Hotărârea nr. 260/2020

Hotărârea nr.260 – privind aprobarea Raportului comisiei de negociere constituită în vederea cumpărării imobilului înscris în CF nr.138303-CI-UI Brașov, nr. cadastral 138303-CI-UI (C.F. vechi nr.55349, 5243/I) situat în Municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr.15.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV 8-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov. ro, www.j ud brasov. ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 260 din data de 31.07.2020

privind aprobarea Raportului comisiei de negociere constituită în vederea cumpărării imobilului înscris în C.F. nr. 138303-C1-U1 Brașov, nr. cadastral 138303-C1-U1 (C.F. vechi nr. 55349, nr. top. 5243/1), situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr. 15.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;

Analizând Referatul de aprobare, înregistrat sub nr. 12017/28.07.2020, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. ad. 12017/29.07.2020, întocmit de către Direcția Juridică și Direcția Economică, prin care se propune aprobarea Raportului înregistrat sub nr. 11067/10.07.2020 al comisiei de negociere constituită, în vederea cumpărării imobilului înscris în C.F. nr. 138303-C1-U1 Brașov, nr. cadastral 138303-Cl-Ul (C.F. vechi nr. 55349, nr. top. 5243/1), situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr. 15;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.223/25.06.2020 prin care a fost constituită Comisia de negociere;

Având în vedere că imobilul este „monument de arhitectură”, conform H.C.M. nr.l 160/1955, sub nr. 2529;

Văzând adresa nr. 2002/18.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 5216/25.03.2020, prin care Ministerul Culturii comunică că nu își exercită dreptul de preemțiune pentru imobilul situat în Piața Sfatului, nr. 15. lot I, municipiul Brașov, județul Brașov, parte din monumentul istoric, cod BV-II-m-A-11547 “Casele Closius-Hiemesch-Giese”;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brașov nr. 192/27.03.2020, din care, așa cum rezultă din referatul de aprobare. Municipiul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune la cumpărarea imobilului;

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „a”, art. 191, alin. (4), lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 858, art. 863, lit. „d” și art. 1650 privind Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. “c”, “d” și “f” și alin. (5), lit. “d”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. ..a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Raportul, înregistrat sub nr. 11067/10.07.2020, întocmit de către comisia de negociere constituită în vederea cumpărării imobilului situat în Piața Sfatului, nr. 15, lot I, mun. Brașov, județul Brașov, parte din monumentul istoric cod BV-II-m-A-11547 “Casele Closius-Hiemesch - Giese“, înscris în C.F. 138303-C1-U1 Brașov, nr. cadastral 1383O3-C1-U1 (C.F. vechi nr. 55349, nr. top. 5243/1).

Art. 2. - Județul Brașov își exercită dreptul de preemțiune la cumpărarea imobilului descris în art. 1, la prețul negociat de 1.925.000 euro, in echivalent lei. din care să se rețină 256.852 euro, conform Deciziei nr. 712/2020 a înaltei Curți de Casație și Jusitiție, prin care actualii proprietari ai imobilului au fost obligați să plătească reclamantului, Consiliul Județean Brașov, suma de 256.852 euro, în echivalent lei. la momentul efectuării plății, reprezentând investiții aduse imobilului situat in Brașov, P-ța Sfiitului, nr.l5 și înscris în C.F. 55346 Brașov la A+l. nr. top. nou 5243/1. rezultând astfel o cheltuială efectivă pentru Consiliul Județean Brașov de 1.668.148 euro, cu plata efectuată într-o singură tranșă, la cursul BNR din ziua plății.

Suma necesară achiziționării imobilului este cuprinsă în bugetul Județului Brașov aprobat pe anul 2020.

Art. 3. - Se aprobă draftul contractului de vânzare-cumpărare a imobilului descris în art. 1, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se împuternicește domnul Alexandm-Adrian Gabor, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, să reprezinte U.A.T Județul Brașov la Biroul Notarial Brașov, în vederea semnării contractului de vânzare - cumpărare, prevăzut la art.3.

Art. 5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

PREȘEDINTE

Adrian- loan VeșteaContrasemnează,

Secretar Generati ăl Județului Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Nr. 11067/10.07.2020Aprobat,

Pre: ^dinte, Adrian-lcap Vestea


Raportul

Comisiei constituite prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 223/25.06.2020


Comisia de negociere în vederea cumpărării imobilului monument istoric înscris în C.F. 138303-C1-U1 Brașov, nr. cadastral 138303-C1-U1 (CF vechi nr. 55349, nr. top. 5243/1), situat în Piața Sfatului nr. 15, în care funcționează Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 223/25.06.2020, a fost convocată prin email transmis în data de 25.06.2020 de către doamna vicepreședinte Toaso Imelda, membrii comisiei fiind invitați a se întruni în data de 26.06.2020, ora 11.00 la sediul Consiliului Județean Brașov, camera 110, pentru stabilirea strategiei de negociere.

La dispoziția comisiei de negociere s-a pus spre studiu Raportul nr. 9277/11.06.2020 întocmit de comisia specială de analiză a situației juridice a imobilului situat în Municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 15, constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 749/05.12.2019, cu anexele aferente, și modelul de invitație la negociere care urma să fie adresat proprietarilor.

Urmare a studierii ofertelor depuse de proprietari și ținând cont de adresa nr. 2002/18.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 5216/25.03.2020, prin care Ministerul Culturii comunică faptul că nu își exercită dreptul de preemțiune pentru imobilul situat în Piața Sfatului, nr. 15, lot 1, mun. Brașov, județul Brașov, parte din monumentul istoric cod BV-II-m-A-11547 “Casele Closius-Hiemesch-Giese” si având în vedere Procura specială prin care proprietarii imobilului împuternicesc pe d-nul avocat Teicu Gheorghe să negocieze prețul în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare a imobilului, comisia a transmis invitația nr. 10181/26.06.2020 către proprietari și avocat pentru data de 29.06.2020, ora. 12.00. De asemenea, comisia La invitat la o discuție în data de 29.06.2020, ora 11.00 și pe avocatul Olaru Dorel care a reprezentat instituția în toate litigiile cu privire la acest imobil, începând cu anul 2009 și până în prezent.

Astfel, în urma analizei raportului comisiei interne înregistrat sub nr. 9277/11.06.2020, comisia de negociere a luat act de istoricul litigiilor din anul 2007 și până în prezent, de istoricul investițiilor din anul 1991 și până în anul 2011 și de expertizele referitoare la acest imobil făcute din anul 2007 și până în prezent, precum și de recomandările comisiei speciale, și a constatat următoarele:


Imobilul din Piața Sfatului nr.15, înscris în CF nr. 55349 Brașov nr.top 5243/1 a fost proprietatea antecesorilor lui Vătășan Alexandru și Mihăescu Ionela Alexandra, pînă la momentul naționalizării, în baza Decretului nr.92/1950.

In anul 1991 imobilul, aflat la acea data in proprietatea Statului Roman, a fost dat în administrarea Muzeului de Etnografie Brașov, prin Decizia nr.206/30.05.1991 emisă de Prefectura Județului Brașov.

