Hotărârea nr. 44/2020

Hotărârea nr. 44 - privind aprobarea modificării art.1.din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.175/27.04.2016 privind trecerea din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al judeţului Braşov a unor bunuri, în vederea casării din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului din Anexa nr.1 la HG nr. 972/2002

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @jud b rasov. ro, www.j udbrasov. roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.44

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea modificării art.l.din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 175/27.04.2016 privind trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov a unor bunuri, în vederea casării din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului din Anexa nr.l la HG nr. 972/2002

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu înregistrat cu nr. Ad.53516.01.2020 și Referatul de aprobare propus de domnul Gabor Adrian, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov înregistrat cu nr.535/15.01.2020 prin care se propune aprobarea modificării art.l. din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.175/27.04.2016 privind trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov a unor bunuri, în vederea casării din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului din Anexa nr. 1 la HG nr. 972/2002;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de Decizia nr.33/29.10.2019 a Consiliului de Administrație al Companiei Apa Brașov S.A., conform căreia se aprobă trecerea mijloacelor fixe mai sus descrise din patrimoniul privat în cel public al Consiliului Județean Brașov, respectiv în delegarea Companiei Apa S.A.

în conformitate cu prevederile art.59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul art. 173 alin.l lit.c, art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea art.l. din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l75/27.04.2016 privind trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov a unor bunuri, în vederea casării din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului din Anexa nr.l la HG nr. 972/2002, care va avea următorul conținut:

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov a unor bunuri, în vederea casării din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului din Anexa nr.l la HG nr. 972/2002, conform anexei modificate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică- Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează,

Secretar Genejrâl/al Județului

Maria D^morăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA
Nr. Crt.

Nr. inv

Demunire mijloc fix

Valoare inventar

Valoare amortizată

Valoare rămasă de amortizat

Data intrării

Data ieșirii

Poziția din Anexa nr.l la HG nr.972/2002

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

111021

Cabina portar

4553,15

4553,15

0

30.12.169

01.11.2035

609 - parțial

2

1121577

Bazin colector grăsimi

4678,92

4378,92

0

30.01.1970

01.11.2018

632

3

1121568

Gazometru/constr., clopot

65385,70

65385,70

0

30.01.1970

01.11.2018

624

4

1121563

Inst. Hidr. Int. metantanc

21945,22

21945,22

0

30.01.1970

01.11.2023

631

5

1121562

Inst. Hidr. Int. metantanc

44811,62

44811,62

0

30.01.1970

01.11.2023

6

11202240

Bazin de grăsimi

10531,78

10531,78

0

28.02.1982

01.11.2030

636

7

11202244

St pompe nr.2 si suflante

113288,87

113288,87

0

28.02.1982

01.11.2025

623

8

11203109

Ingrosator nămol

135170,67

135170,67

0

30.12.1985

01.11.2032

628

Comisia specială pentru întocmirea inventarul

Bunurilor care alcătuiesc don^eniul public si privat al județului Brașov


Președinte: - Adrian Gabor

Membri: - Maria Dumbrăveanu; A

- Claudia Corina Crăciun


- Olteanu Viorica