Hotărârea nr. 37/2020

Hotărârea nr. 37 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Expertiză tehnică + DALI Modernizare DJ 113 Sânpetru (DJ103) – Preventoriu TBC Sânpetru”, obiectiv finanţat prin bugetul Consiliului Judeţean Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.37

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Expertiză tehnică + DALI Modernizare DJ 113 Sânpetru (DJ103) - Preventoriu TBC Sânpetru”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.738/16.01.2020 întocmit de către Direcția de Drumuri Județene și Servicii Publice și Referatul de aprobare nr. ad.738/16.01.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Expertiză tehnică +DALI Modernizare DJ 113 Sânpetru (DJ103) - Preventoriu TBC Sânpetru”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.l, nr.2 și nr.6 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de Avizul CTE nr.56/22.10.2019 precum și devizul general întocmit de proiectant;

Având în vedere prevederile art. 173, alin.(l) lit.”b”și alin.(3) lit.”f’ din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare precum si prevederile art.5 alin.(4 din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul art.173 alin.l lit.c, art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții, „Expertiză tehnică +DALI Modernizare DJ 113 Sânpetru (DJ103) - Preventoriu TBC Sânpetru”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Drumuri Județene și Servicii Publice.

PREȘEDINTE          v

Adrian-IoaijJ&stea.

Contrasemnează

... (' ”

Secretar Genevgf al Județului Maria Durohrăveanu


Amplasamentul:


DJ 113 Sânpetru(DJ103)- Preventoriu TBC Sânpetru, județul Brașov

Titularul investiției:    Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul           Consiliul Județean Brașov

investiției:

Proiectantul general: S.C. DIFFERENT ACTION S.R.L.- Sălaj LIndicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea obiectivului de investiții „ Expertiză tehnică+DALI Modernizare DJ 113 Sânpetru(DJ103)

- Preventoriu TBC Sânpetru”este de 5.922.443,71 lei inclusiv TVA din care C+M: 4.901.825,40 lei inclusiv TVA.

Eșalonarea investitei în valoare de 5.922.443,71 lei cu TVA

  • - Anul I: 522.443,71 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul C.J. Brașov

  • - Anul II: 5.400.000,00 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul C.J. Brașov Durata de execuție a lucrărilor: 16 luni

Capacități:

Categoria tehnică: V

Viteza de proiectare: 50 km/h Lungime traseu proiectat: 1919 m Lățimea părții carosabile : 5,50 - 6,00 m Lățimea platformei: 7,00 - 8,00 m Lățime acostamente: 0,50-1,00 m Benzi de acostament 0,25-0,50 m

- Trotuare 1,00-2,00 m

Tipul structurii rutiere suplă

Zone verzi de lățime variabilă

II. Surse de finanțare

Valoarea totală a investiției: 5.922.443,71 lei (inclusiv TVA).

Finanțare de la Bugetul local CJ Brașov -5.922.443,71 lei (inclusiv TVA).