Hotărârea nr. 33/2020

Hotărârea nr. 33 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000-4+380”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.33

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000-4+380”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 741 din data de 16.01.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 741 din data de 16.01.2020 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000-4+380”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 6 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare devizul general al obiectivului de investiții întocmit de proiectant precum și de avizul C.T.E. nr. 54/22.10.2019;

Luând în considerare prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 5 alin. (4) din H.G.R. nr. 907/2006 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “b” și alin. (3) lit. ,,f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000-4+380”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează,

Secretar generat al județului

MariaJJnmbrăveanu


Expertiza tehnica + DALI Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000-4+380 finanțat din bugetul C.J. Brașov

Amplasamentul:        Drumul județean DJ 108 este situat pe teritoriul administrativ al

localităților Hărman și Sânpetru în intravilan și extravilan

Titularul investiției:     Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției:  Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general:    S.C. MULTIMAL SERV S.R.L.

Indicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea obiectivului de investiții „ „ Expertiza tehnica + DALI Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000-4+380”este de 22.823.008 lei inclusiv TVA din care C+M: 18.267.392 lei inclusiv TVA.

Eșalonarea investitei în valoare de 22.823.008 lei cu TVA

  • •  Anul I                    2.413.008 lei inclusiv TVA

din care C+M            0 lei

  • •  Anul II                   10.205.000 lei inclusiv TVA

din care C+M       9 100.000 lei inclusiv TVA

  • •  Anul III 10.205.000 lei inclusiv TVA

din care C+M       9 167.392 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a lucrărilor: 32 luni.

Capacități:

  • •  Lungime drum modernizat:

► Lățime platformă:

» Lățime parte carosabilă:

  • •  Lățime benzi de încadrare:

  • •  Lățime acostamente

  • •  Declivitate min/max:

  • •  Raza in curbe min/max:

4,391 km

8,00 m

2x3,OOm - 6,00 m+supralărgiri

2 x 0,25 m

2 x 0,75 m

0,2%/l,25%

95,00m/375,00m

II. Surse de finanțare

Valoarea totală a investiției: Finanțare de la Bugetul local CJ Brașov:

22.823.008 lei (inclusiv TVA).

22.823.008 lei (inclusiv TVA).