Hotărârea nr. 36/2020

Hotărârea nr. 36 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Expertiză tehnică +SF+PT+DDE Amenajarea intersecţiei DJ 112A – DJ 112 - DJ 108 în comuna Hărman”, obiectiv finanțat prin Bugetul Consiliului Județean Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 36

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Expertiză tehnică +SF+PT+DDE Amenajarea intersecției DJ 112A - DJ 112 - DJ 108 în comuna Hărman”, obiectiv finanțat prin Bugetul Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020;

Analizând Referatul de Aprobare înregistrat sub nr. ad. 736/16.01.2020, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 736/16.01.2020, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/ Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare, Contracte/Compartimentul Gestionare, Urmărire Decontare Contracte Servicii Publice, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Expertiză tehnică +SF+PT+DDE Amenajarea intersecției DJ 112A - DJ 112 - DJ 108 în comuna Hărman”, obiectiv finanțat prin Bugetul Consiliului Județean Brașov;

Văzând devizul general întocmit de S.C. DIFFERENT ACTION S.R.L.- Sălaj pentru acest obiectiv de investiții, finanțat prin Buget Consiliul Județean Brașov, în valoare de 4150337,00 lei, inclusiv T.V.A.;

Luând în considerare avizul C.T.E. nr. 47/07.08.2019;

Având în vedere prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr.2 și 6 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin.(l) lit. „b” și alin.(3), lit.”f’ din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Expertiză tehnică +SF+PT+DDE Amenajarea intersecției DJ 112A - DJ 112-DJ 108 în comuna Hărman”, obiectiv finanțat prin Bugetul Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul gerteral al județului Maria Dnmbrăveanu

ANEXA NR.1


PREȘEDINTE Adrian-Ioan Veștea C>


Secretar Generativi județului Maria Dinporăveanu


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII finanțat din bugetul C.J. Brașov

Expertiza tehnică+ SF+PT+DDE Amenajare Intersecție DJ112A - DJ112 - DJ108 în comuna Hărman

Amplasamentul:        Intersecția DJ 112A - DJ 112 - DJ108 în comuna Hărman,jud. Brașov

Titularul investiției:     Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției: Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general:    S.C. DIFFERENT ACTION S.R.L. - Sălaj

I. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

^Valoarea obiectivului de investiții „ Expertiza tehnică + SF + PT + DDE Amenajarea intersecției 112A - DJ 112 - DJ108 în comuna Hărman” este de 4.150.337,00 lei inclusiv TVA din care C+M: 3.460.281,19 lei inclusiv TVA.

Eșalonarea investitei în valoare de lei cu TVA

 • - Anul I: 650.337,00 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul C.J. Brașov

 • - Anul II: 3.500.000,00 lei inclusiv TVA- finanțat din Bugetul C.J. Brașov


Durata de execuție a lucrărilor: 8 luni.


Capacități:

 • ♦  categoria drumului:

 • ♦  categoria tehnică:

 • ♦  viteza de proiectare:

 • ♦  lungimea traseului proiectat:

 • ♦  diametru sens giratoriu

 • ♦  lățimea părții carosabile:

 • ♦  lățimea platformei:

 • ♦ acosteamente

 • ♦  lățime stafii autobuz


 • ♦  lățime trotuar

 • ♦  Parcari


II.


 • ♦  Tipul structurii rutiere:

 • ♦  Zone verzi de lățime variabilă Surse de finanțare


drumuri județene

IV

50 km/h

541 m

23.00 m

6.00 - 8.50 m 7.00-11.00 m

0.00...4.63 m

2.75 m

min. 1.00 m

min. 5.00 m suplă


Valoarea totală a investiției: 4.150.337,00 lei (inclusiv TVA).

Finanțare de la Bugetul local CJ Brașov 4.150.337,00 lșl (inclusiv TVA).DIRECTOR EXECUTIV BT.D. J.S.P. Mihai Lucian Bd'scu