în anul 2001, în baza Legii nr. 10/2001 s-a formulat cerere de retrocedare de către persoanele îndreptățite Vătășan Alexandru și Mihăescu Ionela Alexandra, care a fost inițial înregistrată la S.C. RIAL S.R.L Brașov, trimisă spre soluționare Instituției Prefectului-Județul Brașov, retrimisă la S.C. RIAL S.R.L. și înaintată la Consiliul Județean Brașov în anul 2006. în anul 2002 asupra imobilului, proprietatea Statului Roman a fost înscris dreptul de proprietate al Județului Brașov - domeniul public, în temeiul Legii nr. 213/1998 și a H.G. nr. 972/2002, cu drept de administrare Consiliul Județean Brașov.

Prin sentința civilă nr. 219/2008 (ramasă definitivă si irevocabilă), Județul Brașov, a fost obligat să soluționeze notificarea formulată de către Vătășan Alexandru și Mihăescu Ionela Alexandra.

Prin Dispoziția nr. 12/2009 emisă de Președintele Consiliului Județean Brașov imobilul a fost restituit persoanelor îndreptățite Vătășan Alexandru și Mihăescu Ionela Alexandra care și-au înscris dreptul de proprietate concomitent cu radierea dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov.

în anul 2013 s-a reînscris dreptul de administrare al Muzeului de Etnografie Brașov în temeiul Deciziei nr. 422/A/2013 pronunțată de Tribunalul Brașov, în dos. nr. 31528/197/2012, imobilul aflându-se în posesia și folosința muzeului, până la pronunțarea Sentinței civile nr. 25 l/S/22.11.2018 pronunțată de Tribunalul Brașov în dos. nr. 6913/62/2017, prin care s-a constatat stins dreptul de administare al muzeului asupra imobilului, s-a dispus radierea dreptului de administrare din evidențele de carte funciară, acesta fiind obligat să lase în deplină proprietate și posesie imobilul situat in Brașov, Piața Sfatului nr. 15, înscris în CF 138303- Cl-Ul, nr. Top. 5243/1 si cota de 14 din părțile de uz comun.

Prin Decizia civilă nr. 937Ap/04.07.2019 Curtea de Apel Brașov a respins apelul formulat de Muzeul de Etnografie Brașov împotriva acestei sentințe, iar față de caracterul definitiv și executoriu al acestei decizii, s-a formulat cerere de executare silită pentru punerea în executarea a sentinței, care a făcut obiectul dosarului executional nr. 1741/2019 la B.E.J. Termure Călin-Ovidiu și care a fost încuviințată la data de 16.10.2019, prin încheierea pronunțată de Judecătoria Brașov în dosar nr. 21643/197/2019.

De asemenea pe rolul instanțelor de judecată s-a aflat si Dosarul nr.8230/62/2011 ** având ca obiect recuperarea sporului de valoare adus imobilului prin efectuarea investițiilor de către Consiliul Județean Brașov, iar prin Decizia civilă nr,1597Ap/19.11.2019 pronunțată de Curtea de Apel Brașov, a fost admisă în parte acțiunea formulată de Județul Brașov, pârâții Mihăescu Ionela Alexandra și Vătășan Alexandru fiind obligați la plata sumei de 672.600 euro, reprezentând sporul de valoare adus imobilului.

Decizia mai sus menționată a fost atacată la înalta Curte de Casație și Justiție de actualii proprietari. înalta Curte de Casație și Justiție, în data de 11.03.2020 a pronunțat - Decizia nr. 712 după cum urmează: „Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâții Mihăescu Ionela Alexandra și Vătășan Alexandru împotriva încheierilor din 13 decembrie 2018 și 31 octombrie 2019 pronunțate de Curtea de Apel Brașov - Secția civilă. Admite recursul declarat de pârâții Mihăescu Ionela Alexandra și Vătășan Alexandru împotriva deciziei nr. 1597 Ap din 19 noiembrie 2019 pronunțate de Curtea de Apel Brașov - Secția civilă, pe care o modifică în parte, în sensul că obligă pe pârății Mihăescu Ionela Alexandra și Vătășan Alexandru să plătească reclamantului Consiliul Județean Brașov suma de 256.852 euro în echivalent lei, la momentul efectuării plății, reprezentând investiții aduse imobilului situat în Brașov, P-ța Sfatului nr.15 și înscris în CF 55346 Brașov la A + l, nr. top nou 5243/1. Menține celelalte dispoziții ale deciziei atacate. Irevocabilă.'” Până la acest moment decizia nu a fost comunicată.

în data de 13.12.2019, proprietarii Mihăescu Ionela Alexandra si Vatășan Alexandru au depus la Consiliul Județean Brașov o ofertă de vânzare a imobilului situat în Brașov, Piața Sfatului nr.15, prețul de vânzare fiind de 2.508.200 Euro, aceeași ofertă fiind comunicată atât Ministerului Culturii cât și Primăriei Municipiului Brașov. Ulterior s-au depus și ofertele nr. 2946/20.02.2020 și nr. ad. 2946/04.03.2020.

Față de cele menționate mai sus, comisia constituită în baza Dispoziției nr. 749/2019, a considerat oportună și necesară efectuarea unei expertize pentru determinarea valorii de piață a imobilului din Piața Sfatului nr.15, pentru a putea formula un punct de vedere în ceea ce privește prețul de vânzare cuprins în oferta de vânzare depusă de proprietari. în aceste condiții comisia a propus aprobarea demarării demersurilor în vederea efectuării unei expertize, necesară determinării valorii de piață a imobilului din Piața Sfatului nr. 15.

în urma efectuării expertizei de către Consiliul Județean Brașov s-a constatat faptul că rapoartele de evaluare nu se raportau la suprafețe identice prin urmare s-a luat hotărârea efectuării unui RLV al construcției, care fost comunicat atât expertului contractat de către instituția noastră cât și d-lui Vătășanu Alexandru, întocmindu-se două noi rapoarte de evaluare, din care au rezultat următoarele valori:

 • -2.434.464 Euro - raport nr. 8/19.03.2020 întocmit de către Societatea Rofexpert S.R.L. pentru Vătășan Alexandru;

 • -2.140.000 Euro- raport nr. 100/2020 întocmit de către Societatea Marory S.R.L. pentru Consiliul Județean Brașov.

Față de diferența de valoare rezultată, comisia internă a propus achiziționarea serviciilor unui verificator ANEVAR pentru analiza celor două rapoarte atât din punct de vedere al criteriilor cât și în ceea ce privește valoarea, fiind întocmite două rapoarte de verificare - unul cu obiectiv simplu (subiectul verificării fiind raportul de evaluare nr. 8/19.03.2020 întocmit de Societatea Rofexpert S.R.L.), iar altul cu obiectiv extins (subiectul verificării fiind raportul de evaluare nr. 100/2020 întocmit de către Societatea Marory S.R.L.).

Referitor la raportul de evaluare nr. 8/19.03.2020 - s-au constatat două neconformități majore, care ar fi putut influența rezultatul evaluării, și o neconformitate minoră, detaliate și în raportul comisiei interne.

