Hotărârea nr. 45/2020

Hotărârea nr. 45 - privind aprobarea preluării și includerii imobilelor cu nr. cad 101743 cu suprafața de 3 mp, nr. cad 101747 cu suprafața de 837 mp și cu nr. cad 101751 cu suprafața de 90 mp, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești, km. 0+000-15+065”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 45

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea preluării și includerii imobilelor cu nr. cad 101743 cu suprafața de 3 mp, nr. cad 101747 cu suprafața de 837 mp și cu nr. cad 101751 cu suprafața de 90 mp, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești, km. 0+000-15+065”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 802 din data de 17.01.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad 802 din data de 17.01.2020 întocmit de :ătre Direcția Juridică prin care se propune aprobarea preluării și includerii imobilelor cu nr. cad 101743 cu suprafața de 3 mp, nr. cad 101747 cu suprafața de 837 mp și cu nr. cad 101751 cu suprafața de 90 mp, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești, km. 0+000-15+065”;

Văzând că proiectul este inclus pe lista prioritară a Agenției de Dezvoltare Regională Centru - Axa prioritară 6 și se încadrează în Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 6 -îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multinaționale;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 306/25.07.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000 - 15+065”, nr. 397/26.09.2019 privind aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate Dublică de interes județean "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești, xm 0+000 - 15+065”, nr. 483/28.11.2019 privind solicitarea trecerii unor imobile, din domeniul public al U.A.T. Comuna Bunești, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean, «Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia-Viscri-Bunești, km 0+000-15+065», precum și de Hotărârile Consiliului Local Bunești nr. 55/30.10.2019, nr. 56/30.10.2019 și nr. 57/30.10.2019, privind însușirea și aprobarea documentației “Dezlipire imobil” înscris în CF 101543, 101548 și 100805 Bunești;

Luând în considerare rapoartele de evaluare înregistrate cu nr. 21492/21.12.2018, precum și dispozițiile art. 9 alin. 5A1 din Legea nr. 225/2010, actualizată, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

Având în vedere prevederile art. 136 din Constituția României, art. 554 și art. 858 - 865 din Legea nr. 287/2009 republicată privind Noul Cod Civil, precum și ale art. 294 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă preluarea și includerea imobilelor cu nr. cad 101743 cu suprafața de 3 mp, nr. cad 101747 cu suprafața de 837 mp și cu nr. cad 101751 cu suprafața de 90 mp, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești, km. 0+000-15+065”.

Art.2 - Se aprobă declararea de utilitate publică de interes județean a imobilelor cu nr. cad 101743 cu suprafața de 3 mp, nr. cad 101747 cu suprafața de 837 mp și cu nr. cad 101751 cu suprafața de 90 mp.

Art.3 - Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Brașov a cheltuielilor privind transferul de proprietate și înscriere în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a imobilelor identificate la art. 1.

Art.4 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

ContrasemneazăSecretar generapal județului Maria Dumnrăveanu