Hotărârea nr. 35/2020

Hotărârea nr. 35 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Refacere pod DJ 103A km 16+000- deteriorare infrastructură pod și rampe de acces – expertiză tehnică – DALI”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.35

din data de 23 ianuarie 2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere pod DJ 103A km 16+000- deteriorare infrastructură pod și rampe de acces - expertiză tehnică - DAL1”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020;

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad.739/16.01.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad.739/16.01.2020 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte/Compartimentul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte Servicii Publice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții „ Refacere pod DJ 103A km 16+000- deteriorare infrastructură pod și rampe de acces - expertiză tehnică - DALI”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de devizul general al proiectantul S.C. Planexe Design S.R.L. și de avizul CTE nr.60 din 09.01.2020;

Văzând Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l, 2 și 6, conform dispozițiilor ari. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, ari. 173 alin.(l), lit.b și alin.(3), lit.f din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul ari.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de „ Refacere pod DJ 103A km 16+000- deteriorare infrastructură pod și rampe de acces - expertiză tehnică - DALI”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov ,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veștea.


Contrasemnează,

Secretar General al Județului Maria Emntbrăveanu

ANEXA NR.1„Refacere pod DJ 103A km 16+000 - deteriorare infrastructură pod și rampe de acces-expertiză tehnică+DALI”

Amplasamentul:


DJ 103A km 16+000, comuna Tărlungeni,JUD. Brașov

Titularul investiției:    Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul           Consiliul Județean Brașov

investiției:

Proiectantul general: S.C. PLANEXE DESIGN S.R.L I.Indicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea obiectivului de investiții „ Refacere pod DJ 103A km 16+000- deteriorare infrastructură pod și rampe de acces-expertiză tehnică+DALI” este de 3.824.839,46 lei inclusiv TVA din care C+M:2.976.802,15 lei inclusiv TVA.

Eșalonarea investitei în valoare de 3.824.839,46 lei cu TVA

  • - Anul I 1.524.839,46 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul C.J. Brașov

  • - Anul II 2.300.000,00 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul C.J. Brașov

n,,rata de execuție a lucrărilor: 15 luni

Capacități:

- ^3,10 m lungime totală pod (o deschidere de 18,00 m);

  • • 5,00 m cale pe pod;

  • • 2 trotuare de 1,00 m;

  • • Marcaje orizontale rezonatoare

II. Surse de finanțare