Hotărârea nr. 4/2020

Hotărârea nr. 4 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 decembrie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 4

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 decembrie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 decembrie 2019;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) dinO.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 4, 5 și 8 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic, - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 decembrie 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contrasemnează,

Secretar genectrUal județului, Maria Dpmbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES- VERBAL

încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov

din data de 20 decembrie 2019

A

In conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgențănr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară pentru astăzi, vineri, data de 20 decembrie 2019. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Lucrările prezentei ședințe ordinare a Consiliului Județean Brașov se desfășoară în Sala mare de ședințe din sediul situat în Brașov, Bulevardul Eroilor nr.5, începând cu ora 1100.

Consultând înregistrarea prezenței la ședință din condica de prezență, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 35 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 32 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței. La ședința ordinară din data de 20 decembrie 2019 absentează dl. Paul Enache, dna. Femolend Caroline și dl. Veștea Mihail. în cazul în care pe parcursul desfășurării ședinței vor sosi colegii absenți la acest moment, prezența acestora va fi înregistrată la momentul respectiv.

Este prezentă la această ședință și doamna Maria Dumbrăveanu - secretar general al județului.

Au fost invitate și se află prezente persoane cu funcții de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și din entitățile aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Județean Brașov care au tangență cu materialele supuse dezbaterii, respectiv reprezentanți din mass-media locală.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dragi colegi, vom începe această ședință, care de altfel este o ședință festivă. Pe lângă lucrurile cu care suntem obișnuiți la sfârșit de an, mă refer aici la primirea colindătorilor și alte evenimente pe care ni le-am propus să le realizăm astăzi, după vă invităm și la un pahar de șampanie fiindcă astăzi a fost un moment extrem de important. Astăzi a fost investit în funcție și a depus jurământul noul prefect al județului Brașov, domnul Cătălin Văsii. Vreau să-i spun bun venit în mijlocul nostru și vreau să îi urez succes în noua funcție pe care o are și aș dori să vă adreseze câteva cuvinte.

Dl. Mihai - Cătălin Văsii

Mulțumesc mult domnul președinte, bună ziua, cauza întârzierii ședinței dumneavoastră o reprezintă persoana de față, tocmai am depus mandatul de prefect al Județului Brașov și în această calitate am dorit să vin să vă asigur de întreg sprijinul meu în activitățile și proiectele pe care le aveți, să vă doresc sărbători fericite cu pace și liniște și un sincer la mulți ani. Mulțumesc mult și oricând aveți o problemă sunt alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi înainte de a intra în ordinea de zi a consiliului județean, fiind ultima ședință, fiind o ședință festivă, dați-mi voie să invit alături de noi pe copiii de la Școala Populară de Artă coordonați de domnul profesor Muraru, pentru a ne colinda.

Vom începe ședința ordinară din ultima lună a anului, din luna decembrie. Din 35 de persoane care alcătuim consiliul județean lipsesc trei. Practic suntem 32, avem cvorum. Supun spre aprobare cele 23 de puncte pe care le avem pe ordinea de zi,

A plus cele 5 puncte suplimentare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Fiindcă la Primăria Brașov este o dezbatere pe mediu unde va trebui să participe colega noastră, doamna vicepreședinte Imelda Toaso, aș ruga-o să vă facă o prezentare a parcursului pe care l-am avut pe Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, urmând ca ulterior să o învoim și să participe la acest eveniment. Vă rog domnul Postolache.

Dl. Nicolae Postolache

Domnul președinte vă mulțumesc, chiar vream la diverse să solicit să ne faceți o scurtă prezentare cu SMID-ul, care este situația, că acolo sunt niște probleme juridice și cetățenii doresc să știe. Vă mulțumim.

DI. Adrian-Ioan Veștea

V-am luat-o înainte, deci suntem precauți.

Dl. Postolache Nicolae

Felicitări.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Doamna Imelda aveți cuvântul.

