Hotărârea nr. 264/2020

Hotărârea nr.264 – privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 483/25.10.2013 privind însuşirea listei actualizate a bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, Secţiunea I – Drumuri.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


F-16


HOTĂRÂREA NR. 264 din data de 31.07.2020

- privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 483/25.10.2013 privind însușirea listei actualizate a bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Secțiunea I - Drumuri

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 12162 din data de 30.07.2020 inițiat de vicepreședintele consiliului județean și Raportul de specialitate nr. ad. 12162 din data de 23.07.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 483/25.10.2013 privind însușirea listei actualizate a bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Secțiunea I - Drumuri;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.01.2001 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. 540/2020 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, precum și H.G.R nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare raportul nr. ad. 1476/29.07.2020 al comisiei numite prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 117/20.02.2019 pentru actualizarea inventarului drumurilor județene aflate în proprietatea Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de dispozițiile art. 47 alin. (4), art. 58 alin. (1), art. 59 și art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1), lit. “c” alin. (4), lit. „c” și ale art. 286 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE;

Art.I. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 483/25.10.2013 privind însușirea listei actualizate a bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Secțiunea 1 - Drumuri, care va avea următorul cuprins:

“Art.L- Se aprobă modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov și declararea lor de interes public județean, după cum urmează:

 • a) Completarea cu 29 noi poziții, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) Modificarea pozițiilor nr. 23,25, 26,27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,36, 37, 38, 40,41, 42, 43, 44,45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62 și 63, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c) Abrogarea unor poziții, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 483/25.10.2013 privind însușirea listei actualizate a bunurilor de inventor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Secțiunea 1 - Drumuri, rămân neschimbate.


Contrasemnează.

il al județului brăveanu


Secretar g Maria

ANEXA 1


Președinte,Secretar General, Maria Dufnbrăveanu

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Brașov (drumuri județene)

Codul de Clasifica re

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

1

2

3

4

5

6

1.

1.3.7.1

Drum județean DJ 101 A

DJ 103 C (ICA Ghimbavj-Ocolitoarea Mare a Municipiului Brașov - 7,500 KM

2009

375.600 lei.

HG. 710/2009

HG. 782/2014 poz.2

HCJ 483/25.10.2013

2.

1.3.7.1

Drum județean DJ 102

Vistea de Jos (DJ 103 D)-Dragus- 6,300 km, poziția km 0+000-6+300

Pod peste Pârâul Vistea, Pod peste Parau!

Hotarul, Pod peste Parau! Dragus

2008

2.245.504 lei

HG 702/2008

HG. 782/2014 poz.3

HCJ 483/25.10.2013

3.

1.3.7.1

Drum Județean DJ 102 A

Oltet (DN 1)-Rucar Sat-3,462 KM poziția km 0+000-3+462

nr. inventar 11832

2007

2.221.036,52 lei

HG 817/2007

HG 576/2008

HG. 782/2014 poz.4

4.

13.7.1

Drum Județean DJ 102 F

Sambata de Jos (DN l)-Dragus-4,800 km Pod peste Pârâul Racovita (Gold) poziția km 0+000-4+800

2008

1352.384 lei

HG 702/2008

HG. 782/2014 poz.8

HCJ 483/2013

5.

13.7.1

Drum Județean DJ 102 G

Victoria(DJ 105C)-Vistisoara-Statiunea Sambata-9,735 km

înscris in CF nr. 104091 Dragus, CF nr. 106342 Vistea, CF nr. 106343 Vistea, CF nr. 106344 Vistea, CF nr. 106345 Vistea, CF nr. 106346 Vistea , podeț inscris in CF nr. 106348 Vistea, podeț inscris in CF nr. 106349 Vistea, podeț inscris in CF nr. 106350 Vistea, CF nr. 107930 Ucea , CF 107931 Ucea. podeț inscris in CF nr. 107932Ucea

poziția km 0+000-9+735

nr. inventar 112005

2008

88.735,16

HG 702/2008

HCJ Brașov 379/2017 HG. 782/2014 poz.9 Domeniul public al Județului Brașov, CF nr. 104091 Dragus, CF nr. 106342 Vistea, CF nr. 106343 Vistea, CF nr. 106344 Vistea, CF nr. 106345 Vistea. CF nr. 106346 Vistea, podeț inscris in CF nr. 106348 Vistea, podeț inscris in CF nr. 106349 Vistea, podeț inscris in CF nr. 106350 Vistea, CF nr. 107930 Ucea, CF 107931 , podeț inscris in CF nr. 107932 Ucea

6.

13.7.2

Drum județean DJ 103 G

Maierus(DJ131)-limita județ Covasna-2,385 km

Pod peste Râul Olt

poziția km 0+000-2+385

nr. inventar 11840

2007

1.931.219,50 lei

HG 817/2007

HG. 782/2014 poz. 17

7.

13.7.2

Drum județean DJ 104 E

Sinea (DN 73 A)-Manastirea Sinca-Complex al Fundației Ortodox Culturala Maica Sfanta Bucuria Neașteptata - 3,420 poziția km 0+000-3+420 nr. inventar 11837

2009

2.047.130,57 lei

HG 817/2007

HG 710/2009

HG. 782/2014 poz.23

8.

1.3.7.2

Drum județean DJ 104 F

DN 13-Manastirea Bunesti -1,000 km poziția km 0+000-1+000

nr. inventar 11836

2007

439.961,46 lei

HG 817/2007

HG. 782/2014 poz.24

9.

