Hotărârea nr. 262/2020

Hotărârea nr.262 – pentru aprobarea memoriului privind necesitatea susținerii la nivel național a dezvoltării turismului sustenabil județean în România și în mod special în județul Brașov, adresat Guvernului României, elaborat în cadrul Proiectului Tematic Trail Trigger – Three T (Programul Interreg Europe).

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov. ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 262 din data de 31.07.2020

- pentru aprobarea Memoriului privind necesitatea susținerii la nivel național a dezvoltării turismului sustenabil județean în România și în mod special în județul Brașov, adresat Guvernului României, elaborat în cadrul proiectului Tematic Trail Trigger -ThreeT (Programul Interreg Europe)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 11804 din data de 23.07.2020 inițiat de vicepreședintele consiliului județean și Raportul de specialitate nr. ad. 11804 din data de 23.07.2020 întocmit de către Compartimentul Manageri Publici, prin care se propune aprobarea Memoriului privind necesitatea susținerii la nivel național a dezvoltării turismului sustenabil județean în România și în mod special în județul Brașov, adresat Guvernului României, elaborat în cadrul proiectului Tematic Trail Trigger -ThreeT (Programul Interreg Europe);

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 276/28.06.2017 privind aprobarea participării Județului Brașov ca partener la proiectul „Thematic Trail Trigger - ThreeT" (Inițierea unor trasee tematice -Trei T), în cadrul Programului de finanțare europeană INTERREG EUROPE, Apelul 3, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 198/28.06.2018 privind aprobarea contractării proiectului “Thematic Trail Trigger - ThreeT” (Inițierea unor Trasee Tematice) în cadrul Programului cu finanțare europeană INTERREG EUROPE, apelul 3;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. “n”, precum și ale art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Memoriului privind necesitatea susținerii la nivel național a dezvoltării turismului sustenabil județean în România și în mod special în județul Brașov, adresat Guvernului României, elaborat în cadrul proiectului Tematic Trail Trigger -ThreeT (Programul Interreg Europe), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Manageri Publici și Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează, Secretar generai al județului Maria Dmzfbrăveanu

ANEXA

MEMORIU

privind necesitatea susținerii la nivel național a dezvoltării turismului sustenabil județean in Romania si in mod special în Județul Brașov

2020

Propunere

MEMORIU

privind necesitatea susținerii la nivel național a dezvoltării turismului sustenabil județean in Romania si in mod special în Județul Brașov

» *

Județul Brașov are calitatea de partener în contractul nr. 12.484 / 01.08.2018, din cadrul

Programului de finanțare europeană INTERREG EUROPE, Apelul 3, prin proiectul "Thematic Trail Trigger - ThreeT" ("Inițierea unor trasee tematice - Trei T"), cod PGI05391, alături de alte opt organizații din țări ale Uniunii Europene pentru perioada Iunie 2018 - Noiembrie 2022.

Proiectul este centrat pe principiul sustenabilității turismului cultural și ecoturismului, fiind încadrat în Axa prioritară nr. 4 din INTERREG EUROPE, care are ca prioritate de investiții conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Obiectivul proiectului îl constituie creșterea accesibilității spre destinațiile turistice din județ, prin dezvoltarea unor politici publice de:

o Accesibilitate și mobilitate nemotorizată (trasee de ciclism, hiking etc.);

o Protecția patrimoniului natural;

o Dezvoltare economico-socială locală rezultată din ecoturism.

în cadrul proiectului, partenerii pleacă de la o problemă comună, aceea a accesului limitat spre obiective turistice importante din cauza lipsei mijloacelor de transport și a materialelor informative. Acest lucru afectează negativ strategia pentru dezvoltarea integrată și ecologică a economiilor regionale.

Proiectul ThreeT urmărește să amplifice performanța Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov 2013 - 2020 - 2030 în scopul unei mai bune utilizări a resurselor, acționând ca un multiplicator investițional în sensul protejării și dezvoltării patrimoniului turistic prin:

o Identificarea unor soluții locale pentru îmbunătățirea accesibilității și mobilității turistice;

o Cooperare pentru schimbul de practici între parteneri;

o Intenția de generare de noi trasee tematice în județ sau conectarea celor existente care

să fie, prin măsurile întreprinse, mai vizibile și mai accesibile;

o Creșterea implicării comunităților locale în procesul decizional privind dezvoltarea

sustenabilă locală.

în acest context, după analiza unor documente strategice la nivel județean și național precum și a întâlnirilor cu diferiți actori locali (autorități publice, întreprinzători locali, organizații civice ș.a.), echipa de experți independenți a identificat o serie de recomandări privind îmbunătățirea cadrului legislativ și a elaborării anumitor instrumente de strategie regională și națională.