Dna. Imelda Toaso

Mulțumesc frumos. Probabil că în ultimele zile ați văzut deja postat pe site-ul consiliului județean, respectiv pe pagina de facebook anumite informații legat de stadiul de informare sau stadiu de pregătire al proiectului Sistem de Management Integrat la nivelul Județului Brașov. Anul acesta, în iulie, am reușit să semnăm contractul pentru serviciile de consultanță pentru pregătirea, respectiv implementarea acestui proiect și de atunci am luat, eu spun cu pași destul de rapizi, am încercat să construim acest proiect plecând de la datele colectate de la uat-uri, de la Agenția pentru Protecția Mediului, respectiv de la operatorii de salubrizare și în acest moment avem aceste informații analizate deja, iar pe baza lor s-au conturat investițiile care simt necesare în vederea atingerii țintelor și obiectivelor trasate prin directive europene în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Practic avem un Mașter plan în variantă drafît și pe acest document se lucrează împreună cu experții din cadrul autorității de management pe POIM, respectiv experții Jaspers, acea instituție care va avea ultimul cuvânt de spus în aprobarea acestui proiect spre finanțare. Avem întâlniri periodice iar pe baza alternativelor propuse de consultant am avut deja o serie de întâlniri cu acești experți din cadrul AM și din cadrul Jaspers. Acum suntem în etapa de găsire a unor amplasamente potrivite pentru instalațiile care urmează a fi făcute în cadrul acestui proiect. Ceea ce trebuie să știți este faptul că este un sistem de management integrat care înseamnă că va acoperii toate etapele și fluxurile de gestionare a deșeurilor plecând de la colectare, reutilizare, reciclare, până la tratare și depozitare. Deci vor fi investiții la nivelul fiecărui uat în ceea ce privește colectarea selectivă, vor fi investiții la nivel de județ în ceea ce privește stațiile de transfer, stații de sortare și se conturează un centru de management integrat al deșeurilor care ar trebui poziționat undeva în centrul județului pentru a reduce distanțele de transport a deșeurilor. Săptămâna trecută am avut și vizite în teren, neam deplasat la Codlea împreună cu reprezentanții, am vizitat două amplasamente posibile pe raza uat-ului Codlea, urmează să mai avem și alte vizite în teren și în baza analizelor se va decide locația exactă pentru aceste investiții.

în acest moment pot să vă spun că tot ce se conturează ca și investiție este încă în analiză și în urma verificării posibilelor amplasamente, se vor contura și se vor definitiva aceste investiții iar în momentul în care avem deja o variantă agreată și de experții autorității de management și experții jaspers, atunci vom veni în fața dumneavoastră și vom prezenta exact care sunt investițiile necesare. Acum la primărie într-adevăr se desfășoară o dezbatere publică pe tema protecției mediului și a calității aerului. Oarecum proiectul nostru se leagă de acest subiect pentru că prin investițiile care se vor realiza în cadrul proiectului, sperăm noi, că se va rezolva acele probleme care ne afectează pe noi toți și de aceea o să facem o prezentare împreună cu consultantul începând cu ora 12. Deci dacă cineva este interesat de mai multe detalii, pe lângă informațiile care se vor găsi și pe site-ul consiliului județean, poate veni și la această dezbatere. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vom trece la ordinea de zi. La primul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.11.2019. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție ATI din cadrul unității sanitare publice Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Este vot secret. Culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de șef de secție Psihiatrie Pediatrică în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Vă rog.

Dna. Mariana-Sebeni Comșa

Comisia 7 o propune pe doamna consilier Mihaela Șoneriu.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Culegem voturile, cu 25 de voturi pentru și 3 abțineri s-a aprobat. Trecem la punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea”. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef secție ATI din cadrul unității sanitare publice Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea”. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Vot secret. Culege, voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante de șef de secție din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Vă rog doamna Sebeni.