1.3.7.2

Drum județean DJ 105 D

DJ105A(Statiunea Băile Rodbav-DJ 105 -3,278 km

poziția km 0+000-3+278

Pod peste Parau! Cincu

2010

275.096 lei

HCJ Brașov nr. 122/2010 privind incadrere in drum județean

HG 782/2014 poz.33 HCJ 483/2013

10.

1.3.7.2

Drum județean DJ 106 A

DN73A-Paltin-3,300 km

Nr. inventar 11830

2007

3.720.995,99 lei

HG 817/2007

HG 782/2014 poz.36

11.

1.3.7.2

1.3.7.1

Drum județean DJ 106 B

Vulcan (DJ 112 A)Holbav-6,505 înscris in CF : Tronson 1 de la km. 3+932-4+931 CF nr. 100687 Holbav, Tronson 3 de la km 4+936+5+473 CF 100686 Holbav, Tonson 5 de la km 5+478-6+272 CF 100685 Holbav , Tronson 7 de la km 6+278-6+505 CF 100688 Holbav, Tronson 2 de la km 0+006-0+196 km CF 104714 Vulcan, Tronosm 4 de la km 0+203-0+350 km CF 104715 Vulcan, Tronson 6 de la km 0+356-3+932 CF 104846 Vulcan

Nr. inventar 11797

2008

4.044.784,23 lei

HG 576/2008 HCJ Brașov nr. 241/2010

HG. 782/2014 poz.37 HCJ Brașov nr. 229/2017

Domeniul public al Județului Brașov CF nr. 100687 Holbav, CF 100686 Holbav, CF 100685

CF 100688 Holbav

CF 104714 Vulcan,

CF 104715 Vulcan, CF 104846 Vulcan

12.

1.3.7.1

Drum județean DJ 107

DNl-Gara Ucea -0,357 km poziția km 0+000-0+357

2012

29.963 lei

HG 1063/2009

HCJ Brașov nr.

212/2012

HCJ Brașov nr.

248/2012

HG 782/2014 poz 38

HCJ 483/2013

13.

1.3.7.1

Drum județean DJ 107 B

DN1 -Feldioara-1,931 km poziția km 0+000-1+961 Pod peste Râul Olt

2008

7.339.186 lei

HG702/2008 HG 782/2014 poz.39

HCJ 483/2013

14.

1.3.7.2

Drum județean DJ 107 D

DJ 104 B-Rausor -1,550 km Pod peste Parau! Sebeș

2008

155.224 lei

HG 702/2008

HG 782/2014 poz 41

HCJ 483/2013

15.

1.3.7.2

Drum județean DJ 108

Harman (DJ112A) -Sampetru-4,380 km

Nr. inventar 11827

2007

4.112.052,35 lei

HG 817/2007

HG. 782/2014 poz.43

16.

1.3.7.1

Drum județean DJ 108 A

DJ 105 B-Sambata de Sus (DJ 104 A)- 0,420 km Pod peste Parau! Sambata

2008

21.034 lei

HG 702/2008 HG. 782/2014 poz.44 conf. HCJ 483/2013

17.

1.3.7.1

Drum județean DJ 108 B

DJ 105 B-Manastirea Brancoveanu-Valea

Sâmbetei 1,787 km

înscris in CF 103563 Sambata de Sus

2008

311.900 lei

Domeniul public al Județului Brașov CF nr. 103563 Sambata de Sus HG. 782/2014 poz.45 conf. HCJ 483/2013

18.

1.3.7.1

1.3.7.2

Drum județean DJ 109

Beclean (DN 1)-Luta-Ludisor-Voievodeni (DJ 103 F)- 8, 000 km

înscris in CF : 102672 Beclean, 102668 Beclean-pod, 102669 Beclean, 102662 Beclean-pod, 102670 Beclean, 102399 Beclean-pod, 102396 Beclean, 104360 Voila, 104356 Voila, 104361 Voila, 104362 Voila, 104364 Voila, 104351 Voila-pod, 104363 Voila, 104359 Voila-pod, 104358 Voila

Nr. inventar 11183

2008

129.090,57 lei

HG 702/2008

HG. 782/2014 poz.46 Domerniul public al Județului Brașov CF : 102672 Beclean, 102668 Beclean, 102669 Beclean, 102662 Beclean. 102670 Beclean, 102399 Beclean, 102396 Beclean, 104360 Voila, 104356 Voila, 104361 Voila, 104362 Voila, 104364 Voila, 104351 Voila, 104363 Voila, 104359 Voila, 104358 Voila

19.

1.3.7.1

Drum județean DJ 109 B

DJ 104-Manastirea Făget -1,500 km

2008

109.220 lei

HG 702/2008 HG. 782/2014 poz.48 , HCJ 483/2013

20.

1.3.7.1

1.3.7.2

Drum județean DJ 110

DC5-Intre Vai-lim.com. Poiana Mărului (spre

Vulcan) -7,000 km

Pod peste Parau! Vulcanita

Nr. inventar 11831

2007

4.540.858,76 lei

HG 817/2007

HG 702/2008 HCJ Brașov nr. 239/2010

HG. 782/2014 poz.49

21.

1.3.7.2

Drum județean DJ 111

DJ112 A-Colonia 1 Mai -1,450 km Pod peste Parau! Vulcanita

2007

1.350.816 lei

HG 817/2007

HG. 782/2014 poz.50

HCJ 483/2013

22.

