Hotărârea nr. 43/2020

Hotărârea nr. 43 - privind aprobarea preluării din domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, în suprafaţă de 1500 m.p., înscris în C.F. nr. 106337 Făgăraş, cu nr. Cad. 106337, în domeniul public al Județului Brașov şi darea în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud b ra sov. ro, www.j ud brașov, ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.43

din data de 23.01.2020

privind aprobarea preluării din domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, în suprafață de 1500 m.p., înscris în C.F. nr. 106337 Făgăraș, cu nr. Cad. 106337, în domeniul public al Județului Brașov și darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020;

Analizând Raportul de specialitate, întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, precum și Referatul de Aprobare, inițiat de către Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrate sub nr. Ad. 91668/16.01.2020, privind aprobarea preluării din domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, în prafață de 1500 m.p., înscris în C.F. nr. 106337 Făgăraș, cu nr. Cad. 106337, în domeniul public al Județului _.așov și darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;;

Văzând adresa nr. 1640/16.01.2020 a Municipiului Făgăraș, prin care se confirmă valoarea de inventar a imobilului menționat, precum și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr. 266/31.10.2019, privind transmiterea din domeniul public al municipiului Făgăraș în domeniul public al Consiliului Județean Brașov a imobilului teren în suprafață de 1500 mp, imobil înscris în CF nr. nr. 106337 Făgăraș, situat în Făgăraș, str. Parcului, în vederea accesării de fonduri neramburasabile pentru construirea unor case de tip familial;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 398/26.09.2019 privind solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș și administrarea Consiliului Local Făgăraș a imobilului teren, în suprafață de 1500 m.p., înscris în C.F. nr. 106337 Făgăraș, cu nr. Cad. 106337, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov ;

Luând în considerare adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nr. 3223/16.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 746/16.01.2020, prin care se solicită dreptul de administrare asupra acestui teren, în vederea construirii unor case de tip familial și înființării unor servicii sociale, prin accesare de fonduri nerambursabile, prin P.O.R. 2014-2020 Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectiv specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil copii, apel ce urmează a fi redeschis, sau prin alte surse de finanțare (surse proprii sau alte surse - ONG); aceste case de tip familial vor găzdui beneficiarii proveniți din centrele de plasament ce vor fi închise (Centrul de Plasament “Floarea le Colț” și Centrul de Plasament “Casa Maria”);

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art. 173, alin.(l), lit. „c”, art 286, art. 294, alin. (3), art. 297, alin. (1), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă preluarea și includerea în domeniul public al Județului Brașov, a imobilului teren, situat în Municipiul Făgăraș, str. Parcului, în suprafață de 1500 m.p., înscris în C.F. nr. 106337 Făgăraș, cu nr. Cad. 106337.

Art,2. - Predarea - preluarea imobilului teren, descris în art. 1 din prezenta hotărâre se va face pe baza protocolului, ce se va încheia între U.A.T. Municipiul Făgăraș și U.A.T. Județul Brașov.

Art.3. - Se aprobă declararea de utilitate publică de interes județean a imobilului teren, descris la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4, - Se aprobă includerea în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, a imobilului teren situat în Municipiul Făgăraș, str. Parcului, descris la art. 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Se aprobă darea în administrare, în favoarea D.G.A.S.P.C. Brașov a imobilului teren, descris în art. 1 din prezenta hotărâre, în vederea construirii unor case de tip familial și înființării unor servicii sociale, prin accesare de fonduri nerambursabile.

Art.6. - U.A.T. Județul Brașov va încheia cu D.G.A.S.P.C. Brașov un contract de administrare pentru această locație și va încheia procesul-verbal de predare -primire a acestui imobil.

Art.7. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează, Secretar general au Județului Maria Dnnrorăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV


ANEXA 1


INVENTARUL BUNURILOR CARE INTRA IN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr. Crt.

Codul de Clasifi-are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.2.

Teren

Situat in Județul Brașov, Municipiul Făgăraș, str. Parcului în suprafața de 1500 mp, înscris în CF nr. 106337 Făgăraș sub nr. Cad 106337.

2020

80062,98 lei

Domeniul public al județului Brașov, H.C.J.nr.398/26.09.2019 H.C.L. Făgăraș nr. 266/31.10.2019,

CF nr. 106337 Făgăraș

COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Președintei- d-nul Adrian Gabor - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov;Țy--

Membri titulari:

  • - d-na Mar ia Dumbrăveanu- Secretar General;           /

  • - d-na Claudia Corina Crăciun- Director executiv D.J.; Ț  • - d-na Loredana Iuga - Director adjunct D.J.;

  • - d-na Mariana Mone- Șef Serviciu -Serviciunuridic Contencios, Direcția Juridică; -d-nul Adrian Ibănescu- Arhitect Șef; mW''

  • - d-na Olteanu Viorica- Șef Serviciu Financiar- Contabilitate, Direcția Economică;

Verificat: Șef Birou Teodora L. Kadas-lluna

Red.: Gabi Bardoc/^^