Dna. Mariana-Sebeni Comșa

Comisia 7 îl propune pe domnul consilier Andrei Kadas.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vom vota secret. Culegem voturile, cu 27 de voturi pentru și două abțineri s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.( Doamna vicepreședinte Imelda Toaso a cerut permisiunea să părăsească lucrările ședinței.)

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social: Locuință maxim protejată “Casa Adrian” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului Cultural REDUTA Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun A

la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorilor interimari din Consiliul de administrație interimar al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov R.A. Avem puncte de vedere? Vă rog.

Dl. Manea Ion

Aș dori dacă se poate să îi mai vedem odată?

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Da, vi pot spune eu. Am nominalizat 3 persoane, puteam să avem și 5 și 7 și 9 și 11 și fără soț cât puteam, am luat decizia de 3 persoane pentru a constitui această regie, fiindcă asta era necesar la Registrul Comerțului. Din acest consiliu fac parte domnul Alexandru Anghel care este directorul direcției implementare aeroport din cadrul consiliului județean, domnul Vasile Țibrea care este director la finanțe și domnul Boștină care a fost director la ROMATSA înainte de a semna protocolul de colaborare. Am considerat să rămână trei persoane care să nu creeze nici un fel de stare de apartenență politică sau de mai știu eu ce alte lucruri și niște persoane profesioniste care până în prezent nu au luat nici un ban. Vom vedea dacă îi punem pe drum să vină de la București probabil va trebui să le plătim să le creăm niște condiții minimale, dar noi am creat această regie exact cum v-am promis și dumneavoastră, tocmai pentru a putea să certificăm și aeroportul și era necesar, pentru că am amânat de două ori și era necesar păstrarea acestei denumiri de Aeroportul Internațional Brașov și de asta trebuia să constituim această regie. Dacă aveți alte puncte de vedere? vă rog.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Domnul președinte aș fi vrut să pun aceeași întrebare ca și colegul meu și m-aș fi bucurat să fie și dânșii prezenți aici și să ne prezinte un raport de activitate, probabil este o perioadă scurtă în care au activat în această calitate. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Mă bucură că ați vrut să puneți aceeași întrebare și că părintele Manea v-a luat-o înainte, ceea ce vă pot spune este că nu au avut activitate până în prezent, pentru că de abia s-a constituit regia, stimate coleg. Noi am constituit - o, a ieșit de la Registrul Comerțului, documentul care prevede înființarea acestei regii, urmând ca de acum în acolo, de câte ori credeți de cuviință, până la sfârșitul mandatului dumneavoastră să facem în așa fel încât să fie prezenți și să vă informeze.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule președinte, chiar doresc să avem mai multe informații despre aeroport și probabil că în ședințele noastre următoare voi pune întrebările pe care dumneavoastră le așteptați.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

O să vă spun și astăzi dar la sfârșit ca să nu perturbăm ședința, să mă laud cu ce s-a întâmplat anul acesta. Supunem la vot, vot secret, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc SA. Propuneri? Deci rămâne aceeași comisie.

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

Dacă vreți vă spun comisia domnul președinte.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă rog.

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

Din comisie face parte domnul Lucian Pascu, doamna Gabriela Belu și doamna Mariana Bucur, specialiști din consiliul județean.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Votăm secret fiind vorba de persoane. Culegem voturile, cu 27 de voturi pentru și o abținere s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Județului Brașov, asupra tronsoanelor din drumul județean DJ 106B Vulcan (DJ 112A) - Holbav, având lungimea de L=6,505 km. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren în suprafață de 45.662 mp, înscris în CF nr. 100808, număr cadastral 100808. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcții situat în Făgăraș, str. Hurezului nr.l. Vă rog

Dl. Iatan Adrian

Domnule președinte aș vrea să vă semnalez o mică inadvertență, în hotărâre apare Hurezului nr. 1, în C.F. apare Hurezului nr.l2. Dacă se poate corecta vă rog.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Mulțumim frumos, în hotărârea Consiliului Local Făgăraș prin care au solicitat acest lucru apărea 1 dar o să verificăm toate documentele și o să corectăm acest număr de adresă.