1.3.7.2

Drum județean DJ 112 J

DN 1-Dumbravita (DJ112 C) -4,770 KM Pod peste Parau! Auriu, Pod peste Parau! Homorod, Pod peste Parau! Valea Caselor

Nr. inventar 11834

2007

2.463.624,04 lei

HG 817/2007

HG. 782/2014 poz.60

23.

1.3.7.1

Drum județean DJ 112 K

DJ 112G-Manastirea Sf. Treime -1,500 km

2010

109.220 lei

HCJ 433/2010

HG. 782/2014 poz.61

24.

1.3.7.1

1.3.7.2

Drum județean DJ 113

Sampetru (DJ 103)-Preventoriu TBC Sanpetru -2,188 km

înscris în CF nr. 106156 Sânpetru

2008

226.700 lei

HG 702/2008

HG. 782/2014 poz.62

HCJ 483/2013

Domeniul public al Jud Brașov conform CF 106156 Sânpetru

25.

1.3.7.1

Drum județean DJ 130 B

Parau (DJ 104)-Grid-Persani (DN 1)—8,084 km înscris în CF 102080 Pârău, CF 102081 Părău, CF 102082 Părău, CF 102083 Pârău, CF 102086 Pârău, CF 102087 Pârău,CF 102088 Pârău si CF 105691 Șinca cu lungimea de 8,084 km Nr. inventar

2008

1.011.831,11 lei

HG 702/2008

HG. 782/2014 poz.64

26.

1.3.7.1

Drum județean DJ BOC

DJ 104 K-Ticusu Nou-DC 21-Comana -1,800 km Pod peste Parau! Ticus

2009

129.744 lei

HG 710/2009

HG. 782/2014 poz.65

HCJ 483/2013

27.

1.3.7.2

Drum județean DJ 131 A

DN 13 (Gara Rupeaj-Homorod (DJ132) -2,878 km

Nr. inventar 11835

2007

1.726.547,47

HG817/2007

HG. 782/2014 poz.67

28.

1.3.7.1

1.3.7.2

Drum județean DJ 131 F

DN 13(Rupea Gara)-Ungra -4.848 km

2008

12.100.124 lei

HG 576/2008

HG. 1062/2009

HG. 782/2014 poz.71

HCJ 483/2013

' 29.

1.3.7.2

Drum județean DJ 131 P

Sercaia (DN 1)-Halmeag -6,800 km

înscris in CF nr. 103245 Sercaia. pod inscris CF nr. 103246 Sercaia, CF nr. 103247 Sercaia , pod inscris in CF nr. 103248 Sercaia, CF nr. 103249 Sercaia, CF nr. 103397 Sercaia, CF nr. 103395 Sercaia, CF nr. 103396 Sercaia

Nr. inventar 11829

2008

2.689.144,11 lei

HG 576/2008 HCJ Brașov nr 62/2012

HG. 782/2014 poz.72 Domeniul public al Județului Brașov conform CF nr.

103245 Sercaia, CF nr. 103246 Sercaia, CF nr. 103246 Sercaia, CF nr. 103247 Sercaia , in CF nr. 103248 Sercaia, CF nr. 103249

Sercaia, CF nr. 103397 Sercaia, CF nr. 103395 Sercaia, CF nr. 103396 Sercaia

Președinte:- d-nul Adrian Gabor - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov;

Membri titulari:

 • - d-na Maria Dumbrăveanu- Secretar General;


 • - d-na Claudia Corina Crăciun- Director executiv D.J.;


 • - d-na Loredana luga - Director adjunct D.J.;

 • - d-na Mariana Mone- Șef Serviciu -ServiciuLJuridic Contencios, Direcția Juridică;

 • - d-nul Adrian Ibănescu- Arhitect Șef;    I Vi/lC 7

 • - d-na Olteanu Viorica- Șef Serviciu Financiar- Contabilitate, Direcția Economică;          '

Verificat: Șef Birou Teodora L. Kadas-Iluna

Red.: luliana Rechițe;

ANEXA 2


Președinte, Adrian loan Veștea

Secretar Gj Maria D

Cs


:ral, ibrâveanu


Modificări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov

(drumuri județene)

Codul de Clasifica re

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică

Actuală

1

2

3

4

5

6

23

1.3.7.1

1.3.7.4.

Drum județean

DJ 1021

Limita de jud. Prahova - DN IA Șanțuri - 13,684 km poziția km 49+910-63+549

înscris in CF :. Tronson 1- CF nr. 117071 Săcele, Tronson 2 -CF nr. 117072 Săcele, Tronson 3- CF nr. 117068-C1 POD, Tronson 4- CF nr. 117073 Săcele, Tronson 5- CF nr. 117069-C1 POD, Tronson 6- CF nr. 117074 Săcele, Tronson 7 -CF nr. 117075 Săcele Tronson 8 CF nr. 117260 Săcele-pod, Tronson 9 CF nr. 117261 Săcele-pod Nr. inventar 11801

1969

160.695,69 lei

Domeniul public al Județului Brașov,:. Tronson 1- CF nr.

117071 Săcele, Tronson 2-CF nr. 117072 Săcele, Tronson 3- CF nr.

117068-C1 POD, Tronson 4- CF nr.

117073 Săcele, Tronson 5- CF nr. 117069-C1 POD, Tronson 6- CF nr.

117074 Săcele, Tronson 7-CF nr. 117075 Săcele

■ 25

1.3.7.2

Drum județean

DJ 103

Brașov - Sâmpetru - Bod - Limita Jud. Covasna -12,5 KM

înscris in CF nr. 106633 Bod, CF nr. 106600 Bod, CF nr. 106632 Bod, CF nr. 106634 Bod, CF nr.