Referitor la raportul de evaluare nr. 100/2020 — opinia verificatorului în privința valorii bunului evaluat în raportul de evaluare supus verificării, respectiv valoarea de piață a imobilului din Brașov, P-ta Sfatului nr. 15, înscris în C.F. nr. 138303-C1 -UI la data de referință 6.05.2020 este de 2.000.000 euro, față de 2.140.000 Euro, valoare înscrisă în raportul analizat - nr. 100/2020.

Față de informările transmise de fostul manager al Muzeului de Etnografie, d-na Ligia Fulga (nr. înregistrare 8053/20.05.2020 și 8555/28.05.2020) și referatul d-lui avocat Olaru (nr. înregistrare 8638/29.05.2020) s-au precizat următoarele:

Comisia internă nu a putut reține ca fiind valabilă valoarea investițiilor în suma de 7.778.520 lei atâta timp cât această sumă cuprinde și achiziții care nu pot fi solicitate de la proprietari, cum ar fi - cumpărarea de vitrine, manechine sau iluminatul muzeal. Din evidențele contabile ale Consiliului Județean Brașov rezultă o valoare a investițiilor în sumă de 4.083.394,98 lei. Această valoare a fost transmisă de către Muzeul de Etnografie Consiliului Județean Brașov, fiind semnată de către d-na manager Ligia Fulga și se compune din următoarele:

 • - 3.340.818,91 lei - reprezentând contravaloare contract de execuție nr. 665/12.08.2004 -lucrări pentru reabilitare clădire - (proces-verbal de recepție finală nr. 1/1.11.2012);

 • - 554.765 lei - reprezentând contravaloare contract de execuție nr. 16/2009 (restaurare picturi);

 • - 187.747,67 lei-reprezentând contravaloare contract de execuție nr. 202/2007 (restaurare picturi);

 • - 63,40 lei- valoare de inventar la 30.03.1991.

De asemenea în anul 2009, Ministerul Culturii si Cultelor a comunicat Consiliului Județean Brașov, obligațiile de folosință a monumentelor istorice. Printre acestea nu se regăsește obligativitatea păstrării, de către actualii proprietari a destinației de muzeu.

în ceea ce privește diferența de suprafață menționată în informarea transmisă de d-na Fulga, în raportul comisiei interne se menționează faptul că suprafața de 549 mp, conform extrasului C.F. reprezintă terenul, ca parte de uz comun, iar suprafața utilă menționată prin RLV se referă la construcție și a fost utilizată pentru stabilirea valorii de piață. Cele două suprafețe nu pot fi comparate atâta timp cât reprezintă lucruri diferite.

în speță, concluziile comisiei interne constituite prin Dispoziția nr. 749/2019 au fost:

Necesitatea achiziționării acestei clădiri este dată de următoarele argumente :

 • • O comunitate cum este cea a brașovenilor nu poate pierde ocazia de a-și etala patrimoniul într-o clădire emblematică pentru trecutul istoric și comercial al Brașovului (a se vedea adresa Min. Culturii privind valoarea culturală, arhitecturală și istorică a imobilului), o eventuală mutare a colecțiilor din Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului într-un alt imobil ar micșora impactul emoțional și experiența turistică autentică.

 • • Funcționarea muzeului în Piața Sfatului reprezintă o mare oportunitate atât din punct de vedere al vizibilității instituției, cât și al accesului publicului larg la vizionarea expozițiilor, prin urmare mutarea colecției muzeale în alt imobil ar putea îngreuna accesul publicului brașovean și al turiștilor în muzeu,

 • • Achiziționarea clădirii poate oferi oportunități pentru crearea de audiențe noi, pentru revizuirea discursului muzeografic, pentru organizarea unor evenimente culturale de ținută care să aducă faimă comunității și autorităților locale.

Ținând cont de importanța imobilului aflat in discuție, de investițiile efectuate în această clădire de către Consiliul Județean Brașov, precum și de lipsa de spații necesare muzeelor, comisia internă a considerat necesară achiziționarea acestuia și a propus ca negocierea prețului de achiziție să țină cont de valoarea de piață stabilită de evaluatorul verificator respectiv 2.000.000 euro, de sporul de valoare reținut în decizia Curții de Apel în sumă de 672.600 Euro, și să fie avută în vedere și valoarea de 256.852 euro, pe care trebuie să o plătească proprietarii conform Deciziei înaltei Curți de Casație si Justiție.

în data de 29.06.2020, ora 11.00 a avut loc prima întâlnire a comisiei de negociere unde este invitat și d-nul avocat Olaru Dorel care a reprezentat instituția în toate litigiile privind imobilul din P-ța Sfatului nr.15, începând cu anul 2009 și până în prezent.

în urma discuțiilor comisiei de negociere cu d-nul avocat Olaru Dorel, comisia de negocire pe lângă informațiile relatate mai sus, a luat act de următoarele aspecte:

 • - existența unui dosar suspendat la Tribunalul Brașov înregistrat cu nr. 6686/62/2011 având ca obiect obligarea C.J. Brașov la plata sumei de 450.000 lei reprezentând contravaloare lipsă de folosință a imobilului pe perioada februarie 2009 și până în prezent (această sumă era calculată pânâ la momentul iunie 2011, în cazul repunerii pe rol, se actualizează până la decembrie 2019), care poate fi repus pe rol în termen de 6 luni de la pronunțarea Î.C.C.J. La acest dosar CJ Brașov a făcut întâmpinare și cerere reconvențională care s-a disjuns și a făcut obiectul unui dosar nou nr. 8230/62/2011**, dosar de unde se așteaptă motivarea Î.C.C.J.;

 • - temeiul acțiunii ce a făcut obiectul dosarului nr. 8230/62/2011** a fost îmbogățirea fără justă cauză;

 • - prin Decizia 1482/2017 a Î.C.C.J. s-a precizat că instanța de rejudecare trebuie să aibă în vedere să se administreze probe pentru a determina costul lucrărilor utile efectuate de către reclamant și sporul de valoare adus construcției în litigiu prin aceste lucrări, la data înregistrării cererii reconvenționale, respectiv 15.06.2011, față de limitele obligației de restituie pe care o are proprietarul fondului;

-respectând decizia de îndrumare a Î.C.C.J., în probațiune, instanța de rejudecare a administrat proba cu o nouă expertiză în specialitatea de evaluare proprietăți imobiliare și construcții având ca obiectiv determinarea lucrărilor utile efectuate la imobilul în litigiu, în intervalul 2001-2011, - în raportul de expertiză este indicată suma 835.713 euro cu titlu de spor de valoare, spor determinat ca urmare a execuției lucrărilor la imobil cu precizarea că aceste lucrări au fost avizate, achitate, executate în baza contractului de execuție de lucrări și a actelor adiționale despre care se face vorbire în expertiză, evidențiate în contabilitatea muzeului. Tot în raportul de expertiză menționat anterior, experții prezintă varianta nr. 2 de estimare a sporului de valoare, rezultând suma de 672.600 euro cu titlu de spor de valoare, cu TVA inclus. Pentru această valoare s-a efectuat o estimare valorică a costului de înlocuire a imobilului construcție în situația/starea inițială a acestuia, considerând clădirea cu alcătuirea și dotările inițiale, având uzura fizică aferentă vechimii acesteia și o valoare a clădirii de nou, prin considerarea alcătuirii, dotărilor și stării tehnice aferente, fără uzură;