Dl. Postolache Nicolae

Doamna secretar îmi permit și eu o intervenție aici. Vedeți că în documente mai apare ba Hurez, ba Hurezului. Deci trebuie un pic lămurit.

Dna. Maria Dumbrăveanu

în hotărârile de la Consiliul Local Făgăraș apare peste tot Hurezului, am văzut că noi am avut hotărârea anterioară cu strada Hurez, iar în Cartea Funciară apare Hurez. O să cerem precizări și am folosit adresa din Cartea Funciară.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci vor fi corectate toate aceste lucruri. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind încetarea Hotărârii Consiliului Județean nr.188/2019 privind preluarea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către

Județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.2A din imobilul -monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr.24. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctele suplimentare punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.432/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență „Timișul de Sus” în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Vă rog domnul Goidescu

Dl. Goidescu Ionel

Domnul președinte, acum o perioadă de timp am adus în discuție situația de posibilă incompatibilitate la nivelul conducerii complexului de la Timiș. între timp nu am primit nici un răspuns, nici satisfăcător nici nesatisfăcător și ca atare o să mă abțin de la votarea celor două puncte.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Ar trebui ca doamna Dumbrăveanu care prin fișa postului are responsabilități în ceea ce privește Direcția pentru protecția Copilului, să vă facă o astfel de informare, dacă o poate face acum verbal?

Dl. Goidescu Ionel

Aș prefera un răspuns în scris domnule președinte.

Dna. Maria Dumbrăveanu

îmi permiteți?

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă rog.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Am rugat și eu și dacă nu am fost destul de explicită îmi cer scuze, să primesc o solicitare scrisă ca să știm exact ce trebuie să vă dăm. Din verificările pe care le-am făcut nu este stare de incompatibilitate, doamna de acolo la care știu că vă referiți, nu este funcționar public, este personal contractual, are o problemă, din câte știu instanța nu i-a redus acele drepturi la care vă referiți dumneavoastră, dar rugăminte mare, depuneți o cerere scrisă să vă pot răspunde punctual și corect. Vă mulțumesc.

Dl. Goidescu Ionel

Sigur doamna secretar, dacă aceasta este dorința o să o îndeplinesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Doamna Sebeni.

Dna. Mariana Sebeni- Comșa

Nu vă rețin foarte mult, ca membru al Comisiei pentru sănătate și protecția copilului și persoanelor adulte, îi invit pe colegii mei care au astfel de curiozități să meargă la centrele despre care se face vorbire, să vadă câtă treabă fac managerii aceia și cum se chinuie ei să facă față situațiilor noi care apar acolo. Mulțumesc.

Dl. Goidescu Ionel

Domnule președinte, pentru că sunt vizat direct, bănuiesc, prin intervenția doamnei Sebeni, nu am pus nici un fel de etichetă asupra activității, am pus etichetă asupra incompatibilității, stării de incompatibilitate. Nu este cazul ca să revin la ceea ce am discutat acum o perioadă de timp. Din punctul meu de vedere lucrurile sunt clare, incompatibilitatea este clară, atâta timp cât șeful este condamnat.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Incompatibilitatea stabilită de Legea 161/2003 se referă la funcționarii publici. Doamna este personal contractual. Are niște probleme și tocmai de aceea pentru a putea fi în cunoștință de toate solicitările dumneavoastră și de claritate a termenilor, v-am rugat să ne solicitați în scris. Dar nu este vorba de incompatibilitate. Dacă este vorba de altceva vă rog să-mi precizați. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci am înțeles, domnul consilier Goidescu va depune în scris, dumneavoastră îi veți da răspunsul și depășim această stare.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Dacă îmi permiteți o precizare ca să nu se creadă că simt infractori la conducerea acestor centre, doamna a fost consilier local la Predeal și a primit o condamnare în bloc pentru un vot dat în dosarul locuințelor ANL. Deci ea nu mai are dreptul să candideze. Atât și nu altceva. Sentința este publică, putem să ne uităm toți pe portalul just.ro, să aflăm despre ce este vorba. Mulțumesc.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, voi supune la vot, este dreptul fiecăruia să se abțină sau să voteze împotrivă. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.431/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență ”Sfântul Anton” în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Doar o abținere, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile în arendă exprimate în natură, pentru anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând supun

