Hotărârea nr. 261/2020

Hotărârea nr.261 – privind aprobarea contractării proiectului “Carpathian Route – exploring, promoting and protecting the richness of the cultural and natural heritage of the Carpathian Region” (Traseul Carpaților – explorarea, promovarea și protejarea bogăției patrimoniului cultural și natural al Regiunii Carpatice) în cadrul Programului cu finanțare EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 261 din data de 31.07.2020

- privind aprobarea contractării proiectului „Carpathian Route - exploring, promoting and protecting the richness of the cultural and natural heritage of the Carpathian Region” (Traseul Carpaților - explorarea, promovarea și protejarea bogăției patrimoniului cultural și natural al Regiunii Carpatice) în cadrul Programului cu finanțare EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 11699 din data de 22.07.2020 inițiat de vicepreședintele consiliului județean și Raportul de specialitate nr. 11700 din data de 22.07.2020 întocmit de către Compartimentul Manageri Publici, prin care se propune aprobarea contractării proiectului „Carpathian Route - exploring, promoting and protecting the richness of the cultural and natural heritage of the Carpathian Region” (Traseul Carpaților -explorarea, promovarea și protejarea bogăției patrimoniului cultural și natural al Regiunii Carpatice) în cadrul Programului cu finanțare EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, precum și Raportul de specialitate nr. ad. 1700 din data de 28.07.2020 la proiectul de hotărâre;

Luând în considerare Strategia pentru Turism Durabil în cadrul Convenției Carpatice, precum și Strategia de dezvoltare a județului Brașov - orizonturi 2013-2020-2030, precum și dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.“c” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. “d”, precum și ale art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă contractarea proiectului „Carpathian Route - exploring, promoting and protecting the richness of the cultural and natural heritage of the Carpathian Region” (Traseul Carpaților - explorarea, promovarea și protejarea bogăției patrimoniului cultural și natural al Regiunii Carpatice) în cadrul Programului cu finanțare EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Art.2. Se aprobă bugetul total al proiectului prevăzut la art. 1 în valoare de 173.420 euro și includerea în jugetul Consiliului Județean Brașov (2020-2023) a sumelor necesare derulării proiectului, defalcate astfel:

An

Valoare euro

Curs schimb

Valoare lei

EEA și Fondurile norvegiene pentru cooperare regională

85% (lei)

Contribuție proprie CJBv 15% (lei)

2020

4.560,00

4,90

22.344,00

18.992,40

3.351,60

2021

47.140,00

4,90

230.896,00

196.338,10

34.647,90

2022

66.140,00

4,90

324.086,00

275.473,10

48.612,90

2023

55.580,00

4,90

272.342,00

231.490,70

40.851,30

Total

173.420,00

4,90

849.758,00

722.294,30

127.463,70

Art.3. Cofinanțarea în valoare de 127.463,70 lei, reprezentând contribuția proprie a Județului Brașov de 15% din bugetul total al proiectului, se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Județean Brașov.

Art.4. Se împuternicește dl. Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, să semneze Acordul de Parteneriat și orice alte acte necesare contractării.

Art.5. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Manageri Publici, Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.


Contrasem nează, Secretar general al județului Maria JDumbrăveanu