Hotărârea nr. 27/2020

Hotărârea nr. 27 - privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov pentru anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 27

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov pentru anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 525 din data de 15.01.2020 și Raportul de specialitate nr. 525 din data de 15.01.2020, întocmite de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov pentru anul 2020;

Văzând adresa Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov nr. 36/14.01.2020, înregistrată cu nr. 525/14.01.2020, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 393/22.11.2005, precum și art. 31 și art. 34 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/03.04.2017;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. (1) din H.G.R. nr. 935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și de prevederile art. 36 alin. (1) și alin. (6), precum și de art. 66 pct. 20 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 173 alin. (1) lit. “d”, alin. (5) lit. “g” din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă tariful lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov pentru anul 2020, în sumă de 3.530 lei/agent, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

*•Contrasemnează,


Secretar gene. Maria Dn


al județului răveanu


Anexă la Hotărârea

CJBv nr. g7/?02QSecretar General al Județului, Maria Bujnbrăveanu

Tariful lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine pentru anul 2020

Nr. crt.

Elemente de calcul

Observații

1

Nr. total de posturi conform statului de funcții, din care: - agenți de pază

126

118

2

Total Venituri lunare

371.700 lei

3.150 lei/lună/agent x 118 agenți

3

Total Cheltuieli - media lunară (3.1 +3.2)

416.532 lei

3.1

Cheltuieli de personal - media lunară (3.1.1 + 3.1.2)

404.968 lei

3.1.1

Cheltuieli cu salariile (a + b + c + d)

396.425 lei

a) Salariul de bază

304.417 lei

263.140 lei/lună/agenți + 41.277 lei/lună/personal indirect productiv

b) Spor de noapte

33.040 lei

280 lei/lună/agent x 118 agenți

c) Indemnizația de hrană

43.722 lei

40.946 lei/lună/agenți + 2.776 lei/lună/personal indirect productiv

d) Vouchere de vacanță

15.246 lei

14.278 lei/lună/agenți + 968 lei/lună/personal indirect productiv

3.1.2

Contribuții angajator (contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%)

8.543 lei

7.552 lei/lună/agenți + 991 lei/lună/personal indirect productiv

3.2

Cheltuieli cu bunuri și servicii - media lunară (uniformă și echipament)

11.564 lei

98 lei/lună/agent x 118 agenți

4

Tarif lunar pentru servicii de pază/agent (total cheltuieli lunare: nr. agenți de pază)

3.530 lei

416.532 lei/lună : 118 agenți = 3.530 lei/lună/agent

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței


Vizat, Șef Serv. Buget Ramona Broscățan . întocmit, Eniko Both..................................