Hotărârea nr. 47/2020

Hotărârea nr. 47 - privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI BRAŞOV”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.47

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL JUDEȚULUI BRAȘOV”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe înregistrat cu nr. 1033/22.01.2020 și Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov înregistrat cu nr. 1034/22.01.2020 prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL JUDEȚULUI BRAȘOV”;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 104, art. 182 alin.(2), art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂREȘTE:

Art.l, Se aprobă Regulamentul de acordare a titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE AL JUDEȚULUI BRAȘOV” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe.


Contrasemnează,


Secretar General al Județului Maria Djunnrăveanu

Ai'/'/qc -

REGULAMENT


privind acordarea Titlului de “Cetățean de Onofar
Considerații generale

UAT Județul Brașov poate decide acordarea titlului onorific de "Cetățean de onoare al Județului Brașov” unor persoane a căror existență sau activitate este legată în mod deosebit de județul nostru, care prin talent și activitate au promovat pe plan național și internațional Județul Brașov. Titlul onorific se acordă unor personalități care excelează sau au excelat în domeniul culturii, artei, științei, învățământului și educației, sportului, precum și în domeniul afacerilor.

Luând în considerare meritele deosebite ale acestor personalități în dezvoltarea și promovarea județului, se impune ca acestea să fie apreciate la adevărata lor valoare, prin recunoașterea meritelor și onorarea lor.

CAPITOLUL I

Definiție, Criterii de acordare, Caracteristici

Art. 1 (1) Titlul de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de reprezentanții județului unor cetățeni români sau străini, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, acesta încununând o recunoaștere a unei cariere de excelență, a unor fapte, acte și performanțe notabile.

(2) Acordarea acestui înalt titlu nu este în niciun fel condiționată de cetățenie, naționalitate, pregătire profesională, religie, vârstă, apartenență politică sau sex.

Art. 2(1) Titlul de “Cetățean de onoare al Județului Brașov” se acordă în timpul vieții celui în cauză.

(2) Titlul de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” se poate acorda, în mod excepțional și post - mortem unor personalități, în urma consultării instituțiilor și organizațiilor social - culturale de pe teritoriul județului Brașov. în acest caz, Titlul de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” va fi înmânat succesorilor legali.

Art. 3 Titlul are următoarele caracteristici:

 • a) este personal;

 • b) este netransmisibil;

 • c) este un drept al titularului;

 • d) are valabilitate nedeterminată.

Art. 4(1) Propunerile de conferire a Titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” se fac de către:

 • a) președintele consiliului județean;

 • b) vicepreședinții consiliului județean;

 • c) consilierii județeni;

 • d) cetățenii județului Brașov, organismele și instituțiile publice sau private care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Brașov, cu condiția preluării propunerii, ca inițiativă, de către persoanele prevăzute la lit. a - c.

(2) Propunerile de acordare a titlului vor fi însoțite de o notă de prezentare a persoanei pentru care se propune conferirea Titlului, cu relevarea calităților și meritelor care o recomandă.

Art. 5 Titlul de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov “ se acordă persoanelor fizice române sau străine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au capacitate deplină de exercițiu;

 • b) competența și moralitatea acestora este recunoscută de către comunitatea locală;

 • c) au sau au avut o contribuție deosebită la dezvoltarea și la creșterea prestigiului județului Brașov sau al țării pe plan național și internațional;

 • d) nu au antecedente penale.

Art. 6 Titlul de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” se acordă persoanelor fizice din țară și străinătate, a căror activitate, existență, talent și servicii deosebite sunt legate în mod deosebit de viața județului Brașov, după cum urmează:

 • a) personalități ale vieții publice, economice, sociale, culturale sau sportive, politice, persoane născute sau domiciliate în județul Brașov, precum și personalități române sau străine care, prin activitatea lor, au avut o contribuție importantă la dezvoltarea și creșterea prestigiului județului la nivel național și/sau internațional;

 • b) persoane care prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare sau alte acțiuni similare) au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor j udețului;

 • c) persoane care au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul comunității, preîntâmpinând producerea unor evenimente cu consecințe grave pentru locuitorii județului;

 • d) unor foști deținuți politici, veterani de război sau militari în a căror viață și/sau activitate au fost remarcate ca fiind acte deosebite, demne de a intra în istoria județului Brașov;