A la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării arondării administrativ-teritoriale prin desprinderea Comunei Cristian din aria de competență a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov și trecerea Comunei Cristian în arondarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian. Din ceea ce am discutat cu doamna secretar Dumbrăveanu este un punct care nu are documentația completă, tocmai din cauza faptului că nu a primit un aviz de la Direcția de Evidență a Persoanelor de la nivel național. Așteptăm să primim acest aviz și o să-1 repunem pe ordinea de zi. Cine este pentru amânarea acestui punct? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean, al d-lui Veștea Mihail și declararea vacantă a locului ocupat de acesta. După cum bine știți, colegul nostru Mihail Veștea a devenit secretar de stat în Guvernul României, la Ministerul Dezvoltării, astăzi este prezent acolo, sperăm să aducă un plus de sprijin tuturor comunităților noastre din județul Brașov. Este o persoană pe care o știm cu toții, are experiență și cred că își va face foarte bine treaba, o să îi urăm succes și constatăm această încetare de drept. Se votează? Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Se votează domnul jurist.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnul jurist spune că nu se votează ci se ia act, chiar dacă doamna secretar spune altceva.

Dna. Maria Dumbrăveanu

A

Prin hotărâre consiliul județean ia act de demisie și se declară vacant locul. In baza acestei hotărâri și a votului vom face în continuare demersuri. Sunt două articole la proiectul de hotărâre.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă rog domnul Postolache.

Dl. Postolache Nicolae

Mulțumesc domnul președinte, vreau prin intermediul dumneavoastră, al executivului, să solicit Autorității Județene de Transport de Persoane să atenționeze firma Transbus Codreanu să respecte orarul pe care îl are. La începutul lunii decembrie, într-o dimineață autobuzul de la ora 8 nu a ajuns și copiii nu au ajuns la școală. Conform datelor din presă, în ultimul an, de 6 ori s-a întâmplat această situație, în decembrie anul trecut, ianuarie, martie, iulie și în această toamnă, inclusiv în decembrie. De două ori situația a fost de genul că de la Făgăraș nu a mai plecat cursa de ora 20, nu au anunțat, călătorii fiind puși într-o situație foarte delicată. V-aș ruga, vin sărbătorile de iarnă, ca această firmă să fie atenționată și ar fi cazul să își îmbunătățească serviciile în sensul parcului auto, să fie reînnoit cu un sistem în care se pot achiziționa bilete și telefonic, calitatea serviciilor, să spunem, a grupurilor sanitare, în cele două autogări din Brașov și bineînțeles în zonele respective, pe traseu să existe orarul afișat ca cetățenii, noi ne ocupăm de calitatea bună a serviciilor pentru cetățenii județului, să poată beneficia de ele. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă mulțumesc, înainte de a încheia ședința aș vrea să vă spun și eu câteva gânduri, ceea ce îmi propun să facem la începutul anului viitor. Practic anul viitor se

