Hotărârea nr. 28/2020

Hotărârea nr. 28 - privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.28

din data de 23 ianuarie 2020

- privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.449/15.01.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad.449/15.01.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de dispozițiile art.3, alin.(3), lit.b, art.5 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului aprobat prin H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de persoanal, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/20.02.2018;

Luând în considerare Hotărârea Colegiului Director al D.G.A.S.P.C.Brașov nr.76/29.11.2019 privind avizarea Planului anual de acțiune 2020, Hotărârea nr.1/13.01.2020 a Instituției Prefectului de avizare a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2020;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.7, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.”c” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art.173, alin.(l), lit.”b” și „d”, alin.(3), lit.”d” și alin.5, lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală Brașov.


Contrasemnează,

Secretar Geneft'aLal Județului Maria DuQțbfaveanu

str. luliu Maniu nr.fe. Brașov, jud. Brașov, cod S00091

Telefcmtfax: 02S&-417.100, email:

wobslte: wvrw.&gaagctoY.ro Cod fiscal: 9B70339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Aprobat conform Hotărârii CJ Brașov nrSecretar Generai al Județului Maria Dujnbrăveanu

f

Director Executiv DSAM AcMina Vasioiu


Aviz consultativ al Comisiei Județene de Incluziune conform Hotărârii Nr. l/l 3.01.2020


Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2020

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Talefon/fax: &26Q.417.10(f amaili offtc«g'd<r’»spr.hv.»n webslte; www.ttgjtspcbv.ro Cod fiscal: 9B70339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Având în vedere:

 • l. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Brașov pentru perioada 2019 - 2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 214/30.05.2019 și Planul de implementare a Strategiei, respectiv următoarele obiective/măsuri/acțiuni:

A. în domeniul protecției copilului

 • I. îmbunătățirea accesului copiilor la servicii sociale de calitate în județul Brașov

 • 1. Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale și a calității serviciilor furnizate copiilor la nivelul județului Brașov

 • - Promovarea voluntariatului în acordarea serviciilor sociale

 • - Dezvoltarea colaborării între instituțiile publice și entități private/culte religioase

 • 2. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile destinate copilului și familiei

lI.Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor ajlați în situații vulnerabile la nivelul județului Brașov

 • 1. Prevenirea separării copilului de familie

 • 2. Eficientizarea sistemului de servicii de îngrijire de tip familial

 • - Dezvoltarea/Perfecționarea rețelei de AMP

 • 3. Continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copiilor la îngrijire comunitară

 • 4. Creșterea calității serviciilor furnizate de DGASPC Brașov în domeniul adopțiilor

 • 5. Dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu comportament deviant/delincvent

 • 6. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte categorii de copii aflați în situații de vulnerabilitate

IILPrevenirea și combaterea oricăror forme de violență

 • l. Dezvoltarea la nivel județean a unui sistem eficient de combatere și reducere a fenomenelor de violență de orice natură asupra copilului

 • - îmbunătățirea colaborării interinstituționale în vederea înființării/dezvoltării unor servicii sociale pentru prevenirea și combaterea fenomenului de violență asupra copilului

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Tolefon/fax: 0268.417.100, email: nffîc* r.’clțt'kf.pchv r<> wfrbslte: wwvr.dgaapcbv.ro Cod fiscal: 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

B. în domeniul persoanelor adulte

Persoane adulte cu dizabilități

 • I. îmbunătățirea calității serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități

 • 1. Asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate la toate resursele comunității

 • 2. Continuarea procesului de dezinstituționalizare concomitent cu prevenirea instituționalizării și dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate

 • 3. Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

II. Combaterea riscului de excluziune socială în vederea creșterii calității vieții persoanelor cu diz.abilități

 • 1. Promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;

