Hotărârea nr. 46/2020

Hotărârea nr. 46 - privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul Braşov, str. Lungă, nr. 1, identificat în C.F. nr. 123744 Braşov, conform documentaţiei cadastrale de dezmembrare a acestuia

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.46

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul Brașov, str. Lungă, nr. 1, identificat în C.F. nr. 123744 Brașov, conform documentației cadastrale de dezmembrare a acestuia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020;

Analizând Referatul de Aprobare, înregistrat sub nr. ad. 23207/21.01.2020, inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de Specialitate, întocmit de către Direcția Juridică/Birou itrimoniu, înregistrat sub nr. 23207/21.01.2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul așov, str. Lungă, nr. 1, identificat în C.F. nr. 123744 Brașov, conform documentației cadastrale de dezmembrare pe loturi a acestuia; acest imobil se regăsește la pozițiile nr. 102, 103 și 104 din Anexa nr. 1 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Brașov, aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002, fiind proprietatea Statului Român, conform sentinței civile nr. 17/S, din data de 03.02.2015 a Tribunalului Brașov, înscris în C.F. cu act nr. 151492/01.11.2018 cf și S.C. FARMPREST S.R.L. Brașov. "Școala Populară de Artă Brașov” (actualmente Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov), cu drept de administrare operativă asupra corpului 2, din imobilul de sub Al;

Văzând adresa Consiliului Județean Brașov nr. 23207/17.12.2019, depusă la Primăria Municipiului Brașov, prin care s-a solicitat Certificatul de Urbanism de dezmembrare a imobilului, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 335/29.08.2019 privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare date - modificare suprafață, actualizare număr de construcții și componente, pentru imobilul situat în str. Lungă, nr. 1, Brașov, unde funcționează Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.7/1996, republicată - a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, icepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, vU modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov - Anexa nr. 1, dispozițiile art. 108, art. 173, alin. (1), lit."c”, art. 285-287 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în municipiul Brașov, str. Lungă, nr. 1, identificat în C.F. nr. 123744 Brașov, conform documentației cadastrale de dezmembrare pe loturi a acestuia, întocmită de expert Zaharia I.Cosmin Ioan - Birou Cadastru Geodezie și Cartografie, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică /Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează,  Secretar Gen//afal Județului, Maria brăveanu


-Zaharia I. Cosmin Ioan -Birou Cadastru Geodezie si Cartografie-

Săcele, Str. Tarlungului, nr. 8, Județul Brașov

Telefon: 0740.682.832DOCUMENTAȚIE CADASTRALA

Obiectul Lucrării: Dezmembrare imobil

Adresa imobil: Brașov

Beneficiar: Județul Brașov‘UovuX'o. GciU'uu.

BRAȘOV 2019
Seria A Nr.

ROMANIA MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ »E ADMINISTRARE FISCALĂ . CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

0070863            1


Denumire/Nume și prenume:

MUNICIPIUL BRAȘOV


Domiciliul fiscal: JUD. BRAȘOV, MUN. BRAȘOV,

BLD. EROILOR, Nr.8


■/


Emitent


Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

Data atribuirii (C.I.F.):


Data eliberării:


4384206


27.07.1993


14.09.2007


Se utilizează începând cu 01.01.2007
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov


ANCEI

4»< fnMClWn IVflMilMĂ


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere ’

177218  |

Ziua

07     1

Luna

11

Anul     '

2019

Cod verificare


Carte Fundară Nr. 123744 BrașovA. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:13557 TEREN Intravilan                                                            Nr. topografic:13, 14, 15, 16, 17

Adresa: Loc. Brașov, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

123744

2.873

Construcția CI inscrisa in CF 123744-C1;

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.2

123744-C2

Loc. Brașov, Jud. Brașov

Nr. niveluri:2; S. construita la sol:262 mp; Anexa

Al.3

123744-C3

Loc. Brașov, Jud. Brașov

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:108 mp; Anexa

A1.4

123744-C4

Loc. Brașov, Jud. Brașov

Nr. niveluri:4; S. construita la sol:840 mp; Sala de cinematograf cu anexe, locuințe si pivnițe