A

împlinesc 140 de ani de la nașterea lui Dimitrie Guști. In acest sens în data de 13 februarie la București va exista o festivitate de celebrare a celor 140 de ani de la nașterea lui Dimitrie Guști și în același timp se va decreta ca luna februarie să fie o lună a satului românesc. După cum bine știm cu toții, Dimitrie Guști a avut mai multe reportaje făcute la Drăguș și ne-am propus ca și noi brașovenii să avem un astfel de eveniment în județul nostru iar cu această ocazie, ținând cont de legătura domnului președinte al Academiei Române, domnul Ion Aurel Pop, cu Brașovul, faptul că este absolvent al Colegiului Național Andrei Șaguna, îmi propun ca în luna ianuarie să îi conferim titlul de Cetățean de onoare al județului Brașov, să-l invităm în județul nostru, să mergem împreună în sala festiva a Colegiului Național Andrei Șaguna, să trecem în revistă, fiindcă noi brașovenii avem foarte multe personalități, am participat la deschiderea anului școlar atât la Colegiul Național Andrei Șaguna cât și la Colegiul Ioan Meșotă și cred că este foarte bine să aducem în prim plan personalitățile Brașovului, personalități care au făcut cinste în decursul istoriei, avem foarte mulți membri ai Academiei Române care au plecat de aici din comunitatea noastră.

Pentru a închide acest an și pentru că am avut chiar și o solicitare din partea colegului meu Radu Mitric vreau să vă spun că din punctul meu de vedere anul 2019 este un an bun, este un an în care Consiliul Județean Brașov a parcurs pași importanți, am reușit să fim campionii Regiunii 7 Centru pe ceea ce înseamnă accesarea de fonduri europene pe drumuri județene, avem peste 300 de milioane de lei în implementare, unele proiecte sunt într-un stadiu avansat, chiar au fost finalizate, altele sunt în parcursul lor de implementare și am toată convingerea că în următorii doi ani de zile, cum este cazul Drumului de pe sub munte, va fi un drum de 50 de km cum nu s-a mai făcut poate de mulți ani de zile sau poate niciodată în județul nostru, în sensul în care datorită exproprierilor, datorită faptului că lucrăm la reabilitarea podului, podețelor și în același timp construim și poduri și podețe, este o performanță foarte mare să ai un asemenea proiect. De asemenea știm cu toții că din punct de vedere al infrastructurii medicale cât și din punct de vedere al echipamentelor medicale județul nostru s-a dotat, s-a modernizat, vedem că toate unitățile medicale sunt într-un șantier continuu și vom face în așa fel ca aceste șantiere să fie finalizate cât se poate de repede, am fost în decursul acestui an la mai multe inaugurări, fie pe secții, fie la unitatea de primiri urgențe, la ambulatoriul de la Spitalul de Copii și sunt lucruri care clar trebuie îmbunătățite de la an la an, dar sunt lucruri bune pe care am reușit să le facem noi date fiind alocările pe care am reușit să le facem la început de an bugetar, dar mai ales prin accesarea de fonduri europene.

Referitor la aeroport, fiindcă tot vorbim de aeroport, județul Brașov a primit prin alocare directă 50 de milioane de lei, o sumă care este necesară realizării acestui obiectiv. De asemenea am promisiunea că pe parcursul anului, în funcție de cum parcurgem toate etapele de implementare, fie cu ocazia rectificărilor, fie din fondul de rezervă, vom beneficia de sume de bani de la Guvernul României. Am primit zilele trecute și am făcut conferință de presă, am primit Proiectul Tehnic pentru terminal, constructorul este foarte optimist, imediat după sărbători va crea organizarea de șantier, sper ca la începutul lunii martie, probabil pe 1, pe 2, în funcție de cum ne lasă vremea să intrăm în șantier cu terminalul. Avem un termen de 9 luni de zile pentru realizarea acestui obiectiv, am obținut toate avizele, avem de asemenea documentațiile depuse pentru autorizația de construcție, deci mai trebuie să scriem o hârtie, să o semnăm, se numește ordin de începere a lucrărilor la terminal și vom implementa 31 de milioane de euro în cadrul acestui proiect.