 • - autorul lucrărilor trebuie să fie despăgubit cu costul lucrărilor utile doar în situația în care sporul de valoare este mai mare decât costul lucrărilor utile, având în vedere dubla limitare a obligației de restituire în materia îmbogățirii fără justă cauză;

 • - așadar, suma de 835.713 euro reprezintă valoarea totală a lucrărilor utile efectuate, iar suma de 672.600 euro reprezintă sporul de valoare adus construcției în litigiu prin aceste lucrări;

 • - unei persoane nu i se poate agrava situația în propria cale de atac - este un principiu juridic, în latină ”non reformatio in pejus” și din aceasta cauză Î.C.C.J. a reținut în final suma de 256.852 euro, valoare stabilită de instanță în primul ciclu procesual, și nu pe cea de 672.600 euro, valoare stabilită prin decizia Curții de Apel Brașov;

 • - pentru restul sumelor solicitate prin acțiune, care reprezentau investiții după data de 10.10.2005, când notificarea de restituire a fost trimisă către CJ Brașov, instanța de judecată a considerat că aceste investiții vor putea fi soliciate numai în măsura în care cei doi îndreptățiți la restituirea în natură întră în posesia imobilului, deoarece la data pronunțării acestei decizii nu fusese încheiat un proces-verbal de predare-primire.

Având în vedere cele relatate de d-nul avocat Olaru, comisia hotărăștete ca să se pornească negocierile de la dispozițiile H.C.J. nr. 128/28.03.2016 prin care Consiliul Județean Brașov și-a exercitat dreptul de preemțiune.

Membrii comisiei de negociere au semnat declarații de confidențialitate cu privire la negocierile care urmau să fie făcute.

Comisia de negociere s-a întâlnit în data de 29.06.2020 cu proprietarii și reprezentanții acestora la sala 34, ora 12.00 și au început negocierea, discuțiile fiind consemnate în procesul verbal al ședinței de negociere.

Comisia a urmărit identificarea unei soluții corecte pentru ambele părți și negocierea unui preț care să țină cont de faptul, că imobilul are o valoare de piață ridicată datorită investițiilor realizate de administrația publică județeană începând cu anul 1991 și astfel sporul de valoare este dat de toate lucrările efectuate până în anul 2011, inclusiv. Prin Decizia nr. 712/2020 a ICCJ, rămasă definitivă, proprietarii sunt obligați să plătească Consiliului Județean Brașov suma de 256.852 euro reprezentând investiții aduse imobilului. Conform probelor administrate în instanță, această sumă reflectă doar investițiile realizate până în 2005, ori valoarea imobilului a crescut și datorită lucrărilor efectuate după acest an.

Plecând de la aceste premise și având în vedere HCJ 128/2016 prin care s-a exprimat dreptul de preemțiune (oferta de vânzare de la acel moment fiind la valoarea de 1.600.000 euro), comisia a făcut prima propunere ca preț de achiziție diferența între oferta care a stat la baza Hotărârii CJ 128/2016 și totalul investițiilor conform evidențelor contabile de 4.038.000 lei (echivalent a 845.000 euro). Proprietarii au respins oferta, argumentând că investițiile stabilite prin decizia definitivă a ÎCCJ sunt doar 256.852 euro, ultima ofertă de vânzare transmisă în acest an este la valoarea de 2.508.200 euro și au primit oferte de cumpărare pe piața imobiliară apropiate de această valoare.

Comisia, ținând cont de Raportul de verificare cu obiectiv extins nr. 28/21.05.2020, întocmit de verificator autorizat ANEVAR SC Sev Advisory Services SRL, prin care se stabilește valoarea de piață a imobilului din P-ța Sfatului nr. 15 la data de referință 06.05.2020 la suma de 2.000.000 euro, valoarea totală a investițiilor conform evidențelor contabile în sumă de aprox. 845.000 euro și contravaloarea investițiilor pentru care există deja sentință definitivă (256.852 euro) face o nouă propunere privind prețul de achiziție la valoarea de 1.400.000 euro, din care să se rețină suma stabilită prin decizia definitivă a instanței.

Proprietarii resping și a doua ofertă. Menționează pretențiile privind lipsa de folosință pentru perioada 2009-2019 (de la momentul restituirii imobilului până la punerea în posesie și încheierea contractului de locațiune cu Muzeul de Etnografie Brașov), apreciate la 600.000 euro. Formulează o nouă ofertă de vânzare la valoarea de 2.239.706 euro (valoarea din Raportul de evaluare a imobilului comandat de proprietari - 8%), din care să se rețină suma stabilită prin decizia definitivă a instanței, cu condiția expresă ca părțile să renunțe la orice pretenții trecute, prezente sau viitoare. în lipsa unui consens privind prețul de vânzare-cumpărare, proprietarii consideră dreptul de preemțiune stins. Contractul de închiriere încheiat cu Muzeul de Etnografie expiră la 30.06.2020 și nu doresc prelungirea acestuia.

Comisia consideră că renunțarea la orice pretenții ulterioare se poate accepta doar dacă sunt recuperate integral investițiile, se solicită timp pentru analiză. De comun acord se stabilește o nouă întâlnire pentru data de 01.07.2020, ora 10.

După negocierea din 29.06.2020, comisia a solicitat o nouă întâlnire cu d-nul avocat Olaru pentru a clarifica câteva aspecte de ordin juridic. Astfel, d-nul avocat Olaru în cadrul întâlnirii cu membrii comisiei, în data de 30.06.2020, face următoarele precizări:

 • - dreptul de preemțiune exercitat încetează numai în condițiile în care proprietarul retrage oferta de vânzare, caz în care imobilul nu se poate tranzacționa pe piața imobiliară;

 • - prețul se negociază între vânzător și cumpărător și Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice nu prevede ce se întâmplă când cele două părți nu se înțeleg, CJ se poate adresa instanței de judecată pentru stabilirea unui preț de vânzare-cumpărare;

 • - pe durata procesului, CJ datorează chirie pentru imobil, iar proprietarii pot iniția acțiunea de evacuare prin hotărâre judecătorească;

 • - investițiile realizate după 2005, diferența de la 256.852 euro până la 672.600 euro, valoare care a fost stabilită în expertiza judiciară ca fiind investiții necesare și utile și este opozabilă părților, se poate recupera doar printr-un nou proces.

Pentru aprecierea pretențiilor privind lipsa de folosință, comisia analizează tarifele de chirii pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință practicate pentru imobilele aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Brașov și administrarea S.C. Rial S.A., aprobate prin H.C.L. nr. 55/2014, precum și prețul pieței. Pentru perioada 2009-2014 se ține cont de tarifele prevăzute în HG 1886/2006. Astfel, pentru perioada februarie 2009 - ianuarie 2014 rezultă o chirie de 107.196 euro, iar pentru perioada februarie 2014 - noiembrie 2019 se consideră chiria 6000 euro/lună (chirie negociată prin contractul de închiriere încheiat în decembrie 2019, care este sub prețul pieței și sub tarifele prevăzute în HCL 55/2014), rezultând o chirie apreciată la 420.000 euro.