Această listă o aducem în atenția dumneavoastră prin aceasta propunere de memoriu ce ar urma a fi propusa Guvernului României:

Memoriu privind dezvoltarea turismului sustenabil

 • 1. Recomandări legate de CADRUL GENERAL

  • 1.1 Viitoarele documente strategice să includă Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă -Transformarea lumii noastre, adoptată la 25 septembrie 2015 de șefii de stat și guverne, structurată pe un pachet de 17 obiective de dezvoltare durabilă, și obiectivele din cadrul Convenției Carpatice. în echipele de consultanți ai firmelor care vor câștiga elaborarea acestor documente să existe oameni cu experiență relevantă în turism și dezvoltare durabilă.

  • 1.2 Declararea Ecoturismului ca prioritate națională de dezvoltare având în vedere uriașul potențial al ariilor protejate din România și a beneficiilor pentru comunitățile locale datorate acestui tip de turism (care, prin definiție, include și garantează respectarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă).

  • 1.3 în vederea capabilizării instituțiilor de a accesa rapid date relevante și de a dispune de ele într-un format coerent pentru analiza teritorială relevantă în turism, obligativitatea arhivării tuturor datelor existente la nivel național într-o variantă digitală, vectorizată și georeferențiată în vederea creării sistemului GIS și implementarea directivei UE "Directiva Inspire".

  • 1.4 Fiecare caiet de sarcini care implică zonalități, liniarități sau locații să conțină și obligativitatea furnizării a seturilor de date digitale primare, vectorizate și georeferențiate, pentru a simplifica introducerea lor în sistemul GIS național.

  • 1.5 Implementarea Conceptului MIPS (material intensity per service unit) la nivelul evaluăriilor și criteriilor de dezvoltare turistică la nivel național. MIPS reprezintă un sistem de calcul al intensității (cantității) de material utilizat (apă, aer, sol, energie, etc) pe serviciu sau produs, o măsură dezvoltată la Institutul Wuppertal, care servește ca indicator preventiv de calcul al consumului de resurse naturale.

  • 1.6 Sprijinirea inițiativelor de creare și promovare a brand-urilor regionale și naționale pentru încurajarea consumului de produse locale și creșterea mândriei locale. Campaniile vor acoperi toate sectoarele economice de la nivel națonal.

 • 2. Recomandări legate de MOBILITATE și ACCESIBILITATE (Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor)

  • 2.1 Actualizarea datelor privind mobilitatea persoanelor.

  • 2.2 Introducerea obligativității conceperii de modele de transport durabil și accesibilitate pentru persoanele cu nevoi speciale până la fiecare obiectiv natural sau cultural cu potențial turistic.

  • 2.3 Crearea bazei legislative corespunzătoare care să poată asigura investițiile, monitorizarea și gestionarea acestor căi de acces.

  • 2.4 Dotarea trenurilor CFR cu facilități pentru transportul bicicletelor pe toate traseele, pentru a încuraja deplasarea turiștilor și a localnicilor cu bicicleta.

  • 2.5 Includerea pistelor de bicicletă în cadrul infrastructurii de transport cu detalierea de norme tehnice pentru infrastructură urbană și extra-urbană (locală, regional și națională).

  • 2.6 Crearea de planuri de mobilitate ușoară la nivelul fiecărui județ/regiune.

 • 3. Recomandări legate de DEZVOLTARE MICRO-REGIONALĂ (Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Turism)

  • 3.1 Inițierea unui program național de finanțare (pe modelul Administrației Fondului Cultural Național) prin care să fie sprijinite cu prioritate proiecte de dezvoltare micro-turistică din zonele mai puțin accesibile, cu impact pozitiv asupra dezvoltării comunităților locale și cu efecte minime asupra mediului înconjurător (trasee turistice, evenimente cu potențial turistic, formare pentru ghizi locali, ecomuzee, muzee și colecții etnografice ș.a.)

  • 3.2 Actualizarea cadrului legal privind marcarea, omologarea și managementul traseelor turistice pentru orice zonă de relief pentru activitatea pedestră și cicloturistică.

  • 3.3 îmbunătățirea cadrului legal propice activităților din sfera ecoturismului pentru micii întreprinzători la nivel local.

  • 3.4 Stimularea comunităților locale și încurajarea acestora în direcția dezvoltării unei oferte de produse ecoturistice prin programe de dezvoltare de infrastructură specifică și adaptată pentru fiecare comunitate în parte.