 • 2. Facilitarea integrării profesionale a persoanelor cu dizabilități

 • - înființarea centrelor de zi, a atelierelor protejate, a serviciilor de îngrijiri la domiciliu, a serviciilor de îngrijiri paliative, a serviciilor dc consiliere pentru familii aparținătoare, a serviciilor pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă (în vederea inserției sociale)

 • - Informarea și consilierea beneficiarilor cu privire la oportunitățile dc pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilități

 • - Dezvoltarea sistemului de asistenți personali profesioniști în vederea prevenirii instituționalitării, dezinstituționalizării și trecerii tânărului cu dizabilități de la AMP la APP

Persoane vârstnice

Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice

 • l. îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice

- îmbunătățirea/dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice la nivelul comunității - înființarea centrelor dc zi pentru persoane vârstnice, a centrelor de socializare și petrecere a timpului liber, a serviciilor la domiciliu, a locuințelor protejate

Alte persoane/familii aflate în situații dc risc

I.Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte persoane/familii aflate în situații de risc

 • 1. Eficientizarea procesului de integrare socială și profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului

 • 2. Dezvoltarea unui sistem eficient în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie

 • 3. îmbunătățirea sistemului de protecție, asistență și reintegrare socială a victimelor traficului de persoane

 • 4. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte categorii de persoane aflate în situații de dificultate

 • - Dczvoltarca/înființarea serviciilor sociale în domeniul violenței în familie (centre dc urgență, locuințe protejate, centre de zi. certfț^ de consiliere, grupuri de suport, etc.)

  str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

  Tolefon/faxs 0263.417.100, email: niiii.o 'Jipsjuhv.iA webslte: www.dffjtspcbv.rff Cod fiscal: 9870339SOKOI/BOlWt

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

 • 2.     Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020;

 • 3.     Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020;

 • 4.     Strategia națională privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 2016-2020;

 • 5.     Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015-2020;

 • 6.     Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru

perioada 2018-2021;

 • 7.     Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rromilor 2012-2020;

 • 8.     Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015- 2020;

 • 9.     Programul de interes național aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 22/17.01.2019 -PIN 3, respectiv Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 676/12.08.2019 - PIN 6

 • 10.    Procesul-verbal/minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, organizată cu furnizorii publici și privați/asociații profesionale și a organizații reprezentative ale beneficiarilor din data de 04.12.2019.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov cuprinde:

 • 1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale - Capitolul I;

 • 2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel județean - Capitolul II;

 • 3. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - Capitolul III.


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Talafon/fax: 0268.417.100^ email: oftic* >/<5<^spcbw.»t»

webslte: www.dffjttpebv.rc Cod fiscal: 9B70339


aîim ea nywsnuM C'ăDfett

SO ÎQOW MMI


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


Capitolul I: Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale


A. Serviciile sociale existente la nivel județean, conform HCJ nr. 456/31.10.2019 - privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brsșov - cu intrare în vigoare de la 0l.l2.20l9 și Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.


Nr. crt.

.= | 5 o M .=> O —

Denumirea serviciului social/

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente:

Cod servi social, eoni Nomenclat ui servicii sociale

Categorie de beneficiari

Capacitate

Grad de ocupare

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

1.

8790CR-C-I

Centrul de Plasament ..Casa Mana"

Complexul de Servicii Făgăraș

35

100%

840.836,60

1.009.645,00

2.

8790CR- C-1

Centrul de Plasament „Floare de Colț” --Complexul de Servicii Făgăraș

40

100%

1.599.322,80

1.563.120,00

3.

8790CR- C- I

Centrul de Plasament „Sfanțul Stelian” Ghimbav

20

100%

1.112.977,60

803.460,00

4.

8790CR-C1-1

Centrul de Plasament

..Dacia"

. .. .

30

100%

820 ‘>89.00

865.410.00

Alte surseMăsuri


Închiderea centrului de plasament.


închiderea centrului de plasament.


închiderea centrului de plasament și înființarea serviciului social pentru copilul care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal în altă locație, cu o capacitate de 30 beneficiari, în vederea transferării beneficiarilor, închiderea centrului de /•

A plasament.              ,/P.