114372 Sanpetru , CF nr. 114374 Sanpetru, CF nr. 114373 Sanpetru.

Nr. inventar 11803

1976

12.972.311,76 lei

HG. 782/2014 poz.ll. Domeniul public al Județului Brașov conform CF nr. nr. 106633 Bod, CF nr. 106600 Bod, CF nr. 106632 Bod, CF nr. 106634 Bod, CF nr. 114372 Sanpetru , CF nr. 114374 Sanpetru , CF nr. 114373 Sanpetru

26

1.3.7.2

1.3.7.1.

Drum județean DJ103 A

Brașov - Cărpiniș - Tărlungeni - Zizin - Dălghiu

-km 34,150 km

poziția km 0+000-34+150

nr. inventar 11804

1980

16.373.772,79

HG 1063/2009

HCJ 158/01.07.2009

HCJ Brașov nr. 228/2017

27

1.3.7.2

Drum județean DJ103 B

Săcele (DN IA) - Cărpiniș - Tărlungeni - Budila-Teliu - Limita Jud. Covasna -17,237 km, cu nr.

inventar 11805

înscris in CF nr. 101700 Budila, CF nr. 101701 Budila, CF nr. 101702 Budila, CF nr. 102858 Budila, CF nr. 102024 Teliu, CF nr. 102025 Teliu, CF nr. 102050 Teliu, CF nr. 108371 Tărlungeni, CF nr. 108419 Tărlungeni, CF nr. 108603 Tărlungeni, CF nr. 116433 Sacele.

Pod peste Pârâul Vale cu nr. inventar 11005-neintabulat

1975

14.436.396,89

POD 914.574,08 lei

Domeniul public al Județului Brașov înscris in CF NR. 101700 Budila, CF nr. 101701 Budila, CF nr. 101702 Budila, CF nr. 102858 Budila, CF nr. 102024 Teliu, CF nr. 102025 Teliu, CF nr. 102050 Teliu, CF nr.

108371 Tărlungeni, CF nr. 108419 Tărlungeni, CF nr. 108603 Tărlungeni, CF nr.

116433 Sacele.

28

1.3.7.2

1.3.7.3.

Drum județean DJ 103 C

Ghimbav (DN1) - Brașov - 4,940q km

ÎNSCRIS in CF 105444 Ghimbav . pod inscris in CF nr. 105445 Ghimbav, CF nr. 105446 Ghimbav, CF nr. 105447, Ghimbav, CF nr. 154966 Brașov, podeț inscris in CF nr. 154967 Brașov, CF nr. 154968 Brașov , CF nr. 166671 Brașov

Nr. inventar 11806

1969

865.016 lei

Domeniul public al Județului Brașov înscris in

CF 105444 Ghimbav pod in CF nr. 105445

Ghimbav, CF nr. 105446 Ghimbav,

CF nr. 105447, Ghimbav,

CF nr. 154966 Brașov, podeț CF nr. 154967 Brașov, CF nr. 154968 Brașov, CF nr. 166671 Brașov

HCJ 483/2013

29

1.3.7.1

1.3.7.4

Drum județean DJ 103 D

Viștea de Jos (DN1) - Viștea de Sus - Viștișoara - 5,106 km

înscris in CF nr. 108399 Viștea

Nr. inventar 11825

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

3.026.812, 20 lei

HCJ 200/26.08.2009 27/15.02.2010 predat la UAT Viștea confHCJ 114/24.03.2020 și Protocol predare primire Domeniul public înscris in CF nr. 108399 Viștea,

30

1.3.7.2

Drum județean DJ103 F

Voila (DN 1) - Voievodeni - Pojorta - Breaza -13,300 km

poziția km 0+000-13+300

nr. inventar 11198

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

1.627.664 lei

HCJ 483/2013

32

1.3.7.2

1.3.7.3.

Drum județean DJ104 A

DN 1 (Perșani) - Șinca Veche - Șercăița -Bucium - Mărgineni - Sebeș - Recea - Gura Văii - Lisa - Sâmbăta de Sus - Drăguș - Viștea de Sus - Victoria - 45,850 km ???

CORIDORUL DE EXPROPRIERE a fost înscris în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară în domeniul public al Județului Brașov conform extraselor de CF nr. 102908 Șinca cu suprafața de 32730 MP, CF nr. 102904 Șinca cu suprafața de 44090 mp, CF nr. 102907 Șinca cu suprafața de 31196 mp, CF nr. 102905 Șinca cu suprafața de 24891 mp, CF nr. 101867 Hârseni cu suprafața de 39545 mp, CF nr. 101866 Hârseni cu suprafața de 24742 mp, CF nr. 103434 Recea cu suprafața de 20257 mp, CF nr. 103435 Recea cu suprafața de 17073 mp, CF nr. 103436 Recea cu suprafața de 19024 mp, CF nr. 103437 Recea cu suprafața de 48455 mp, CF nr. 103430 Sâmbăta de Sus cu suprafața de 34795 mp, CF nr. 104078 Drăguș cu suprafața de 31158 mp, CF nr. 106302 Viștea cu suprafața de 21526 mp, CF nr. 106300 Viștea cu suprafața de 32074 mp, CF nr. 106301 Viștea cu suprafața de 23503 mp, CF nr. 107861 Ucea cu suprafața de 8757 mp, CF nr. 107860 Ucea cu suprafața de 6228 mp