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

25497 / 22/03/2011

Certificat nr. dosar nr. 9187/3/2008, din 14/03/2011 emis de Î.C.C.J. - Secția Comercială;

B4

asupra cotei de 92,35% din terenul de la Al, aferenta imobilului cu nr. top. (13, 14, 15, 16, 17)/2 se notează recursul declarat de reclamanta S.C. TRUST PRESIDENT S.R.L. București în contradictoriu cu pârâta RADEF ROMÂNIAFILM împotriva deciziei nr. 412 din 21.10.2010 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a Vl-a Comercială.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 13557)

28207 / 11/07/2007

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 940/2007 emis de N.P. Ungureanu Olimpia (, înscris cu act 55231/2007 conexat cu 28207/2007 c.f.);

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept cumpărare, asupra cotei de teren aferentă imobilului cu nr. top. (13, 14, 15, 16, 17)/1, dobândit prin Convenție, cota actuala 153/2000

Al

1) S.C. FARMPREST S.R.L. BRAȘOV

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 13557)

151492 / 01/11/2018

Hotarare Judecătoreasca nr. SENTINȚA CIVILA 17/S, DOSAR 1432/62/2012, din 03/02/2015 emis de TRIBUNALUL BRAȘOV;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de drept naționalizare asupra cotei de teren aferentă imobilului cu nr. top. (13, 14, 15, 16, 17J/2, dobândit prin Hotarare Judecătoreasca, cota actuala 1847/2000

Al

1) STATUL ROMÂN

OBSERVAȚII: ■ administrare operativă - C 1

177218 / 07/11/2019

Act Administrativ nr. 151492, din 01/11/2018 emis de cf, sentința civilă nr. 17/S/03.02.2015, emis în dosar nr. 1432/62/2012, de Tribunalul Brașov;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept naționalizare, dobândit prin Hotarare Judecătoreasca, cota actuala 1/1

Al.2, Al.3, A1.4

1) STATUL ROMAN

Pagina 1 din 4

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

10609 / 28/11/1980

Act nr. 0 (documentație anexată);

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRAREoperativă asupra cotei de teren din 92,35% din terenul de la Al, aferentă imobilului cu nr. top. (13, 14, 15, 16, 17)/2 - corp 2 - proprietatea Statului provenit de la întreprinderea Cinematografică Brașov, compus din sala de studio nr. 10, sala 15, hol, sala 14, sala 17 și sala 18

Al, Al.2, Al.3, Al.4

1) ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ BRAȘOV

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF13557)

Pagina 2 din 4

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

123744

2.873

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

2.873

-

-

13, 14, ÎS,

16, 17

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

«Al.l

123744-C1

construcții administrative si social culturale

688

Cu acte in CF propriu

S. construita la sol:688 mp; Construcție Sp+P + E+M compusa din Ap. 1 :Farmacie compusa dln:oflcina, receptura, laborator, birou, deposit, W.C. spălătorie si pivnița; Ap. 2 compus din Școala Popular de Arta, locuințe, pivnițe si podul in intreaime

Al.2

123744-C2

construcții administrative si social culturale

262

Cu acte

S. construita la sol:262 mp; Anexa

Al.3

123744-C3

construcții administrative si social culturale

108

Cu acte

S. construita la sol:108 mp; Anexa

Al.4

123744-C4

construcții administrative si social culturale

840

Cu acte

S. construita la sol:840 mp; Sala de cinematograf cu anexe, locuințe si pivnițe

* Aceasta construcție este inscrisa intr-o carte funciara proprie

Pagina 3 din 4

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<- (m)

1

2

10.461

3

4

32.639

5

6

4.028

7

8

19.13

9

10

9.67

11

12

6.455

13

14

0.88

15

16

2.937

17

18

5.332

19

20

10.835

21

22

19.41

23

24

4.604


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<- (m)

2

3

0.083

4

5

23.47

6

7

2.437

8

9

1.103

10

11

28.485

12

13

1.863

14

15

3.305

16

17

3.128

18

19

15.566

20

21

27.334

22

23

10.72

24

1

6.691


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 120 RON, -Chitanța interna nr.2019040433/07-11-2019 in suma de 120, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 263.Data soluționării, 04-12-2019