.......

AȘi ș-3 -Ap M N


str. luliu Manîu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolefon/fax! 0268.417.i00K omail: huîca        hv

webslte: www.dffjtapcbv.ro Cod fiscal: 9B70339


valflecf

ISC EOQl/îSO KOI

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

5.

8790 CR-D-I

Centrul de îngrijire și Asistență „Sf. Gheorghe” Victoria

48

100%

1.311.957,80

1.623.720,00

5.376,00

0

Menținerea licenței de funcționare. Reorganizare ca instituție cu personalitate juridică.

6.

8790CR C-I

Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea

34

100%

1.049.076,00

980.798,00

închiderea centrului de plasament.

7.

8790 CR-D-I

Centrul de îngrijire și Asistență Timișul de Sus - Complexul de Servicii Timiș

50

100%

.365.878,00

1.691.375,00

Obținerea licenței de funcționare. Reorganizare ca instituție cu personalitate juridică.

8.

8790 CR-D-I

Centrul de îngrijire și Asistență „Sf. Anton” -Complexul de Servicii Timiș

49

100%

5.576.056,90

1.657.547,50

Relicențierea serviciului social. Reorganizare ca instituție cu personalitate juridică.

9.

8891CZ-C-III

Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati „Rază de lumină” -Complexul de Servicii „Cristian” Brașov

20

100%

606.297,60

286.260,00

Menținerea licenței de funcționare și dezvoltarea serviciului social.

10.

8891CZ-C-III

Centrul de recuperare „Micul Prinț” + Echipa mobilă și Telefonul Copilului - Complexul de Servicii „Cristian” Brașov

50

100%

56.509,50

715.650,00

Relicențierea și dezvoltarea serviciului social.

11.

8899CZ-D-I

Centrul de zi „Casa Soarelui” - Complexul de Servicii „Cristian” Brașov

30

100%

421.234,60

582.060,00

Obținerea avizului ANPD și relicențierea serviciului social.


/A 1 '7^- DIRECȚIA

GENERAL^ ii IȚ>E AolSț^^l «o I socXlă \\O Șl PROTECȚIA x

J aOTPILULU! *


r T

IȚA

c


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tetefon/fav: (7266.417.1 OQy email: webslte: www.dffsspcbv.rc Cod fiscale 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


12.

8790CR- C- I

Centrul de Primire în

Regim de Urgență „Domino” - Complexul de Servicii „Măgura” Codlea

15

100%

982.047,40

602.595,00

13.

8790CR- C- l

Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever „Speranța” - Complexul de Servicii „Măgura” Codlea

40

100%

2.662.593,80

1.563.120,00

14.

8790CR-VD1

Centrul de Primire în

Regim de Urgență pentru Victimele Vilolenței Domestice Complexul de Servicii „Măgura” Codlea

14

100%

1.247.019,50

231.980,00

15.

8790CR- C-1

Centrul de Plasament „Alice” - Complexul de Servicii „Măgura” Codlea

25

100%

1.919.895,30

721.175,00

16.

8790CR- C- I

Casa de Tip Familial „Greierașul” -Complexul de Servicii Tărlungeni

11

100%

28.550,50

285.505,00

17.

8790CR- C-1

Casa de Tip Familial „Daniel”- Complexul de Servicii Tărlungeni

12

100%

473.036,90

311.460,00

18.

8790CR-D-VH

Locuința Minim

Protejată „Casa Adrian” | Complexul de Servicii |        Tărlungeni

6

........

100%

102.702,04

129.656,46


Menținerea licenței de funcționare și dezvoltarea serviciului social, mărirea capacității la 20 beneficiari.


închiderea centrului de plasament.


Obținerea licenței de funcționare.


închiderea centrului de plasament.


Menținerea licenței de funcționare.