CF nr. 101285 Hârseni CF nr. 101286 Hârseni, CF nr 101360 Lisa, CF nr 101361 Lisa, CF nr 102716 Sinea , CF nr 102719 Sinea CF nr 102720 Sinea, CF nr 102721 Sinea, CF nr 102722 Sinea, CF nr. 102724 Sinea, CF nr. 103956 Dragus, CF nr 103956 Dragus, CF nr 102869 Sambata de Sus, CF nr. 102870 Sambata de Sus

Nr. inventar 11808

1975

28.401.578

Domeniul public al Județului Brașov

CF nr. 102908 Șinca CF nr. 102904 Șinca, CF nr. 102907 Șinca, CF nr. 102905 Șinca, CF nr. 101867 Hârseni CF nr. 101866 Hârseni cu CF nr. 103434 Recea, CF nr. 103435 Recea CF nr. 103436 Recea, CF nr. 103437 Recea, CF nr. 103430 Sâmbăta de Sus mp, CF nr. 104078 Drăguș. CF nr. 106302 Viștea’ CF nr. 106300 Viștea, CF nr. 106301 Viștea, CF nr. 107861 Ucea, CF nr. 107860 Ucea, CF nr. 101285 Hârseni CF nr. 101286 Hârseni, CF nr 101360 Lisa, CF nr 101361 Lisa, CF nr 102716 Sinea , CF nr 102719 Sinea CF nr 102720 Sinea, CF nr 102721 Sinea, CF nr 102722 Sinea, CF nr 102724 Sinea, CF nr 103956 Dragus, CF nr 103956 Dragus, CF nr 102869 Sambata de Sus, CF nr. 102870 Sambata de Sus

HCJ 483/2013

33

1.3.7.2

1.3.7.3.

Drum județean

DJ 104B

Făgăraș- Ileni - Hârseni- Sebeș -9,258 km Pod peste Parau! Sebeș poziția km 4+604-13+862 nr. 11809

1977

98.593,74 lei

HCJ Brașov nr. 459/2017 -de declasare parțiala

34

1.3.7.2

Drum județean DJ104C

Făgăraș- Hurez - Săsciori - Recea - 7,728 km poziția km 4+972-12+700

Pod peste Parau! Berivoi, Pod peste Parau!

Racovita,

Pod peste Parau! Canal derivație Berivoi- Hurez, Pod Peste Parau! Hurez, Pod peste Parau!

Savastreni

Nr. inventar 11810

1980

7.117,63 lei

HCJ Brașov nr.

620/2013 si HCJ Brașov nr. 459/2017 de declasare parțiala

35

1.3.7.2

1.3.7.1.

Drum județean DJ104D

Făgăraș Șoarș - Bărcut - Limită Jud. Sibiu -25,440 KM

poziția km 1+960-27+400

înscris in CF NR. 101118 Soars, CF nr. 101102 Soars, CF nr. 101109 Soars, CF nr. 101108 Soars, CF nr. 101112 Soars, CF nr. 101110 Soars. CF nr. 101122 Soars, CF nr. 106001 Fagaras, CF 106000 Făgăraș

5 poduri inscrise in CF:

CF nr. 101642 Soars. CF nr. 101645 Soars. CF nr. 101644 Soars, CF nr. 101643 Soars, CF nr. 106522 Fagaras

Nr. inventar :11811

1987

1.801.146,49 lei

HCJ Brașov nr. 459/2017 de declasare parțiala Domeniul public al Județului Brașov înscris in CF nr. 101118 Soars, CF nr. 101102 Soars, CF nr. 101109 Soars, CF nr. 101108 Soars, CF nr. 101112 Soars, CF nr. 101110 Soars, CF nr. 101122 Soars CF nr. 106001 Fagaras;

CF nr. 101642 Soars, CF nr. 101645 Soars, CF nr. 101644 Soars, CF nr. 101643 Soars, CF nr. 106522 Fagaras CF 106000 Făgăraș

36

1.3.7.2

1.3.7.1.

1.3.7.4

Drum județean

DJ 104J

DJ104D (Fagaras)-Calbor -Boholt -10,099 km poziția km 1+981-12+080

înscris in CF : Tronson 1- CF 102211 Beclean, Tronson 2-CF 106523 Făgăraș, Tronson 3 -CF 106525-C1 Făgăraș POD, Tronson 4-CF 106524 Făgăraș.

Nr. inventar 11799

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

10.558.108,25

HG 906/2007 -de declasare

HG 576/2008 de clasare

HG 1062/2009 de declasare parțiala HCJ 459/2017 de declasare parțiala

37

1.3.7.2

1.3.7.1

1.3.7.4

Drum județean DJ104K

Comăna de Jos (DJ 104) - Crihalma (DC 21) -Ticușu Nou - Ticușu Vechi - Dacia-10,974 KM înscris in CF nr. 101011 Comana, CF nr. 100946 Comana, pod inscris in CF nr. 100957 Comana, CF 101795 Comana , CF 101797 Comana

Nr. inventar 11199

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

12.019.070 lei

HG 906/2007 de declasare parțiala Domeniul public al Județului Brașov Intabulat in CF NR. nr. 101011 Comana, CF nr. 100946 Comana, CF 101795 Comana, CF 101797 Comana , pod inscris in CF nr. 100957 Comana

HCJ 483/2013

38

1.3.7.4

Drum județean DJ104L

Dacia—Viscri-Bunesti -15,013 km CORIDORUL DE EXPROPRIERE a fost înscris in CF nr. 102329 Bunești cu suprafața de 7693 mp, CF nr. 102359 Bunești cu suprafața de 47717 mp, CF nr. 102362 Bunești cu suprafața de 7182 mp , CF nr. 102367 Bunești cu suprafața de 111398 mp, CF nr. 104066 Jibert cu suprafața de 58111 mp, CF nr. 104067 Jibert cu suprafața de 1714 mp si pod inscris in CF nr. 101681 Bunești, pod inscris in CF nr. 101668 Bunești, pod insris in CF 101667 Bunești, pod inscris in CF nr. 104000 Jibert.