 • e) personalități din domeniul culturii, religiei, artei, științei, administrației, politicii, învățământului, sportului și sănătății, care prin activitatea profesională recunoscută contribuie în mod deosebit la prestigiul județului Brașov și al României;

 • f) sportivi și/ sau antrenori născuți în județul Brașov și/ sau sportivi care activează la un club din județ, care s-au remarcat prin performanțe recunoscute pe plan național și internațional;

 • g) cetățeni străini, personalități de largă notorietate, care prin specificul activității lor, de durată sau ocazional, au adus o contribuție importantă la creșterea prestigiului județului Brașov și al României;

 • h) altor persoane, în cazuri temeinic justificate.

Art. 7(1) Nu pot primi titlul persoanele condamnate prin hotărâre judecătorescă definitivă, pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, alte fapte penale.

(2) Persoanele care au dosare pe rol în cauze care ar leza imaginea titlului pot fi propuse după clarificarea situației juridice.

CAPITOLUL II

Procedura acordării Titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov”

Art. 8 (1) în documentația înaintată Consiliului Județean Brașov în vederea acordării Titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” și arhivată în dosarul de ședință al consiliului județean, se vor regăsi în mod obligatoriu:

 • a) copie a actului de identitate;

 • b) curriculum vitae;

 • c) certificat de cazier judiciar;

 • d) nota de prezentare.

(2) în situația acordării Titlului post - mortem, se vor găsi în mod obligatoriu nota de prezentare și certificatul de deces.

CAPITOLUL III

Procedura înmânării Titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov”

Art. 9 însemnele corespunzătoare Titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” sunt Diploma de Cetățean de Onoare și Hotărârea Consiliului Județean Brașov.

Art.10 (1) Titlul de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” se înmânează de către Președintele Consiliului Județean Brașov în cadrul unei festivități publice, organizată în baza unui protocol special, la o dată ulterioară adoptării hotărârii consiliului județean prin care a fost aprobată conferirea acestuia.

(2) în cadrul festivității publice pot lua cuvântul și alte persoane care doresc să sublinieze meritele cetățeanului de onoare, urmând apoi cuvântul acestuia sau al unui reprezentant al acestuia.

CAPITOLUL IV

Drepturile cetățeanului de onoare al Județului Brașov

Art. 11 Acordarea Titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” conferă titularului următoarele drepturi:

 • a) de a lua cuvântul în cadrul ședințelor Consiliului Județean Brașov, la dezbaterile materialelor care privesc comunitatea;

 • b) de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Județean Brașov;

 • c) de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

 • d) de susținere a unei alocuțiuni scrise sau verbale cu acordul organizatorilor manifestării, în situația în care manifestările sau festivitățile fac referire la județul Brașov;

Art. 12 Drepturile prevăzute la art. 11 încetează în următoarele situații:

 • a) decesul titularului;

 • b) retragerea Titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov”.

CAPITOLUL V

Obligațiile cetățeanului de onoare al Județului Brașov

Art.13 Posesorul Titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” are următoarele obligații:

 • a) promovarea imaginii județului Brașov;

 • b) susținerea dezvoltării economice și sociale a județului Brașov;

 • c) susținerea intereselor județului Brașov și ale țării.

CAPITOLUL VI

Retragerea Titlului de “Cetățean de onoare al Județului Brașov”

Art. 14 (1) Titlul de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” se poate retrage prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov, în următoarele condiții:

 • > când persoana a produs prejudicii de imagine sau de altă natură județului Brașov, locuitorilor săi sau țării;

 • > când persoana a fost condamnată pentru fapte penale, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă.

 • (2) Retragerea Titlului va fi adusă la cunoștința persoanei implicate în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii.

 • (3) Persoanele cărora li se retrage titlul nu mai beneficiază de drepturile prevăzute la art. 11 al prezentului Regulament.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art.15 Acordarea Titlului de “Cetățean de onoare al Județului Brașov” se va face prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov, adoptată cu votul majorității consilierilor județeni prezenți.

Art.16 Informațiile referitoare la cetățenii de onoare ai județului Brașov vor fi publicate pe site-ul Consiliului Județean Brașov www.iudbrasov.ro.