Hotărârea nr. 40/2020

Hotărârea nr. 40 - privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.40

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2020

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică înregistrat cu nr. ad.537 și ad nr.504/17.01.2020 și Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov înregistrat cu nr. . ad.537 și ad nr.504/17.01.2020 prin care se propune aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.5 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) și (2), lit “b” din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

în temeiul art. 136 alin.l si alin 2, art. 182 alin.2, art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  - Se aprobă continuarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare a

Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contrasemnează,

Secretar General al Județului Maria D/jhbrăveanu

ANEXA


PREȘEDINTE GENERAL Adrian-IoanSECRETAR .

Maria Dumbrăveanu


NR. CRT.

CONTRACT

DOSAR

STADIU DOSAR/ TERMEN

Estimare ore

1.

1322591/23.03.2017

1663/62/2017

Reclamant

UATJUD BRAȘOV

Vs Curtea de Conturi

Dosar în curs de soluționare la Tribunalul Brașov

20 ore

2.

919820/28.04.2016

(prelungire durată contract achiziție)

8387/2/2016 recurent: MCSI-OIPSI

Dosar în curs de soluționare la înalta Curte de Casație și Justiție

5 ore

4737/2/2016

Reclamant CJ.BV

Dosar în curs de soluționare la însșta Curte de Casație și Justiție

7 ore

3.

754399/03.06.2015

(insolvență Gotic)

895/62/2015

Creditor CJBV

Dosar în curs de soluționare la Tribunalul Brașov

50 ore

5.

754396/05.09.2014

BISERICA EVANGHELICĂ

C.A

4194/62/2011

Apelant CJBV

Dosar în curs de soluționare la Curtea de Apel Brașov

20 ore

6.

2125463/31.05.2019

(recuperare sume proiect Registru Agricol Electronic

1.15317/197/2019

reclamant: UAT JUD.

BV

pârâte:

UAT Orașul Ghimbav

UAT Orașul Zărnești

UAT Comuna Teliu

Dosar în curs de soluționare la Tribunalul Brașov

20 ore


(recuperare contravaloare servicii mentenanță)

  • 2. reclamant: UAT Jud. Brașov

pârâtă:

Siveco România SA (recuperare corecție financiară)

  • 3. reclamant: UAT Jud. Brașov

pârâte: UAT -urile (recuperare corecție financiară)

Dosar în curs de înregistrare la Tribunalul Brașov

Dosar în curs de înregistrare la Tribunalul Brașov

25 ore

35 ore

7.

078847/02.04.2015

1751/62/2015

Parte civilă Județul Brașov

Dosar în curs de soluționare la Tribunalul Brașov

1000 lei/termen

8.

8230/62/2011*

Recuperare investiții imobil Piața Sfatului nr.15

Dosar în curs de soluționare la înalta Curte de Casație și Justiție București

Echivalentul în lei a sumei de 6.720 euro

Director executiv

Claudia Crăciun


Vizat:Director executiv adjunct:Lored;


Red.Șef serviciu:Mariana Mone 2 ex.