Hotărârea nr. 38/2020

Hotărârea nr. 38 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ 106B Vulcan (DJ 112A) – Holbav – Paltin (DJ 106A), km 0+000-6+505”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.38

din data de 23 ianuarie 2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ 106B Vulcan (DJ 112A) - Holbav - Paltin (DJ 106A), km 0+000-6+505”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad.737/16.01.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului județean Brașov și Raportul de specialitate nr.ad.737/16.01.2020 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte/Compartimentul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte Servicii Publice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții „Expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ 106B Vulcan (DJ 112A) - Holbav - Paltin (DJ 106A), km 0+000-6+505”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de devizul general al proiectantul S.C. Betarmex S.R.L. și de avizul CTE nr.55 din 22.10.2019;

Văzând Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l, 2 și 6, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 173 alin.(l), lit.b și alin.(3), lit.f din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de „ Expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ 106B Vulcan (DJ 112A) — Holbav - Paltin (DJ 106A), km 0+000-6+505”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasem nează,


Secretar General al Județului Maria Diumbi'aveanu

ANEXA NR.1

PREȘEDINTE Adrian-Ioan VeșteaSecretar General aLjudețului Maria Dumbimyeanu


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU


OBIECTIVUL DE INVESTIȚII finanțat din bugetul C.J. Brașov

„ Expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ106B Vulcan (DJ 112A)Holbav-Paltin(DJ 106A), km 0+000 -6+505"

Amplasamentul:

DJ106B Vulcan (DJ 112A)Holbav-Paltin(DJ 106A), km 0+000 - 6+505, JUD. Brașov

»

Titularul investiției:

Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției:

Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general:

S.C. BETARMEX S.R.L.

I.Indicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea obiectivului de investiții „ Expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ106B Vulcan (DJ

112A)Holbav-Paltin(DJ 106A), km 0+000-6+505" este de 24.416.247,56 lei inclusiv TVA din care C+M: 19.421.303,95 lei inclusiv TVA.

Eșalonarea investitei în valoare de lei cu TVA

  • - Anul I: 4.604.494,56 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul C.J. Brașov

  • - Anul II: 19.811.753,00 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul C.J. Brașov

Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni.

Capacități:

Lungime sector de drum reabilitat:

6,505 km

Lățime parte carosabilă:

5,50 m

Lățime platformă:

7,00 m

Lungime șanțuri, rigole:

9033 m

Lungime canal de colectare protejat:

1185m

Podețe drumuri laterale:

15 buc.

Lucrări de semnalizare rutieră

6,505 km

Lungime totală (în ax) a podului reabilitat 6,85 m Lățimea totală a podului reabilitat          10,50 m

Lumina podului reabilitat                  5,40 m

Spațiu liber sub pod (coresp.debit de 1%)     1,00 m

II. Surse de finanțare