Data eliberării,

I /


Asiste nț, Registrator, AND        IGOROAEIReferent,


(parafa și semnătura)


OFICIUL DE CADASTRUȘINBUICnĂTE IMOBILIARĂ BRAȘOV


Nume, prenume Semnătura...Lot 1

Calculul analitic al suprafeței

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

240

460971.013

546005.127

236

460975.328

546008.982

10

460974.613

546009.741

11

460978.598

546019.111

12

460986.081

546017.130

13

460976.721

545986.416

212

460977.489

545986.175

315

460978.545

545985.832

214

460977.149

545981.555

215

460976.463

545979.453

220

460973.635

545969.878

255

460972.332

545963.965

407

460969.165

545951.530

406

460973.223

545949.873

154

460978.733

545968.192

155

460979.319

545970.557

156

460980.308

545974.462

157

460986.947

545996.973

158

460995.805

546028.387

138

460995.726

546028.411

148

460985.623

546031.123

149

460983.868

546024.666

150

460979.425

546025.874

151

460971.095

546019.127

14

460964.272

546013.101

122

460964.506

546012.836

Suprafața masurata=694 mp Suprafața din acte=694 mp

Lot 2 Calculul analitic al suprafeței

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

418

460945.512

545976.052

309

460962.814

545990.720

15

460963.202

545991.065

310

460963.961

545990.150

311

460964.651

545990.770

16

460967.096

545987.776

17

460967.878

545988.057

18

460968.844

545987.873

19

460969.956

545986.521

20

460970.101

545985.703

21

460969.543

545984.586

22

460970.101

545983.749

23

460970.221

545982.847

24

460971.057

545981.839

25

460971.557

545981.115

26

460967.727

545977.339

27

460968.237

545976.745

28

460962.852

545972.120

29

460962.289

545972.696

30

460959.585

545970.659

31

460957.114

545969.101

32

460956.597

545969.911

33

460950.981

545969.312

414

460950.455

545969.960

Suprafața masurata=313 mp Suprafața din acte=313 mp


Lot 3 Calculul analitic al suprafeței

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

34

460962.664

545954.088

410

460962.214

545954.274

503

460948.511

545959.928

509

460948.804

545960.620

501

460950.909

545965.594

415

460952.390

545966.247

35

460952.641

545966.853

36

460965.772

545961.476

Suprafața masurata=121 mp Suprafața din acte=121 mp

Lot 4

Calculul analitic al suprafeței

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

37

460927.511

545981.501

111

460927.459

545981.563

153

460935.699

545988.599

152

460956.547

546006.277

14

460964.272

546013.101

122

460964.506

546012.836

240

460971.013

546005.127

236

460975.328

546008.982

237

460976.380

546007.653

233

460974.878

546006.315

232

460975.750

546005.192

231

460974.319

546003.898

230

460975.870

546002.004

301

460974.575

546000.908

302

460971.917

545998.678

303

460973.427

545996.964

305

460970.025

545993.979

306

460968.478

545995.770

15

460963.202

545991.065

309

460962.814

545990.720

418

460945.512

545976.052

414

460950.455

545969.960

506

460945.234

545965.419

508

460943.314

545967.642

507

460940.945

545965.600

417

460937.430

545969.610

Suprafața masurata=872 mp Suprafața din acte=872 mp

Lot 5

Calculul analitic al suprafeței

Nr. Pct.

