Hotărârea nr. 34/2020

Hotărârea nr. 34 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “expertiză tehnică + DALI Pod peste Râul Olt pe DJ112 Hărman-Podu Olt-Lim. Jud. Covasna km 7+210”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 34

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “expertiză tehnică + DALI Pod peste Râul Olt pe DJ112 Hărman-Podu Olt-Lim. Jud. Covasna km 7+210”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 740 din data de 16.01.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 740 din data de 16.01.2020 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “expertiză tehnică + DALI Pod peste Râul Olt pe DJ112 Hărman-Podu Olt-Lim. Jud. Covasna km 7+210”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 6 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare devizul general al obiectivului de investiții întocmit de proiectant precum și de avizul C.T.E. nr. 61/09.01.2020;

Luând în considerare prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 5 alin. (4) din H.G.R. nr. 907/2006 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “b” și alin. (3) lit. „f” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “expertiză tehnică + DALI Pod peste Râul Olt pe DJ112 Hărman-Podu Olt-Lim. Jud. Covasna km 7+210”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează,

Secretar general al județului Maria Dumbrăveanu

ANEXA NR.1
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII finanțat din bugetul C.J. Brașov


Amplasamentul:

“EXPERTIZĂ TEHNICĂ + DALI POD PESTE RÂUL OLT PE DJ

112 HĂRMAN - PODUL OLT - LIM. JUD. COVASNA KM 7+210”

Ttularul investiției:

Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției:

Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general:

SC PLANEXE DESIGN SRL


I. Indicatorii tehnico - economici ai investiției.


Valoarea obiectivului de investiții „ Expertiză tehnică + DALI Pod peste Râul Olt pe DJ112 Harman - Podul Olt - Lim. Jud Covasna KM 7+210 ” este de: 20.099.336,75 lei inclusiv TVA din care:

C+M: 15.658.061,98 lei inclusiv TVA.


Eșalonarea investitei în valoare de: 20.099.336.75 lei cu TVA


- Anul 2020


: 468.029,28 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul C.J. Brașov


- Anul 2021


: 9.751.237,88 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul C.J. Brașov


- Anul 2022


: 9.880.069,59 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul C.J. Brașov


Durata de execuție a lucrărilor: 27 luni.


Capacități:


Pod nou cu următoarele caracteristici:

  • •  114,05m lungime totala pod (24.00m + 55.85m + 24.00m);

  • •  8,60m cale pe pod;

  • •  2 trotuare de 2,15m pe deschiderile marginale si de 2,40m pe deschiderea centrala;

  • •  Parapet direcțional de tip foarte greu H4b;

  • •  Marcaje orizontale rezonatoare.


II. Surse de finanțare

Valoarea totală a investiției: 20.099.336,75 lei (inclusiv TVA).

- Finanțare de la Bugetul local CJ Brașov - 20.099.336,75 lei (inclusiv TVA).


Redactat consilier : Gal Cristi