Hotărârea nr. 51/2020

Hotărârea nr. 51 - privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a consiliului Județean Brașov din data de 3 februarie 2020


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 51 din data de 3.02.2020

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 3 februarie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 3 februarie 2020;

Analizând Dispoziția nr. 35/27.01.2020, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 3 februarie 2020, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de două puncte la punctul nr. 3 „Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 3 februarie 2020.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 3 februarie 2020, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 35/27.01.2020.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Ve#


Contrasemnează,

Secretar general al județului Maria Dufhbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

PREȘEDINTE

Cod: F-05DISPOZIȚIA NR.35

din data de 27.01.2020

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 03 februarie 2020 ora 1200 sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit.a) și ale art.196 alin.(l) lit.b din

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 03 februarie 2020, ora 1200, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23.01.2020.

9                       5

  • 2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.

  • 3.  Diverse.    Contrasemnează,
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Puncte propuse suplimentar pe ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 03.02.2020

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean.

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării arondării administrativ-teritoriale prin desprinderea Comunei Cristian din aria de competență a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov și trecerea Comunei Cristian în arondarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian.

Vice

Alexandri


reședințe Adrian Gabor