Hotărârea nr. 53/2020

Hotărârea nr. 53 - privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pop Mircea-Virgil

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 53

din data de 3.02.2020

- privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pop Mircea-Virgil

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 3.02.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 1196 din data de 28.01.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune validarea unui mandat de consilier județean;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 528/20.12.2019 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Mihail Veștea, ca urmare a demisiei, precum și de nota de fundamentare nr. ad. 1196/3.02.2020 a secretarului general al județului Brașov;

Văzând adresa nr. 1196/23.01.2020 a Partidului Național Liberal - Filiala Brașov;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 8 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de procesul-verbal nr. 1196/3.02.2020 al Comisiei de validare;

Având în vedere dispozițiile art. 597 alin. (1) lit. “e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ raportat la art. 31 alin. (3), art. 3A1, art. 32 alin. (1) coroborat cu art. 90 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se validează mandatul de consilier județean al domnului Pop Mircea-Virgil, supleant pe lista de candidați la alegerile locale din data de 5.06.2016 din partea Partidului National Liberal - Filiala Brașov.

»                                                                                  9

Art.2 - Se ia act de depunerea jurământului de către domnul Pop Mircea-Virgil în fața Consiliului Județean Brașov.

9                         9

Art.3 - Cu data prezentei, se desemnează domnul Pop Mircea-Virgil ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

Art.4 - Prezenta hotărâre de validare poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți la ședință, de la comunicare.


Contrasemnează, Secretar generâl al județului

Maria Bmmbrăveanu