Nr. inventar 11841

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

4.546.250,51 lei

HG 999/2006 de declasare

HG 578/2008 DE Clasare

Domeniul public al Județului Brașov CF nr. 102329 Bunești, CF nr. 102359 Bunești CF nr. 102362 Bunești, CF nr. 102367 CF nr. 104066 Jibert CF nr. 104067 Jibert CF nr. 101681 Bunești, CF nr. 101668 Bunești, CF 101667 Bunești, CF nr. 104000 Jibert.

40

1.3.7.2

Drum județean

DJ 105

Voila (DN1) - Cincșor- Cincu - Limita Jud. Sibiu-18,1 KM

CF nr. 102880 Voila cu suprafața de 5160 mp, CF nr. 102879 Voila cu suprafața de 2058 mp, CF nr. 101192 Cincu cu suprafața de 98205 mp, CF nr. 101193 Cincu cu suprafața de 93600 mp, CF nr. 103055 Voila cu suprafața de 82555 mp , inclusiv pod inscris in CF nr. 102878 Voila cad. 102878-C1 cu suprafața de 1401 mp ;

Nr. inventar 11812

1976

13.388,81 lei

Domeniul public al Județului Brașov

CF nr. 102880 Voila, CF nr. 102879 Voila, pod inscris in CF nr. 102878

Voila, CFnr.101192 Cincu, CF nr. 101193 Cincu, CF nr. 103055 Voila

41

1.3.7.2

1.3.7.1

Drum județean DJ105 A

Limita Jud. Sibiu - Cincu - Rodbav - Șoarș -Văleni - Lovnic — Jibert - Dacia - Rupea (DN 13) 52,127 km

înscris CF nr. 101122 Soars cu suprafața de 14907 mp, CF nr. 103445 Jibert cu suprafața de 195856 mp, CF nr. 103441 Jibert cu suprafața de 55137 mp, CF nr. 103446 Jibert cu suprafața de 42212 mp, CF nr. 100880 Cincu cu suprafața de 149626 mp, CF nr. 100876 Cincu cu suprafața de 7530 mp, CF nr. 103476 Jibert cu suprafața de 60656 mp, CF nr. 103475 Jibert cu suprafața de 38152 mp , CF nr. 101101 Soars cu suprafața de 76787 mp, CF nr. 100877 Cincu cu suprafața de 78370 mp, CF nr. 101775 Rupea cu suprafața de 47702 mp, CF nr. 101107 Soars cu suprafața de 158441 mp, Nr. inventar 11813

1983

441.483,26 lei

Domeniul public al Județului Brașov CF nr. 101122 Soars CF nr. 103445 Jibert CF nr. 103441 Jibert CF nr. 103446 Jibert CF nr. 100880 Cincu CF nr. 100876 Cincu CF nr. 103476 Jilbert CF nr. 103475 Jibert CFnr.101101 Soars CF nr. 100877 Cincu CF nr. 101775 Rupea CF nr. 101107 Soars

42

1.3.7.2

Drum județean DJ105 B

Sâmbăta de Jos (DN 1) - Sâmbăta de Sus -Stațiunea Sâmbăta - 14,620 km poziția km 0+000-14+620

Pod peste Parau! Sambata

Nr. inventar 11804

1970

4.697.104,38 lei

Domeniul public al

Județului Brașov 9                        9

43

1.3.7.2

1.3.7.3

Drum județean DJ 105 C

Ucea de Jos (DN 1) - Victoria - 8,731 km înscris in CF nr. 107642 Ucea, CF nr. 100699 Victoria

Nr. inventar 11815

1969

5.907.402 lei

Domeniul public al Județului Brașov CF nr. 107642 Ucea, CF nr. 100699 Victoria HCJ 483/2013

44

1.3.7.2

Drum județean DJ 105 P

Ucea de Sus (DJ 105 C ) - Limita Jud. Sibiu 3,800 km

CORIDORUL DE EXPROPRIERE inscris in CF nr. 107859 Ucea cu suprafața de 7033 mp, CF nr. 107863 Ucea cu suprafața de 18158 mp CF nr. 107631 Ucea cu suprafața de 16121 mp

Nr. inventar 11196

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

2.582.104 lei

Domeniul public al Județului Brașov CF nr. 107859 Ucea CF nr. 107863 Ucea CF nr. 107631 Ucea HCJ 483/2013

45

1.3.7.2

Drum județean DJ 112

Hărman (DN 11 C) - Podu Oltului - Limita Jud. Covasna- 10,100 km Pod peste Râul Olt

Nr. inventar 11816

1975

5.308.528,52 lei

Domeniul public al județului Brașov

46

1.3.7.2

Drum județean DJ112 A

Hărman - Bod - Hălchiu - Codlea - Vulcan - DN 73 A-38,980 km

2 poduri peste Pârâul Ghimbășel înscrise în CF nr. 106648 Bod și CF nr. 106647 Bod

Nr. inventar 11817

1977

36.328.300,31 lei

Domeniul public al județului Brașov 2 poduri peste Pârâul Ghimbășel CF nr. 106648 Bod și CF nr. 106647 Bod ’

