție se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradația 0, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în condițiile și cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea -cadru nr. 153/2017.

Art. 3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, Secretar general al județului Maria Enmibrăveanu

Aprobat cf. HCJBV: în ședința din data de:Secretar al Județului,

Maria Dunw^veanu

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Salariul de bază 01 ianuarie 2019

Salariul de bază

01 ianuarie 2019

Grad I

Grad II

1

Secretar al unitatii administrativ-teritoriale

s

10830

11913

2

Arhitect Șef

s

10830

11913

4

Director Executiv

s

10830

11913

5

Director Executiv Adjunct

s

9120

10032

6

Șef Serviciu

s

7980

8778

7

Șef Birou Audit

s

7980

8778

8

Șef Birou

s

7885

8550

Notă:

1.Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Funcții publice de execuție specifice

Nr. crt

Funcția

Gradul profesional

Salariul de bază - lei , Gradația 0 la 1 ianuarie

1

Manager public

Superior

8968

3. Funcții publice de execuție

Nr. crt

Funcția

Salariul de bază - Iei Gradul profesional Gradația 0           01

ianuarie 2019

1

Auditor

Superior

6042

Principal

4731

Asistent

4465

Debutant

4180

2

Consilier/ consilier juridic/ inspector

Superior

5529

Principal

4522

Asistent

3515

Debutant

2812

3

Referent de specialitate

Superior

3230

Principal

3002

Asistent

2793

Debutant

2565

4

Referent

Superior

3021

Principal

2831

Asistent

2508

Debutant

2280

Notă:

  • 1. Salariile de bază prevăzute la lit.A, pct.2 și pct.3 s-au stabilit pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit art. 10 din Legea - cadru nr. 153/2017.

  • 2. Anexa se va modifica și completa în urma promovării personalului în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative .

    Șef Serviciu SRUSI Duicu Claudia -Elena


Redactat, Neamțu Paula Alexandrina


Aprobat cf. HCJBV: în ședința din data de:Secretar al Județului, Maria Dumțrăveanu


B. PERSONAL CONTRACTUAL

1. Funcții de conducere

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Salariul de bază lei 01 ianuarie 2019

GradI

Grad II

1

Administrator public

S

11913

15200

2.

Șef serviciu

S

7524

8170

3.

Șef Birou Cabinet Președinte

s

6840

7524

4.

Șef Birou

s

6840

7524

Not A'

  • I Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Funcții de execuție

Nr. Crt.

Denumire funcție

Grad/treaptă profesională

Salariu de bază -gradația 0 la 01 ianuarie 2019

1

Consilier, consilier juridic, expert, inspector de specialitate , revizor contabil, arhitect, referent de specialitate , inspector casier

IA

4522

I

4028

II

3515

debutant

2508

2

Referent, inspector, arhivar, referent - casier

IA

2945

I

2508

II

2470

Debutant

2375

3

Casier, magaziner, funcționar

2508

debutant

2318

4

Șofer

I

3021

II

2850

5

Muncitor calificat

I

2888

II

2831

III

2755

IV

2565

6

Salvator montan

i

3116

iii

2230

7

îngrijitor

2413

8

Paznic

2413

Notă:

1. Salariile de bază prevăzute la lit.B, pct.2 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 -5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit art. 10 din Legea -cadru nr. 153/2017.

  • 2 .Anexa se va modifica și completa în urma promovării personalului în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative.

  • 3 Salariul individual de bază al administratorului public se stabilește de președintele consiliului județean în funcție de atribuțiile stabilite prin contractul încheiat și fișa postului, între limite: limita minimă - salariul de bază al secretarului județului și limita maximă - indemnizația vicepreședintelui.

    Șef Serviciu SRUSI Duicu Claudia-Elena


Redactat, Neamțu Paula-Alexandrina