Hotărârea nr. 30/2020

Hotărârea nr. 30 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA – LOT I CAȚA”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.30

din data de 23 ianuarie 2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA - LOT I CAȚA”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad.23277/1/14.01.2020 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte/Compartimentul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte Servicii Publice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA - LOT I CAȚA”;

Luând în considerare Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri agricole degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA - LOT I CAȚA”, Procesul-verbal de recepție nr.23277/16.12.2019 a serviciilor de proiectare cu obiectul "Reactualizarea Studiului de Fezabilitate + Expertiza stadiului lucrărilor de investiție și stabilirea Restului de execuție reactualizat la nivelul anului 2019 pentru obiectivul: Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri agricole degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA - LOT I CAȚA”;

Ținând cont de devizul general estimativ al proiectantul S.C. GEOSILVA SURVEY S.R.L.Brașov și de avizul CTE nr.59 din 09.01.2020;

Văzând Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.l, 2,3, 6 și 9, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 173 alin.(l), lit.b și alin.(3), lit.f din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA - LOT I CAȚA”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasem nează, Secretar G^deî-al al Județului MariaJOuimbrăveanu

ANEXA NR.1


AprobatSecretar ge„er™ului,

Maria Dumw-ăveanu

PRINCIPALII INDICATORI TEHNCO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL

Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ, VIȘTEA-LOTICAȚA

 • 1. Valoarea totală, inclusiv TVA (lei) - 720.114,77din care C+M (lei) - 546.740,37

 • 2. Eșalonarea investiției (ani) - 3

720.114,77 lei din care în anul 1 - 419.056,46 lei

din care în anul 2 - 211.472,79 lei

din care în anul 3 - 89.585,52 lei

 • 3. Repartizarea fondurilor pe surse de finanțare:

  • 3.1 Valoarea totală a investiției - 720.114,77 lei din care:

 • - Fonduri AFM (Ministerul Mediului):      . ;i                387.719,07 lei;

 • - Fonduri Comuna Cața (20% din valoarea proiectului): 144.022,97 lei;

 • - Fonduri CJ Brașov:                                          188.372,73 lei.

 • 3.2 Eșalonarea investiției pe surse de finanțare:

Anul 2020

 • - valoarea totală - 419.056,46 lei, din care:

 • - buget AFM:         320.000,00 lei;

 • - buget Comuna Cața: 83.811,30 lei;

 • - buget CJ Brașov:      15.245,16 lei.

Anul 2021

- valoarea totală - 211.472,79 lei, din care:

-buget AFM:          50.000,00 lei;

- buget Comuna Cața: 42.294,56 lei;

 • - buget CJ Brașov:      119.178,23 lei.

Anul 2022

- valoarea totală - 89.585,52 lei, din care:

 • - buget AFM:          17.719,07 lei;

 • - buget Comuna Cața: 17.917,11 lei;

 • - buget CJ Brașov:      53.949,34 lei.

 • 4. Durata de realizare (luni) - 36

 • 5. Alți indicatori specifici:

Suprafața totală....................................................................................54,38 ha


Suprafața de împădurit...........................................................................52,06 ha

Suprafața efectivă de împădurit................................................................46,72 ha

Suprafața de parcurs cu operațiuni culturale.................................................2,32 ha

Schema de plantare-în dreptunghi, 2X1 m (1 m între puieți pe rând și 2 m între rânduri)

Durata de realizare a investiției.................. 3 ani

Durata de recuperare a investiției.....................................................................38 ani

Indicatorul de viabilitate a proiectului Vt/Ct..............................................................2,08

Vârsta exploatabilității...............................................................................120 ani

Volumul de masă lemnoasă la exploatabilitate.........................................26,6 mii mc


Capacitatea de stocare a carbonului, la vârsta exploatabilității...................106321 CO2