X [ml

Y [ml

504

460946.876

545962.551

506

460945.234

545965.419

414

460950.455

545969.960

33

460950.981

545969.312

32

460956.597

545969.911

31

460957.114

545969.101

30

460959.585

545970.659

29

460962.289

545972.696

28

460962.852

545972.120

27

460968.237

545976.745

26

460967.727

545977.339

25

460971.557

545981.115

24

460971.057

545981.839

23

460970.221

545982.847

22

460970.101

545983.749

21

460969.543

545984.586

20

460970.101

545985.703

19

460969.956

545986.521

18

460968.844

545987.873

17

460967.878

545988.057

16

460967.096

545987.776

311

460964.651

545990.770

310

460963.961

545990.150

15

460963.202

545991.065

306

460968.478

545995.770

305

460970.025

545993.979

303

460973.427

545996.964

302

460971.917

545998.678

301

460974.575

546000.908

230

460975.870

546002.004

231

460974.319

546003.898

232

460975.750

546005.192

233

460974.878

546006.315

237

460976.380

546007.653

236

460975.328

546008.982

10

460974.613

546009.741

11

460978.598

546019.111

12

460986.081

546017.130

13

460976.721

545986.416

212

460977.489

545986.175

315

460978.545

545985.832

214

460977.149

545981.555

215

460976.463

545979.453

220

460973.635

545969.878

255

460972.332

545963.965

407

460969.165

545951.530

406

460973.223

545949.873

416

460972.926

545948.811

417

460970.319

545939.499

418

460946.230

545954.700

503

460948.511

545959.928

410

460962.214

545954.274

34

460962.664

545954.088

36

460965.772

545961.476

35

460952.641

545966.853

415

460952.390

545966.247

501

460950.909

545965.594

509

460948.804

545960.620

505

460947.583

545962.027

Suprafața masurata=873 mp Suprafața din acte=873 mp

-Zaharia I. Cosmin Ioan -Birou Cadastru Geodezie si Cartografie-Săcele, Str. Tarlungului, nr. 8, Județul Brașov

ANEXA NR. 1.33


Telefon: 0740.682.832

MEMORIU TEHNIC

 • 1 - Adresa imobil: Imobil situat in Mun. Brașov, str. Lunga, nr. 1;

2 - Tipul lucrării: Documentație Dezmembrare imobil;

 • 3 - Scurtă prezentare a situației din teren; M-am deplasat la fata locului unde cu proprietarul am identificat imobilul ce urmeaza a fi măsurat. S-a realizat recunoașterea zonei, detaliile mai importante si limitele acestuia indicate de către beneficiar. Am verificat in arhivele cârtii funciare înscrisurile din extrasul de carte funciara si sa scos Planul de Amplasament existent in sentința civila 17/2/03.02.2015 existenta in arhivele BCPI Brașov. Imobilul cu nr. Cad. 123744, este înscris in C.F. 123744 Brașov, are suprafața din acte de 2873 mp, si este situat in intravilanul Brașov, pe imobil se afla edificate patru construcții:

 • - CI formata din Apl. Farmacie compusa din oficina, receptura, laborator, birou, depozit, w.c., spălătorie si pivnița si Ap.2 compus din Școala Polulara de Arta cu podul in întregime, locuințe si pivnițe;

 • - C2 - Anexa;

 • - C3 - Anexa;

 • - C4 - Sala de Cinematograf cu anexe, locuințe si pivnițe.

Imobilul este parțial împrejmuit cu construcții si se invecineaza:

 • >  La Nord cu imobilul nr. cad. 100952, nr. cad. 126285 si nr. cad. 127448;

 • >  La Est cu str. Lunga nr. cad. 137470;

 • >  La Sud cu str. Lunga;

 • >  La Vest cu str. Făget;

 • 4 - Operațiuni topo-cadastrale efectuate: Pentru efectuarea lucrării m-am deplasat la fața locului pentru măsurători, acestea făcându-se în prezența proprietarului pe limitele indicate de acesta.

S-au determinat coordonatele punctelor de sprijin, punctelor de contur precum și cele ale detaliilor de planimetrie in sistem de proiecție Stereografic 1970, iar cele de altimetrie in sistem de referința Marea Neagra 1975, după care s-au calculat suprafețele prin metoda analitică folosind coordonatele punctelor de contur.

In zona imobilului s-au determinat patru puncte GPS 1 si 101 cu sistem GNSS , Stonex S9III cu dubla frecventa in timp real fara postprocesare folosind statia virtuala de referința numita RO_VRS_3.1GG din cadrul serviciului ROMPOS in sistem ETRS89 si transformat cu TransDatRO 4.00 in sistem Stereo70 cu o precizie medie (xyz) de 0.02 m., din care s-au executat măsurătorile topografice. Culegerea datelor din teren în vederea întocmirii planului de situație s-a făcut cu statia totala Leica FlexLine TS06 din 5 puncte statie, folosind metoda drumuirii, din care s-au radiat puncte ce reprezintă detaliile de planimetrie și nivelment necesare redactării planului. Precizia obtinuta fiind de 0.02m

Măsurătorile si calculele efectuate au respectat normele tehnice in vigoare referitoare la acest tip de documentații. Erorile rezultate se inscriu in tolerantele admise de norme.