Obținerea licenței definitive de funcționare.
str. (uliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 5OOO91

Telefon/fax: 0268.417.100} email! v«ffîc« Odțpiispr.h'>.ri> webslte; www.ig3spcbv.r0 Cod fiscal: 9B70339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

19.

8790CR- C-1

Casa de Tip Familial „Buburuza” -Complexul de Servicii Tărlungeni

Îl

100%

433.617,80

285.505,00

Obținerea licenței definitive de funcționare.

20.

8790CR- C-1

Casa de Tip Familial „Patrocle” Complexul de Servicii Tărlungeni

Îl

100%

433.617,80

285.505,00

Obținerea licenței definitive de funcționare.

21.

8790CR- C- I

Casa de Tip Familial „Lizuca” - Complexul de Servicii Tărlungeni

Îl

100%

433.617.80

285.505,00

Obținerea licenței definitive de funcționare.

22.

8790CR-D-VII

Locuința Maxim Protejată „Sf. Patrick” -Complexul de Servicii „Piatra Craiului”

8

100%

98.619,02

172.875,28

Obținerea licenței de funcționare.

23.

8790CR-D-VII

Locuința Maxim Protejată „Casa Irlanda” - Complexul de Servicii „Piatra Craiului”

8

100%

273.582,82

172.875,28

Relicențierea serviciului social.

24.

8790CR- C-1

Casa de Tip Familial „Sf. Maria” -Complexul de Servicii „Piatra Craiului”

IO

100%

1.559.967,40

339.550,00

Menținerea licenței de funcționare.

25.

8790CR- C-1

Casa de Tip Familial „Brebenel” - Complexul de Servicii „Piatra Craiului”

7

100%

86.645,00

181.685,00

Obținerea licenței definitive de funcționare.

26.

8790CR- C- I

Casa de Tip Familial „Bambi” - Complexul de Servicii „Piatra Craiului”

IO

100%

141.450,00

259.550,00

Obținerea licenței definitive de funcționare.ii2

\lr- SOCIALĂ '\l> Sl’fOTECT!


str. Iu tiu Manîu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001

g.


»W« «*

. . v'ib’fca


Telefonrfax: (H6S.417.1QQy email: eriic*<<î<ia’>)»ri>y,io

webslte: www.fyttpcbv.ro Cod fiscal: 9870339

.X

j;.y I                        7'

vy


SOKOl/iSOMOH

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

27.

8790CR- C-1

Casa de Tip Familial „Peter Pan” Complexul de Servicii Săcele

10

100%

476.600,00

259.550,00

Obținerea licenței definitive de funcționare.

28.

8790CR- C- I

Casa de Tip Familial ,.Donald” - Complexul de Servicii Săcele

10

100%

404.680,00

259.550,00

Obținerea licenței definitive de funcționare.

29.

8790CR-MC-I

Centrul Matemal ,.Casa Mamei” -- Complexul de Servicii Săcele

6

100%

621.453,50

253.294,00

Menținerea licenței de funcționare.

30.

8790CR- C-1

Casa de Tip Familial ..Chip”- Complexul de Servicii Săcele

11

100%

278.564,00

285.505,00

Obținerea licenței definitive de funcționare.

31.

8790CR- C-1

Casa de Tip Familial ..Dale” Complexul de Servicii Săcele

11

100%

172.393,10

285.505,00

Menținerea licenței de funcționare.

32.

8891CZ-C-III

Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap - Complexul de Servicii Brădet

34

100%

323.444,20

486.642,00

Menținerea licenței de funcționare și dezvoltarea serviciului social.

33.

8790CR-D-VII

Locuința Maxim Protejată „Casa Chris” Complexul de Servicii Brădet

10

100%

46.788,30

216.094,10

Obținerea licenței de funcționare.

34.

8790CR- C-1

Centrul de Plasament „Ghiocelul” Complexul de Servicii Brădet

49

100%

925.604,60

1.914.822,00

închiderea centrului de plasament.