Comisia hotărăște redactarea ofertei de cumpărare nr. 10347/01.07.2020, la prețul de 1.900.000 euro, din care să se rețină suma de 256.852 euro (la plata căreia au fost obligați proprietarii prin Decizia 712/2020 a ÎCCJ), cu condiția renunțării la pretențiile trecute, prezente sau viitoare. La stabilirea prețului ofertat s-a avut în vedere valoarea de piață a imobilului stabilit prin Raportul de verificare cu obiectiv extins nr. 28/21.05.2020, întocmit de verificator autorizat ANEVAR SC Sev Advisory Services SRL, de 2.000.000 euro, pretențiile Consiliului Județean Brașov pentru recuperarea investițiilor realizate după 2005 în sumă de 415.748 euro (diferența între sporul de valoare rezultat din expertiza judiciară 672.600 euro și suma prevăzută în Decizia 712/2020), precum și pretențiile proprietarilor privind lipsa de folosință, apreciată de proprietari la 600.000 euro, iar de comisie la 527.196 euro.

Comisia de negociere s-a întâlnit cu proprietarii și reprezentanții acestora în data de 1 iulie 2020 la sala 34, ora 10.00, discuțiile fiind consemnate în procesul verbal al ședinței de negociere. S-a înmânat oferta de cumpărare nr. 10347/01.07.2020. Proprietarii, în urma analizării ofertei de cumpărare și recalculând pretențiile privind lipsa de folosință, formulează o nouă ofertă de vânzare la valoarea de 1.981.960 euro, reiterând faptul că ofertele primite din piața imobiliară sunt de 2.200.000 și 2.300.000 euro.

Comisia, punând în balanță și cheltuielile prilejuite de mutarea colecției muzeale în eventualitatea unei evacuări, precum și contravaloarea chiriei pe perioada proceselor intentate de părți în cazul în care pretențiile nu se rezolvă pe cale amiabilă, și având în vedere toate calculele detaliate mai sus, formulează ultima ofertă de cumpărare la valoarea de 1.925.000 euro.

Proprietarii solicită 1.950.000 euro, această ofertă nefiind acceptată de comisia de negociere, punând în vedere rezolvarea disputelor pe calea instanțelor de judecată.

Proprietarii acceptă prețul de vânzare-cumpărare propus de comisia de negociere, respectiv 1.925.000 euro, cu condiția plății într-o singură tranșă. Acceptă reținerea sumei de 256.852 euro, conform Deciziei ÎCCJ nr.712/2020, rezultând o cheltuială efectivă pentru CJ de 1.668.148 euro, și renunțarea la orice pretenții trecute, prezente sau viitoare.

După întâlnirea de la sala 34, comisia s-a reîntrunit în integralitatea ei la cabinetul d-nei vicepreședinte Toaso pentru concluzii și redactarea prezentului raport în vederea înaintării lui spre aprobare către președinte și ulterior către plenul consiliului județean, respectiv cu propunerea comisiei se negociere de exprimare a dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului situat în Piața Sfatului, nr. 15, lot 1, mun. Brașov, județul Brașov, parte din monumentul istoric cod

BV-II-m-A-11547 “Casele Closius-Hiemesch-Giese“, înscris în C.F. 138303-C1-U1 Brașov, nr. cadastral 138303-C1-U1 (CF vechi nr. 55349, nr. top. 5243/1), la prețul negociat de 1.925.000 euro, din care să se rețină 256.852 euro conform deciziei 712/2020 a ÎCCJ, rezultând o cheltuială efectivă pentru CJ de 1.668.148 euro, cu plata efectuată într-o singură tranșă, la cursul BNR din ziua plății. Această propunere va fi înaintată plenului Consiliului Județean, împreună cu modelul de contract de vânzare-cumpărare.

Rămâne ca d-nul avocat Țeicu să transmită modelul de contract de vânzare-cumpărare după ce îl redactează notarul, care va fi verificat de aparatul de specialitate din cadrul instituției și să comunice taxele care vor cădea în sarcina județului în calitate de cumpărător, spre a fi introduse în hotărârea consiliului.

Prezentul raport s-a întocmit în 3 (trei) exemplare originale.

Comisia de negociere conform HCJ 223/2020:

D-na Imelda Toaso - vicepreședintele Consiliului Județean Brașov / _ \ D-nul Alexandru Adrian Gabor - vicepreședintele Consiliului Județean Brașov D-na Claudia Crăciun - director executiv Direcția Juridică              <

D-na Gabriela Agafiței - director executiv Direcția Economică 'fh' . D-nul Alexandru Stănescu - manager Muzeul de Etnografie Brașov 'fWf/

D-nul Dontu Mihai-Aurel - consilier județean si membru în Comisia, de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe                VXy <           /

D-nul Nicoară Lucian-Florin, consilier județean și membru în Comisia de specialitate nr. 4

pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Subsemnații MIHĂESCU IONELA-ALEXANDRA, <. . „ » •

și VÂTÂȘAN ALEXANDRU,

, ambii în calitate de vânzători și-------------------------------

Subscrisul JUDEȚUL BRAȘOV, unitate administrativ-teritorială (U.A.T.) cu sediul în MUN.BRAȘOV, BULEVARDUL EROILOR NR.5, JUD.BRASOV, având cod de înregistrare fiscală 4384150, reprezentată legal de către Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul VEȘTEA ADRIAN-IOAN, în baza Hotărârii Consiliului Județean nr.__/.2020, în calitate de cumpărător, în temeiul dispozițiilor

art.1650 - art. 1762 din Codul civil, am convenit încheierea prezentului contract de vânzare-cumpărare în următoarele condiții:-------------------------

Subsemnații vânzători MIHĂESCU IONELA-ALEXANDRA și VĂTĂȘAN ALEXANDRU, vindem JUDEȚULUI BRAȘOV, dreptul de proprietate asupra imobilului coproprietatea noastră, situat în MUN.BRAȘOV, PIAȚA SFATULUI NR.15, AP.LOT1, JUD.BRAȘOV, înscris în CF nr.!38303-Cl-Ul a localității Brașov, provenită din conversia de pe hârtie a CF vechi nr. 55349, cu nr. topografic: 5243/1, identificat la Al cu nr.cadastral: 138303-C1-U1, casă de piatră “Monument de arhitectură” înscris în H.C.M. nr. 1160/ 1955 sub nr. 2529, compus din: încăperilel, 2, 3, 4, 5 la subsol, încăperile 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 la parter, încăperile 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 la etaj și podul 1 peste încăperile 41-57 de la etaj și acoperișul deasupra lor, cu cota de 1/2-a parte din părțile comune descrise în CF și cota de 1/2-a parte din terenul intravilan aferent imobilului înscris în CF nr. 138303 a localității Brașov, provenită din conversia de pe hârtie a CF vechi nr. 11160, cu nr. cadastral vechi: 11569, cu nr. topografic:5243, identificat la Al cu nr. cadastral: 138303, în suprafață totală de 549 m.p, cu categoria de folosință "altele", așa cum rezultă din extrasul CF pentru autentificare eliberat de O.C.P.I. Brașov, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în baza Cererii înregistrate sub nr./_08.2020. PĂRȚILE COMUNE sunt: Părțile de uz comun generale

sunt: terenul construit si neconstruit cu nr. top 5243 (nr. cad. 11569) in suprafața de 549 mp., ziduriel comune cu fundațiile lor, fațadele, branșamentele instalațiilor de apa, canal, gaz si electricitate. Părțile de uz comun speciale /(pentru lotul 2/b, lotul 2/a/a/I si lotul 2/a/b) sunt: podul 2 peste incaperile 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 de la etaj si acoperișul de deasupra lor.---------------------------------------------------

