Hotărârea nr. 32/2020

Hotărârea nr. 32 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA – LOT III VIȘTEA”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.32

din data de 23 ianuarie 2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA - LOT III VIȘTEA"

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad.23277/3/14.01.2020 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte/Compartimentul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte Servicii Publice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA - LOT III VIȘTEA”;

Luând în considerare Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție '"Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri agricole degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA - LOT III VIȘTEA”, Procesul-verbal de recepție nr.23277/16.12.2019 a serviciilor de proiectare cu obiectul "Reactualizarea Studiului de Fezabilitate + Expertiza stadiului lucrărilor de investiție și stabilirea Restului de execuție reactualizat la nivelul anului 2019 pentru obiectivul: Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri agricole degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA - LOT III VIȘTEA”;

Ținând cont de devizul general estimativ al proiectantul S.C. GEOSILVA SURVEY S.R.L.Brașov și de avizul CTE nr.59 din 09.01.2020;

Văzând Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l, 2,3, 6 și 9, conform dispozițiilor ari. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, ari. 173 alin.(l), lit.b și alin.(3), lit.f din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA - LOT III VIȘTEA”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează,


Secretar Genefâlal Județului Maria Duțțbrăveanu

ANEXA NR.l


Secretar genera^al județului, Maria Dumbraveanu

PRINCIPALII INDICATORI TEHNCO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL

Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA-LOTIII VIȘTEA


1. Valoarea totală, inclusiv TVA (lei) - 1.012.057,89

din care C+M (lei) - 811.131,69

2. Eșalonarea investiției (ani) - 3

1.012.057,89 lei


din care în anul 1 - 731.469,53 lei

din care în anul 2 - 201.785,57 lei

3. Repartizarea fondurilor pe surse de finanțare:

3.1 Valoarea totala a investiției -1.012.057,89 lei din care:

 • - Fonduri AFM (Ministerul Mediului):

 • - Fonduri Comuna Viștea (10% din valoarea proiectului):

 • - Fonduri CJ Brașov:


  457.869,97 lei;

  101.208,02 lei;

  452.979,90 lei.


3.2 Eșalonarea investiției pe surse de finanțare:

Anul 2020

- valoarea totală - 731.469,53 lei, din care:

 • - buget AFM:         350.600,00 lei;

 • - buget Comuna Viștea: 73.147,00 lei;

 • - buget CJ Brașov:     307.722,53 lei.

Anul 2021

 • - valoarea totală - 201.785,57lei, din care:

 • - buget AFM:          90.750,00 lei;

 • - buget Comuna Viștea: 20.180,74 lei;

 • - buget CJ Brașov:      90.854,83 lei.

Anul 2022

 • - valoarea totală - 78.802,79 lei, din care:

 • - buget AFM:          16.519,97 lei;

 • - buget Comuna Viștea: 7.880,28 lei;

 • - buget CJ Brașov:      54.402,54 lei.

4. Durata de realizare (luni) - 36


5. Alți indicatori specifici:

Suprafața totală......................................................................................42,84 ha

Suprafața efectivă de împădurit..................................................................42,84 ha

Schema de plantare - în dreptunghi, 2X1 m (1 m între puieți pe rând și 2 m între rânduri)

Durata de realizare a investiției.......................................................................3 ani

Durata de recuperare a investiției........................................................................34 ani

Indicatorul de viabilitate a proiectului Vt/Ct...............................................................2,01Redactat consilier : Gherghe Mirce;