Hotărârea nr. 263/2020

Hotărârea nr.263 – privind înființarea unei linii de gardă la domiciliu, în specialitatea anestezie terapie intensivă, pe perioada nominalizării prin ordin de ministru a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea” ca spital suport COVID-19.

F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 263 din data de 31.07.2020

- privind înființarea unei linii de gardă la domiciliu, în specialitatea anestezie terapie intensivă, pe perioada nominalizării prin ordin de ministru a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. loan Aurel Sbârcea" ca spital suport COV1D-19

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2020;

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 10128 din data de 27.07.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 10128 din data de 27.07.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea înființării unei linii de gardă la domiciliu, în specialitatea anestezie terapie intensivă, pe perioada nominalizării Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. loan Aurel Sbârcea", prin ordin de ministru, ca spital suport COVID-19;

Luând în considerare adresa nr. 5323/25.06.2020 a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. loan Aurel Sbârcea" Brașov, precum și adresa Consiliului Județean Brașov nr. ad. 10128/26.06.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019. privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 259/29.07.2015 privind aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. LA. Sbârcea" Brașov, precum și dispozițiile art. 51 din Ordinul ministerului Sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizul ministerului Sănătății nr. NT 5617/20915 din data de 16.07.2020 înregistrat cu nr. ad.'10128/24.07.2020;

în conformitate cu prevederile art. 16 lit. “b” din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Luând în considerare dispozițiile art. 22 alin. (2), alin. (4), ale art. 51 din Anexa la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 60 din Ordin;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1), lit. “a” și “d”, precum și ale alin. (5) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înființarea unei linii de gardă la domiciliu, în specialitatea anestezie terapie intensivă, pe perioada nominalizării, prin ordin de ministru, a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. loan Aurel Sbârcea” ca spital suport COVID-19.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. loan Aurel Sbârcea" Brașov.

PREȘEDINTE

Adrian- loanJVeștea^__ Contrasemnează,

/C                              •           Secretar generaj al județului

//                                         Maria Dwmbrăveanu