Subsemnații vânzători declarăm că am dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului care face obiectul acestei vânzări (lotul nr. 1) și asupra cotei aferente de teren, în cote egale de câte 1/2-a parte fiecare, cu titlu de drept restituire în natură conform Legii nr. 10/2001, în baza Dispoziției nr. 12/2009 emise de Consiliul Județean Brașov și a Declarațiilor autentificate sub nr.96/2009 și 118/2009 de notarul public Marin Lucica din Brașov, dreptul nostru fiind intabulat în CF cu încheierea O.C.P.I. Brașov - B.C.P.I. Brașov

nr. 10692/17.02.2009, conform celor de sub Bl(l), B2(l), B5(l), respectiv B6(l), așa cum rezultă din extrasul CF.----------------------------

Totodată, declarăm că în imobilul din Mun.Brașov, Piața Sfatului Nr. 15, Jud.Brașov funcționează Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului. —

Se precizează că asupra imobilului a fost notat sub B3 procesul intentat de Consiliul Județean Brașov prin Președinte c/a Mihăilescu Ionela Alexandra, Vătășan Alexandru, Statul Român prin Ministerului Finanțelor Publice (M.F.P.) București, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național prin Ministru, Muzeul Județean de Etnografie, având ca obiect "Contestație formulată în temeiul Legii 10/2001", în baza Certificatului de grefă din Dosarul nr. 8230/62/2011 aflat pe rolul Tribunalului Brașov. Totodată, se precizează că a fost admisă plângerea formulată de Muzeul de Etnografie Brașov împotriva încheierii nr.50043/2008 prin care s-a dispus reînscrierea dreptului de administrare în favoarea Muzeului de Etnografie Brașov, conform celor de sub C2, în baza Deciziei nr.422/A din data de 20.11.2013 emise de Tribunalul Brașov în Dosarul civil nr. 31528/197/2012. Cumpărătorul este de acord să cumpere imobilul în cunoștința notațiunilor susmenționate. Conform convenției părților, cumpărătorul urmează să îndeplinească toate formalitățile de radiere a înscrierilor sus-menționate din CF, ulterior încheierii acestui contract. Totodată, noi părțile contractante, am convenit să colaborăm în vederea obținerii actelor necesare pentru radierea din CF a înscrierilor de sub B3 și C2.

Subsemnații vânzători, cunoscând consecințele legale ale unor declarații nesincere prevăzute de art.326 din Codul penal, declarăm pe propria noastră răspundere că situația juridică a imobilului descris mai sus, rezultată din extrasul CF este neschimbată, că acest imobil nu este ipotecat sau grevat de alte sarcini și nu sunt constituite asupra acestuia drepturi reale în favoarea unor terțe persoane, cu excepția înscrierii de sub C2, așa cum rezultă și din extrasul CF, că imobilul nu este afectat de nicio cauză de inalienabilitate legală sau convențională și nu este scos din circuitul civil. Subsemnații vânzători declarăm că asupra imobilului sus-menționat am încheiat un contract de locațiune cu Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, fapt cunoscut și acceptat de cumpărător. Totodată, declarăm că nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile prevăzute de lege care atrag incapacitatea de a vinde și îl garantăm pe cumpărător că nu există niciun impediment legal la încheierea acestui contract de vânzare-cumpărare.------

Se precizează că imobilul sus-menționat este monument istoric de categoria ”A” și figurează pe lista monumentelor istorice la poziția nr.440 cu denumirea "Casele Closius-Hiemesch-Giesel” datată ”1566, sec. XVI, 1720, c. 1800, 1836”, având codul LMI 2015: BV-II-m-A-11574, conform Listei monumentelor istorice, actualizată prin ordin al Ministrului Culturii.--------

Subsemnații vânzători declarăm că pentru perfectarea aceastei vânzări, am îndeplinit formalitățile prevăzute de art.4 alin.(4) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și am obținut următoarele răspunsuri ale titularilor legali ai dreptului de preempțiune la cumpărarea imobilului sus-menționat:---------------------------------------------

 • - Adresa nr.2002/18.03.2020 emisă de Ministerul Culturii, din care rezultă că Ministerul Culturii nu își exercită dreptul de preempțiune la cumpărarea imobilului care formează obiectul prezentului contract,----------

 • - Hotărârea nr. 192/27.03.2020 a Consiliului Local al Mun.Brașov, din care rezultă că, Consiliul Local al Mun.Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune la cumpărarea imobilului sus-menționat.----------------------------

 • - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 128/30.03.2016, conform căreia U.A.T. Județul Brașov își exercită dreptul de preemțiune la cumpărarea imobilului, care a fost menținută prin Adresa nr.22974/31.01.2020 emisă de Consiliului Județean Brașov, care a fost transmisă proprietarilor.-------------

Se precizează că referitor la imobilul care face obiectul acestei vânzări, s-au întocmit rapoarte de evaluare atât din partea vânzătorilor, cât și din partea cumpărătorului, ale căror concluzii sunt următoarele: raportul comandat de vânzători nr.__/ stabilește că valoarea de piață a

imobilului este de 2.434.464 EURO, iar raportul comandat de cumpărător nr. /, verificat de un verificator ANEVAR printr-un raport de verificare cu obiect extins nr. /, stabilește valoarea de piață a imobilului la suma de 2.000.000 EURO.--------------------------------------------

Noi, părțile contractante, declarăm că la data de 29.06.2020 și la data de 01.07.2020 s-au încheiat Procesele verbale încheiate cu ocazia negocierii prețului de cumpărare a imobilului din Mun.Brașov, Piața Sfatului Nr. 15, Jud.Brașov, în care funcționează Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, ca urmare a reunirii comisiei de negociere constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.223/25.06.2020 și a reprezentanților proprietarilor.