In urma analizării situației existente, conform datelor si documentelor deținute de proprietar in relație cu elementele existente in teren precum si a solicitării de date si informații actualizate, din baza de date a OCPI Brașov s-a constatat ca exista limite comune inscrise in sistemul integrat de cadastru si carte funciara cu imobilele cu nr. cad. 137470, nr. cad. 100952, nr. cad. 126285, nr. cad. 140906 si nr. cad. 127448 .

In urma discutilor cu proprietarii imobilului se propune dezmembrarea imobilului in 5 noi loturi:

Lotul 1 - CI formata din Apl. Farmacie compusa din oficina, receptura, laborator, birou, depozit, w.c., spălătorie si pivnița si Ap.2 compus din Școala Polulara de Arta cu podul in intregime, locuințe si pivnițe si teren in suprafața de 694 mp;

Lotul 2 - C2 - Anexa si teren in suprafața de 313 mp;

Lotul 3 - C3 - Anexa si teren in suprafața de 121 mp;

Lotul 4 - C4 - Sala de Cinematograf cu anexe, locuințe si pivnițe si teren in suprafața de 872 mp;

Lotul 5 - teren in suprafața de 873 mp;

Prin prezenta dezlipire se instituie servitutea de trecere cu piciorul, mijloace auto si branșamentele instalațiilor asupra lotului 1 (pe zona de servitute indicata) ca fond servant in favoarea lotului 5 ca fond dominant.

Data întocmirii 12.12.2019

Semnătura și ștampila (persoană autorizată) Zaharia Cosmin Ioan

ROMÂNIA

Județul Brașov

Primăria Municipiului Brașov [autoritatea administrației publice emitente*1)]

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.                din

în scopul: dezlipire imobil.**1

Ca urmare a cererii adresate de1 2 3 4 STATUL ROMÂN, SC FARMPREST SRL BRAȘOV și ȘCOALA POPULARÂ DE ARTĂ BRAȘOV cu domiciliul / sediul2> în Municipiul Brașov, localitatea Brașov, B-dil Eroilor nr. 5, telefon/fax_____. e-mail ________.înregistrată la nr. 6479 din 21.01.2020.

Pentru imobilul — terenuri și/sau construcții —, situat în județul Brașov, localitatea Brașov, str. Lungă nr. 1, identificat prin3> documentația cadastrală, extras CF nr. 123744, Brașov, nr. cadastral: 123744, nr. cad. 123744-C2, nr. cad. 123744- C3, nr. cad. 123744- C4.

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Brașov nr. 797 din 2009, cu prelungirea perioadei de valabilitate conform H.C.L. nr. 656/2014 și H.C.L nr. 676/2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1.  REGIMUL JURIDIC:

 • - Imobilul se află situat în: intravilanul Municipiului Brașov;

 • - Imobilul este proprietatea STATULUI ROMÂN și SC FARMPREST SRL BRAȘOV conform înscrisurilor de sub Cap. B, Partea II din extrasul CF nr. 123744, Brașov ;

 • - Servituți existente pe imobil conform înscrisurilor din extrasul CF nr. 123744, Brașov: nu sunt;

 • - Sarcini existente pe imobil conform înscrisurilor din extrasul CF nr. 123744, Brașov la Cap. C, Partea III: intabulare drept de Administrare operativă asupra cotei de teren din 92,35% din terenul de la A1, aferente imobilului cu nr. top. (13, 14,15,16,17)/2 - corp 2- proprietatea Statului provenit de la întreprinderea Cinematografică Brașov, compus din sala de studio nr. 10, sala 15, hol, sala 14, sala 17 și sala 18, în favoarea Școlii Populare de Artă Brașov ;

 • - Sub B4 este notat recursul declarat de reclamanta SC TRUST PRESIDENT SRL București în contradictoriu cu pârâta RADEF ROMANIA FILM împotriva deciziei nr. 412 din 21.10.2010 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VI-a Comercială.