Avem de asemenea alte 9 obiecte care sunt contractate, care sunt în derulare și urmează să fie finalizate până la jumătate anului viitor. De asemenea am finalizat procedura de achiziție și am semnat contractul pentru sistematizarea verticală și pentru balizaj. Firmele care au câștigat sunt firme serioase, sunt firme care au avut expertiză în acest sens fiindcă a fost una dintre condițiile pe care au trebuit să le îndeplinească în momentul în care s-a făcut evaluarea pe parte de eligibilitate. Vom avea de asemenea și acest proiect implementat, am toată convingerea, până la finele anului viitor. De curând am finalizat procedura de achiziție, sunt proceduri greoaie. Ne-am fi dorit să parcurgem acest etape mai repede și eu sunt primul care mi-aș fi dorit acest lucru, numai că a trebuit să facem toți pașii obligatorii, dacă stăm să ne raportăm numai la aceste studii de fezabilitate, pentru radio-navigație, a trebuit să facem două proceduri. La prima procedură nu s-a prezentat nimeni a trebuit să reluăm caietul de sarcini, să începem din nou procedura, am avut două oferte, au fost făcute evaluările și știți cum se fac aceste evaluări, avem experți cooptați, de fiecare dată trebuie să ceri clarificări, să te lămurești pentru a nu ajunge la contestații, pentru a nu da naștere la alte situații. Am încheiat acest contract și sper că acest studiu care va prevedea exact ceea ce se va întâmpla pe această parte de operare a aeroportului de la Brașov, evident cu suportul Romatsa, să-l realizăm cât se poate de repede. Moș Crăciun a venit, aș spune, cu două vești bune. în primul și în primul rând, am prezentat și colegilor noștri din presă, debitul de la pârâul Beselcin de la 9,7 în urma unui nou studiu al Institutului Național de Hidrologie a scăzut la 1,7, deci nu mai este atât de mare și atunci mă bucură că avem în scris acest indicator, fiindcă nu va mai trebuie să facem niște lucrări atât de spectaculoase, ci din contră putem să captăm toate aceste ape pluviale și să le drenăm fie prin instalațiile, prin canalizarea pluvială pe care o avem astăzi, fie prin construirea unei canalizări pluviale mult mai mici și de asemenea dacă întâmpinăm foarte multe dificultăți cu Romatsa, în consiliul de administrație, fiindcă ei sunt singurii care pot opera la nivel de aviație în România și practic aveau un monopol din acest punct de vedere, după schimbarea consiliului de administrație, lucrurile sunt mai bune. Ieri am primit o scrisoare prin care și-au manifestat interesul în a opera aeroportul de la Brașov, ne-au asigurat că indiferent de ce va reieși din studiul de fezabilitate, fie că vorbim de turn virtual, fiindcă tot este o dezbatere publică, fie că vorbim de turn clasic, ei îl vor opera pentru că sunt în măsură și au capacitatea de a face acest lucru. Deci sunt lucruri bune, suntem pe drumul cel bun, dar ceea ce vreau să vă asigur este faptul că am simțit în tot cursul anului și pe parcursul acestui mandat sprijinul dumneavoastră, ați răspuns prezent de fiecare dată când am avut nevoie, am făcut foarte multe ședințe extraordinare și cred că colegii din consiliul județean care sunt mai vechi, pot să confirme că poate nu au existat în 26 de ani atâtea ședințe extraordinare cum am avut noi, în acești trei ani de zile. Ați fost de fiecare dată prezenți, mă uit la domnul consilier județean Ungureanu care este cel mai vechi și confirmă acest lucru. Deci am făcut în așa fel încât să dăm curs, să aprobăm indicatorii tehnico-economici, să predăm documentații la timp și acest lucru nu îl puteam realiza fără sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru modul constructiv pe care l-ați implicat în

această perioadă, suntem unul dintre consiliile județene care poate de cele mai multe ori nu dă satisfacție presei, pentru că nu avem foarte multe scandaluri și dispute pe aici și de fiecare dată am avut o activitate eficientă și vreau să vă mulțumesc tuturor pe această cale. Eu vă urez tuturor un an bun și să dea Dumnezeu ca obiectivele pe care ni le dorim cu toții să prindă contur în perioada următoare și să ne vedem cu bine în noul an. Multă sănătate și bucurie tuturor.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.


Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar general al județului,Dumbr:


Maria