35.

1

8790CR- C-1

Casa de Tip Familial „Gabriela” - - Complexul de Servicii Brădet

12

100%

741.064.00

468.936.00

Obținerea licenței definitive de funcționare.

str. iuliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/fax: 0263.417.100, email: «Ihc*

webslte: wvrw.dgaspcbv.ro Cod flacal: 9870339

ISOWOViSO Kll

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

36.

8730 CR-V-I

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria - cu personalitate juridică

40

100%

1.746.738,70

951.360,00

Menținerea licenței de funcționare.

37.

8790 CR-D-II

Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap “Canaan” Șercaia, cu personalitate juridică

50

100%

3.224.928,20

1.697.750,00

Obținerea avizului ANPD și licențierea serviciului social.

38.

8790SF-C

Serviciul social -

Compartiment Asistență Matemală

163

100%

820.894,20

2.708.994,80

Reorganizarea serviciului social conform Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copilului din sistemul de protecție specială

Licențierea serviciului social.

39.

-

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

110

100%

-

-

Analiză cu privire la funcționarea unității.

^0ET ...

- J,.. ’v-

str. luliu Manîu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolefon/fax: G2BS.417.1OQy email: offico£sdyx*spcbv j<> webslte*. www.tfffjspcbv.ro Cod fiscal: 9B70339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Servicii sociale propuse a fi înființate prin accesarea fondurilor nerambursabile și/sau prin parteneriat public-privat:

NR. CRT.

Serviciu social

Cod serviciu social

Nr. estimat de beneficiari

Spațiu necesar

Activități desfășurate 2020

Buget estimat (lei)

Surse de finananțare Local/Județean/Stat/ Contribuții/ Alte surse

Justificare

1.

Casa de tip familial Victoria 1

8790CR- C-1

12

Construcție casă conform standardelor

Accesare fonduri/ Colaborare ONG Demarare implementare proiect

1.500.000 ron

CJ/DGASPC

Fonduri nerambursabile Alte surse

Va găzdui beneficiari proveniți din centrele de plasament ce urmează a fi închise.

2.

Casa de tip familial Victoria 2

8790CR- C-1

12

casă conform standardelor

Accesare fonduri/ Colaborare ONG Demarare implementare proiect

1.500.000 ron

CJ/DGASPC Fonduri nerambursabile Alte surse

Va găzdui beneficiari proveniți din centrele de plasament ce urmează a fi închise.

3.

Serviciul social de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă Victoria

8891CZ-C-VI

50

Reabilitare clădire conform standardelor

Elaborare DAL1

35000 ron

CJ/DGASPC Fonduri nerambursabile Alte sur

Destinat atât beneficiarilor proveniți din centrele de plasament ce urmează a fi închise, cât și celor proveniți din comunitate.

Accesare fonduri/ Colaborare ONG Demarare implementare proiect

-

4.

Casa de tip familial făgăraș 1

i

8790CR- C-1

i

1

12

Construcție casă conform standardelor

Elaborare SF

Accesare fonduri Colaborare ONG Demarare implementare proiect

55000 ron pentru elaborare SI

CJ/DGASPC Fonduri nerambursabile Alte surse

Va găzdui beneficiari proveniți din centrele de plasament ce urmează a fi închise.

------------------------!      - t

str. lultu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Telefon/fax: 026S.417.100y email: nffK; a

webslte; www.dgsspcbv.ro Cod fiscal: 9870339


80WS0 MMI


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


5.

Casa de tip familial Făgăraș 2

8790CR- C-1

12

Construcție casă conform standardelor

Elaborare SF

Accesare fonduri Colaborare ONG Demarare implementare proiect

+-

1.500.000 ron *2 case

6.

Casa de tip familial Făgăraș 3

12

Reabilitare imobil CP Casa Mari a Făgăraș pentru realizarea a 2 CTF

Recompartiment area clădirii pentru realizarea celor 2 CTF conform standardelor

-

7.

