Hotărârea nr. 29/2020

Hotărârea nr. 29 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ105 - alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777., Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.29

din data de 23.01.2020

- privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ105 - alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020;

Analizând Raportul de specialitate, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare, Contracte, precum și Referatul de Aprobare inițiat de către Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrate sub nr. 677/16.01.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ105 - alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400” contract finanțat prin PNDL 2 + Buget C.J. Brașov, pentru care s-a semnat contractul de finanțare nr. 4268/13.12.2017, prin care s-a acordat finanțare nerambursabilă prin PNDL2, cu o valoarea totală a contractului de finanțare de 2.740.886,00 lei, inclusiv TVA, valoare totală eligibilă;

Ținând cont de contractul de proiectare nr. 17/4247/19.03.2018 și de Actul Adițional nr. 1/8631/31.05.2018 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ105 - alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400", precum și de aspectul că proiectantul lucrării, SC IRIMAT CONS S.R.L. a actualizat devizul general al lucrării la nivel de proiect tehnic, pe baza căruia s-au actualizat și indicatorii tehnico-economici aprobați inițial prin Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliul Județean nr. 152/30.03.2016 și valoarea de confinanțare aprobată prin Hotărârea de Consiliul Județean nr. 473/09.11.2017;

Luând în considerare Avizul C.T.E. nr.62/09.01.2020, prin care s-au aprobat Inidicatorii tehnico-economici la nivel de proiect tehnic;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr.3 și 6 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere art. 11, alin. (2) din O.U.G. nr. 28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (2) din Normele Medologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvolatare Locală, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, republicat, cu modificările si completările ulterioare, dispozițiile art.5 alin. (4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. “b” și alin. (3), lit. “f” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ105 - alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400”, aprobați prin Anexa nr. 1 Ia Hotărârea Consiliul Județean nr. 152/30.03.2016 și se actualizează sumele reprezentând cheltuieli de cofinanțare suportate din bugetul Consiliului Județean Brașov, prevăzute prin Hotărârea Consiliul Județean nr. 473/09.11.2017, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea Consiliul Județean nr. 152/30.03.2016, precum și Hotărârea Consiliul Județean nr. 473/09.11.2017, se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează,

. Secretar gehtral al județului Marjau®dmbrăveanu

ANEXA NR.1


Secretar Gene^șl al Județului,


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

finanțat din bugetul C. J. Brașov și Bugetul de stat (Program PNDL2).

Amplasamentul:

Drumul județean DJ105 este situat în zona vestică a județului Brașov. Km 0 al drumului DJ 105 este în localitatea Voila, și se desfasoară traversând localitățile Cincșor, Cincu, Merghindeal, Dealu Frumos și se termină în apropierea localității Agnita.

Zona în care este necesară consolidarea drumului se găsește în apropierea km 9+400, între localitățile Cincșor și Cincu. Poziția kilometrică 9+400 este cea inițială, dar, după realizarea măsurătorilor topografice în sistem de referință Stereo 70, s-a evidențiat poziția kilometrică exactă și anume km 9+520.

Titularul investiției:    Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul           Consiliul Județean Brașov

investiției:

Proiectantul general: S.C. IRIMAT CONS S.R.L.

I. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea obiectivului de investiții „ Reabilitare DJ105 - alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400" din devizul general actualizat la nivel de PT este 2.900.142,52 lei (inclusiv TVA) din care C+M: 2.374.515,87 lei (inclusiv TVA).

Valoare totală decontată de la bugetul local CJ Brașov = 38.026,20 lei inclusiv TVA

Rest total necesar finalizării de la bugetul de stat PNDL 2 = 2.740.886.00 lei inclusiv TVA.

- Rest total necesar finalizării de la bugetul LOCAL CJ Brașov: 121.230.32 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investitei în valoare 2.862.116.32 lei cu TVA

  • - Anul 2020: 2.740.886,00 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul de stat - PNDL 2

  • - Anul 2020:121.23032 lei inclusiv TVA - finanțat din bugetul CJ Brașov

Durata de execuție a lucrărilor: 4 luni.

Capacități:

Lungime traseu: 150 ml Lățimea totală a platformei: 7,500m

  • -  Lățime parte carosabilă: 6,00 m Lățime acostamente. 2 x 0,75m

  • -  Panta transversală a părții carosabile: 2,5% Panta transversală a acostamentelor: 4%

II. Surse de finanțare

Valoarea totală a investiției: 2.862.116,32 lei cu TVA (inclusiv TVA).

Finanțare de la PNDL 1 (Bugetul de stat) - 2,740.886,00 lei (inclusiv TVA).

Finanțare de la Bugetul local CJ Brașov - 12123032 (inclusiv TVA).


Redactat consilier : Oană Cătălina