Hotărârea nr. 31/2020

Hotărârea nr. 31 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA – LOT II TICUȘ”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.31

din data de 23 ianuarie 2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA - LOT II TICUȘ”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad.23277/2/14.01.2020 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte/Compartimentul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte Servicii Publice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA - LOT II TICUȘ”;

Luând în considerare Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri agricole degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA - LOT II TICUȘ-53,66 ha”, Procesul-verbal de recepție nr.23277/16.12.2019 a serviciilor de proiectare cu obiectul ''Reactualizarea Studiului de Fezabilitate + Expertiza stadiului lucrărilor de investiție și stabilirea Restului de execuție reactualizat la nivelul anului 2019 pentru obiectivul: Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri agricole degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA - LOT II TICUȘ-53,66 ha”;

Ținând cont de devizul general estimativ al proiectantul S.C. GEOSILVA SURVEY S.R.L.Brașov și de avizul CTE nr.59 din 09.01.2020;

Văzând Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1,2,3, 6 și 9, conform dispozițiilor ari. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 173 alin.(l), lit.b și alin.(3), lit.f din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA - LOT II TICUȘ-53,66 ha”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează,

Secretar General, al Județului Maria Dumț>răveanu

ANEXA NR.1


Secretar general al județului, Maria Duml^U'eanu

:țl


( t PRINCIPALII INDICATORI ȚEHNCQ-ECONOMICI LA OBIECTReconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al

comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA-LOTIITICUS

 • 1. Valoarea totală, inclusiv TVA (lei) - 866.959,63

din care C+M (lei) - 679.721,03

 • 2. Eșalonarea investiției (ani) - 3

866.959,63 lei din care în anul 1 - 457.664,20 lei ,

din care în anul 2 - 250.649,53 lei

din care în anul 3 -158.645,90 lei

 • 3. Repartizarea fondurilor pe surse de finanțare:

  • 3.1 Valoarea totală a investiției - 866.959,63 lei din care:

 • - Fonduri AFM (Ministerul Mediului): *                         527.960, 30 lei;

 • - Fonduri Comuna Ticuș (10% din valoarea proiectului): 86.996,00 lei;

 • - Fonduri CJ Brașov:                                          252.003,33 lei.

 • 3.2 Eșalonarea investiției pe surse de finanțare:

Anul 2020

- valoarea totală - 457.664,20 lei, din care:

 • - buget AFM:         264.492,32 lei;

 • - buget Comuna Ticuș: 46.066,41 lei;

 • - buget CJ Brașov:     147.105,47 lei.

Anul 2021

 • - valoarea totală - 250.649,53 lei, din care:

 • - buget AFM:         185.584,53 lei;

 • - buget Comuna Ticuș: 25.065,00 lei;

 • - buget CJ Brașov:      40.000,00 lei.

Anul 2022

 • - valoarea totală -158.645,90 lei, din care:

 • - buget AFM:          77.883,45 lei;

 • - buget Comuna Ticuș: 15.864,59 lei;

 • - buget CJ Brașov:      64.897,86 lei.

 • 4. Durata de realizare (luni) - 36

 • 5. Alți indicatori specifici:


Suprafața totală....................................................................................53,66 ha

Suprafața efectivă de împădurit................................................................53,66 ha

Schema de plantare - în dreptunghi, 2X1 m (1 m între puieți pe rând și 2 m între rânduri)

Durata de realizare a investiției


.....................................................................3 ani


Durata de recuperare a investiției


.....................................................................34 ani


Indicatorul de viabilitate a proiectului Vt/Ct

..............................................................2,11