Casa de tip familial Făgăraș 4

12

8.

Casa de tip familial

Ghimbav 1

12

Reabilitare imobil CP Sf. Stelian Ghimbav pentru realizarea a 2 CTF

Recompartiment arca clădirii pentru realizarea celor 2 CTF conform standardelor

-

9.

Casa de tip familial

Ghimbav 2

12

10.

Casa de tip familial Codlea 1

8790CR- C-1

12

Construcție casă conform standardelor

Accesare fonduri/ Colaborare ONG

Demarare implementare proiect

1.500.000 ron

11.

Casa de tip familial Codlea 2

8790CR- C- I

12

Construcție casă conform standardelor

Accesare fonduri/ Colaborare ONG

Demarare implementare proiect

1.500.000 ron


CJ/DGASPC Fonduri nerambursabile Alte surse


CJ/DGASPC

Alte surse


CJ/DGASPC

Alte surse


CJ/DGASPC Fonduri nerambursabile Alte surse

CJ/DGASPC Fonduri nerambursabile Alte surse


Va găzdui beneficiari proveniți din centrele de plasament ce urmează a fi închise.


Va găzdui beneficiari proveniți din centrele de plasament ce urmează a fi închise.


Va găzdui beneficiari proveniți din centrele dc plasament ce urmează a fi închise.


Va găzdui beneficiari proveniți din centrele de plasament ce urmează a fi închise.


Va găzdui beneficiari proveniți din centrele de plasament ce urmează a fi închise.


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxt 0254.417.100, email: olfu-R g?<ncîv; webslte: www.dffaspcbv.ro Cod fiscali 9B70339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

12.

Centrul pentru copilul care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal Brădet

8790CR-C-1V

30

Reabilitare spații conform standardelor

Amenajare clădire pentru realizarea centrului

-

CJ/DGASPC Alte surse

Va găzdui beneficiarii proveniți din CP Sf. Stelian Ghimbav.

13.

Locuința Protejată Brădet

8790CR-D-

VII

10

Construcție locuință conform standardelor

Conform Convenției de asociere încheiată între UAL jud. Bv, DGASPC BV și Asociația Episcop Vasile Coman Brașov, aprobata de CJ BV prin Hot.

nr.218/26.05.20

17

Bugetul este asigurat 100% din sursele proprii ale Asociației

Asociația Episcop Vasile Coman Brașov

Va găzdui tineri cu dizabilități care ies din sistemul de protecție a copilului de la CS Brădet

14.

Locuință protejată pentru victimele violenței domestice

8790CR-VD-

III

6

Reabilitare spații conform standardelor

Acord de parte-ncriat cu ANES -Proiectul privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

VENUS POCII 2014-2020

1137171,60

POCIJ

ANES

CJ/DGASPC

Destinată găzduirii victimelor violenței domestice

15.

Locuința Maxim Protejată Victoria 1

8790CR-D-

VII

Minim 4

i

Achiziție imobil conform | standardelor

Proiect: Dezvoltarea serviciilor sociale pentru |      tinerii cu

| Bugetul este asigurat j 90% prin PIN 2019 și

10% cofinanțare CJ -

!       2.140.599 ron

fonduri nerambursabile (PIN) CJ/DGASPC

Va găzdui tineri cu dizabilități care ies din sistemul de protecție a copilului

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

irecția Generala de Asistență Socială și Protecției


«Gîoovao «'»


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Taiefon/fax: 0268.417.100, email:

websltet www.dgjt3pcbv.ro Cod fiscal: 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

dizabilități care

16.

Locuința Maxim Protejată Victoria 2

8790CR-D-

VII

Minim 4

Achiziție imobil conform standardelor

părăsesc sistemul de

protecție specială a

17.

Locuința Maxim Protejată Victoria 3

8790CR-D-

VII

Minim 4

Achiziție imobil conform standardelor

copilului (patru locuințe maxim protejate și un centru de zi) la

18.

