Hotărârea nr. 39/2020

Hotărârea nr. 39 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Expertiză tehnică + DALI DJ 103D Viștea de Jos (DN1) – Viștea de Sus – Viștișoara, km 0+000 – 9+320”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.39

din data de 23 ianuarie 2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Expertiză tehnică + DALI DJ 103D Viștea de Jos (DN1) - Viștea de Sus - Viștișoara, km 0+000 - 9+320”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad.735/16.01.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului județean Brașov și Raportul de specialitate nr.ad.735/16.01.2020 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte/Compartimentul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte Servicii Publice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții „ Expertiză tehnică + DALI DJ 103D Viștea de Jos (DN1) - Viștea de Sus - Viștișoara, km 0+000 - 9+320”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de devizul general al proiectantul S.C. Betarmex S.R.L. și de avizul CTE nr.53 din 22.10.2019;

Văzând Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l, 2 și 6, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, ari. 173 alin.(l), lit.b și alin.(3), lit.f din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul ari. 182 și ari. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de „ Expertiză tehnică + DALI DJ 103D Viștea de Jos (DN1) - Viștea de Sus - Viștișoara, km 0+000 - 9+320”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează, Secretar Genrfțțî a! Județului Maria Dimwrăveanu

- 9+320"

Amplasamentul:

DJ103D VIȘTEA DE JOS (DN1) -VIȘTEA DE SUS - VIȘTIȘOARA, km 0+000 - 9+320, jud. Brașov

Titularul investiției:      Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției: Consiliul Județean Brașov

roiectantul general:    S.C. BETARMEX S.R.L.

ndicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea obiectivului de investiții „ Expertiză tehnică + DALI DJ103D VIȘTEA DE JOS (DN1) -VIȘTEA DE SUS - VIȘTIȘOARA, km 0+000 - 9+320" este de 26.365.733,13 lei inclusiv TVA din care C+M: 20.942.105,69 lei inclusiv TVA.

Eșalonarea investitei în valoare de 26.365.733,13 lei cu TVA

  • - Anul I: 4.675.613,13 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul C.J. Brașov

  • - Anul 11:21.690.120,00 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul C.J. Brașov

Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni.

Capacități:

Drum

Lungime drum modernizat: 9,320 km

Lățime parte carosabilă: 4,00 -5,50 m

Pod

  • -  Lungime totala pod: 20,80 m

  • -  Numărul și lungimea deschiderilor: 1 x 13,50 m

  • -  Lățime totală pod la nivelul căii: 9,3Om (parte carosabilă de 7,00 m, un trotuar in amonte cu lățimea de 1,25 m și două grinzi de parapet de 3 Om)

  • - Schema statica: pod simplu rezemat

II. Surse de finanțare

Valoarea totală a investiției: 26.365.733,13 lei (inclusiv TVA).

Finanțare de la Bugetul local CJ Brașov - 26.365.733,13 lei (inclusiv TVA)