De asemenea, s-a încheiat și Raportul nr. 11067/10.07.2020 întocmit de Comisia de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în C.F. 138303-C1-U1 Brașov, nr. cadastral 138303-C1-U1 (CF vechi nr. 55349, nr. top. 5243/1), situat în Piața Sfatului, nr. 15 constituită prin H.C.J. nr. 223/25.06.2020;

în urma negocierilor purtate s-a convenit ca Județul Brașov să achiziționeze imobilul care face obiectul acestei vânzări, la prețul de 1.925.000 EURO (unmilionnouăsutedouăzecișicincimiieuro), cu precizarea că din acest preț, suma de 256.852 EURO (douăsutecincizecișișasemiiopt sutecincizecișidoieuro) reprezentând contravaloarea investițiilor necesare și utile realizate de cumpărător la imobilul care face obiectul vânzării, urmează să fie restituită Consiliului Județean Brașov de către vânzători, conform Hotărârii Judecătorești definitive și irevocabile pronunțată de Î.C.C.J. în Dosarul nr.8230/62/2011 prin Decizia civilă nr.___/20.01.2020.------------

Ținând cont de dispozițiile H.C.J. nr.........../31.07.2020 privind

aprobarea Raportului comisiei de negociere constituită în vederea cumpărării imobilului înscris în C.F. 138303-C1-U1 Brașov, nr. cadastral 138303-C1-U1 (CF vechi nr. 55349, nr. top. 5243/1), situat în Piața Sfatului, nr. 15;

 • A ceastă vânzare este scutită de plata T.V.A., conform art.292, alin.(2), litera f) din Codul fiscal, întrucât imobilul reprezintă o construcție istorică. -

Prețul vânzării, stabilit de comun acord și declarat de noi, părțile contractante, pe propria noastră răspundere este de 1.925.000 EURO (unmilionnouăsutedouăzecișicincimiieuro) și se achită în echivalentul în LEI, respectiv  LEI (lei) la cursul de schimb valutar al B.N.R. valabil astăzi, data autentificării contractului, de 4.8 LEI/1 EURO, după cum urmează:---------------------------------------------------

 • - suma de LEI, reprezentând echivalentul a 834.074 EURO, se

achită prin transfer bancar în contul vânzătoarei MIHĂESCU IONELA -

ALEXANDRA, deschis la Banca , în moneda LEU, cod IBAN: RO.----------------------------------------------------

 • - suma de LEI, reprezentând echivalentul a 834.074 EURO, se

achită prin transfer bancar în contul vânzătorului VĂTĂȘAN ALEXANDRU, deschis la Banca , în moneda LEU, cod IBAN: RO.-------------------------------------------------

Diferența de preț în sumă de LEI, reprezentând echivalentul a

 • 256.852 EURO, reprezentând contravaloarea investiției efectuate de cumpărător la imobilul obiect al contractului, se va achita astfel:-------------

 • - suma de LEI, reprezentând echivalentul a 128.426 EURO, se

achită prin transfer bancar în contul escrow deschis pe numele vânzătoarei MIHĂESCU IONELA-ALEXANDRA, la Banca , în moneda LEU, cod IBAN: RO                    ;------------------------

 • - suma de  LEI, reprezentând echivalentul a 128.426 EURO, se achită prin transfer bancar în contul escrow deschis pe numele vânzătorului VĂTĂȘAN ALEXANDRU, la Banca, în moneda LEU, cod IBAN: RO;----------------------------------------

{Notă: trebuie clarificat dacă se va utiliza in definitiv un contul escrow, precum și condițiile stabilite cu banca pentru acesta}

Subsemnații vânzători ne obligăm ca, din prețul acestei vânzări să achităm Consiliului Județean Brașov suma de LEI, echivalentul a 256.852 EURO, reprezentând contravaloarea investițiilor necesare și utile realizate de cumpărător la imobilul care face obiectul vânzării, conform Hotărârii Judecătorești definitive și irevocabile pronunțată de Î.C.C.J. în Dosarul nr.8230/62/2011 prin Decizia civilă nr.__/20.61.2020, în termen

de cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la data încasării prețului vânzării. Această plată se va face prin transfer bancar din conturile vânzătorilor, în contul deschis pe numele Consiliului Județean Brașov, la           , în

moneda LEI, cod IBAN: RO.------------------------------

Noi, părțile, declarăm că nu mai avem una față de alta nici un fel de pretenții trecute sau viitoare referitoare la investițiile efectuate la imobil, folosul nerealizat sau chiriile neachitate. Subsemnații vânzători ne obligăm față de cumpărător ca, în termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare lucrătoare de la data încasării prețului, să dăm declarația autentică de renunțare la procesul intentat de noi pentru lipsa folosinței imobilului, aflat pe rolul judecătoriei Brașov, dosar nr. 8870/197/2011.

Plata prețului se va iniția de cumpărător în termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la data de azi, data autentificării contractului, prin semnarea ordinului de plată și depunerea acestuia la bancă, în vederea vizării și instrumentării sale. Dovada efectuării plății prin virament o va constitui documentul eliberat de banca fiecărui vânzător, din care să rezulte că suma de bani care a făcut obiectul plății a intrat efectiv în contul bancar al fiecărui văzător, conform prevederilor art. 1504 din Codul civil, sau, la cererea cumpărătorului, cu declarația autentică dată de vânzători din care să rezulte recunoașterea primirii integrale a prețului vânzării.-----------------

Noi, părțile contractante, convenim ca acest contract să fie înaintat la B.C.P.I. Brașov numai împreună cu dovada efectuării plății prețului, în copie simplă. Totodată, declarăm că notarul public ne-a adus la cunoștință dispozițiile art. 1497 din Codul civil, potrivit cărora, în cazul plății efectuate prin virament bancar, data plății este aceea la care contul bancar indicat de

vânzători a fost alimentat cu suma de bani care a făcut obiectul plății. Toate cheltuielile ocazionate de plata prin virament bancar vor fi suportate de cumpărător, conform art. 1498 din Codul civil.------------------------------------

Subsemnați! vânzători declarăm că am luat cunoștință de dreptul de ipotecă legală asupra imobilului vândut pentru prețul datorat, conferit nouă în temeiul art.2386 pct. 1) din Codul civil, precum și de principalele sale efecte juridice (dreptul de preferință și dreptul de urmărire), dar înțelegem să renunțăm în mod expres la înscrierea din oficiu, în favoarea noastră, a dreptului de ipotecă legală pentru plata prețului vânzării, având în vedere faptul că această plată se va iniția de către cumpărător prin virament bancar conform celor stipulate mai sus.--------------------------------------------

Acest contract constituie titlu executoriu pentru plata prețului vânzării, potrivit art. 101 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.-----------

Subsemnatele părți contractante, am stabilit de comun acord ca, în situația în care cumpărătorul nu își va executa obligația de plată a prețului vânzării în termenul stipulat mai sus în acest contract, vânzătorii să aibă dreptul de a opta între a cere executarea silită a prezentului contract în condițiile Codului civil și a declara rezoluțiunea acestui contract în temeiul prevederilor art. 1550 alin.(2) și art. 1553 din Codul civil, fără a mai fi necesară somație, notificare sau altă formalitate prealabilă din partea acestora, cumpărătorul fiind de drept pus în întârziere pentru efectuarea plății prețului vânzării la termen, prin însăși semnarea acestui contract.----