  • 3.5 Orice nouă strategie trebuie să pornească de la necesitatea sau existența unor organizații de management al destinației la nivel național, regional și local. Toate documentele strategice la nivel național trebuie astfel să sintetizeze și să coreleze strategiile acestor destinații și mai ales să se bazeze pe un calcul realist al capacității de suport fără de care o abordare de dezvoltare durabilă nu poate fi posibilă.

  • 3.6 Dezvoltarea Platformei Comune pentru Turism Durabil din cadrul Convenției Carpatice în Observator regional de turism durabil, având ca scop monitorizarea, evaluarea și comunicarea continuă a evoluțiilor turistice din Munții Carpați și a impactului pe care îl au. Cu datele generate în domenii precum mobilitatea, schimbările climatice, produsele regionale și controlul calității, ocuparea forței de muncă și multe alte subiecte, Observatorul va putea sprijini activitățile de sensibilizare și procesele de luare a deciziilor diferitelor grupuri de părți interesate, servind comunitatea locală ca think-tank care favorizează comunicarea, colaborarea și gestionarea destinației bazate pe dovezi. Observatorul va fi de fapt o Organizație de Management a Destinației de interes național și european (Carpatic). Platforma Comună pentru Turism Durabil poate să devină membru in Rețeaua Mondială a Observatoarelor de Turism - http://insto.unwto.org/ înființarea unui Observator de Turism Durabil în Munții Carpați fiind o acțiune prevăzută și în Strategia pentru Turism Durabil din Convenția Carpatică - Planul Comun de Acțiune a tuturor țărilor.

  • 3.7 Dezvoltarea unei strategii de marketing la nivel național în domeniul turismului sustenabil.

  • 3.8 Crearea unui calendar multianual de participare la târguri sau evenimente de turism la nivel național, european și mondial.

  • 3.9 Includerea în programarea Fondurilor Structurale 2021 - 2027 a unor linii de finanțare dedicate destinațiilor de ecoturism (oficial recunoscute) și a infrastructurii locale și regionale de trasee de cicloturism și pedestre.

  • 3.10 Implementarea unui sistem de certificare a destinațiilor ce adoptă practici de turism durabil (ex. Sistemul Green Destinations) și asocierea lui cu linii de finanțare în Fondurile Structurale 2021 - 2027.

  • 3.11 Flexibilizare cadrului legal de recunoaștere a asociațiilor turistice județene sau reprezentative pentru o anumită destinație ca organizații de management al destinației.

  • 3.12 Sprijinirea profesionalizării echipelor tehnice de management de destinație printr-un program de consiliere la nivel național și regional.

 • 4. Recomandări legate de PATRIMONIU CULTURAL (Ministerul Culturii)

  • 4.1 Crearea instrumentelor pentru protejarea și menținerea arhitecturii tradiționale și pentru limitarea procesului de urbanizare la nivelul destinațiilor turistice sau cu potențial ecoturistic. Identificarea și punerea în valoare a unor resurse deja existente dezvoltate de entități cu experiență în domeniu (ex: ghidurile Ordinului Arhitecților din România).

  • 4.2 Dezvoltarea unor rute culturale tematice la nivel regional și național folosind valori culturale reprezentative la nivel european și exemple de succes implementate în alte țări. Includerea rutelor culturale în lista ariilor de finanțare la Administrația Fondului Cultural Național.

  • 4.3 Asistentă de specialitate pentru administrațiile locale aflate în zone de protecție UNESCO și monumente clasa A care doresc să realizeze investiții de infrastructură publică pentru binele comunității. Comisia Națională a Monumentelor Istorice să poată oferi soluții la proiectele care nu primesc avizul acestei comisii în prima fază.

  • 4.4 Participarea experților din Ministerul Culturii în grupuri de lucru inter-instituționale privind dezvoltarea turismului în România și la nivel European.

 • 5. Recomandări legate de PROTECȚIA MEDIULUI (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor)

  • 5.1 Activarea "Programul Pilot Start Up mediu ECOTURISM" (din anul 2016) având ca obiective:

 • • dezvoltarea de infrastructură de acces, de refugii montane cu rol de adăpost și informare turistică, infrastructură de informare și interpretare a naturii și culturii locale si facilitati pentru servicii locale de ecoturism;

 • • programe de creștere a capacității resurselor umane pentru managementul și administrarea destinației la nivelul zonelor ce au asociate arii naturale protejate.

 • 5.2 Actualizarea cadrului legal privind sprijinirea proiectelor de amenajare a digurilor/malurilor râurilor cu piste pietonale si de biciclete precum si punerea în valoare a râurilor si lacurilor pentru sporturile acvatice nemotorizate.

Alina Szasz

Manager proiect