Hotărârea nr. 41/2020

Hotărârea nr. 41 - privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Comuna Bod pentru anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.41

din data de 23.01.2020

privind avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - Comuna Bod pentru anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020;

Analizând Referatul de Aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. ad. 23266/16.01.2020, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - Comuna Bod pentru anul 2020; în referat se precizează că Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Bod pentru anul 2020 este întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

Văzând adresa nr. 27950/10.12.2019 a Primăriei Comunei Bod, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. ad. 23266/17.12.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile art. 118 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului - cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. “b”, alin. (3) lit.”d” din din O.U.G. nr.57/2019 >rivind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - Comuna Bod pentru anul 2020.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează,

Secretar genevayal județului Maria llmnbrăveanu