Hotărârea nr. 50/2020

Hotărârea nr. 50 - privind aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expoziţional propriu, la Târgul de Turism al României, organizat la Centrul Expoziţional Romexpo, Bucureşti, în perioada 20-23 februarie 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off I ce ©j u d b ra so v. ro, www.j u d b ra sov. roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.50

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expozițional propriu, la Târgul de Turism al României, organizat Ia Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 20-23 februarie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020;

Analizând Referatul de Aprobare, înregistrat sub nr. 1062/22.01.2020, inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 1063/22.01.2020, întocmite de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expozițional propriu la Târgul de Turism al României, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, ediția de primăvară, în perioada 20-23 februarie 2020, cu stand propriu, precum și aprobarea alocării, în acest sens, a sumelor necesare participării la acest eveniment, respectiv, a sumei de 59092,00 lei, reprezentând cheltuieli cu taxa de participare, închirierea spațiului expozițional, asigurarea branșamentului electric trifazic, cheltuieli delegație (transport, taxă parcare, indemnizație cazare, diurnă), concept tehnico-organizatoric și amenajare stand, achiziționare prestații artistice și transport ansambluri din județul Brașov; în referatul de aprobare se precizează că participarea județului Brașov este inclusă în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Văzând Referatul întocmit de către Grupul de Lucru pentru Activități de Turism, înregistrat sub nr. 1035/22.01.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 14 al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 alin. (1) lit. „b”, „d”, lit. „f” și alin. (5), lit. „n” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Județului Brașov, cu stand expozițional propriu, la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 20-23 februarie 2020.

Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 59092,00 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2020, pentru participarea Județului Brașov la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 20-23 februarie 2020, reprezentând: taxa de participare, închirierea spațiului expozițional, asigurarea branșamentului electric trifazic, cheltuieli delegație (transport, taxă parcare, indemnizație cazare, diurnă), concept tehnico-organizatoric și amenajare stand, achiziționare prestații artistice și transport ansambluri din județul Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte - Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe și Direcția


Contrasemnează, Secretar general al Județului Maria iMHnbrăveanu