 • 2.  REGIMUL ECONOMIC:

 • - Folosința actuală: curții construcții, construcții administrative și social culturale ;

 • - La data prezentei, destinația conform P.U.Z.(plan urbanistic zonal) Brașov - Zonă de rezervație de arhitectură “Cetate” și P.U.Z.(plan urbanistic zonal) Brașov - Zonă istorică „Brașovul Vechi” : parțial ZIR 2 -: zonă locuințe, parțial ZIR 6 : zonă de construcții de interes municipal și spații verzi, situate în zonă de protecție a monumentelor istorice și de rezervații de arhitectură;

 • - Reglementări fiscal Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX, Impozite și Taxe Locale) cu modificările șî completările ulterioare;

 • 3.  REGIMUL TEHNIC:

Se solicită: dezlipire imobil.

Certificatul de Urbanism însoțit de planul vizat spre neschimbare, se eliberează pentru dezlipire imobil înscris în extras CF nr. 123744, Brașov, extras CF nr. 123744, Brașov, nr. cadastral: 123744, nr. cad. 123744- C2, nr. cad. 123744- C3, nr. cad. 123744- C4 situat în str. Lungă nr. 1, Brașov, conform documentaței cadastrale, întocmită în baza elementelor tehnico - juridice stabilite pe propria răspundere de către Zaharia I. Cosmin loan.

Condiții:

 • - conform H.G. nr. 525/1996, republicată în 2002 - privind aprobarea Regulamentului general de urbanism și H.C.L. nr. 224/2006, republicată conform H.C.L. nr. 562/2008, nu se autorizează lucrări de construire pe terenuri care nu au acces direct la un drum public;

 • - toate sarcinile și inscrisurile menționate in extrasul de CF 123744 Brașov , nr. cadastral: 123744, nr. cad. 123744- C2, nr. cad. 123744- C3, nr. cad. 123744- C4, se vor menține, transmite si inscrie asupra tuturor loturilor rezultate in urma dezmembrării imobilului;

 • - se vor respecta prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat4* pentru: dezlipire imobil.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.ȘEF SERVICIU: ing. Gheorghe Nectijbiu


ARHITECT ȘEF,

/ arh. Marilena Manolache


întocmit: ing. Mihaelp^oțoman Ex: 2/23.01.2020    / ' /)


Achitat taxa de:

Taxă de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism în valoare de_______

nr.__________________din __________________.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de


lei achitată cu Chitanța


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism


de la data de______________până la data de______________


După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.


PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,


ARHITECT ȘEF,

Șef Serviciu:______________

întocmit:________________

Data prelungirii valabilității:__________________

Achitat taxa de_______________lei, conform Chitanței nr. '__________din________________

Transmis solicitantului la data de______________direct

*) Se completează, după caz:

 • - consiliul județean;

 • - Primăria Municipiului București

 • - Primăria Sectorului          ......al Municipiului București

 • - Primăria Municipiului..........................

 • - Primăria Orașului...........................


Nr. cad. 100952


e amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:500

Nr. cad.

Suprafața masurata

Adresa imobilului

873

Brașov

Cartea Funciara nr.

J

UAT

BrașovNr. cad. 140906


A .Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

873

Imobil parțial imprejmuit cu construcții si gard metalic si

Total

873

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

-

-

-

-

T

otal

-

Sdesf=-mp

Suprafața totala masurata a imobilului - 873mp Suprafața din act - 873 mp

Executant: Zaharia Cosmin loan

Inspector

Confirm execOtș^^Tna^iratorilor la teren, Corectkudip^jhiocrninf o6&jțpbotatiei cadastrale si corespondenta a<^țș(ț cu răutatea din teren

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data.........

. / -x

V •’

Senri^tura^istarT^la |

<7^.Datâ 12:12.2019 1 |   !

Stampila BCPI


_l I


I T


l T


R

3


in de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare Scara 1:500

Nr. cad.