Locuința Maxim Protejată Victoria 4

8790CR-D-

VII

Minim 4

Achiziție imobil conform standardelor

nivelul județului Brașov

19.

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Victoria

8899CZ-D-I

30

Reabilitare imobil conform standardelor

Bugetul este asigurat 90% prin PIN 2019 și 10% cofinanțare CJ -345.000 ron

Destinat atât beneficiarilor din locuințele protejate, cât și celor din comunitate

20.

Centrul de criză PHOENIX Brașov

8790 CR-D-VI

4

Achiziție imobil

Proiect: înființarea Centrului de Criză „Phoenix” Brașov Semnarea Convenției de finanțare Implementarea proiectului

Bugetul este asigurat 90% prin PIN 2019 și 10% cofinanțare CJ Total buget: 551.960 ron

Fonduri nerambursabile (PIN) CJ/DGASPC

Va găzdui adulți cu dizabilități.

21.

Centrul de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii

8899CZ-F-I

50

închiriere imobil

Proiect „Copiii și tinerii noștri

Bugetul este asigurat

Destinat beneficiarilor -copii în risc de separare L- ' ..... ’ ” ...........

[«WU4a(U»ftV»W»W2ll


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefonrfax: O2SB.417.10O, email: r»ff î c « șjp*«; p c. h v.»n webalte: www.dgaspcbv.ro Cod fiscal: 9B70339


S3* 4* 'WCS *n»w

I53 ÎOOl/ISO MCOI

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Brașov

mai aproape de

98% prin POCU 2019 și

22.

Centrul de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Făgăraș

8899CZ-F-I

30

închiriere imobil

comunitate’’, finanțat prin POCU - aflat în evaluare

2% cofmanțarc CJ Total buget: 5.821.420 ron

Fonduri nerambursabile

(POCU) CJ/DGASPC

Destinat beneficiarilor copii în risc de separare

23.

Centrul de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Rupea

8899CZ-F-I

30

închiriere imobil

Destinat beneficiarilor copii în risc de separare

24.

Serviciul social de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă Brașov

8891CZ-C-VI

30

închiriere/co modat/admin istrare clădire

Reabilitare clădire conform standardelor

Se intenționează scrierea unui proiect finanțat prin POCU -„Prima cameră”

Bugetul este asigurat 98% prin POCU 2019 și 2% cofinanțare CJ Total buget eligibil: 1.000.000 euro

Fonduri nerambursabile (POCU) CJ/DGASPC ONG

Destinat beneficiarilor copii și tineri care urmează să părăsească sistemul de protecție a copilului, precum și tineri care au părăsit sitemul de protecție a copilului.

25.

Adăpost de noapte pentru copiii străzii Codlea

879OCR-C-1I1

20

Reabilitare spații conform standardelor

Amenajare spații pentru realizarea adăpostului

-

CJ/DGASPC Alte surse

Destinat copiilor străzii.

26.

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii Brașov

8899CZ-F-1

15

Imobil deținut de către Agenția Națională Antidrog

Amenajare spații pentru realizarea centrului conform standardelor

-

CJ/DGASPC în colaborare cu Agenția Națională Antidrog

Destinat copiilor cu adicții.

------------------- ----------
str. luliu IVIaniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Talefon/fax.* 0268.417.100* «matlt

webslte: www.dpj.spcbi'.ro Cod fiscal: 0870339

SMiamMîMN owficr

ISOWOV&O MCJ1

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

27.

Centru rezidențial de asistență și reintegrare/int egrare socială pentru persoane fără adăpost

8790CR-PFA-

I

40

Reabilitare imobil CP Dacia pentru realizarea acestui centru

Amenajare spații pentru realizarea centrului conform standardelor

-

CJ/DGASPC

Alte surse

Destinat persoanelor adulte fără adăpost.

28.

