Hotărârea nr. 5/2020

Hotărârea nr. 5 - - privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 457/20.12.2018 de prelungire a contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.j u d b ra sov. ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 5

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 457/20.12.2018 de prelungire a contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 71 din data de 13.01.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 71 din data de 13.01.2020 întocmit de către Direcția Juridică prin care se propune aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 457/20.12.2018 de prelungire a contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 2 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 63/20.02.2019 privind aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic RX dentar, spațiul 7, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, județul Brașov;

Ținând cont de adresa înregistrată cu nr. 23508/20.12.2019 a S.C. RX GROUP S.R.L. privind intenția de cumpărare a spațiului medical, de cererea societății comerciale nr. 71/06.01.2020, precum și de contractul de închiriere nr. 10235/2006 încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L.;

Luând în considerare dispozițiile art. 47 alin. 94), art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „c” și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 457/20.12.2018 de prelungire a contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1. Art. 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1 - Se prelungește contractul de închiriere nr. 10235/2006 încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., prin administrator dr. Gămulescu Alina-Claudia, pentru Cabinetul medical nr. 5 RX dentar, situat în Policlinica „Diaconu Coresi” Brașov, cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov, până la data notificării de către proprietarul vânzător Județul Brașov și a încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru acest spațiu”.

Art.II. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contrasemnează,

Secretar generăfal județului Maria Ddarfjrăveanu