Suprafața masurata

Adresa imobilului

123744

2873

Brașov

Cartea Funciara nr.

|       123744

UAT

Brașov • 142

 • 143


l_ INota:

Prin prezenta dezlipire se instituie servitutea de trecere cu piciorul, mijloacele auto si branșamentele instalațiilor asupra lotului 1 (pe zona de servitute indicata) ca fond servant in favoarea lotulului 5 ca fond dominant.

Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea Imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea Imobilului

694

CC

Lotul 1 -Teren si construcție Sp+P+E+M

313

CC

Lotul 2 - Teren si Anexa

123744

2.873

CC

Teren si 4 construcții

121

CC

Lotul 3 - Teren si Anexa

872

CC

Lotul 4 * Teren si Sala de cinematograf

cu anexe, locuințe si pivnițe

873

CC

Lotul 5-Teren

Total

2.873

2.873

Executant Zaharia Cosmin loan

Inspecta:

Confirm ekecutarea măsură

Pplbrla teren,

Corectitudinea Wtadrriirii <tocup\priwtlei cadastrale si corespondenta / ''■țceilîPt cu realitatea dln'lfren

Semnătura si parafa Data.........

i’ ■: ț Sftmnatartrș|s,t^nptla «• I

s«r£o9. nart? e l

Stampila BCPI

441000Nota:

Prin prezenta dezlipire se instituie servitutea de trecere cu piciorul, mijloacele auto si branșamentele instalațiilor asupra lotului 1 (pe zona de servitute indicata) ca fond servant in favoarea lotulului 5 ca fond dominant.îl


de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cad.

Suprafața masurata

Adresa imobilului

694

Brașov

Cartea Funciara nr.

1

UAT

Brașov
44100


A.Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

1

Suprafața (mp)

r Mențiuni                        |

1

CC

694

Imobil parțial împrejmuit cu construcții, gard metalic si trepte acces

Total

694

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

688

Construcție Sp+P+E+M compusa din Ap. 1 :Farmacie compusa dinioficina, receptura, laborator, birou, deposit, W.C. spălătorie si pivnița; Ap. 2 compus din Școala Popular de Arta, locuințe, pivnițe si podul in intrOqime

Total

688

Sdesf=-mp

Suprafața totala masurata a imobilului = 694mp Suprafața din act = 694 mp

Executant: Zaharia Cosmin loan

Confirm executarea măsurătorilor la teren, Corectitudinea in tocmirii docțwnentatiei cadastrale si corespondent>«5es^^rr&a|itatea din teren

Z®emna^ja>ei stampUg\

---------U-----XV..1.?....:. —St—bJ----------

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa Data.........

Stampila BCPI
Nr. cad.

Suprafața masurata

Adresa imobilului

313

Brașov

Cartea Funciara nr.

J

UAT

Brașov

A.Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

313

Imobil parțial delimitat cu construcții

Total

313

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

262

Anexa

Total

262

Sdesf=-mp

Suprafața totala masurata a imobilului = 313mp Suprafața din act = 313 mp

Executant: Zaharia Cosmin loan

Confirm executarea măsurătorilor la teren, Corectitudinea ințpcmlrii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren yX -Semnătura si stampila

VjS. Data 05.112019

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data.........

Stampila BCPI

Nr. cad.

Suprafața masurata

Adresa imobilului

313

Brașov

Cartea Funciara nr.

UAT

Brașov

A.Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

121

Imobil parțial împrejmuit cu construcții

Total

121

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

108

Anexa

Total

108

Sdesf=-mp

Suprafața totala masurata a imobilului = 121 mp Suprafața din act = 121 mp

Executant: Zaharia Cosmin loan

Inspector

Confirm executarea țnasuratorilor la teren, Corectitudinea întocmirii ddcunentatiei cadastrale si corespondenta acesteia cu reaitatea din teren

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa Data.........

Semnătura si stampila

Data 05.11.2019

Stampila BCPI

Aliate referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

872

Imobil parțial imprqmuit cu construcții, gard metalic si trepte acces

Total

872

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

840

Sala de cinematograf cu anexe, locuințe si pivnițe

Total

840

Sdesf=-mp

Suprafața totala masurata a imobilului = 872mp Suprafața din act= 872mp

Executant: Zaharia Cosmin loan

Confirm executarea măsurătorilor la teren, Corectitudinea intocmirii docimentatiei cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

\ ./ix. Semnătură si stampila \J Data 12.12.2Q19

•-       -•      - -     'z"

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data.........