47

1.3.7.2

Drum județean DJ 112 B

Cristian (DN 73) - Vulcan (DJ 112 A) - 2.879

KM

Pod peste pârâul Ghimbasel

Pod peste Parau! Barsa

Nr. inventar 11796

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

1.359.449,59 lei

DECLASAT PARȚIAL PRIN HCJ 327/27.09.2018 Domeniul public al Județului Brașov

48

1.3.7.2

1.3.7.1

1.3.7.3

Drum județean

DJ 112C

Hălchiu (DJ 112 A) - Satu Nou - Dumbrăvița -

Vlădeni-DN 1 - 15,500 km înscris in

CF nr. 102425 Dumbravita

CF nr. 104011 Halchiu

CF nr. 104012 Halchiu

CF nr. 104013 Hălchiu

Coridor intabulat conform CF 103411 Dumbrăvița

CF nr. 103414 Dumbrăvița și CF nr. 105134

Hălchiu

Nr. inventar 11839

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

22.486.329,66 lei

Domeniul public al județului Brașov CF nr. 102425 Dumbravita

CFnr. 104011 Halchiu CF nr. 104012 Halchiu CF nr. 104013 Hălchiu Coridor intabulat conform CF 103411 Dumbrăvița CFnr. 103414 Dumbrăvița și CF nr. 105134 Hălchiu

49

1.3.7.2

1.3.7.1

Drum județean

DJ 112D

Tărlungeni (DJ 103 B) - Cărpiniș - Prejmer -Lunca Câlnicului - DN 11 - 11,330 km

Nr. inventar 11194

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

10.831.693,23 lei

Domeniul public al Județului Brașov »                            5

50

1.3.7.2

Drum județean DJ 112 E

Tohanu Vechi (DN 73 A) - Tohanu Nou (DN 73) - 3,420 km

Pod peste Parau! Tohanita

Pod peste Parau! Turcul

Nr. inventar 11193

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

4.349.114 lei

Domeniul public al Județului Brașov HCJ 483/2013

52

1.3.7.1

1.3.7.4

Drum județean

DJ 112G

DJ 112 G Pestera-Magura-Zamesti 7,600 km Pod peste Parau! Valea Prapastiilor

Nr. inventar 11192

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

5.759.563 lei

HG 1062/2009 DE DECLASARE

HCJ 454/31.10.2019 DE

DECLASARE Domeniul public al Județului Brașov HCJ 483/2013

53

1.3.7.2

Drum județean

DJ 112H

Zămești (DJ 112 G) - Predeluț - Bran (DN 73) -8,186 km

înscris in CF nr. 108668 Bran, CF nr. 108665

Bran, pod -CF nr. 108604 Bran, pod CF 117043

Zamesti

Nr. inventar 11191

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

7.587.340,96 lei

Domeniul public

CF nr. 108668 Bran, CF nr. 108665 Bran. pod -CF nr. 108604 Bran, pod

CF 117043 Zamesti

55

1.3.7.2

Drum județean

DJ 131

Măieruș (DN13) - Apața - Limita Jud. Covasna -7.708 km

înscris in CF nr. 101424 Maierus.

CF nr. 101423 Maierus,

CF nr. 101426 Maierus,

pod inscris in CF 101423 Maierus

Coridor de expropriere CF nr. 101461 Maierus,

CF nr 102345 Apata,

CF nr. 102354 Apata,

CF nr. 102223 Apata ,

CF nr 102355 Apata,

CF nrl 02222 Apata ,

Nr. inventar: 11818

1980

98.075,60 lei

HCJ 75/2015 HCJ 20/2017 Domeniul public al Județului Brașov CF nr. 101424 Maierus, CF nr. 101423 Maierus. CF nr. 101426 Maierus, pod inscris in CF 101423 Măierus

Coridor de expropriere CF nr. 101461 Maierus, CF nr 102345 Apata, CF nr. 102354 Apata, CF nr. 102223 Apata CF nr 102355 Apata, CF nrl 02222 Apata ,

56

1.3.7.2

1.3.7.1

Drum județean

DJ 131B

Apața (DJ 131)- Ormeniș -Augustin - Gara Augustin - Limita Jud. Covasna-12,400 km înscris in CF nr. 102221 Apata, CF nr. 102224 Apata, CF nr. 100219 Ormenis , CF nr. 100243 Ormenis, CF nr. 100216 Ormenis, CF nr. 100244 Ormenis , CF nr. 100218 Ormenis , CF nr. 100835 Augustin

Nr. inventar :11189

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

21.471.674

Prin HCJ Brașov nr. 20/26.01.2017 s-a modificat HCJ Brașov 239/2016 privind aprobarea modificării lungimilor drumurilor HCJ 483/2013 Domeniul public al Județului Brașov CF nr. 102221 Apata, CF nr. 102224 Apata, CF nr. 100219 Ormenis, CF nr. 100243 Ormenis, CF nr. 100216 Ormenis, CF nr. 100244 Ormenis, CF nr. 100218 Ormenis , CF nr. 100835 Augustin

- 57

1.3.7.2

1.3.7.1

1.3.7.4

Drum județean

DJ 131C

Augustin (DJ 131 B) - Racoș - DN 13 -29,450 km

Pod peste pârâul Valea Cetatii

Pod peste Râul Olt

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

8.255.424 lei

HG 906/2007

HCJ 239/2016

HCJ 20/2017

HCJ 483/2013 Domeniul public al județului Brașov

60

1.3.7.2

Drum județean

DJ 132

Rupea - Homorod - Marcheașa - Jimbor - Limita Jud. Harghita - 18,220 km

ÎNSCRIS IN CF nr. 101048 Homorod

CF nr. 101049 Homorod

CF nr. 101050 Homorod

CF nr. 101051 Homorod

CF nr. 101052 Homorod

CF nr. 101867 Rupea

Poduri inscrise în :CF nr. 102529 Rupea, CF 101808 Homorod, CF nr. 101807 Homorod, CF nr. 101810 Homorod, CF nr. 101806 Homorod, CF nr. 101809 Homorod și CF nr. 101797 Homorod.