Centru rezidențial medico-social

8710CRMS-I

Accesarea fondurilor nerambursabile reprezintă o prioritate în vederea dezvoltării serviciilor sociale Ia nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov.

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7. Contractarea serviciilor sociale din fonduri publice:

Stabilirea obiectivelor care trebuie atinse prin activitatea de contractare cu furnizorii privați de servicii sociale, pentru extemalizarea unor servicii sociale licențiate aflate în administrarea D.G.A.S.P.C. Brașov, în scopul oferirii de servicii de calitate beneficiarilor (copii, adulți cu dizabilități, vârstnici, etc.);

Realizarea unei analize cost-beneficiu;

Elaborarea unei proceduri documentate privind contractarea serviciilor sociale la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov.

Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială în anul 2020:

Buget estimat 2020: 1.000.000 Ron


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Tatefon/fax! O^B8.417.100, •mail: r.tht:•      rr hv in

VJtk’CV

ISO «QVISO MCOI


webslte: wwvs.djjji3pcbv.ro Cod fiscal: 9B70339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Capitolul II - Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel județean în conformitate cu prev. art.6 din HG nr.797/2017 1, Rcvizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de intemet/se afișează la sediul:

 • a. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Brașov 2019-2023, aprobată prin HCJ nr. 214/30.05.2019;

 • b. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean, după aprobare prin HCJ;

 • c. Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. - se actualizează ori de câte ori este nevoie;

 • d. Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați',

 • i. Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia se actualizează ori de câte ori este nevoie;

 • ii. Serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. se actualizează ori de câte ori este nevoie;

 • iii. Situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului - raportul anual se publică pe site-ul instituției imediat după aprobare;

 • e. Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale -nu este cazul;

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Teiefon/fax: OQ68.417.iOO, emaih <•      x j.»

webslte*. www.cigjnpcbv.ro Cod fiscal: 9870339

K’ț*

IV


3t4*i«'waa<n»M iSOKOI/lSO MCOI


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale, sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi:

 • - difuzarea de materiale de informare prin ghișeele de relații cu publicul (anterioare demarării procesului de acordare a serviciilor sociale)',

 • - distribuirea de pliante/flyere cu ocazia campaniilor de informare prevăzute prin Planul anual de PR (aprobat în luna ianuarie a anului pentru care este realizat)',

 • 3. Telefonul verde;

 • 4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc. - când este cazul;

 • 5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale D.G.A.S.P.C. Brașov - când este cazul;

 • 6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc. - întâlniri trimestriale cu specialiștii din SPAS-uri la sediul D.G.A.S.P.C. Brașov;

 • 7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.;

 • 8. Mesaje de interes public transmise prin presă. - când este cazul

 • - îmbunătățirea site-ului D.G.A.S.P.C. Brașov.

  Ba

  4


str. luliu Mania nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Tolefon/faMt 0268.417.100, email

a #♦« «• rwoo «n*n cat9caf

SOMOVftOKO»


webslte: www.dg*»pctfv.ro Cod fiscal: 9B70339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Capitolul III - Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

l. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.:

Cursuri de perfecționare și/sau calificare

Nr. persoane

Cursuri de perfecționare pentru personalul D.G.A.S.P.C. Brașov, conform propunerilor întocmite de servicii/birouri/compartimente/centre și cele prevăzute în standarde

1128

Bugetul estimat pentru perfecționare profesională - cursuri, pentru anul 2020, este de 209.317,95 ron (fără TVA), conform Planului Anual al Achizițiilor Publice al D.G.A.S.P.C. Brașov.

 • 2. încheierea de contracte de supervizare profesională/revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:

Bugetul estimat pentru servicii de supervizare externă pentru personalul de specialitate, pentru anul 2020, este de 274.837,22 ron (fără TVA), conform Planului Anual al Achizițiilor Publice al D.G.A.S.P.C. Brașov.
Director General Adj. TA Pascu Lucian


întocmit, Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG Pescaru Monica