Stampila BCPI


Nr. cad.

Suprafața masurata

Adresa imobilului

872

Brașov

Cartea Funciara nr.

UAT              Brașov461000


460950


460900


Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:500


Nr. cad.

Suprafața masurata

Adresa imobilului

873

Brașov

Cartea Funciara nr.

UAT              BrașovNota:


Prin prezenta dezlipire se instituie servitutea de trecere cu piciorul, mijloacele auto si branșamentele instalațiilor asupra lotului 1 (pe zona de servitute indicata) ca fond servant in favoarea lotulului 5 ca fond dominant.


_L I


461000


I 460950 ‘I


A Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

873

Imobil parțial împrejmuit cu construcții si gard metalic si

Total

873

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

-

-

-

-

Total

-

Sdesf=-mp

Suprafața totala masurata a imobilului = 873mp Suprafața din act = 873 mp

Executant: Zaharia Cosmin loan

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren, Corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu reaitatea din teren

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa Data.........

Semnătură si stampila    |

Data 12.12.2019       1

Stampila BCPI

I 460900

I
460900


8

S

Plan de amplasament si delimitare â imobilului cu propunerea de dezmembrare Scara 1:500


Nr. cad.

Suprafața masurata

Adresa imobilului

123744

2873

Brașov

Cartea Funciara nr.

123744

UAT              Brașov


I37 V 14-2

136'

^M43

145

/144Nota:

Prin prezenta dezlipire se instituie servitutea de trecere cu piciorul, mijloacele auto si branșamentele instalațiilor asupra lotului 1 (pe zona de servitute indicata) ca fond servant in favoarea lotulului 5 ca fond dominant.460950


Situația actuala (inainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

123744

2.873

CC

Teren si 4 construcții

694

CC

Lotul 1 - Teren si construcție Sp+P+E+M

313

CC

Lotul 2 - Teren si Anexa

121

CC

Lotul 3 - Teren si Anexa

872

CC

Lotul 4 - Teren si Sala de cinematograf cu anexe, locuințe si pivnițe

873

CC

Lotul 5 - Teren

Total

2.873

-

2.873

-

-

Executant Zaharia Cosmin loan

Confirm executarea măsurătorilor la teren, Corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

V Semnătură si stampila

\ J^ata: 09.12 2019

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data.........

Stampila BCPI


461000
Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cad.

Suprafața masurata

Adresa imobilului

694

Brașov

Cartea Funciara nr.

UAT

Brașov
461000


24232220

Lot 5

1CC

303

301

31©

*302

18   305^

17    308/'

/306

X. 311/X

W<5


|g®37 \

142

”f35 147/

• 143

Gang zona servitute

145  /

rn 50 146 /

144

Nr. cad. 137470


Nota:

Prin prezenta dezlipire se instituie servitutea de trecere cu piciorul, mijloacele auto si branșamentele instalațiilor asupra lotului 1 (pe zona de servitute indicata) ca fond servant in favoarea lotulului 5 ca fond dominant.


A.Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

I

Suprafața (mp)

r

Mențiuni                        |

1

CC

694

Imobil parțial imprejmuit cu construcții, gard metalic si trepte acces

Total

694

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

688

Construcție Sp+P+E+M compusa din Ap. 1 :Farmacie compusa din:oficina, receptura, laborator, birou, deposit, W.C. spălătorie si pivnița; Ap. 2 compus din Școala Popular de Arta, locuințe, pivnițe si podul in întregime

Total

688

Sdesf=-mp

Suprafața totala masurata a imobilului = 694mp Suprafața din act = 694 mp

Executant: Zaharia Cosmin loan

Inspector:

Confirm executarea măsurătorilor la teren, Corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa Data.........

Semnătură si stampila

Oeta 12.12.2019

Stampila BCPI460950


460900


1

Numele și prenumele solicitantului

2

Adresa solicitantului

3

Date de identificare a imobilului

4

Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată Tn cerere.