în caz de rezoluțiune a prezentului contract pentru neplata prețului, părțile vor reveni la situația juridică anterioară încheierii acestuia și vor pierde cheltuielile aferente autentificării.-------------------------------------------

Referitor la prețul vânzării, subsemnatele părți contractante declarăm că ne-au fost aduse la cunoștință prevederile art.9 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările si completările ulterioare, precum și cele ale Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. în acest sens, declarăm pe propria noastră răspundere că nu am încheiat între noi niciun act secret prin care să ne fi înțeles asupra unui alt preț al vânzării. —

Subsemnați! vânzători consimțim la întabularea în CF a dreptului de proprietate al cumpărătorului asupra imobilului descris mai sus și a cotei aferente de teren, în baza prezentului contract și îl garantăm pe acesta contra evicțiunii și a viciilor ascunse ale imobilului vândut, conform prevederilor art. 1695 și art. 1707 din Codul civil. Potrivit prevederilor art. 1707 din Codul civil, "este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistență de specialitate, de către un cumpărător prudent și diligent. Garanția este datorată dacă viciul sau cauza lui există la data predării bunului.” Subsemnatele părți declarăm că a fost îndeplinită de cumpărător obligația de a verifica starea în care se află în prezent imobilul pentru a descoperi eventualele vicii ale acestuia.----------------------------------

Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului și a cotei aferente de teren se face cu data de azi, data autentificării prezentului contract, sub condiția achitării prețului vânzării. Predarea imobilului la cheie, racordat la utilități (curent electric, apa, gaz metan, canalizare), împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liberă si neîngrădită a posesiei, se va face în termen de zile lucrătoare de la data încasării prețului vânzării. Imobilul

se vinde si se va preda cumpărătorului în starea în care se află în prezent, stare cunoscută și acceptată de acesta, cu toate dotările si instalațiile care de natura lor sunt de folosința perpetuă a imobilului. Vânzătorii vor preda cumpărătorului toate titlurile și documentele privitoare la proprietate, conform art. 1686 alin.(2) Cod civil. —

Subscrisul cumpărător JUDEȚUL BRAȘOV, unitate administrativ-teritorială (U.A.T.), prin reprezentant legal, cumpăr imobilul situat în MUN.BRAȘOV, PIAȚA SFATULUI NR.15, AP. LOT1, JUD.BRAȘOV, descris mai sus, cu cota aferentă de teren, la prețul și în condițiile acestui contract, cu al cărui conținut mă declar întru totul de acord. Declar că acest imobil va intra în domeniul public al Județului Brașov. Am luat cunoștință de situația de drept și de fapt a imobilului, de modul de dobândire al acestuia de către vânzători, cunosc faptul că imobilul este liber de sarcini, cu excepția celor înscrise în CF sub B3 și C2 și sunt de acord să cumpăr acest imobil în starea în care se află în prezent.------------------------------------------

Subscrisul cumpărător, prin reprezentant, cunosc faptul că imobilul situat în MUN.BRAȘOV, PIAȚA SFATULUI NR.15, JUD.BRAȘOV este monument istoric de categoria ”A” și monument de arhitectură, drept pentru care declar că am luat cunoștință de obligațiile prevăzute de Legea nr.422/2001, republicată, în sarcina proprietarilor de imobile - monument istoric, inclusiv aceea de a înștiința în scris, în termen de 15 zile, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Brașov despre schimbarea proprietarului, conform prevederilor art.36 alin.(4) lit.c) din Lege si a adresei emise de Ministerul Culturii si Identității Naționale.----

Noi, părțile, declarăm că sunt achitate la zi toate cheltuielile cu utilitățile pentru imobilul care face obiectul acestui contract, așa cum rezultă și din ultimele chitanțe de plată a acestora.-------------------------------

Subsemnați! vânzători declarăm că pentru încheierea acestei vânzări am obținut Certificatele de atestare fiscală înregistrate sub nr. și nr., ambele eliberate de Direcția Fiscală Brașov la data de, din care rezultă că nu figurăm în evidențele compartimentului fiscal cu creanțe de plată scadente către bugetul local.--------------------------

Impozitul pe proprietate aferent imobilului vândut se va datora de cumpărător începând cu data de 01.01.2021, conform prevederilor art.461 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.------------------------------

Subscrisul cumpărător, prin reprezentant, declar că sunt de acord să mă substitui vânzătorilor în toate drepturile și obligațiile ce derivă din calitatea de proprietar de imobil, față de furnizorii de utilități și față de organele fiscale competente, începând cu data de azi, data autentificării contractului. De asemenea, declar că am luat cunoștință de obligația de a înregistra prezentul contract la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află bunul imobil, în termen de 30 (treizeci) zile de la data de azi, data autentificării acestuia, obligație prevăzută de art.461 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.--------------------------------------------

Subsemnați! vânzători, în cunoștința dispozițiilor art. 7 lit.a) din Legea nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, declarăm că pentru încheierea acestei vânzări nu este necesară obținerea certificatului de performanță energetică a imobilului, întrucât acesta este monument istoric și de arhitectură.----------

Impozitul datorat de vânzători asupra venitului realizat din transferul proprietăților imobiliare, a fost stabilit la suma totală de  LEI și a fost calculat prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil, care se stabilește ca diferență între valoarea tranzacției și plafonul neimpozabil de

450.000 lei, conform prevederilor art. 111 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Capitolul IX - "Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, modificat prin O.U.G. nr.3/2017.-------------------

Cheltuielile legate de autentificarea acestui contract, precum și cele pentru îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară sunt în sarcina cumpărătorului și se calculează la prețul declarat de părți.---------------------

Prezentul contract se înaintează la B.C.P.I. Brașov de către Societatea Profesională Notarială CORONA NOTARIALIS, conform dispozițiilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/ 1996, republicată.-----------------

Subsemnatele părți contractante, personal și prin reprezentant, declarăm că anterior semnării am citit fiecare prezentul contract de vânzare-cumpărare și suntem de acord cu conținutul acestuia, care reflectă fidel voința noastră liberă și neviciată. Declarăm că afirmațiile făcute în acest contract sunt conforme cu adevărul, ne obligăm unii față de ceilalți să executăm cu bună credință și la termen, obligațiile asumate prin prezentul contract și suntem de acord cu prelucrarea datelor personale prezentate, în conformitate cu legislația specială în materie. -------------------------------------

Prezentul act s-a tehnoredactat și s-a autentificat azi, la data de __.2020, la solicitarea și pe baza declarației părților, de notarul public Csorik loan-Christian, la sediul Societății Profesionale Notariale CORONA NOTARIALIS din Mun.Brașov, Str.Agriselor Nr. 19, Ap.4, Jud.Brașov, într-un singur exemplar original, semnat de părți în fața notarului public și        4

(patru) duplicate, din care un duplicat se păstrează în arhiva biroului notarial împreună cu exemplarul original, un duplicat se înaintează la B.C.P.I. Brașov în vederea întabulării dreptului de proprietate al cumpărătoarei în CF și două duplicate s-au eliberat părților contractante. -

VÂNZĂTORI,


CUMPĂRĂTOR, JUDEȚUL BRAȘOV prin reprezentant legal