Nr. inventar 11819

1967

124.055,58 lei

Domeniul public al județului Brașov CF nr. 101048 Homorod CF nr. 101049 Homorod CF nr. 101050 Homorod CF nr. 101051 Homorod CF nr. 101052 Homorod CF nr. 101867 Rupea Poduri inscrise în :CF nr. 102529 Rupea, CF 101808 Homorod, CF nr. 101807 Homorod, CF nr. 101810 Homorod, CF nr. 101806 Homorod, CF nr. 101809 Homorod și CF nr. 101797 Homorod.

61

1.3.7.2

Drum județean

DJ 132B

Homorod (DJ 132) - Cata - Drăușeni - lonești -Limita Jud. Harghita -12,297 km ÎNSCRIS IN CF nr. 100411 Homorod

CF nr. 101245 Cata

Nr. inventar 11820

1972

44.703,61 lei

VEZI HCJ 130/30.03.2016 DE DECLASARE DRUM SI HCJ 58/03.02.2016 Domeniul public al Județului Brașov CF nr. 100411 Homorod CF nr. 101245 Cata

62

1.3.7.2

1.3.7.1

1.3.7.4

Drum județean DJ 132C

Criș - Meșendorf -6, 000 km Pod peste Parau! Scroafa Pod peste Parau! Tare

Nr. inventar 11833

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

4.578.818,88 lei

HG 906/2007

HG 576/2008 Domeniul public al Județului Brașov

*

63

1.3.7.2

1.3.7.1

Drum județean DJ 137 A

Paloș - Cața (DJ 132 B) -4,707 KM

Pod peste Parau! Paloș

Pod peste Parau! Bolovani

Pod peste Parau! Paloș

Nr. inventar 11821

1985

8.332.132 lei

HCJ 130/2016

HCJ 120/2017 de declasare

HCJ 483/2013 Domeniul public al Județului Brașov

Președinte:- d-nul Adrian Gabor - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov;

Membri titulari:

- d-na Maria Dumbrăveanu- Secretar General;


- d-na Claudia Corina Crăciun- Director executiv

 • - d-na Loredana luga - Director adjunct D.J.;


 • - d-na Mariana Mone- Șef Serviciu -Serviciul Juridic Contencios, Direcția Juridică;

 • - d-nul Adrian Ibănescu- Arhitect Șef; Lx^l,

 • - d-na Olteanu Viorica- Șef Serviciu Financiar- Contabilitate, Direcția Economică;           '

Verificat: Șef Birou Teodora L. Kadas-Iluna

ANEXA 3Secretar Geîftral, Maria Dumprăveanu

Lista bunurilor care se abrogă din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov

(drumuri județene)

Secțiunea I

Bunuri imobile

Nr.

Crt.

Codul de Clasifi-are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

0

1

2

3

4

5

6

39

1.3.7.1

1.3.7.4

Drum județean DJ104 M

Ticușu Vechi (DJ 104 K) - Cobor - Jibert (DJ 105 A) -13,110km

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

Transformare în DC 24 conform HCJ nr. 123/2010

51

1.3.7.1

Drum județean DJ 112 F

Moieciu de Jos(DN73)-Cheia Moeciu de Sus -8,450 km

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

8167376 lei

încadrat în drum național HG 603/2014

58

1.3.7.1

1.3.7.2

Drum județean DJ 131 D

DN 13-Bogata Olteană-Dopca-Mteiaș-DJ 131 C -10,416 km

2000

15893785 lei

încadrat în drum local și a trecut din domeniul public al Județului în domeniul public al Comunei Racoș conform H.C.J. Brașov 220/2017

0

1

2

3

4

5

6

1.3.7.2

Drum județean DJ 104

Șercaia(DNl)-Părău-Veneția de Jos-Comăna-Cuciulata-Fântâna-Hoghiz (DN13) -23,830 km

1978

15980651

încadrat în drum

național HG 257/2014

64

1.3.7.1

1.3.7.4

Drum județean

DJ 730

Limita Jud. Argeș - Șirnea - DN 73 - 5,400 km

Nr. inventar 11186

2000 (reclasat prin H.G. nr. 540 /

2000

143.178,75 lei

Domeniul public al Județului Brașov încadrat în drum local H.C.J. Brașov 229/25.06.2020

Președinte - d-nul Adrian Gabor - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov;

Membri titulari:

 • - d-na Maria Dumbrăveanu- Secretar General;


 • - d-na Claudia Corina Crăciun- Director executiv D.J.;


 • - d-na Loredana luga - Director adjunct D.J.;

 • - d-na Mariana Mone- Șef Serviciu -Servieiul Juridic Contencios, Direcția Juridică;

 • - d-nul Adrian Ibănescu- Arhitect Șef; fi

 • - d-na Olteanu Viorica- Șef Serviciu Financiar- Contabilitate, Direcția Economică;


Verificat: Șef Birou Teodora L. Kadas-Iluna Red.: luliana Rechițe